Doručovanie právnych dokumentov

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručenie súdnej písomnosti znamená doručenie dokumentu príjemcovi spôsobom, ktorý príjemcovi umožňuje preštudovať si dokument v čase potrebnom na vykonanie a ochranu jeho práv. V kapitole 34 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovujú rôzne spôsoby doručenia vrátane doručenia doporučenou poštou, elektronického doručenia, doručenia prostredníctvom súdneho úradníka, doručenia zástupcovi príjemcu, doručenia súdnej písomnosti zaslaním a doručenia verejným oznamom v publikácii Ametlikud Teadaanded (Úradné oznamy). Súdna písomnosť sa považuje za doručenú, ak akt doručenia písomnosti spĺňa formálne právne náležitosti a ak je potvrdený dokumentom vypracovaným na tento účel.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Podľa oddielu 306 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku má súd účastníkom konania doručiť tieto dokumenty: žaloby, odvolania a vyjadrenia k nim, predvolania, súdne rozsudky, rozhodnutia o ukončení konania alebo akékoľvek iné súdne písomnosti stanovené zákonom.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Súd zariadi doručenie súdnych písomností prostredníctvom profesionálneho poskytovateľa poštových služieb, súdneho úradníka, súdneho strážnika alebo v súlade s internými pravidlami súdu iného kompetentného súdneho úradníka. Písomnosti sa môžu doručovať aj iným zákonne stanoveným spôsobom. Účastník prípadu, ktorý predložil písomnosť na doručenie alebo ktorý vyžaduje, aby sa doručila ďalšia súdna písomnosť, môže na súd podať návrh na nezávislé doručenie dokumentu. Účastník konania môže súdne písomnosti doručovať len prostredníctvom súdneho úradníka. V takom prípade sa doručenie a dokumentovanie doručenia vykoná za rovnakých podmienok ako v prípade doručenia súdom prostredníctvom súdneho úradníka. Súd posúdi, či sa súdna písomnosť môže považovať za doručenú.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Inštitúcia, ktorá žiadosť prijme [ministerstvo spravodlivosti (Justiitsministeerium) alebo súd], okrem existujúcich údajov overí aj adresu osoby v registri obyvateľov (Rahvastikuregister) alebo v obchodnom registri (Äriregister).

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Údaje o adrese právnických osôb, pobočiek zahraničných spoločností a spoločností s jediným spoločníkom sú dostupné v obchodnom registri. Na určenie adresy súkromnej osoby je potrebné podať úradnú žiadosť na získanie údajov z registra obyvateľov. V žiadosti sa musí odôvodniť oprávnený záujem, aby sa prevádzkovateľ údajov mohol rozhodnúť, či je vydanie údajov oprávnené. Register obyvateľov spravuje centrum pre informačné technológie a rozvoj patriace pod ministerstvo vnútra (Siseministeerium). Jeho webové sídlo obsahuje informácie o žiadostiach a je dostupné na https://www.smit.ee

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Súdy spracúvajú medzinárodné žiadosti o vykonávanie dôkazov k žiadosti, t. j. majú povinnosť vynaložiť maximálne úsilie na určenie adresy dotknutej osoby.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Rozhodnutie o tom, ako sa má dokument doručiť, vo všeobecnosti vykonáva orgán, ktorý vedie konanie. Súdy by však mali doručovať dokumenty prednostne elektronicky, či už prostredníctvom verejného informačného systému e-File, v ktorom má účastník konania prístup ku všetkým súdnym písomnostiam vo svojej veci, alebo e-mailom. Používanie elektronických kanálov pomáha súdu šetriť náklady na poštové služby a elektronické doručovanie sa využíva čoraz viac. Po zvážení elektronického doručenia súd zváži ďalšie možnosti, ako je doručenie poštou, doručenie súdnym doručovateľom alebo rozličné iné možnosti stanovené zákonom.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Elektronické doručovanie je povolené vo všetkých konaniach a vo vzťahu k všetkým adresátom.

Podľa oddielu 3111 Občianskeho súdneho poriadku sa súdne písomnosti doručujú elektronicky prostredníctvom osobitného informačného systému, pričom účastníkom konania sa zašle oznam, že dokument je v systéme dostupný. Súd okamžite sprístupňuje všetky súdne písomnosti vrátane súdnych rozhodnutí účastníkom konania prostredníctvom informačného systému bez ohľadu na to, akým spôsobom sa písomnosti účastníkom doručovali počas konania. Na prihlásenie do systému je potrebný preukaz totožnosti. Súdna písomnosť sa považuje za doručenú, keď si ju príjemca otvorí v informačnom systéme alebo potvrdí jej prijatie bez otvorenia dokumentu. To isté sa týka aj inej osoby, ktorej príjemca poskytol prístup k prehliadaniu dokumentov v informačnom systéme. Informačný systém automaticky zaznamená doručenie dokumentu.

Ak nemožno očakávať, že by bol príjemca schopný použiť informačný systém využívaný na doručenie súdnych písomností alebo ak doručenie písomností prostredníctvom informačného systému nie je technicky možné, súd môže súdne písomnosti doručiť aj iným spôsobom. V tomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú, ak príjemca potvrdí prevzatie súdneho dokumentu písomne, faxom alebo elektronicky. Potvrdenie musí obsahovať dátum prijatia písomnosti a musí byť podpísané príjemcom alebo jeho zástupcom. Potvrdenie pripravené v elektronickej podobe musí byť opatrené digitálnym podpisom odosielateľa alebo sa musí zaslať iným bezpečným spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu odosielateľa v čase odoslania, za predpokladu, že súd nemá dôvod pochybovať o tom, že by potvrdenie bez digitálneho podpisu nebolo zaslané príjemcom alebo jeho zástupcom. Potvrdenie pripravené v elektronickej forme je možné zaslať súdu e-mailom, ak je e-mailová adresa príjemcu známa súdu a možno predpokladať, že neoprávnené osoby k nej nemajú prístup, a takisto v prípade, že súd už odoslal dokumenty na túto e-mailovú adresu v rámci toho istého konania, alebo ak účastník konania sám poskytol svoju e-mailovú adresu súdu. Potvrdenie musí byť odoslané bezodkladne. Za porušenie tejto povinnosti môže súd pokutovať účastníka konania alebo jeho zástupcu.

Advokátom, notárom, súdnym úradníkom, správcom konkurznej podstaty a štátnym a miestnym vládnym inštitúciám sa môžu písomnosti doručovať iným ako elektronickým spôsobom len v odôvodnených prípadoch.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Podľa oddielu 322 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa v prípade neprítomnosti príjemcu v mieste bydliska súdna písomnosť môže považovať za doručenú, ak ju prevezme osoba vo veku minimálne 14 rokov, ktorá žije s príjemcom alebo je zamestnaná v jeho rodine. V odseku 2 toho istého oddielu sa uvádza, že namiesto príjemcu sa súdna písomnosť môže doručiť aj bytovému združeniu, ktoré spravuje bytový dom, kde sa nachádza príjemcov byt alebo firma, správcovi nehnuteľnosti v spoločnom vlastníctve alebo vlastníkovi, ktorý príjemcovi prenajíma priestory. Podobne možno písomnosť doručiť príjemcovmu zamestnávateľovi alebo inej osobe, ktorej príjemca poskytuje služby na základe zmluvy. Súdna písomnosť sa považuje za doručenú príjemcovi podľa odseku 3 aj v prípade, ak sa doručí zástupcovi príjemcu jedným zo spôsobov uvedených v odsekoch 1 a 2 toho istého oddielu. Podľa oddielu 332 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku sa dokument považuje za doručený osobe, ktorá slúži v obranných silách, vykonáva trest vo väzení alebo je na dlhší čas v zdravotníckom zariadení či inom podobnom zariadení, ak sa písomnosť doručí vedúcemu daného zariadenia alebo osobe ním určenej, ak zákon neurčí inak.

V oddiele 323 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že ak sa písomnosť doručuje fyzickej osobe, ktorá vykonáva hospodársku alebo profesionálnu činnosť, no počas bežných pracovných hodín sa nezdržiava v obchodných priestoroch alebo písomnosť nemôže prijať, môže sa táto písomnosť doručiť zamestnancovi, ktorá sa zvyčajne zdržiava v obchodných priestoroch príjemcu, alebo osobe, ktorá na podobnom zmluvnom základe obvykle poskytuje služby príjemcovi. Podľa odseku 2 platí to isté aj pre doručovanie písomností právnickým osobám, administratívnym agentúram, notárom a súdnym úradníkom, ako aj pre prípad doručovania písomnosti zástupcovi príjemcu alebo inej osobe, ktorej sa písomnosť doručuje namiesto príjemcu.

V prípadoch uvedených v oddieloch 322 a 323 Občianskeho súdneho poriadku sa písomnosť nepovažuje za doručenú, ak je namiesto príjemcu doručená osobe, ktorá je účastníkom súdneho konania ako protistrana príjemcu.

V súlade s oddielom 326 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa súdna písomnosť, ktorú nemožno doručiť v mieste bydliska alebo v obchodných priestoroch príjemcu či jeho zástupcu, môže považovať za doručenú, ak sa umiestni do poštovej schránky patriacej k bytu alebo k obchodným priestorom, alebo na iné podobné miesto, ktoré príjemca alebo jeho zástupca používa na prijímanie pošty, pričom písomnosť by mala byť za bežných okolností chránená pred vplyvmi počasia. Súdny dokument sa týmto spôsobom môže doručiť bytovému združeniu, ktoré spravuje bytový dom, kde sa nachádza príjemcov byt alebo obchodné priestory, správcovi nehnuteľnosti v spoločnom vlastníctve alebo vlastníkovi, ktorý príjemcovi prenajíma priestory, ako aj príjemcovmu zamestnávateľovi či inej osobe, ktorej príjemca poskytuje služby na základe zmluvy, avšak len v prípade, ak ho nie je možné doručiť príjemcovi alebo jeho zástupcovi osobne. Doručenie písomnosti spôsobom, ktorý sa uvádza v odseku 1 tohto oddielu, je podľa odseku 2 toho istého oddielu povolené len v prípade, že sa vykonali prinajmenšom dva pokusy o osobné doručenie súdnej písomnosti príjemcovi s najmenej trojdňovým odstupom a vo významne rozdielnych časoch, a takisto ak nie je možné súdnu písomnosť doručiť inej osobe, ktorá sa zdržiava v mieste bydliska alebo v obchodných priestoroch, v súlade s oddielom 322 ods. 1 alebo oddielom 323 Občianskeho súdneho poriadku.

V oddiele 327 Občianskeho súdneho poriadku sa umožňuje aj doručenie súdnej písomnosti uložením na osobitné miesto. Podľa oddielu 217 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku o podmienkach uvedených v oddiele 326 poriadku sa písomnosť môže uložiť aj na poštovom úrade, úrade vidieckej obce alebo mestskej samosprávy príslušnom podľa miesta doručenie písomnosti alebo v kancelárii miestneho súdu s územnou pôsobnosťou v mieste, kde sa písomnosť doručuje.

Podľa oddielu 317 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku účastníkovi konania môže byť súdna písomnosť doručená na základe súdneho rozhodnutia prostredníctvom verejného oznamu v prípade, ak:

  1. adresa účastníka konania nie je uvedená v registri alebo ak daná osoba nežije na adrese uvedenej v registri a súd nemá k dispozícii žiadnu inú možnosť ako zistiť jej adresu či miesto jej pobytu, pričom písomnosť nie je možné doručiť zástupcovi osoby ani osobe s povolením prevziať písomnosť ani žiadnym iným spôsobom uvedeným v tomto oddiele;
  2. sa doručenie písomnosti do tretej krajiny v súlade so stanovenými požiadavkami považuje za nemožné;
  3. dokument nie je možné doručiť, pretože miesto doručenia je bydliskom osoby v extrateritoriálnej právomoci.

Súdnu písomnosť možno doručiť prostredníctvom verejného oznámenia účastníkovi konania, ktorý je právnickou osobou, a to na základe rozhodnutia súdu, ak elektronické doručenie ani doručenie doporučeným listom na poštovú adresu uvedenú v registri právnických osôb neprinieslo žiadne výsledky. Ak právnická osoba tajomníkovi predložila estónsku adresu osoby, ktorej sa týkajú ustanovenia v oddiele 631 Obchodného zákonníka, pred verejným doručením písomnosti sa uskutoční aj pokus doručiť písomnosť na túto adresu.

Podľa oddielu 317 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku sa výpis z písomnosti, ktorá podlieha verejnému doručeniu, zverejňuje v publikácii Ametlikud Teadaanded. Konajúci súd môže rozhodnúť o povolení zverejnenia výpisu aj v iných publikáciách.

Súd môže odmietnuť doručenie súdnej písomnosti prostredníctvom verejného oznámenia, ak je predpokladaným zámerom uznanie alebo presadzovanie rozhodnutia, ktoré sa má prijať, v cudzom štáte a ak by verejné doručenie zvýšilo pravdepodobnosť, že rozhodnutie nebude uznané ani presadzované.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Ak sa písomnosť doručuje podľa oddielov 322 a 323 Občianskeho súdneho poriadku, považuje sa za doručenú potom, ako bola doručená osobe, ktorej sa má dokument doručiť v súlade s oddielmi 322 a 323 Občianskeho súdneho poriadku.

Ak sa doručovaná písomnosť umiestňuje do poštovej schránky podľa oddielu 326 Občianskeho súdneho poriadku, považuje sa za doručenú po jej umiestnení do poštovej schránky.

Ak sa písomnosť doručuje uložením podľa oddielu 327 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, považuje sa za doručenú po uplynutí troch dní od zanechania alebo zaslania písomného oznámenia uvedeného v odseku 2 rovnakého oddielu. Dátum doručenia sa uvedie na obálke písomnosti.

V prípade verejného doručenia sa súdna písomnosť považuje za doručenú po uplynutí 15 dní od dátumu zverejnenia výpisu v publikácii Ametlikud Teadaanded (oddiel 317 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku). Konajúci súd môže stanoviť dlhšiu lehotu potrebnú na to, aby sa písomnosť považovala za doručenú. V tomto prípade sa lehota zverejní spolu s verejným doručením písomnosti.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Ak sa súdna písomnosť doručuje uložením podľa oddielu 327 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, na adrese príjemcu sa zanechá písomný oznam o doručení uložením alebo sa takýto oznam pošle poštou. Ak to nie je možné, oznam sa umiestni na dvere miesta bydliska, obchodných priestorov alebo miesta pobytu príjemcu, alebo sa vydá osobe, ktorá žije v susedstve a ktorá ho potom odovzdá príjemcovi. V ozname sa musí jasne uviesť, že uloženú písomnosť zaslal súd a že písomnosť sa považuje za doručenú hneď po uložení, pričom od uvedeného dátumu môžu plynúť termíny konania.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Podľa oddielu 325 Občianskeho súdneho poriadku, ak osoba odmietne prijať písomnosť bez riadneho dôvodu, písomnosť sa považuje za doručenú v čase, keď osoba odmietla písomnosť prevziať. V tomto prípade sa písomnosť zanechá v mieste bydliska alebo v obchodných priestoroch príjemcu, alebo sa vloží do jeho poštovej schránky. Ak takéto priestory či poštová schránka neexistujú, písomnosť sa vráti súdu.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Podľa oddielu 3161 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, ktorý sa týka vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007, a podľa uvedeného nariadenia sa dokumenty v Estónsku doručujú v súlade s postupom doručovania súdnych písomností stanoveným v Občianskom súdnom poriadku. Písomnosti sa nemôžu doručovať verejným oznamom.

Podľa oddielu 312 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa doručovaná súdna písomnosť môže odovzdať osobe, ktorá nie je príjemcom, len v prípadoch uvedených v časti VI Občianskeho súdneho poriadku. Táto osoba musí písomnosť príjemcovi odovzdať pri najbližšej možnej príležitosti. Osoba môže prevzatie písomnosti na doručenie príjemcovi odmietnuť iba v prípade, ak preukáže, že písomnosť príjemcovi doručiť nemôže. Povinnosť doručiť písomnosť sa danej osobe musí vysvetliť. Písomnosť sa považuje za doručenú bez ohľadu na to, či sa vysvetlenie poskytlo.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 je teda možné uplatňovať postupy doručenia uvedené v bode 2.1 a ustanovené oddielmi 322 a 323 Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa oddielu 322 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa v prípade neprítomnosti príjemcu v mieste bydliska súdna písomnosť môže považovať za doručenú, ak ju prevezme osoba vo veku minimálne 14 rokov, ktorá žije s príjemcom alebo je zamestnaná v jeho rodine. V odseku 2 toho istého oddielu sa uvádza, že namiesto príjemcu sa súdna písomnosť môže doručiť aj bytovému združeniu, ktoré spravuje bytový dom, kde sa nachádza príjemcov byt alebo firma, správcovi nehnuteľnosti v spoločnom vlastníctve alebo vlastníkovi, ktorý príjemcovi prenajíma priestory. Podobne možno písomnosť doručiť príjemcovmu zamestnávateľovi alebo inej osobe, ktorej príjemca poskytuje služby na základe zmluvy. Súdna písomnosť sa považuje za doručenú príjemcovi podľa odseku 3 aj v prípade, ak sa doručí zástupcovi príjemcu jedným zo spôsobov uvedených v odsekoch 1 a 2 toho istého oddielu. Podľa oddielu 332 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku sa dokument považuje za doručený osobe, ktorá slúži v obranných silách, vykonáva trest vo väzení alebo je na dlhší čas v zdravotníckom zariadení či inom podobnom zariadení, ak sa písomnosť doručí vedúcemu daného zariadenia alebo osobe ním určenej, ak zákon neurčí inak.

V oddiele 323 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že ak sa písomnosť doručuje fyzickej osobe, ktorá vykonáva hospodársku alebo profesionálnu činnosť, no počas bežných pracovných hodín sa nezdržiava v obchodných priestoroch alebo písomnosť nemôže prijať, môže sa táto písomnosť doručiť zamestnancovi, ktorá sa zvyčajne zdržiava v obchodných priestoroch príjemcu, alebo osobe, ktorá na podobnom zmluvnom základe obvykle poskytuje služby príjemcovi. Podľa odseku 2 platí to isté aj pre doručovanie písomností právnickým osobám, administratívnym agentúram, notárom a súdnym úradníkom, ako aj pre prípad doručovania písomnosti zástupcovi príjemcu alebo inej osobe, ktorej sa písomnosť doručuje namiesto príjemcu.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

V súlade s druhou vetou oddielu 3161 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku sa pri doručovaní súdnej písomnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 nemôže použiť verejný oznam.

Súdna písomnosť sa môže doručiť umiestnením do poštovej schránky podľa oddielu 326 Občianskeho súdneho poriadku alebo uložením podľa oddielu 327 Občianskeho súdneho poriadku

V súlade s oddielom 326 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa súdna písomnosť, ktorú nemožno doručiť v mieste bydliska alebo v obchodných priestoroch príjemcu či jeho zástupcu, môže považovať za doručenú, ak sa umiestni do poštovej schránky patriacej k bytu alebo k obchodným priestorom, alebo na iné podobné miesto, ktoré príjemca alebo jeho zástupca používa na prijímanie pošty, pričom písomnosť by mala byť za bežných okolností chránená pred vplyvmi počasia. Súdny dokument sa týmto spôsobom môže doručiť bytovému združeniu, ktoré spravuje bytový dom, kde sa nachádza príjemcov byt alebo obchodné priestory, správcovi nehnuteľnosti v spoločnom vlastníctve alebo vlastníkovi, ktorý príjemcovi prenajíma priestory, ako aj príjemcovmu zamestnávateľovi či inej osobe, ktorej príjemca poskytuje služby na základe zmluvy, avšak len v prípade, ak ho nie je možné doručiť príjemcovi alebo jeho zástupcovi osobne. Doručenie písomnosti spôsobom, ktorý sa uvádza v odseku 1 tohto oddielu, je podľa odseku 2 toho istého oddielu povolené len v prípade, že sa vykonali prinajmenšom dva pokusy o osobné doručenie súdnej písomnosti príjemcovi s najmenej trojdňovým odstupom a vo významne rozdielnych časoch, a takisto ak nie je možné súdnu písomnosť doručiť inej osobe, ktorá sa zdržiava v mieste bydliska alebo v obchodných priestoroch, v súlade s oddielom 322 ods. 1 alebo oddielom 323 Občianskeho súdneho poriadku.

V oddiele 327 Občianskeho súdneho poriadku sa umožňuje aj doručenie súdnej písomnosti uložením na osobitné miesto. Podľa oddielu 217 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku o podmienkach uvedených v oddiele 326 poriadku sa písomnosť môže uložiť aj na poštovom úrade, úrade vidieckej obce alebo mestskej samosprávy príslušnom podľa miesta doručenie písomnosti alebo v kancelárii miestneho súdu s územnou pôsobnosťou v mieste, kde sa písomnosť doručuje.

V článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 sa uvádza, že súdne písomnosti sa musia odovzdať s potvrdením o doručení, pričom je otázne, či je prípustné doručenie postupom stanoveným v oddieloch 326 a 327 Občianskeho súdneho poriadku.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Podľa oddielu 6 ods. 1 „Požiadaviek na posielanie doporučených zásielok a poistených zásielok v rámci univerzálnej poštovej služby“ schválených nariadením ministra pre hospodárske veci a komunikácie č. 57 z 22. júna 2006, ak sa príjemca v čase doručenia zásielky nenachádza v mieste svojho bydliska alebo na stanovenom mieste, najbližšia príslušná pošta príjemcovi zanechá oznam o vykonaní doručenia.

Ak odosielateľ v potvrdení o doručení neuviedol informáciu o inom možnom spôsobe doručenia, súdne písomnosti sa uložia na poštovom úrade na obdobie maximálne 15 dní od druhého pokusu o zaslanie za predpokladu, že odosielateľ nestanovil iný časový rámec. Príjemcovi sa formou textovej správy, na jeho e-mailovú adresu alebo do poštovej schránky odošle oznámenie o uložení. Po uplynutí tejto lehoty sa súdne písomnosti formálne vrátia odosielateľovi spolu s dôvodmi vrátenia, pričom sa vydajú zástupcovi odosielateľa, ktorý potvrdí ich prevzatie svojím podpisom (Podmienky služieb spoločnosti AS Eesti Post na doručovanie súdnych písomností).

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Podľa oddielu 306 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku musí úkon doručenia súdnej písomnosti spĺňať zákonom stanovené formálne požiadavky a musí byť stanoveným spôsobom potvrdený. Podľa oddielu 307 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku sa odoslanie súdnej písomnosti určenej na doručenie musí zaznamenať v súdnom spise. Podľa oddielu 3111 Občianskeho súdneho poriadku sa doručenie súdnej písomnosti automaticky zaznamenáva v osobitnom informačnom systéme (pozri opis doručenia prostredníctvom informačného systému v bode 6). Podľa oddielu 313 Občianskeho súdneho poriadku sa doručenie písomnosti doporučenou poštou potvrdzuje potvrdením o doručení. Ak sa písomnosť posiela obyčajnou poštou alebo faxom, považuje sa za doručenú, keď príjemca súdu zašle potvrdenie o prijatí písomnosti listom, faxom alebo elektronicky na základe výberu príjemcu. Potvrdenie musí obsahovať dátum prijatia písomnosti a musí byť podpísané príjemcom alebo jeho zástupcom. Podľa oddielu 315 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku sa pripraví potvrdenie o doručení súdnej písomnosti súdnym úradníkom, zástupcom súdu alebo inou osobou či inštitúciou. Po doručení sa potvrdenie bezodkladne zašle na súd.

Po doručení súdnej písomnosti na základe oddielu 3141 Občianskeho súdneho poriadku sa pri doručení zaslaním vykoná záznam v spise, v ktorom sa uvedie, kedy a kam sa písomnosť či informácia o dostupnosti písomnosti zaslala, ak sa odoslanie nezaznamenalo automaticky v informačnom systéme zriadenom na tento účel.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Podľa oddielu 307 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, ak písomnosť dostal účastník konania, ktorému mala byť doručená, alebo ak ju dostala osoba, ktorej mohla byť doručená podľa zákona, avšak nebolo možné overiť doručenie alebo sa nedodržal postup doručenia, písomnosť sa považuje za doručenú účastníkovi konania až od času, keď ju príjemca skutočne prevzal.

Pri doručení doporučenou poštou podľa oddielu 313 Občianskeho súdneho poriadku môže súd považovať potvrdenie o doručení, ktoré nespĺňa formálne požiadavky uvedené v odsekoch 3 a 4 toho istého oddielu za primerané na účel doručenia, ak aj za týchto okolností dôveryhodne potvrdzuje doručenie. Ak súd nemôže považovať súdny dokument za doručený, pretože ho poskytovateľ poštových služieb doručil nesprávnym spôsobom, súd môže písomnosť odovzdať poskytovateľovi poštových služieb znovu na opätovné doručenie bez toho, aby súdu vznikli ďalšie náklady. Príklady nesprávneho doručenia písomnosti zahŕňajú: nevyužitie všetkých možností stanovených v Občianskom súdnom poriadku na doručenie súdnej písomnosti doporučeným listom, doručenie súdnej písomnosti osobe, ktorej nemala byť doručená v zmysle ustanovení tohto oddielu, nedodržanie požiadaviek na doručenie súdnej písomnosti umiestnením do poštovej schránky podľa oddielu 326 Občianskeho súdneho poriadku, nedodržanie požiadaviek na doručenie súdnej písomnosti uložením podľa oddielu 327 Občianskeho súdneho poriadku alebo nesprávne dokumentovanie doručenia, čo znamená, že doručenie sa nemôže považovať za vykonané.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Náklady na poštové služby, ktoré sa hradia na vnútroštátnej úrovni v Estónsku, nepredstavujú náklady súvisiace s preskúmaním veci, t. j. doručenie súdnych písomností vo vnútroštátnom súdnom konaní je vo všeobecnosti bezplatné s výnimkou prípadov, keď sa vyžaduje doručenie prostredníctvom súdneho úradníka.

Pri doručovaní písomností prostredníctvom súdneho úradníka v súlade s oddielom 48 ods. 2 zákona o súdnych úradníkoch predstavuje poplatok 30 EUR v prípade, ak sa písomnosť doručila adresátovi alebo jeho právnemu zástupcovi: 1) na základe adresy alebo telekomunikačných údajov uvedených v registri obyvateľov alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: isikukood@eesti.ee; alebo 2) na adresu uvedenú v registri individuálnych podnikateľov a právnických osôb registrovaných v Estónsku alebo prostredníctvom telekomunikačných údajov uvedených v informačnom systéme tohto registra. Podľa odseku 3, ak súdna písomnosť nemohla byť doručená napriek tomu, že súdny úradník vykonal všetky potrebné a primerané úkony na doručenie písomnosti podľa zákonom stanoveného postupu, súdny úradník má nárok vyžadovať poplatok vo výške 30 EUR na základe vystavenia rozhodnutia o poplatku súdnemu úradníkovi a o úkone doručenia, v ktorom uvedie, aké kroky vykonal v záujme doručenia písomnosti. V iných prípadoch, ako v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 predstavuje poplatok za doručenie súdnej písomnosti súdnym úradníkom sumu 60 EUR.

Ak má osoba, ktorej sa majú písomnosti doručiť, právnu povinnosť zaznamenať svoju adresu či kontaktné údaje v registri obyvateľov, prípadne v estónskom registri samostatne zárobkovo činných osôb alebo právnických osôb a ak si daná osoba túto povinnosť riadne nesplnila vrátane prípadu, keď sú údaje uvedené v registri neaktuálne alebo nesprávne z iného dôvodu, a teda doručenie súdnych písomností s použitím týchto údajov nebolo možné, na základe rozhodnutia o poplatku súdneho úradníka zaplatí osoba žiadajúca o odborný úkon sumu 30 EUR z poplatku vo výške 60 EUR a osoba, ktorej mali byť písomnosti doručené, zaplatí 30 EUR.

Súdny úradník nemá právo vyžadovať poplatok a akékoľvek preddavkové platby, ktoré boli vykonané, budú vrátené, ak súdny úradník neurobil všetky nevyhnutné a primerane možné úkony s cieľom doručiť písomnosti podľa postupu stanoveného v právnych predpisoch, a to v lehote stanovenej súdom, a ak súdne písomnosti nemohli byť doručené.

Výška poštových poplatkov, ktoré má uhradiť súd, závisí od cenníka poskytovateľa služieb; na legislatívnej úrovni nie je určená žiadna fixná sadzba. Cena sa odvíja od hmotnosti listu, od miesta, kde sa má doručiť, atď.

Účastník konania musí zaplatiť za doručenie súdnej písomnosti v zahraničí v súlade so sadzbami poskytovateľa poštových služieb.

Viac informácii možno získať v: Občianskom súdnom poriadku

Posledná aktualizácia: 13/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.