Doručovanie právnych dokumentov

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručenie písomností je procesný úkon vykonaný a schválený na základe postupu, ktorý je stanovený zákonom.

Doručovanie písomností sa riadi osobitnými pravidlami s cieľom zaistiť doručenie písomnosti príslušnej osobe, s cieľom zabezpečiť jej informovanie a s cieľom zaručiť práva jednotlivca, aby mohol hájiť svoje záujmy počas súdneho konania.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

V súlade s článkom 117 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) sa vyžaduje formálne doručenie právnych dokumentov. Právne dokumenty možno zaradiť do dvoch kategórií:

 • dokumenty účastníkov konania vrátane ich návrhov, protinávrhov, obhajoby, odpovedí na protinávrhy, replík (odpovedí obhajoby navrhovateľa na obhajobu odporcu), duplík (odpovedí obhajoby odporcu na repliku), samostatných odvolaní, odvolaní a kasačných odvolaní, odpovedí obhajoby na odvolania a ďalších dokumentov, v ktorých sa v rámci písomného postupu predkladajú ich žiadosti, návrhy, odpovede alebo vysvetlenia (článok 110 Občianskeho súdneho poriadku),
 • súdne písomnosti (rozsudky, príkazy, verdikty, rozhodnutia, uznesenia, zápisnice z pojednávaní, predvolania a oznámenia) sú písomnosti prijaté súdom v priebehu konania (článok 116 Občianskeho súdneho poriadku). Zahŕňajú aj dokumenty súdnych úradníkov (výzvy, príkazy, predvolania).

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Za doručenie písomnosti zvyčajne zodpovedá súd. Ak sa však dokumenty doručujú prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky alebo prostredníctvom súdnych úradníkov, doručovateľov, účastníka konania, advokáta a pod., za doručenie zodpovedá aj osoba, ktorá doručuje dokument.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Áno, súdy a súdni úradníci môžu preskúmať verejné registre.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Cudzie štáty nemajú voľný prístup k údajom z registrov.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Komora súdnych úradníkov Litovskej republiky pridelí dokumenty súdnym úradníkom na doručenie. Súdni úradníci vykonajú doručenie. Ak adresa adresáta nie je známa, súdni úradníci preskúmajú registre.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

V Občianskom súdnom poriadku sa stanovujú tieto metódy doručovania písomností:

 • dokumenty sa adresátovi doručia osobne na súde a adresát svojím podpisom potvrdí ich prevzatie (článok 127),
 • dokumenty sa doručia prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky alebo prostredníctvom súdnych úradníkov alebo doručovateľov, prípadne prostredníctvom koncových telekomunikačných zariadení (článok 117 ods. 1),
 • súd môže vydať písomnosť účastníkovi konania, aby ju doručil adresátovi, za predpokladu, že s tým tento účastník súhlasí (článok 117 ods. 2),
 • ak účastník alebo tretia strana vybavujú danú vec prostredníctvom zástupcu, písomnosti týkajúce sa veci sa musia doručiť výhradne zástupcovi (článok 118),
 • ak obe strany sporu zastupujú advokáti, advokát jednej strany by mal postúpiť dokument týkajúci sa veci priamo advokátovi druhej strany (článok 119).

Ak je účastníkom konania fyzická osoba, písomnosti jej musia byť doručené osobne, prípadne jej zástupcovi; ak osoba nie je spôsobilá na občianskoprávne úkony, dokumenty sa musia doručiť jej právnemu zástupcovi. Písomnosti adresované právnickým osobám by sa mali doručiť vedúcemu pracovníkovi, riadiacim orgánom alebo administratívnym pracovníkom uvedenej právnickej osoby (článok 123 Občianskeho súdneho poriadku). Písomnosti adresované polovojenským organizáciám sa musia doručiť veliteľovi alebo službukonajúcemu dôstojníkovi príslušnej organizácie alebo jej jednotky (článok 125 Občianskeho súdneho poriadku); písomnosti adresované osobám vo výkone trestu odňatia slobody sa musia doručiť príslušnej väzenskej správe (článok 126 Občianskeho súdneho poriadku).

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

V časti I kapitole XI oddiele 2 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje postup doručovania písomností, ktorý je záväzný. V článku 117 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovujú hlavné metódy doručovania písomností: prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, prostredníctvom súdnych úradníkov alebo poskytovateľov doručovacích služieb a prostredníctvom ďalších metód uvedených v Občianskom súdnom poriadku. Medzi ďalšie metódy doručovania písomností patrí: doručenie zástupcovi (článok 118 Občianskeho súdneho poriadku), doručenie advokátovi (článok 119 Občianskeho súdneho poriadku), doručenie na súde (článok 127 Občianskeho súdneho poriadku), doručenie opatrovníkovi (článok 129 Občianskeho súdneho poriadku), doručenie prostredníctvom verejného oznámenia (článok 130 Občianskeho súdneho poriadku) atď.

Na žiadosť dotknutej osoby možno dokumenty odoslať a doručiť prostredníctvom elektronickej pošty.

LITEKO: V kapitole IV Opisu postupu na predkladanie dokumentov súdu a na ich doručovanie jednotlivcom elektronickými komunikačnými prostriedkami, ktorý bol schválený vyhláškou ministra spravodlivosti Litovskej republiky č. 1R-332 z 13. decembra 2012 (ďalej len „opis“), sa upravuje doručovanie písomností jednotlivcom elektronickými komunikačnými prostriedkami. V bode 22 tohto opisu sa uvádza, že ak sa od adresáta vyžaduje prevzatie písomností elektronickými komunikačnými prostriedkami alebo ak súhlasil s doručovaním písomností na svoj účet v rámci subsystému verejných elektronických služieb litovského súdneho informačného systému (ďalej len „subsystém LITEKO VEP/systém EPP“) a za predpokladu, že má aktívny účet subsystému LITEKO VEP, určený zamestnanec súdu musí písomnosti zaslať na adresátov účet subsystému LITEKO VEP. Účastníkovi konania sa to oznámi prostredníctvom elektronického oznámenia na jeho účet subsystému LITEKO VEP a prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol. Závisí to od toho, kto je adresátom, pretože korešpondencia medzi inštitúciami môže prebiehať len prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom služby e-delivery.

Národný informačný systém doručovania elektronickej pošty (e-delivery) je elektronická alternatíva k posielaniu úradných listov prostredníctvom doporučených poštových zásielok. Na základe voľného prístupu k systému e-delivery rôzne úradné dokumenty, vyhlásenia, žiadosti atď. možno subjektom verejného sektora predkladať online.

Elektronickú korešpondenciu možno zasielať prostredníctvom systému e-delivery, ak príjemcom a/alebo odosielateľom je subjekt verejného sektora. Elektronickú korešpondenciu možno zasielať:

 • medzi subjektmi verejného sektora,
 • medzi právnickými osobami a subjektmi verejného sektora,
 • medzi fyzickými osobami a subjektmi verejného sektora.

Informačný systém pre exekútorov (AIS) je elektronický portál vykonávacieho konania, ktorý osobám umožňuje zúčastňovať sa na vykonávacom procese online.
Tento portál možno využiť na:

 • kontrolu, či sa na vás vzťahuje vymáhacie konanie,
 • predloženie návrhu exekútorovi so zreteľom na elektronický vykonateľný titul,
 • predloženie ľubovoľného dokumentu exekútorovi,
 • preskúmanie informácií o vykonávacom konaní a opatrení, ktoré exekútor prijal v rámci vykonávacieho procesu, a prehliadanie spisu v reálnom čase.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Áno, je to dovolené. Ak osoba doručujúca písomnosť nenájde adresáta na mieste pobytu alebo na pracovisku, dokument by sa mal doručiť dospelému rodinnému príslušníkovi, ktorý býva s adresátom v spoločnej domácnosti, pokiaľ rodinní príslušníci nemajú protichodný právny záujem so zreteľom na výsledok konania; ak nie sú k dispozícii ani rodinní príslušníci, dokument by sa mal doručiť domovej/obecnej správe, organizácii vykonávajúcej správu bytov, správcovi samosprávnej oblasti alebo administratívnym pracovníkom na pracovisku adresáta (článok 123 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak osoba doručujúca písomnosť nenájde adresáta v sídle právneho subjektu alebo na inom mieste, ktoré uviedol právny subjekt, písomnosti by sa mali doručiť ľubovoľnému zamestnancovi právneho subjektu, ktorý sa nachádza na mieste doručenia. Ak to nie je možné, písomnosti by sa mali doručiť vedúcemu správy alebo členom riadiaceho orgánu, ktorí sú uvedení ako fyzické osoby v registri právnických osôb alebo ich dospelým rodinným príslušníkom (článok 123 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak kópiu návrhu alebo iné písomnosti, na základe ktorých je potrebné obhajovať práva účastníka, treba doručiť účastníkovi, ktorého miesto pobytu a pracovisko sú neznáme, alebo účastníkovi, ktorý nemá zástupcu, uvedené dokumenty možno doručiť kurátorovi, ktorého určí súd konajúci vo veci na žiadosť zainteresovanej strany, až kým sa nestane známym miesto pobytu alebo pracovisko uvedeného účastníka alebo kým sa do procesu nezapojí jeho zástupca (článok 129 Občianskeho súdneho poriadku).

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Všeobecné pravidlá doručovania písomností sa uplatňujú od momentu uloženia dokumentu na príslušnom mieste.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Adresátovi je doručené oznámenie o prijatej korešpondencii, ktorú si musí vyzdvihnúť v stanovenej lehote.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Každé odmietnutie prevziať predvolanie alebo kópiu návrhu a každé odmietnutie podpísať potvrdenie o doručení sa považuje za rovnocenné, ako keby tieto dokumenty boli doručené, okrem prípadu, keď dokumenty doručuje účastník, ktorý sa podieľa na konaní. Doručovateľ dokumentov musí zaznamenať odmietnutie prevzatia predvolania alebo kópie návrhu a dôvody odmietnutia. Ak sa predvolania alebo kópie návrhu doručujú prostredníctvom koncových telekomunikačných zariadení, predpokladá sa, že osoba odmietla prevziať tieto písomnosti, ak do troch dní od doručenia nepodpíše potvrdenie elektronickým podpisom, prípadne inak nepotvrdí, že je boli dokumenty doručené.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

V zmysle Občianskeho súdneho poriadku ak osoba zúčastňujúca sa na konaní je fyzickou osobou, písomnosti jej musia byť doručené osobne, prípadne ak osoba nie je spôsobilá na občianskoprávne úkony, dokumenty sa doručia jej právnemu zástupcovi.

Písomnosti adresované právnym subjektom sa musia doručiť vedúcemu tohto právneho subjektu, ďalším členom riadiacich orgánov, ktorí sú uvedení v registri právnických osôb, zástupcom právneho subjektu pred súdom alebo administratívnym pracovníkom.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak doručovateľ písomnosti nenájde adresáta na mieste pobytu alebo na inom mieste určenom na doručovanie písomností alebo na pracovisku, písomnosť by sa mala doručiť dospelému rodinnému príslušníkovi, ktorý býva s adresátom v spoločnej domácnosti [deťom (osvojencom), rodičom (osvojiteľom), manželovi (manželke) atď.], pokiaľ rodinní príslušníci nemajú protichodný právny záujem so zreteľom na výsledok konania; ak nie sú k dispozícii ani rodinní príslušníci, dokument by sa mal doručiť administratívnym pracovníkom na pracovisku adresáta. Ak písomnosť nemožno doručiť fyzickej osobe na uvedenom mieste pobytu ani na inom mieste určenom na doručovanie písomností, doručovateľ by mal písomnosť doručiť na nahlásené miesto pobytu fyzickej osoby. Ak adresa miesta pobytu fyzickej osoby alebo iné miesto určené na doručovanie písomností sú rovnaké ako nahlásené miesto pobytu fyzickej osoby, písomnosti treba doručiť len raz. Ak písomnosť nemožno doručiť fyzickej osobe prostredníctvom uvedeného postupu, doručovateľ písomnosti by mal na nahlásenom mieste pobytu adresáta nechať oznámenie o doručovaných písomnostiach, pričom v potvrdení, ktoré treba vrátiť súdu, uvedie, že to vykonal. V tomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú po uplynutí lehoty tridsiatich dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zanechané na nahlásenom mieste pobytu adresáta. Vláda stanovuje postup doručovania písomností a proces zanechania oznámenia o doručovaných písomnostiach na nahlásenom mieste pobytu adresáta vrátane formy, ako by malo toto oznámenie vyzerať.

Poštové zásielky, ktoré nemožno zanechať v poštovej schránke adresáta, a zásielky, ktoré nemožno doručiť adresátovi poštovým doručovateľom, sa uskladnia na adresátovej okresnej pošte, aby si ich adresát mohol vyzdvihnúť v stanovenej lehote, ktorá je uvedená v oznámení o uložení zásielky zanechanom v poštovej schránke adresáta. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie zásielky sa zásielka odošle naspäť odosielateľovi (ak je známy).

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Ak adresáta nemožno nájsť na uvedenej adrese, doporučený list sa nedoručí. Namiesto toho sa v poštovej schránke adresáta zanechá oznámenie o uložení poštovej zásielky. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie zásielky sa zásielka odošle naspäť odosielateľovi.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Písomným dokladom o doručení písomností je vyhlásenie o doručení písomnosti, v ktorom je uvedené, či sa písomnosti podarilo doručiť. Možno použiť aj potvrdenie súdneho úradníka o doručení podpísané adresátom (príjemcom), v ktorom sa potvrdzuje prevzatie dokumentov. Ak sa písomnosti nepodarí doručiť, súdny úradník predloží vyhlásenie o tom, že písomnosti neboli doručené alebo že adresát ich odmietol prevziať. Dokumenty potvrdzujúce doručenie písomností sa uchovávajú v kanceláriách súdnych úradníkov.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak doručenie dokumentov nebolo možné, alebo dokumenty boli doručené tretej strane v rozpore so zákonom, môže sa vykonať ďalší pokus o doručenie dokumentov, ak je na to dostatok času a nie je stanovená lehota na doručenie.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

V súlade s bodom 5 Postupu určovania poplatkov za doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach, ktorý bol prijatý vyhláškou ministra spravodlivosti Litovskej republiky č. 1R-16 z 20. januára 2016 (prepracované znenie vyhlášky č. 1R-312 z 9. decembra 2016), poplatok za doručenie písomností v Litve je 110 EUR, ak doručenie písomností a ich prevod na vykonanie súdnymi úradníkmi organizuje a koordinuje Litovská komora súdnych úradníkov.

Doklad o zaplatení tohto poplatku (kópiu bankového výpisu) je nutné poskytnúť spolu s doručovanými písomnosťami. Inštitúcia, ktorej treba zaplatiť tento poplatok:

Litovská komora súdnych úradníkov

Adresa: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, LITHUANIA

Číslo účtu: LT92 4010 0424 0031 5815, AB Luminor Bank,

kód banky: 40100. Údaje sa zhromažďujú a ukladajú v Registri právnych subjektov pod registračným číslom 126198978.

Telefón: +370 52750067 / +370 52750068.

E-mail: info@antstoliurumai.lt

https://www.antstoliurumai.lt/en.

Posledná aktualizácia: 17/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.