Doručovanie právnych dokumentov

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

„Doručenie písomnosti“ je spôsob, ktorým sa písomnosť doručuje adresátovi s cieľom informovať ho o jej obsahu v súlade s určitými ustanoveniami procesného práva stanovujúcimi nástroj, formu oznámenia písomnosti a potvrdenia toho, že bolo doručenie vykonané.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Medzi písomnosti, ktoré je potrebné úradne doručiť, patria písomnosti týkajúce sa žaloby, návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, odvolania, odvolania v rámci kasačného konania, návrhu na preskúmanie rozsudku, návrhu tretej osoby na zmenu rozhodnutia, žaloby proti mimosúdnym a súdnym aktom, primárnej a sekundárnej intervencie, oznámenia o súdnom konaní a oznámenia tretej strane, návrhu na predbežné opatrenie, návrhu na súdnu ochranu v nesporových konaniach, predvolania na súd a všetkých súdnych rozsudkov (konečných aj predbežných).

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Doručenie je zodpovednosťou účastníka konania po vydaní písomného príkazu vo vzťahu k písomnosti, ktorá má byť doručená zo strany tohto účastníka konania alebo jeho zástupcu, na vyžiadanie tohto účastníka konania, príslušného sudcu alebo predsedajúceho sudcu v prípade viacčlenného súdu (článok 123 občianskeho súdneho poriadku). Písomnosti doručuje súdny exekútor vymenovaný súdom so sídlom v regióne, kde má adresát miesto bydliska alebo kde býva v čase doručenia (článok 122 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku). Ak je za doručenie písomností zodpovedný súd, doručenie môže vykonať súkromný súdny exekútor so sídlom v príslušnom regióne alebo príslušník gréckej polície, lesník či tajomník obce (článok 122 ods. 2 a 3 občianskeho súdneho poriadku). Navyše, pokiaľ ide o predbežné opatrenia, miesto a čas konania súdu sa oznamuje doručením dokumentu vydaného kanceláriou súdu, v ktorom sa uvedie miesto, dátum alebo čas konania súdneho pojednávania alebo telefonickou či telegrafickou pozvánkou zaslanou kanceláriou súdu. Sudca môže nariadiť, aby sa spolu s predvolaním doručila kópia návrhu (článok 684 ods. 4 občianskeho súdneho poriadku).

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Áno

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Nie, nemajú priamy prístup, ako možno odvodiť aj z nariadenia (ES) č. 1206/2001, ktorým sa stanovuje, že súdne orgány by mali navzájom komunikovať s cieľom uspokojiť žiadosť o vysledovanie osoby.

Treba tiež poznamenať, že všetci obyvatelia územia Grécka sú registrovaní v databáze jednotlivých obcí prostredníctvom príslušných matrík. Jednotná vnútroštátna databáza však zahŕňa len dospelých občanov, ktorí sú registrovaní na základe svojho policajného preukazu totožnosti/cestovného pasu. Databázu podľa potreby aktualizujú jednotlivé grécke obce.

Pre občanov je (bezplatne) dostupná len prostredníctvom verejných telefónnych zoznamov.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Súd výkonu podá príslušným policajným orgánom žiadosť o vysledovanie osoby.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Bežným spôsobom doručovania písomností je doručiť predmetnú písomnosť do rúk adresáta (článok 127 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku) bez ohľadu na to, kde sa adresát nachádza (článok 124 občianskeho súdneho poriadku). Ak má adresát bydlisko, kanceláriu alebo dielňu v mieste, kde sa má doručenie vykonať, či už samostatne alebo s inou osobou, alebo ak na danom mieste pracuje ako zamestnanec, pracovník či úradník, písomnosť sa bez jeho súhlasu nesmie doručiť na iné miesto (článok 124 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku). Pokiaľ ide o alternatívne metódy doručovania písomností, môžu sa použiť na základe vyhlášok vydaných na návrh ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva, a to pri písomnostiach, ktoré sa majú doručiť aj poštou, telegraficky alebo telefonicky, pričom vo vyhláške sa zároveň stanoví, akým spôsobom sa má doručenie vykonať a overiť (článok 124 ods. 4 občianskeho súdneho poriadku). K dnešnému dátumu nebola vydaná žiadna takáto vyhláška.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Súdne písomnosti sa môžu doručovať aj elektronickými prostriedkami za predpokladu, že boli opatrené elektronickým podpisom. Súdna písomnosť, ktorá sa doručuje elektronickými prostriedkami, sa považuje za doručenú, ak odosielateľ od adresáta dostal elektronické potvrdenie o doručení, ktoré musí byť opatrené zdokonaleným elektronickým podpisom a predstavuje správu o doručení (článok 122 ods. 5 občianskeho súdneho poriadku). Treba poznamenať, že uvedená možnosť doručovania súdnych písomností elektronickými prostriedkami je podmienená vydaním prezidentskej vyhlášky na návrh ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva stanovujúcej konkrétnejšie požiadavky, ktoré musí takéto doručenie spĺňať. Navyše spoločným rozhodnutím ministra financií a ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva sa stanoví, akým spôsobom sa majú platiť a vyberať poplatky a kolky za súdne písomnosti doručované elektronickými prostriedkami.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Ak sa adresát nenachádza v mieste svojho bydliska, písomnosť sa doručí jednej z ďalších osôb žijúcich na tom istom mieste za predpokladu, že si je táto osoba vedomá svojho konania a že v predmetnom konaní nie je protistranou (článok 128 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa žiadna z osôb uvedených v odseku 1 nenachádza v mieste bydliska:

a) písomnosť sa musí umiestniť na dvere obydlia v prítomnosti svedka;

b) najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dátume umiestnenia sa kópia písomnosti, ktorá sa vypracuje bezplatne, doručí do rúk náčelníka policajného oddelenia alebo stanice v okrsku, v ktorom sa obydlie nachádza. V prípade neprítomnosti náčelníka sa písomnosť doručí poverenému príslušníkovi alebo jeho zástupcovi alebo strážnikovi policajného oddelenia. Vo všetkých uvedených prípadoch sa musí doručenie dokladovať potvrdením o prijatí, ktoré sa vyhotoví bezplatne v rámci správy o doručení;

c) najneskôr v nasledujúci pracovný deň musí osoba, ktorá písomnosť doručila, zaslať adresátovi poštou písomný oznam, v ktorom sa uvedie typ doručovanej písomnosti, adresa bydliska, kde sa písomnosť umiestnila, dátum umiestnenia, úrad, ktorému sa doručila kópia a dátum doručenia. Osoba, ktorá doručenie vykonala, musí bezplatne vyhotoviť a podpísať doklad o umiestnení oznamu v rámci správy o doručení. V doklade sa musí uviesť poštový úrad, kde bol oznam umiestnený, ako aj meno zamestnanca, ktorý ho prijal, pričom tento zamestnanec musí doklad schváliť (článok 128 ods. 4 občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa adresát nenachádza v obchode, kancelárii alebo dielni, písomnosť sa doručí do rúk správcu obchodu, kancelárie alebo dielne, alebo jednému z partnerov, spoločníkov, zamestnancov alebo úradníkov za predpokladu, že sú si vedomí svojho konania a v predmetnom konaní nie sú protistranou (článok 129 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Ak nie je v obchode, kancelárii alebo dielni prítomná žiadna osoba uvedená v odseku 1, uplatnia sa ustanovenia článku 128 ods. 4 občianskeho súdneho poriadku (článok 129 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Ak adresát alebo osoby uvedené v článkoch 128 a 129 odmietnu prijať doručenie písomnosti alebo podpísať správu o doručení, alebo ak nie sú schopní podpísať ju, doručujúci úradník umiestni písomnosť na dvere bydliska, kancelárie, obchodu alebo dielne v prítomnosti svedka (článok 130 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Ak adresát nemá bydlisko, kanceláriu, obchod alebo dielňu, alebo ak odmietne prevziať doručenú písomnosť, alebo ak nemôže či odmietne podpísať správu o doručení, takéto odmietnutie alebo neschopnosť potvrdí svedok najatý doručujúcim úradníkom a predmetná správa sa doručí do rúk osobám uvedeným v článku 128 ods. 4 písm. b) (článok 130 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Ak je adresát hospitalizovaný alebo uväznený, a preto ho nemožno kontaktovať, čo potvrdí správca nemocnice alebo väznice v správe o doručení, písomnosť je možné doručiť správcovi nemocnice či väznice, ktorý je povinný doručiť ju do rúk adresáta (článok 131 občianskeho súdneho poriadku).

Ak adresát slúži na palube obchodnej lode, ktorá sa nachádza v gréckom prístave, a nie je prítomný alebo odmietne prijať doručenie písomnosti, alebo odmietne či nemôže podpísať správu o doručení, písomnosť sa doručí veliteľovi lode alebo jeho zástupcovi; ak nie sú prítomní alebo odmietnu písomnosť prevziať, písomnosť sa doručí veliteľovi prístavného orgánu, ktorý je povinný upovedomiť adresáta (článok 132 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Ak adresát slúži na palube obchodnej lode, ktorá nie je v gréckom prístave, písomnosť sa doručí na miesto jeho pobytu v súlade s článkom 128. Ak adresát nemá miesto bydliska, písomnosť sa doručí v súlade s ustanoveniami o doručovaní písomností osobám s neznámym bydliskom. Písomnosť sa v každom prípade doručí do kancelárie vlastníka lode v Grécku alebo do kancelárie agenta lode v gréckom prístave (ak existuje) (článok 132 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť osobám v ďalej uvedených kategóriách aktívnej služby alebo ju nemožno doručiť ich príbuzným či úradníkom, ktorí majú rovnaké bydlisko, písomnosť sa doručí v súlade s článkom 128 ods. 3 a 4, a to takto:

a) v prípade osôb slúžiacich v gréckej armáde sa písomnosť doručí veliteľovi jednotky, stanice alebo agentúry, ku ktorej adresát patrí. Ak je jednotka, stanica alebo agentúra neznáma, písomnosť sa doručí veliteľovi príslušnej organizačnej zložky;

b) v prípade dôstojníkov, zastupujúcich dôstojníkov a námorníkov gréckej armády sa písomnosť doručí veliteľovi generálneho štábu námorníctva;

c) v prípade dôstojníkov, zastupujúcich dôstojníkov a letcov gréckej armády sa písomnosť doručí veliteľovi generálneho štábu letectva;

d) v prípade dôstojníkov a zastupujúcich dôstojníkov gréckej polície a pobrežnej stráže, ako aj v prípade policajtov a pobrežných strážcov sa písomnosť doručí príslušnému veliteľovi;

e) v prípade zamestnancov majákov, osvetlenia a semaforov sa písomnosť doručí veliteľovi prístavného orgánu v regióne, kde pôsobia (článok 133 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Ak adresát žije alebo má sídlo registrované v zahraničí, písomnosť sa doručí prokurátorovi súdu, ktorý vo veci rozhoduje, alebo súdu, na ktorom sa má prípad prejednávať, alebo súdu, ktorý vydal rozsudok, ktorý sa má doručovať. V prípadoch, ktoré sa prejednávajú na okresnom civilnom súde, sa písomnosť doručuje prokurátorovi súdu prvého stupňa v regióne, v ktorom okresný civilný súd pôsobí. Všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na výkon, sa doručia prokurátorovi súdu prvého stupňa, v ktorého jurisdikcii sa výkon uskutočňuje, a akékoľvek mimosúdne písomnosti sa doručia prokurátorovi v mieste posledného bydliska alebo posledného známeho bydliska adresáta v zahraničí. V prípade neexistencie bydliska alebo posledného známeho bydliska sa písomnosti doručia prokurátorovi súdu prvého stupňa v hlavnom meste (článok 132 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku). Po prijatí písomnosti ju prokurátor musí bez zbytočného odkladu zaslať ministrovi zahraničných vecí, ktorý je povinný poslať ju adresátovi (článok 134 ods. 3 občianskeho súdneho poriadku).

Ak nie je známe miesto pobytu alebo presná domáca adresa adresáta, uplatnia sa ustanovenia článku 134 ods. 1, na základe ktorých sa zhrnutie súdnej písomnosti zverejní naraz v dvoch denníkoch, pričom jeden z nich sa má vydávať v Aténách a druhý v mieste sídla súdu. Na základe odporúčania prokurátora, ktorému sa zhrnutie doručilo, sa zhrnutie môže zverejniť v dvoch aténskych denníkoch. Zhrnutie vypracuje a podpíše osoba, ktorá doručenie vykonáva. Musí obsahovať plné mená účastníkov konania, typ doručovanej súdnej písomnosti, príslušnú žiadosť a v prípade súdnych rozsudkov ich výrokovú časť, uvedenie súdu, ktorý vo veci koná alebo na ktorom sa má vec prejednávať, alebo meno vykonávajúceho úradníka. Musí sa tiež uviesť, či sa adresát predvoláva na súd alebo má vykonať nejaký úkon, miesto a čas predvolania a typ predmetného úkonu (článok 135 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku). Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady, ak ministerstvo zahraničných vecí potvrdí, že písomnosť nie je možné zaslať osobe s pobytom v zahraničí alebo so sídlom registrovaným v zahraničí (článok 135 ods. 3 občianskeho súdneho poriadku).

Ak sú kancelárie alebo obchody uvedené v článku 128 ods. 4 písm. b) a v článkoch 131, 132 a 133 zatvorené alebo ak úrady či osoby v nich uvedené odmietnu prevzatie písomnosti alebo podpísanie správy o doručení, osoba vykonávajúca doručenie vypracuje príslušnú správu a písomnosť doručí prokurátorovi súdu prvého stupňa, do ktorého jurisdikcie dané miesto doručenia patrí, pričom prokurátor písomnosť následne pošle osobe, ktorá odmietla prevziať písomnosť či podpísať správu o doručení.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Ak sa spôsob doručenia podľa bodu 7.1 použil pre hospitalizovanú alebo uväznenú osobu, námorníka, vojaka alebo osobu žijúcu v zahraničí, doručovaná písomnosť sa bude považovať za doručenú, hneď ako sa doručí orgánom alebo osobám uvedeným v uvedenom bode bez ohľadu na dátum zaslania a prijatia (článok 136 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa spôsob doručenia podľa bodu 7.1 použil pre osobu, ktorá sa nenachádzala v mieste svojho bydliska a za predpokladu, že sa v mieste bydliska nenachádzal ani žiadny dospelý príbuzný, písomnosť sa považuje doručenú, keď sa umiestni na dvere trvalého bydliska adresáta za predpokladu, že boli splnené všetky požiadavky na spôsob doručenia uvedené v bode 7.1 (t. j. doručenie do rúk náčelníka policajného oddelenia a zaslanie príslušného písomného oznamu).

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Ako sa uvádza v bode 7.1, ak sa využil spôsob doručenia osobe, ktorá sa nenachádzala v mieste svojho trvalého bydliska a za predpokladu, že sa v mieste bydliska nenachádzal ani žiadny dospelý príbuzný, po umiestnení písomnosti na dvere trvalého bydliska adresáta a doručení kópie písomnosti náčelníkovi policajného oddelenia sa adresátovi zašle písomný oznam, v ktorom sa uvedie typ doručovanej písomnosti, adresa bydliska, kam sa písomnosť umiestnila, dátum umiestnenia, úrad, ktorému sa písomnosť doručila a dátum doručenia.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ako sa uvádza v bode 7.1, ak adresát odmietne prevziať predmetnú písomnosť alebo podpísať správu o doručení, doručujúci úradník umiestni písomnosť na dvere bydliska, kancelárie, obchodu alebo dielne v prítomnosti svedka. Po umiestnení sa písomnosť považuje za doručenú.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

V tomto prípade musí poštová služba doručiť písomnosť adresátovi osobne.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

V tomto prípade poštová služba oznámi neprítomnému adresátovi, že písomnosť bude počas stanoveného obdobia uložená na poštovom úrade, kde si ju adresát môže vyžiadať.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Pozri ustanovenia uvedené v bode 8.2.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Osoba vykonávajúca doručenie musí vyhotoviť správu, ktorá musí obsahovať: a) správu o doručení, b) jasný opis doručovanej písomnosti a uvedenie osôb, ktorých sa týka c) dátum a čas doručenia, d) osobu, ktorej sa písomnosť doručila, a spôsob doručenia v prípade neprítomnosti adresáta alebo odmietnutia zo strany adresáta či osôb uvedených v článkoch 128 až 135 a 138 (článok 139 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Správu musí podpísať osoba vykonávajúca doručenie a osoba, ktorá písomnosť prijala. Ak prijímajúca osoba odmietne alebo nemôže poskytnúť svoj podpis, správu podpíše svedok najatý na tento účel (článok 139 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Osoba, ktorá doručenie vykonáva, si poznamená dátum a čas doručenia a doručenú písomnosť podpíše. Táto poznámka predstavuje doklad na použitie osobou, ktorej sa písomnosť doručuje. Ak sa vyskytne rozdiel medzi správou o doručení a uvedenou poznámkou, správa o doručení má prednosť (článok 139 ods. 3 občianskeho súdneho poriadku).

Správa uvedená v článku 139 sa vypracuje v dvoch origináloch, jeden sa doručí osobe, ktorá si doručenie písomnosti objednala, a druhý si bezplatne ponechá doručujúci úradník. Doručujúci úradník si o doručení urobí krátku poznámku do osobitnej knihy, ktorú si vedie na tento účel (článok 140 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Súdny exekútor na požiadanie poskytne kópie originálov písomností, ktoré uchováva vo svojom spise, osobe, ktorá si doručenie objednala, a adresátovi, ako aj akejkoľvek osobe s legitímnym záujmom za predpokladu, že predsedajúci sudca súdu prvého stupňa so sídlom v regióne, v ktorom sa doručenie vykonalo, poskytne príslušný súhlas poznámkou k žiadosti (článok 140 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak účastník konania nemohol dodržať lehotu z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu podvodu protistrany (napr. neplatné doručenie súdnym exekútorom alebo zámerné neinformovanie účastníka konania osobou, ktorá prijala písomnosť), účastník konania má právo požiadať o obnovenie status quo ante (článok 152 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku) do tridsiatich dní od dátumu, keď vznikla prekážka v podobe vyššej moci alebo odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o podvode protistrany (článok 153 občianskeho súdneho poriadku).

Ak osoba, proti ktorej bol vznesený rozsudok z omeškania, nebola na súd vôbec predvolaná alebo nebola predvolaná zákonným spôsobom či v stanovenom termíne, táto osoba má právo na zrušenie rozsudku z omeškania do pätnástich dní od dátumu doručenia rozsudku, ak má pobyt v Grécku, alebo do 60 dní od posledného zverejnenia zhrnutia správy o doručení rozsudku podľa článku 135 ods. 1, ak je pobyt osoby neznámy alebo ak žije zahraničí (článok 501, článok 503 ods. 1 a 2 občianskeho súdneho poriadku).

Ak účastník konania predvolal protistranu, pričom uviedol, že pobyt protistrany nie je známy napriek tomu, že vedel o mieste jej pobytu, uvedená protistrana má v prípade, že spor čiastočne alebo úplne prehrala, právo podať návrh na revíziu vydaného rozsudku do 60 dní, ak má pobyt v Grécku, alebo do 120 dní od doručenia sporného rozsudku, ak je miesto jej trvalého bydliska neznáme alebo ak býva v zahraničí, alebo do troch rokov od prijatia sporného rozsudku za predpokladu, že rozsudok je konečný a nezvratný, alebo od dátumu, keď sa stal konečným, ak rozsudok vôbec nebol doručený (článok 538, článok 544 ods. 9, článok 545 ods. 1, 2, 3 a 5 občianskeho súdneho poriadku).

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Náklady na doručenie musí vopred zaplatiť osoba, ktorá si doručenie písomnosti objednala (článok 173 ods. 1 a 3 občianskeho súdneho poriadku).

Účastníkovi konania, ktorý spor prehrá, bude nariadené uhradiť aj tieto náklady (články 176 a 189 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku). Výška splatnej sumy závisí od použitého spôsobu a typu doručenia. Minimálne náklady na doručenie predstavujú 23,00 EUR, ak sa predmetná písomnosť doručuje osobe, ktorá žije alebo býva v oblasti, kde sídli súdny exekútor.

Posledná aktualizácia: 16/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.