Doručovanie právnych dokumentov

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručovanie písomností je právne upravený postup, pri ktorom môže byť fyzická alebo právnická osoba upovedomená o určitom právnom kroku s rôznymi účinkami stanovenými právnymi predpismi.

Právne predpisy stanovujú pre doručovanie písomností osobitné postupy, aby bolo možné zaručiť, že sa adresáti oboznámia s týmito písomnosťami v súlade s právnymi predpismi je to nevyhnutnou podmienkou na to, aby písomnosť vyvolala zamýšľané účinky. To znamená, že ak sa doručenie uskutočnilo v súlade so stanoveným postupom, platí domnienka, že adresát sa s písomnosťou oboznámil, a nie je potrebné preukazovať, že sa s ňou adresát skutočne oboznámil písomnosť následne vyvolá zamýšľané právne účinky.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Jednoduché doručovanie (comunicazione) sa vykonáva v prípadoch, keď to stanovuje zákon alebo rozhodnutie súdu v takom prípade sa písomnosť doručuje alebo skutočnosť, o ktorej treba informovať, oznamuje v krátkej lehote. Jednoduché doručovanie sa vykonáva s cieľom informovať strany alebo iné osoby zúčastnené v súdnom konaní o tom, že v konaní sa uskutočnili určité kroky alebo boli vydané určité procesné písomnosti (napríklad vydanie rozsudku, rozhodnutie o stanovení termínu pojednávania alebo o odročení pojednávania, alebo rozhodnutie súdu, ktoré sa uskutočnilo mimo formálneho pojednávania).

Formálne oznámenie (notificazione) je potrebné uskutočniť v prípadoch, keď to stanovuje zákon, a spočíva v doručení overenej kópie originálu písomnosti, ktorá sa má doručiť. Písomnosti doručované týmto spôsobom pochádzajú od súdu (napríklad rozsudky, pri ktorých lehota určená na podanie odvolania plynie odo dňa doručenia) alebo od strán v konaní (napríklad výzvy na účasť na pojednávaní o veci samej).

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Jednoduché doručovanie vykonáva súdny tajomník (cancelliere; článok 136 Občianskeho súdneho poriadku – Codice di Procedura Civile, ďalej len „CPC“).

Formálne oznámenie vykonáva:

–          vo všeobecnosti súdny vykonávateľ (ufficiale giudiziario), na návrh strany alebo verejného prokurátora (pubblico ministero), alebo súdny tajomník (článok 137 CPC). Súdni vykonávatelia konajú v súlade s presnými pravidlami miestnej príslušnosti (články 106 a 107 prezidentského dekrétu (Decreto del Presidente della Repubblica) č. 1229 z 15. decembra 1959). Súdni vykonávatelia sú jedinými zodpovednými osobami v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 1393/2007 za odosielanie a prijímanie písomností na doručenie do iného členského štátu,

–          za určitých okolností advokát (avvocato). Advokát je oprávnený vykonávať formálne oznámenie buď poštou, ak disponuje príslušným plnomocenstvom v danom prípade a je na to oprávnený radou komory (Consiglio dell’Ordine), v ktorej vykonáva prax, alebo priamym doručením na adresu iného advokáta, ktorý je oprávnený prijímať písomnosti v mene strán a ktorý je registrovaný v tej istej rade komory ako advokát vykonávajúci doručovanie (zákon č. 890/1982 a zákon č. 53/1994). Navyše, advokát nepotrebuje oprávnenie rady komory na uskutočnenie formálneho oznámenia prostredníctvom certifikovanej elektronickej komunikácie (posta elettronica certificata, ďalej len „PEC“) na emailovú adresu získanú z verejných registrov (článok 3a zákona č. 53/1994).

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Prijímajúcim orgánom pre Taliansko je Centrálny úrad súdnych vykonávateľov na Rímskom odvolacom súde (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma so sídlom v Ríme na adrese Viale Giulio Cesare 52); žiadosť o doručenie odosiela miestne príslušnému súdnemu vykonávateľovi.

Ak adresáta nie je možné zastihnúť na adrese, ktorú uviedla žiadajúca strana, súdny vykonávateľ podnikne tieto kroky:

–          u fyzických osôb: vykoná zisťovanie u osôb žijúcich na uvedenej adrese alebo u susedov, vykoná zisťovanie na miestnom úrade, ktorý vedie register obyvateľov (servizio anagrafe del comune) (ak je na písomnosti uvedený dátum a miesto narodenia),

–          u právnických osôb: súdny vykonávateľ písomnosť vráti žiadajúcej strane, aby mohla žiadať doručenie právnemu zástupcovi adresáta. V tomto prípade musí byť meno zástupcu a jeho osobné bydlisko uvedené v písomnosti (článok 145 CPC).

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Adresu musí uviesť žiadajúci orgán alebo strana, ktorá ju získa z dokumentov, ktoré má k dispozícii. Ak je potrebné uskutočniť vyhľadávanie, treba opäť rozlišovať medzi:

–          fyzickými osobami: v civilných veciach neexistuje centrálny register je potrebné žiadať osvedčenie od miestneho úradu, ktorý vedie register obyvateľov, ten zvyčajne odpovedá na písomné odôvodnené žiadosti strán alebo ich zástupcov a uvedie, či sa platí poplatok (v Ríme je vo výške 0,26 EUR za každé osvedčenie), alebo čokoľvek iné, čo sa vyžaduje (vo všeobecnosti obálku s nálepkou s adresou žiadateľa na účely odpovede). Od roku 2016 sú osvedčenia z registra obyvateľov vyžiadané advokátskymi kanceláriami na účely doručovania právnych písomností oslobodené od kolkovej dane, a pokiaľ sa žiadosť doručí elektronickou formou, je takisto oslobodená od správneho poplatku 0,26 EUR,

–          právnickými osobami a spoločnosťami: register spoločností je verejný a spravuje ho miestna obchodná komora (camera di commercio). Je možné do neho nahliadnuť na portáli registroimprese.it. Za to sa platí poplatok okolo 7,00 EUR. Existujú takisto odborné združenia a poskytovatelia webových služieb, ktorí svojim registrovaným členom posielajú žiadané informácie.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Na základe nariadenia (ES) č. 1206/2001 nie je možné žiadať adresu v Taliansku.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Jednoduché doručovanie sa vykonáva s „potvrdením o doručení“ (biglietto di cancelleria), ktoré môže mať papierovú podobu alebo môže byť zaslané prostredníctvom certifikovanej elektronickej komunikácie (PEC) v súlade s článkom 136 CPC (v znení zákona č. 183/2011). Ak je toto potvrdenie v papierovej podobe, má dve časti  jednu odosiela súdny tajomník adresátovi, ktorý podpíše doručenku, a druhá je uložená v spise registra. Ak sa zasiela certifikovanou elektronickou komunikáciou, potvrdenie sa skladá zo správy, ktorá sa zasiela na adresu uvedenú advokátom vo výzve na účasť na pojednávaní alebo v inom počiatočnom dokumente.

Certifikovaná elektronická komunikácia sa stala povinnou pre jednoduché doručovanie, keď nadobudol účinnosť článok 16 ods. 4 legislatívneho dekrétu (Decreto Legislativo) č. 179/2012, v ktorom sa stanovuje, že jednoduché doručovanie a formálne oznámenie z registra sa povinne uskutočňuje výlučne elektronickými prostriedkami na adresu PEC.

Ak doručenie prostredníctvom PEC nie je možné, potvrdenie o doručení je možné zaslať faxom alebo ho odovzdať súdnemu vykonávateľovi na formálne oznámenie.

Formálne oznámenie vykonáva súdny vykonávateľ; ak sa adresa nachádza v obci (comune), v ktorej má súdny vykonávateľ svoju kanceláriu, písomnosť doručuje osobne, no ak je adresa mimo tejto obce, písomnosť doručuje poštou (články 106 a 107 prezidentského dekrétu č. 1229/1959), ibaže by žiadajúca strana alebo orgán vyslovene požiadal o osobné doručenie. Formálne oznámenie pozostáva z doručenia overenej kópie originálu adresátovi (článok 137 CPC) a musí sa uskutočniť počas pracovných dní v čase od 7.00 do 21.00 hod. (článok 147 CPC).

Formálne oznámenie osobným doručením: súdny vykonávateľ doručuje písomnosť adresátovi osobne, podľa možnosti v mieste jeho bydliska s cieľom chrániť jeho súkromie, no inak kdekoľvek v medziach svojej miestnej príslušnosti.

Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba ako sídlo alebo adresu na doručovanie uviedla bydlisko inej osoby, písomnosti sa doručujú osobe poverenej na preberanie písomností na tejto adrese a to sa považuje za doručenie adresátovi (článok 141 CPC). Pri tomto pravidle však existujú výnimky  výzvy na vypratanie (citazioni per convalida di sfratto), vykonateľné rozhodnutia (titoli esecutivi) a rozhodnutia, ktoré ukladajú platobnú povinnosť (precetti di pagamento), nie je možné doručovať na zvolenú adresu na doručovanie.

Doručovanie štátnym zastupiteľstvám sa uskutočňuje do sídla štátnej prokuratúry (Avvocatura di Stato, článok 144 CPC).

Pri doručovaní právnickej osobe sa písomnosť doručuje zástupcovi alebo iným osobám splnomocneným na preberanie písomností v sídle spoločnosti, alebo ak niet takej osoby, na vrátnicu, no v tomto prípade je písomnosť možné doručiť aj fyzickej osobe zastupujúcej spoločnosť pri dodržaní postupu pre formálne oznámenie fyzickým osobám, pokiaľ je na doručovanej písomnosti uvedená osoba ako zástupca, ako aj jej bydlisko, miesto, kde sa obvykle zdržiava, alebo centrum jej záujmov (článok 145 CPC).

Formálne oznámenie poštou: alternatívne k osobnému doručeniu je formálne oznámenie možné vykonať poštou, pokiaľ to nie je zákonom výslovne zakázané (ako sa to stanovuje v článku 149 CPC a zákone č. 890/1982). Ak sa má doručenie vykonať v obci, v ktorej sa nachádza kancelária súdneho vykonávateľa, súdny vykonávateľ môže využiť doručenie poštou. Ak sa má doručenie vykonať inde, súdny vykonávateľ je povinný využiť doručenie poštou. V týchto prípadoch sa kópia písomnosti vloží do osobitnej obálky určenej na doporučené listy, doplní sa potvrdená návratka, pričom obidve sú zelenej farby, a doplní sa štandardné tlačivo, vďaka ktorému bude možné ich sledovať. Vďaka tomu môže súdny vykonávateľ uskutočňovať formálne oznámenie mimo územia svojej miestnej príslušnosti.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Od nadobudnutia účinnosti článku 16 ods. 4 legislatívneho dekrétu č. 179/2012 sa jednoduché doručovanie registrom uskutočňuje výlučne elektronickými prostriedkami na adresu certifikovanej elektronickej komunikácie (PEC). Tento postup sa stal hlavnou metódou jednoduchého doručovania a je možné ho využiť vo všetkých druhoch konaní. Iba v prípade, že komunikácia prostredníctvom PEC nie je možná, možno potvrdenie o doručení zaslať faxom alebo ho odovzdať súdnemu vykonávateľovi na formálne oznámenie.

Formálne oznámenie je možné vykonať prostredníctvom certifikovanej elektronickej komunikácie, pričom na tieto účely je možné z písomnosti v papierovej podobe vyhotoviť elektronickú kópiu (článok 149a CPC). Tento postup sa má teraz takisto stať bežnou metódou formálneho oznámenia, ktorá má byť alternatívou k priamemu osobnému doručovaniu do rúk adresáta a je možné ju využiť vo všetkých druhoch konaní.

Na to, aby tento postup fungoval správne, je potrebné, aby viaceré strany  právni odborníci, právnické osoby, obchodné spoločnosti a verejné orgány  uviedli svoje certifikované emailové adresy v príslušných registroch. Vďaka tomu bude môcť súdny vykonávateľ a právny zástupca určitej strany uskutočniť formálne oznámenie formou overeného elektronického dokumentu s elektronickým podpisom, a to zaslaním na adresu PEC (článok 149a CPC) získanú z verejného registra.

Potvrdenie o formálnom oznámení musí obsahovať certifikát zhody elektronickej kópie s dokumentom, ktorý sa kopíruje, a záznam poskytovateľa služby o prijatí a doručení do schránky adresáta, pričom obidve písomnosti musia obsahovať identifikačný kód správy.

Inými spôsobmi elektronickej komunikácie (napríklad textovou správou alebo zaslaním na emailovú adresu inú ako adresu PEC) nie je dovolené vykonávať jednoduché doručovanie a formálne oznámenie, keďže tieto metódy by neposkytovali právnu záruku toho, že adresát správu prijal.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Formálne oznámenie osobným doručením

Doručenie je takisto možné vykonať na miesto obvyklého pobytu adresáta (abituale dimora), a pokiaľ nie je známe, v obci, v ktorej má prechodný pobyt (dimora temporanea), alebo v obci, v ktorej si zriadil hlavné centrum svojho podnikania a záujmov (domicilio), po tom, ako sa uskutočnilo zisťovanie v jeho bydlisku, sídle alebo mieste podnikania.

Ak adresáta nie je možné zastihnúť na týchto miestach, kópia sa môže v zapečatenej obálke doručiť niektorému z jeho rodinných príslušníkov alebo osobe zamestnanej v jeho domácnosti alebo podniku, avšak nie maloletej osobe mladšej ako 14 rokov ani osobe, ktorá je zjavne nespôsobilá na prevzatie zásielky. Túto kópiu v zapečatenej obálke je takisto možné doručiť na vrátnicu budovy alebo susedovi, ktorý musí podpísať potvrdenie o prevzatí v takom prípade musí byť adresát upovedomený doporučeným listom bez doručenky o tom, že sa uskutočnilo doručenie. Ak sa adresát obvykle zdržuje na palube obchodnej lode, písomnosť je možné odovzdať kapitánovi lode (článok 139 CPC).

V článku 146 CPC sa stanovuje, že doručovanie osobám v aktívnej vojenskej službe sa vykonáva doručením úradu prokuratúry, ktorý ju zasiela veliteľovi jednotky, do ktorej adresát patrí, ak osobné doručenie nie je možné.

Ak doručenie nie je možné ani jedným z uvedených spôsobov, lebo adresát je v danom čase neprítomný a iné osoby, ktoré by mohli písomnosť prijať, sú neprítomné, nespôsobilé alebo odmietajú prijať zásielku, súdny vykonávateľ kópiu dokumentu uloží v zapečatenej obálke na obecnom úrade obce, kam sa má oznámenie zasielať, na dvere bydliska alebo kancelárie adresáta pripojí v zapečatenej obálke oznam o uložení zásielky a adresátovi zašle doporučený list s doručenkou s cieľom informovať ho o uložení písomnosti na obecnom úrade (článok 140 CPC).

Formálne oznámenie, ak miesto trvalého pobytu, obvyklého pobytu alebo centra záujmov adresáta nie je známe

Adresáta je potrebné hľadať s bežnou starostlivosťou a v dobrej viere. Ak však adresáta nie je možné nájsť, doručenie sa vykoná uložením kópie na obecnom úrade jeho posledného známeho miesta pobytu, a ak nie je známe žiadne miesto pobytu, na obecnom úrade jeho miesta narodenia. Ak ani to nie je známe alebo sa nachádza v zahraničí, písomnosť sa doručí úradu prokuratúry (článok 143 CPC).

Metódy doručovania nariadené súdom

Súd môže na návrh alebo z vlastného podnetu v osobitných prípadoch alebo z dôvodu naliehavosti konania nariadiť iné metódy doručovania než tie, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch. Tieto metódy si môže slobodne zvoliť, no musia chrániť adresátovo súkromie a právo na obhajobu (článok 151 CPC).

Typickým príkladom je povolenie, aby sa odoslal balíček prostredníctvom kuriéra, ktorý zabezpečí urýchlené doručenie. Iné systémy, ako napríklad používanie telegramov, sú už neaktuálne.

Doručovanie verejným vyhlásením

Na návrh jednej zo strán a po vypočutí názoru úradu prokuratúry môže súd povoliť tento druh doručovania, ak existuje veľký počet adresátov alebo ak je náročné ich všetkých identifikovať.

Kópia písomnosti sa uloží na obecnom úrade obce, v ktorej sídli konajúci súd, a zhrnutie písomnosti sa uverejní v úradnom vestníku (Gazzetta Ufficiale della Repubblica). Súd takisto môže nariadiť uverejnenie tohto zhrnutia v najpredávanejších novinách alebo zvoliť inú formu zverejnenia (článok 150 CPC).

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Osobné doručovanie iným osobám ako adresátovi: dátumom doručenia je dátum doručenia osobe, ktorej bola doručená kópia. Ide o dátum uplatnenia právnej fikcie, že adresát sa oboznámil s písomnosťou, hoci sa s ňou v skutočnosti oboznámil až neskôr.

Formálne oznámenie podľa článku 140 CPC: Počet formálnych náležitostí takého oznámenia je veľký a nemusia byť splnené v ten istý deň. Judikatúra poskytuje záväzný výklad príslušného právneho predpisu. Prišla k záveru, že dátum uskutočnenia doručenia vo vzťahu k navrhovateľovi súvisí s finálnou formálnosťou, konkrétne so zaslaním doporučeného listu obsahujúceho oznam o uložení na obecnom úrade, zatiaľ čo vo vzťahu k adresátovi je to deň, ktorým uplynie desaťdňová lehota uloženia na pošte, alebo deň, keď sa písomnosť vyzdvihne, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Formálne oznámenie poštou: formálne oznámenie sa vo vzťahu k navrhovateľovi považuje za splnené dňom, keď bola písomnosť odovzdaná súdnemu vykonávateľovi, zatiaľ čo vo vzťahu k adresátovi vyvoláva účinky až vtedy, keď sa uplatní právna fikcia, že adresát sa oboznámil s písomnosťou. Ide o deň doručenia písomnosti vyznačený na doručenke v prípade neprítomnosti alebo odmietnutia prevzatia kýmkoľvek, kto by mohol doručenku prevziať, sa písomnosť uloží na pošte. Rovnako v prípade, že relevantný deň je posledný deň desaťdňovej lehoty na uloženie na pošte alebo deň vyzdvihnutia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade pochybností je však formálne oznámenie účinné odo dňa, keď bol oznam pošty o uložení písomnosti, ktorý sa vrátil odosielateľovi, opatrený úradnou pečiatkou.

Nevyzdvihnutá písomnosť bude pre adresáta k dispozícii šesť mesiacov, aby sa v každom prípade mohol oboznámiť s jej obsahom.

Formálne oznámenie, ak miesto trvalého pobytu, obvyklého pobytu alebo centra záujmov adresáta nie je známe

Písomnosť sa považuje za doručenú 20 dní po jej uložení alebo doručení na úrad prokuratúry.

Metódy doručovania nariadené súdom

Dátum doručenia závisí od zvolenej metódy.

Doručovanie verejným vyhlásením

Doručenie je účinné, keď po splnení predpísaného postupu súdny vykonávateľ do podateľne súdu, na ktorom prebiehalo konanie, odovzdá kópiu potvrdenia o doručení a dokumenty preukazujúce, aké kroky podnikla strana na žiadosť súdu (zverejnenie v úradnom vestníku apod.).

Formálne oznámenie prostredníctvom PEC

Doručenie sa považuje za účinné v momente, keď poskytovateľ služby sprístupní elektronický dokument v emailovej schránke adresáta. Dátumom doručenia je teda dátum zaslania a nie je potrebné potvrdzovať skutočnosť, že si príjemca správu prečítal.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Oznámenie v súlade s článkom 140 CPC: Súdny vykonávateľ pripevní na dvere adresáta zapečatenú obálku s oznamom, v ktorom uvedie podstatný obsah písomnosti a výzvu, aby si ju vyzdvihol z obecného úradu. Rovnaký oznam sa adresátovi zasiela prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou.

Pošta doručí tento doporučený list adresátovi alebo inej vhodnej osobe. Ak takej osoby niet, písomnosť sa uloží na pošte príslušnej pre daný okres na obdobie desiatich dní a do schránky adresáta sa doručí ďalšia výzva na vyzdvihnutie písomnosti.

Formálne oznámenie poštou: zamestnanec pošty, ktorý nenašiel adresáta ani inú zodpovednú osobu, zašle adresátovi doporučeným listom oznam o uložení (comunicazione dell’avvenuto deposito, ďalej len „CAD“), v ktorom uvedie, že kópia písomnosti bola uložená na okresnej pošte. Ak zamestnanec pošty oznámenie doručí inej zodpovednej osobe než adresátovi, zašle adresátovi, opäť doporučene, oznam o doručení (comunicazione di avvenuta notifica, ďalej len „CAN“). Tieto oznamy o uložení, respektíve o doručení dopĺňajú formálne oznámenie  zamestnanec pošty pripojí poznámku o tom, že boli odoslané, k pôvodnej doručenke. Cieľom týchto oznamov je zabezpečiť, že sa adresát môže skutočne oboznámiť s písomnosťou, a neovplyvňujú dátum doručenia, ktorým zostáva deň uplynutia desaťdňovej lehoty uloženia písomnosti na pošte alebo dátum vyzdvihnutia, podľa tohto, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Zamestnanec pošty môže tieto kroky vykonať iba v prípade, že adresát má schránku vhodnú na prijímanie pošty, na ktorej je uvedené jeho meno.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ak adresát odmietne formálne oznámenie osobným doručením, súdny vykonávateľ túto skutočnosť vyznačí v zázname o doručení a platí domnienka, že doručenie sa uskutočnilo platne (článok 138 CPC).

Ak v prípade formálneho oznámenia poštou adresát odmietne prijať písomnosť alebo podpísať potvrdenie o doručení, zamestnanec pošty túto skutočnosť vyznačí na doručenke a platí domnienka, že doručenie sa uskutočnilo platne.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Táto oblasť je upravená uznesením č. 385/13/CONS talianskeho úradu pre reguláciu komunikácií (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ďalej len „AGCOM“), ktoré je uverejnené v úradnom vestníku pod č. 165 zo 16. júla 2013 a je dostupné na adrese:https://www.agcom.it. Zamestnanec pošty doručí doporučený list adresátovi na uvedenú adresu alebo inej vhodnej osobe v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa doručovania doporučených zásielok  členovi najbližšej rodiny adresáta, druhovi/družke, spolupracovníkovi, vrátnikovi alebo susedovi, ktorý ju prijme. Doporučené listy adresované organizáciám, právnickým osobám a združeniam sa doručujú ich zástupcovi alebo zodpovednému zamestnancovi.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak zamestnanec pošty nenájde žiadnu vhodnú osobu, písomnosť sa uloží na pošte príslušnej pre daný okres.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Lehota na uloženie právnych písomností na pošte je desať dní. Zamestnanec pošty, ktorý zodpovedá za doručenie, informuje adresáta, že písomnosť je uložená na pošte, prostredníctvom oznamu v zapečatenej obálke zaslanej doporučeným listom s doručenkou, ktorý v prípade, že adresát je neprítomný, pripevní na vchodové dvere alebo vloží do schránky v mieste jeho bydliska. Tento oznam musí obsahovať výslovnú výzvu na vyzdvihnutie písomnosti v lehote šiestich mesiacov s upozornením, že formálne oznámenie sa bude považovať za doručené uplynutím desiatich dní od uloženia písomnosti na pošte, pričom ak písomnosť nebude vyzdvihnutá do šiestich mesiacov, vráti sa odosielateľovi.

Ak si adresát ani jeho zástupca nevyzdvihne list do desiatich dní od odoslania doporučenej zásielky, doručenka sa musí do dvoch dní (táto lehota je stanovená zákonom č. 205/2017 a uplatňuje sa od 1. júna 2018) doporučenou zásielkou vrátiť odosielateľovi s uvedením dňa, kedy uplynula lehota na uloženie na pošte a tým aj kedy formálne oznámenie nadobudlo účinnosť. Ak uplynie šesť mesiacov odo dňa, keď bola písomnosť uložená na pošte, a adresát si ju nevyzdvihol, písomnosť sa vracia odosielateľovi.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Osoba vykonávajúca formálne oznámenie musí uviesť dátum, spôsob a miesto doručenia na kópii, ktorá sa doručuje adresátovi, ako aj na origináli, aby bolo možné vykonať hodnotenie správnosti postupu. Musí takisto uviesť akékoľvek vyhľadávanie vrátane vyhľadávania na úrade, ktorý vedie register obyvateľov (článok 148 CPC).

Záznam o formálnom oznámení poštou musí obsahovať dátum a označenie pošty, ktorá písomnosť doručovala. Ako listinný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená, treba priložiť doručenku, ktorá sa vracia odosielateľovi.

Ak zamestnanec pošty na doručenke uvedie, že adresát je neznámy alebo opustil adresu uvedenú na obálke, doručenie nenastane.

Záznam súdneho vykonávateľa je úradným dokumentom, a pokiaľ nie je preukázaný opak, je dôkazom o tom, čo nastalo v jeho prítomnosti a o tvrdeniach, ktoré boli pred ním uskutočnené. Zakladá takisto domnienku pravdivosti iných skutočností, ktoré súdny vykonávateľ neoveril osobne (napríklad skutočnosti, či osoba, ktorá písomnosť prevzala, bola rodinným príslušníkom adresáta alebo osobou zamestnanou v jeho domácnosti).

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Formálne oznámenie je neplatné, pokiaľ nebol dodržaný stanovený postup, ktorý podporuje zásadu, že sa musí usudzovať, že strana bola oboznámená s písomnosťou  to znamená, že sa nedodržali pravidlá týkajúce sa osoby preberajúcej kópiu písomnosti alebo existuje skutočná neistota (incertezza assoluta) v otázke osoby alebo dňa, kedy bola písomnosť odovzdaná (článok 160 CPC).

Neplatnosť doručenia možno napraviť, ak doručenie napriek tomu splnilo svoj účel, napríklad ak sa adresát dostaví na súd. V opačnom prípade treba uskutočniť nový pokus o doručenie.

Neistota v otázke dátumu oznámenia musí byť skutočná  nie je možné ju napraviť, pokiaľ od nej závisí uplynutie lehoty. Pokiaľ je na origináli písomnosti a jej kópii rozdielny dátum, prednosť má dátum uvedený na kópii adresáta, aby bolo zachované právo adresáta na obhajobu.

Súdy majú za to, že k formálnemu oznámeniu neprišlo a absenciu oznámenia nie je možné napraviť, pokiaľ písomnosť vôbec nebola doručená alebo bola doručená na miesto alebo osobe, ktorá nie je s adresátom žiadnym spôsobom prepojená. Neplatnosť oznámenia takisto nie je možné napraviť, pokiaľ existujú rozdiely medzi originálom a kópiou písomnosti v takej miere, že to znemožňuje adresátovu obhajobu. Ak k formálnemu oznámeniu vôbec neprišlo, žiadna náprava nie je možná a postup formálneho oznámenia sa musí uskutočniť od začiatku.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

V občianskych veciach musí strana, ktorá žiada o formálne doručenie, znášať náklady, ktoré zahŕňajú poplatky do štátnej pokladnice (erario), ako aj poplatky za logistiku a doručenie, ktoré vzniknú súdnemu vykonávateľovi v súvislosti s doručovaním písomností mimo miesta jeho sídla.

Túto otázku upravuje prezidentský dekrét č. 115 z 30. mája 2002 (zákon o právnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), v ktorom sa takisto stanovuje výška týchto poplatkov. Strana, ktorá začne konanie, musí vopred zaplatiť tento poplatok, poplatok za logistiku a doručenie formálnych oznámení doručovaných na výzvu súdneho tajomníka a štandardný paušálny poplatok vo výške 27,00 EUR. Pri formálnych oznámeniach na žiadosť strán musí žiadateľ zaplatiť poplatok stanovený v článkoch 34 a nasl. prezidentského dekrétu č. 115/2002, ktorého výška závisí od počtu adresátov, vzdialenosti v kilometroch a naliehavosti konania.

V iných oblastiach práva vrátane prípadov týkajúcich sa zamestnanosti a sociálnych vecí, konania o odluke a rozvode manželstva a v prípadoch, v ktorých má osoba s nedostatočným príjmom nárok na právnu pomoc od štátu, je strana oslobodená od platenia poplatkov za doručenie, ktoré znáša štátna pokladnica.

Formálne oznámenia, ktoré sa žiadajú na základe nariadenia č. 1393/2007, sú oslobodené od iných poplatkov ako tých, ktoré sú vynaložené na zapojenie súdneho vykonávateľa alebo osoby príslušnej podľa právneho poriadku prijímajúceho členského štátu a ktoré zodpovedajú jednorazovému fixnému poplatku, ktorý vopred stanoví tento členský štát a ktorý spĺňa zásadu proporcionality a zákazu diskriminácie (článok 11 nariadenia č. 1393/2007).

Posledná aktualizácia: 21/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.