Doručovanie právnych dokumentov

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Účelom doručovania písomností je zabezpečiť, aby odporcovia poznali povahu žaloby podanej proti nim a aby boli informovaní o písomnostiach súvisiacich so žalobou. Súdny poriadok obsahuje konkrétne požiadavky, aby sa zabezpečil správny výkon doručenia.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Všetky písomnosti, na základe ktorých sa začína občianskoprávne konanie na okresnom, obvodnom alebo vrchnom súde (vrátane odvolaní zo súdu nižšej úrovne), a všetky ďalšie písomnosti súvisiace s konaním.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Za doručenie písomnosti zodpovedá účastník konania, v ktorého mene sa písomnosť má vydať, alebo osoba v tejto súvislosti poverená účastníkom.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Nie. Doručovaciu adresu musí poskytnúť žiadajúci orgán.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Nie. Neexistuje nijaký centrálny register adries alebo pobytu osôb. Registrovaná adresa spoločnosti sa dá nájsť vyhľadaním spoločnosti na webovom sídle obchodného registra.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Žiadosť vybavuje obvodný súd ako požiadavku podľa nariadenia (ES) č. 1206/2001.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Na okresnom súde možno doručenie vykonať:

i) doporučene;

ii) doporučene, s potvrdením pre odosielateľa o bezpečnom doručení zásielky adresátovi, poštovné zaplatené vopred;

iii) prostredníctvom doručovateľa v zapečatenej obálke inej osobe ako osobe, v mene ktorej má byť dokument vydaný;

iv) osobné doručenie alebo doručenie príbuznému staršiemu ako šestnásť rokov, ktorý má spoločné bydlisko s odporcom.

Na obvodnom súde sa takmer všetky písomnosti doručujú doporučene.

Pokiaľ ide o vrchný súd, v uznesení č. 9 článku 2 Pravidiel súdneho konania pre najvyššie súdy sa stanovuje osobné doručenie súdneho predvolania vo veci neverejného konania jednotlivcovi a v prípade, že bola vynaložená náležitá a primeraná starostlivosť v snahe uskutočniť osobné doručenie, pripúšťa sa aj iné ako osobné doručenie. Ďalšia dokumentácia sa obvykle doručuje doporučene. (Pozri uznesenie č. 121 Pravidiel súdneho konania pre najvyššie súdy z roku 1986, v znení zmien). V oddiele 51 zákona o obchodných spoločnostiach z roku 2014 sa stanovuje, že doručenie písomností sa má uskutočniť obyčajnou poštou s vopred zaplateným poštovným do sídla spoločnosti registrovanej v Írsku, a v oddiele 1310 toho istého zákona sa stanovuje rovnaký spôsob doručenia pre zahraničné spoločnosti.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Elektronické doručenie písomností sa nepovoľuje.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Osobné doručenie alebo doručenie ako doporučená zásielka predstavujú bežné spôsoby doručovania. Ak je doručenie írskeho návrhu na začatie súdneho konania potrebné uskutočniť iným spôsobom, napríklad obyčajnou poštou s vopred zaplateným poštovným, faxom, e-mailom alebo vyvesením oznámenia, na súd sa podá žiadosť o „náhradné doručovanie“ a v prípade schválenia sa návrh na začatie konania môže doručiť náhradným spôsobom, ktorý povolil súd.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Ak sa doručenie vykoná podľa pokynu náhradného doručovania, písomnosti sa považujú za doručené vtedy, keď budú splnené podmienky súdneho príkazu. Ak sa doručenie vykonáva poštou, existuje právna domnienka doručenia písomností, keď sú doručené bežnou poštou. Ide o vyvrátiteľnú domnienku.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Ak sa doručenie vykoná podľa súdneho príkazu, adresát sa informuje spôsobom uvedeným v tomto súdnom príkaze. Ak sa písomnosti doručujú ako doporučená zásielka a adresát nebol zastihnutý, pracovníci pošty zanechajú na danej adrese oznámenie, v ktorom sa adresát vyzýva, aby sa dostavil na poštu vyzdvihnúť si doporučenú zásielku. List je na pošte uložený zvyčajne jeden týždeň až desať dní.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Odmietnutie prevzatia písomnosti nemá nijaké následky. Ak nebolo možné doručiť írsky návrh na začatie súdneho konania, na súd možno podať žiadosť o predĺženie času na doručenie alebo použiť náhradný spôsob doručenia, prípadne využiť obe možnosti.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

V prípade bežnej zásielky sa písomnosť doručí na danú adresu. V prípade doporučenej zásielky sa písomnosť doručí len príslušnej osobe. Toto pravidlo platí rovnako pre domáce aj medzinárodné zásielky.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 1393/2007 sa akejkoľvek osobe umožňuje ako alternatívu k doručeniu poštou vykonať osobné doručenie prostredníctvom právneho zástupcu alebo súdneho doručovateľa.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Pošta vo všeobecnosti na oznámení odoslanom adresátovi stanoví termín vyzdvihnutia. Oznámenie sa ponechá na jeho adrese. Termín je zvyčajne jeden týždeň.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Okresné a obvodné súdy: ak sa doručenie uskutoční doporučenou poštou, osoba, ktorá odoslala obálku, to potvrdí miestoprísažným vyhlásením najneskôr do desiatich dní od odoslania obálky, pričom predloží podací lístok.

Vrchný súd: osoba, ktorá uskutočnila doručenie, potvrdí toto doručenie miestoprísažným vyhlásením o doručení, ktoré slúži ako nevyhnutný dôkaz pre súd. V prípade súdneho predvolania vo veci neverejného konania by podrobnosti o doručení mali byť zaznamenané na uvedenom predvolaní do troch dní od doručenia a malo by to byť uvedené v miestoprísažnom vyhlásení o osobnom doručení.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Na súd je možné podať návrh na zrušenie akéhokoľvek vydaného príkazu v prípade, že odporcovi nebolo oznámenie o súdnom pojednávaní doručené v súlade so zákonom.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Výdavkami budú výdavky na poštovné alebo poplatok sprostredkovateľovi, ak ide o zadržanú osobu.

Posledná aktualizácia: 08/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.