Doručovanie právnych dokumentov

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

„Doručovanie písomností“ je oznámenie vydané určitej fyzickej osobe alebo právnickej osobe spôsobom, ktorý možno overiť, a to vo forme predpísanej zákonom. Cieľom pravidiel týkajúcich sa doručovania písomností je zabezpečiť, aby sa písomnosti doručovali príslušnej osobe dôveryhodným spôsobom a aby toto doručovanie mohlo byť preukázané.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Doručované písomnosti sú obvykle písomnosti týkajúce sa súdneho konania, napríklad predvolania a žiadosti o svedectvo. Žiadosť o preukazné doručovanie písomností sa môže týkať aj iných než súdnych písomností, napríklad závetu.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

V prípade súdneho konania je vo všeobecnosti za doručovanie písomností zodpovedný súd. Na žiadosť príslušnej strany môže súd zveriť tejto strane zodpovednosť za doručovanie písomností v prípade, že sa súd domnieva, že na to existujú oprávnené dôvody.

V ostatných prípadoch je za ich doručovanie zodpovedná strana, v ktorej záujme sa písomnosti doručujú.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Áno. Súdni exekútori okresného súdu (käräjäoikeus) majú prístup k systému údajov o obyvateľstve, kde si môžu vyhľadať aktuálne údaje o adrese.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Služba vyhľadávania adries (osoitepalvelu/adresstjänst) umožňuje vyhľadávať aktuálne adresy takmer všetkých osôb s trvalým pobytom vo Fínsku. Informácie tejto služby sú založené na informáciách zo systému údajov o obyvateľstve, ktorý spravuje Úrad pre digitálne služby a služby spojené s údajmi o obyvateľstve (Digi- ja väestötietovirasto).

Adresy sa vyhľadávajú prostredníctvom krstného mena a priezviska osoby. Môže ísť o predchádzajúce alebo súčasné meno. Ako filter pre vyhľadávanie možno použiť údaje, ako sú vek osoby, dátum narodenia a súčasné alebo bývalé bydlisko.

Adresy sa poskytujú v prípade jednotlivých jasne identifikovaných osôb starších ako 15 rokov, ktorí nevyslovili nesúhlas s poskytovaním svojej adresy.

Služba vyhľadávania adries vo fínčine: Tel. 0600 0 1000

Služba vyhľadávania adries v švédčine: Tel. 0600 0 1001

Tieto služby sú k dispozícii každý deň od 8:00 do 22:00.

Služba stojí 2,50 EUR/min. + poplatok za miestnu/mobilnú sieť a poplatok za čakanie na hovor na pevnej/mobilnej linke (1,98 EUR/min. k 16. 5. 2020).
Na službu je možné sa dovolať len z Fínska.

Žiadosti o vyhľadanie adresy je možné zasielať e-mailom aj Úradu pre digitálne služby a služby spojené s údajmi o obyvateľstve. Môžu sa zasielať vo fínčine, švédčine alebo angličtine na e-mailovú adresu: vtj-todistus@dvv.fi. Žiadosti možno zaslať aj písomne na adresu Úradu pre digitálne služby a služby spojené s údajmi o obyvateľstve, PL 123, 00531 Helsinky. Táto služba je spoplatnená. V žiadosti musí byť uvedený dôvod pre poskytnutie adresy.

Adresy možno zisťovať aj prostredníctvom vyhľadávania komerčných adries.

Fínsky patentový a registračný úrad (Patentti- ja rekisterihallitus; PRH) a Fínska daňová správa (Verohallinto) majú spoločnú službu na internete na adrese https://www.ytj.fi/, kde je možné vyhľadávať obchodné údaje o spoločnostiach a organizáciách. Táto služba je k dispozícii vo fínčine, švédčine a angličtine. Ďalšie informácie možno nájsť na adrese https://www.prh.fi/fi/index.html (vo fínčine), https://www.prh.fi/sv/index.html (v švédčine) a https://www.prh.fi/en/index.html (v angličtine)

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

V nariadení Rady (ES) č. 1206/2001 sa neupravuje hlavný postup získavania údajov o adresách.

Pozri otázku 4.2 o vyhľadávaní údajov o adresách jednotlivcov alebo organizácií vo Fínsku.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Podľa § 3 Občianskeho súdneho poriadku (Oikeudenkäyamiskaari; 4/1734) sa písomnosti, ak je za doručovanie písomností v súdnom konaní zodpovedný súd, doručujú predovšetkým poštou. List sa môže zaslať doporučene s potvrdením o prevzatí. Alternatívne môže byť zaslaný priamo na miesto pobytu jednotlivca. V takýchto prípadoch sa k listu pripája potvrdenie o prevzatí, ktoré príjemca musí podpísať a vrátiť súdu. Písomnosti týkajúce sa súdneho konania okrem predvolaní a prvej žiadosti o odpoveď možno doručiť aj tak, že sa zašlú bežnou poštou na adresu, ktorú príslušná strana uviedla súdu. Písomnosť zaslaná bežnou poštou sa bude považovať za doručenú príjemcovi siedmy deň po jej odoslaní.

Podľa § 4 Občianskeho súdneho poriadku (4/1734) môžu byť písomnosti doručené súdnym exekútorom, ak je nepravdepodobné, že by doručenie poštou bolo úspešné.

Podľa § 2 Občianskeho súdneho poriadku (4/1734) môže súd so súhlasom príslušnej strany zveriť tejto strane zodpovednosť za doručovanie písomností v prípade, že sa súd domnieva, že na to existujú oprávnené dôvody. V takýchto prípadoch bude súd informovať príslušnú stranu o lehote na doručovanie písomností a na zaslanie potvrdenia súdu. Podľa § 4 Občianskeho súdneho poriadku (4/1734) doručuje v takýchto prípadoch písomnosti súdny exekútor.

Podľa § 4 Občianskeho súdneho poriadku (4/1734) môžu byť písomnosti v prípade, ak súd zveril príslušnej strane zodpovednosť za doručovanie písomností a ak príslušnú stranu zastupuje advokát alebo verejný právny zástupca, doručené príjemcovi takisto osobne týmto advokátom alebo verejným právnym zástupcom. V takýchto prípadoch príjemca podpíše potvrdenie o prevzatí písomností. Tento spôsob doručovania sa nesmie použiť v trestných veciach.

Písomnosti iné ako písomnosti, ktoré sa týkajú súdnych konaní, budú doručené súdnym exekútorom na žiadosť príslušného orgánu alebo jednotlivca.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Podľa § 3b Občianskeho súdneho poriadku (4/1734) môžu byť písomnosti doručené aj telefonicky, pokiaľ za doručovanie písomností zodpovedá súd a vec sa týka prijatia určitej sumy, obnovy správy alebo obnovenia narušených podmienok či vysťahovania a žalobca uvedie, že sa nedomnieva, že prípad predstavuje spor. Ďalšou požiadavkou je, aby doručovanie telefonicky bolo vhodné s ohľadom na rozsah a vlastnosti predmetnej písomnosti, aby bol príjemca bez akýchkoľvek pochýb informovaný o predmetnej písomnosti a aby rozumel významu jej doručovania. Po tom, čo bola písomnosť doručená telefonicky, musí byť okamžite zaslaná listom alebo e-mailom na adresu uvedenú príjemcom, pokiaľ to z osobitných dôvodov nie je zjavne nutné. O telefonickom doručení písomnosti bude vyhotovený aj doklad.

Podľa § 3 Občianskeho súdneho poriadku (4/1734) ak je súd alebo prokurátor zodpovedný za doručovanie písomností, písomnosti sa môžu doručovať ich zaslaním pošle príslušnej strane e-mailom, a to spôsobom uvedeným príjemcom, ak možno predpokladať, že príjemca bude informovaný o písomnosti a vráti potvrdenie o prevzatí v stanovenej lehote.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Podľa § 7 Občianskeho súdneho poriadku (4/1734) ak súdny exekútor vyhľadával na účely doručovania písomností osobu, ktorej miesto pobytu je vo Fínsku, ale túto osobu alebo kohokoľvek, kto má oprávnenie na preberanie doručovaných písomností v mene tejto osoby nezastihol, a na základe okolností možno predpokladať, že dotknutá osoba sa vyhýba doručovaniu písomností, súdny exekútor môže doručovať písomnosti ich odovzdaním ktorémukoľvek členovi domácnosti staršiemu ako 15 rokov, alebo ak je príjemca písomností podnikateľom, ktorejkoľvek osobe zamestnanej v podniku tejto osoby. Ak nemožno zastihnúť nikoho z uvedených, môžu byť písomnosti doručené odovzdaním miestnej polícii.

Ak sa postupuje podľa odseku 1, súdny exekútor musí oznámenie o tomto postupe zaslať príjemcovi doručovaných písomností, pričom použije adresu príjemcu. Tieto písomnosti sa považujú za doručené, ak sa odošle oznámenie v zmysle odseku 2.

Postupom uvedeným v tomto odseku nemožno v trestných veciach doručiť predvolanie odporcovi.

Podľa § 9 Občianskeho súdneho poriadku (4/1734) bude súd zodpovedný, v prípade, ak nemožno získať informácie o mieste pobytu príjemcu, za doručenie písomnosti verejnou vyhláškou. V trestných veciach sa predvolanie nesmie doručiť odporcovi verejnou vyhláškou.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Pozri otázku 7.1.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Pozri otázku 7.1.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ak si príjemca nevyzdvihne doručené písomnosti a potvrdenie o prevzatí na pošte alebo odmietne ich prevzatie, žiadosť sa vráti odosielateľovi. V takýchto prípadoch sa písomnosti považujú za nedoručené [pozri napríklad rozhodnutie 50:1997 najvyššieho súdu (korkein oikeus)]. Podobne, ak sa písomnosť mala doručovať priamo do miesta pobytu, považuje sa za nedoručenú v prípade, ak príjemca nezašle podpísané potvrdenie o prijatí späť súdu.

Príjemca môže odmietnuť prebrať písomnosti doručované súdnym exekútorom, ak sú splnené určité zákonom stanovené podmienky. Príjemca môže odmietnuť prevziať doručené písomnosti okrem iného aj vtedy, ak nie sú vo fínčine alebo švédčine alebo v inom jazyku, ktorému príjemca rozumie. [Príklady: zákon o medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach (Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa) alebo zákon o medzinárodnej právnej pomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla)].

Ak existujú dôvody na odmietnutie doručenia písomností, súdny exekútor písomnosti vráti. V takýchto prípadoch súdny exekútor poskytne písomný doklad o tom, že príjemca odmietol doručenie písomností, a vysvetlenie dôvodov takéhoto odmietnutia.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Ak sa písomnosti zasielajú do Fínska poštou na účely ich doručenia a ak treba zaslať späť potvrdenie o prevzatí, pošta tieto písomnosti zadrží a zašle príjemcovi oznámenie, aby si zásielku vyzdvihol na pošte. Tieto písomnosti si na pošte môže vyzdvihnúť iba príjemca alebo osoba poverená príjemcom. Písomnosti sa môžu odovzdať len výlučne príjemcovi osobne, ak o to strana žiadajúca o doručovanie písomností požiada.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak si príjemca písomnosti na pošte nevyzdvihne, vrátia sa späť odosielateľovi.

V takých prípadoch môže odosielateľ poslať písomnosti okresnému súdu (käräjäoikeus), v ktorého obvode má príjemca domicil alebo pobyt, a požiadať ho o doručenie písomností. Po prijatí žiadosti sa súdni exekútori okresného súdu pokúsia doručiť doklady príjemcovi osobne do vlastných rúk.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Pošta zašle príjemcovi oznámenie, aby si zásielku vyzdvihol na pošte. V oznámení bude takisto uvedený dátum, do ktorého si musí príjemca písomnosti vyzdvihnúť.

Pošta uloží písomnosti počas týždňa, v ktorom boli doručené, predĺženého o dva (2) celé kalendárne týždne.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Súdny exekútor predloží dôkaz, že písomnosti doručil. Dôkaz sa predkladá aj v prípade doručovania písomností poštou.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak boli písomnosti doručené nesprávne a príslušná osoba sa nedostavila na súd alebo neposkytla požadovanú písomnú odpoveď, písomnosti sa musia doručovať znovu. V prípade menej závažnej chyby však opätovné doručenie písomnosti nie je nutné.

Ak dotknutá osoba tvrdí, že písomnosti boli doručené nesprávne, vec sa odročí, okrem prípadu, ak to nie je nevyhnutné vzhľadom na nepodstatnú chybu.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Doručovanie písomností prostredníctvom súdneho exekútora stojí 80 EUR.

Posledná aktualizácia: 09/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.