Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Doručovanie právnych dokumentov

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

„Doručovanie písomností“ v praxi znamená doručovanie písomností používaných v súdnom konaní náležitým spôsobom.

Pravidlami sa stanovuje rámec, ktorý má byť dodržiavaný, aby sa umožnilo:

  • náležité doručovanie písomností spôsobom schváleným súdom,
  • zriadenie mechanizmu, v rámci ktorého môže strana preukázať, že určitý dokument bol alebo nebol doručený,
  • stanovenie harmonogramu, v ktorom sa dokument môže považovať za doručený (napr. osobné doručenie – dokument je považovaný za doručený v ten istý deň s výnimkou doručenia po 17.00 hod. v pracovný deň alebo doručenia v sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, pričom v tomto prípade bude považovaný za doručený nasledujúci pracovný deň).

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Medzi písomnosti, pri ktorých sa vyžaduje formálne doručenie, patria tlačivá návrhu, náležitosti návrhov, obhajoby, odpovede, oznámenie o žalobe, žiadosti, príkazy alebo svedecké výpovede/miestoprísažné vyhlásenia (ak sa v konaní používajú).

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Za doručenie písomnosti zodpovedá strana, ktorá ju vypracovala. Tlačivo návrhu by mal napríklad doručiť navrhovateľ alebo náležite poverení právni zástupcovia. Najvyšší súd Gibraltáru nedoručuje dokumenty.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Keďže Gibraltár nemá register miest bydliska, aký majú mnohé členské štáty, požiadaný orgán v Gibraltári nemôže získať adresu osoby, ktorej sa majú písomnosti doručiť. Ak však majú byť písomnosti doručené spoločnosti a ak prijímatelia na danej adrese odmietajú prijať doručenie, prijímajúci orgán v Gibraltári dokáže stanoviť registrovanú adresu spoločnosti (ak je iná) a môže doručiť písomnosti na túto adresu.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Ako bolo uvedené, v Gibraltári neexistuje register miest bydliska. Na zistenie adresy osoby je nutné využiť úradníkov, ktorí môžu vyhľadať jednotlivcov alebo využiť telefónny zoznam, v ktorom sa nachádzajú niektoré podrobnosti o adresátovi. Vyhľadávania, napríklad v telefónnych záznamoch, sú bezplatné. Na ďalšie vyhľadávania sa vzťahuje poplatok. Na zistenie registrovaného sídla spoločnosti je potrebné uskutočniť vyhľadávanie v obchodnom registri, ktoré nie je dostupné na webovom sídle.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

V Gibraltári nie je možné vyžiadať adresu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Písomnosti sa bežne doručujú nasledujúcimi spôsobmi:

  • osobným doručením,
  • doporučene,
  • faxom alebo iným prostriedkom komunikácie,
  • alternatívnou metódou na základe príkazu sudcu.

Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania alebo iné nariadenie s trestným rozkazom by sa bežne malo doručiť osobne.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Doručenie sa môže uskutočniť prostredníctvom faxu v prípade, že strana alebo jej právny zástupca predtým písomne informovali stranu doručujúcu dokument, že sú ochotní prijať doručenie faxom. Podobné ustanovenie platí v prípade doručenia elektronickou poštou, hoci v pravidlách sa určuje, že doručenie elektronickou poštou sa môže uskutočniť len vtedy, keď obe strany konajú prostredníctvom právneho zástupcu.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Všetky podrobnosti o pravidlách a postupoch doručovania v Gibraltári sú dostupné v časti 6 Občianskeho súdneho poriadku.

V prípade, že sú žiadosti o doručenie prijaté z iných členských štátov, bežnou metódou doručenia v Gibraltári je osobné doručenie súdnym úradníkom. Ak to nie je možné, sudca môže povoliť inú metódu doručenia, a to zvyčajne prostredníctvom bežnej pošty na danú adresu (ak je to obvyklá alebo posledná známa adresa osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť).

Inak sa môže doručenie uskutočniť inou metódou doručenia, ktorou sa zabezpečuje doručenie nasledujúci pracovný deň, alebo faxom alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie. Ak sa súd domnieva, že existuje dobrý dôvod na schválenie doručenia metódou alebo na miesto, ktoré nie sú v rámci Občianskeho súdneho poriadku bežne povolené, súd môže nariadiť povolenie doručenia alternatívnou metódou alebo na alternatívne miesto.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

V prípade použitia bežných poštových služieb alebo inej metódy doručenia, ktorou sa zabezpečuje doručenie v nasledujúci pracovný deň, sa písomnosti považujú doručené druhý deň po odoslaní, odovzdaní, doručení alebo prevzatí písomností príslušným poskytovateľom doručovateľských služieb za predpokladu, že tento deň je pracovným dňom, alebo v nasledujúci pracovný deň po tomto dni. Ak sa doručenie uskutočňuje faxom alebo inou elektronickou metódou a ak je písomnosť odoslaná v pracovný deň do 16.30 hod., považuje sa za doručenú v tento deň, a vo všetkých ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania. Ak sa použije alternatívna metóda doručovania, na základe súdneho nariadenia sa určí metóda a dátum, keď sa doručenie bude považovať za uskutočnené.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na pobočku pošty) zvyčajne nie je alternatívnou metódou doručenia. Ak sa písomnosti doručujú doporučene a nie sú doručené, postup informovania adresáta je stanovený ďalej v časti 8.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Za predpokladu, že súd schválil metódu doručenia, platí dátum, keď sa písomnosť považuje za doručenú, bez ohľadu na to, či adresát prijme doručenie alebo nie.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Doporučené doručenie gibraltárskou poštou sa vzťahuje na jednotlivca, pričom táto osoba dostane oznámenie o liste/balíku, ktorý si má prevziať a ktorý bude doručený výlučne tejto osobe po predložení dokladu totožnosti.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak osoba, ktorá dostane oznámenie, nenavštívi poštu, doručenie nie je možné uskutočniť inak.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Áno, po zaslaní prvého oznámenia o doručení zásielky adresátovi dostáva adresát 28-dňovú lehotu na prevzatie písomností pred tým, ako sa mu zašle druhé oznámenie o doručení zásielky. Ak po ďalších siedmich dňoch písomnosti neprevezme, pošlú sa naspäť ako nedoručené.

Adresát je o tom informovaný pomocou oznámenia zaslaného na jeho adresu.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

V prípade, že sa v Občianskom súdnom poriadku vyžaduje dôkaz o doručení, malo by byť poskytnuté potvrdenie o doručení. V ňom by sa malo uvádzať, že písomnosť sa nevrátila nedoručená, použitá metóda doručenia a dátum odoslania/osobného doručenia/faxu/uloženia na povolenom mieste. K dispozícii je predpísané vzorové tlačivo.

V prípade, že osobne doručovanou písomnosťou je tlačivo návrhu, navrhovateľ musí predložiť potvrdenie o doručení do 21 dní od doručenia tlačiva návrhu. Ak sa tak nestane, navrhovateľ nebude môcť získať rozsudok pre zmeškanie.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Za bežných okolností by sa malo uskutočniť opätovné doručenie za predpokladu, že príslušná lehota je stále aktuálna.

Najvyšší súd má však vo výnimočných prípadoch právomoc upustiť od doručenia. Príkladom je, ak bol odporca náležite a plne oboznámený s návrhom, ale navrhovateľ neuskutoční doručenie v príslušnej lehote, napr. doručením na zlú adresu.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Keďže doručenie uskutočňuje niektorá strana konania alebo jej právni zástupcovia, prípadné poplatky vyplývajúce z doručenia hradí táto strana. Poplatky závisia od toho, aký druh doručenia sa použije.

Posledná aktualizácia: 23/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.