Doručovanie právnych dokumentov

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

V Luxembursku pojem doručovanie písomností (po francúzsky „notification“) všeobecne pomenúva rozličné postupy na sprístupnenie písomnosti jej adresátovi.

Doručovanie písomností prostredníctvom súdneho doručovateľa (po francúzsky „signification“) označuje osobitný postup doručovania, pri ktorom písomnosť na miesto bydliska adresáta doručuje osobne súdny vykonávateľ.

Väčšina písomností sa doručuje doporučenou poštou s doručenkou.

S doručovaním písomností prostredníctvom súdneho vykonávateľa sú spojené väčšie záruky ako s doručením písomností poštou. Najdôležitejšie písomnosti v rámci súdneho konania preto podľa zákona musí doručovať súdny vykonávateľ.

Pokiaľ však ide o zmierovací súd, predvolania sa vždy posielajú doporučenou poštou. V závislosti od typu konania predvolanie pochádza od súdneho tajomníka alebo súdneho vykonávateľa. Niekedy teda aj súdny vykonávateľ pristupuje k doručovaniu písomností poštou, a nie osobne.

Osobné doručenie prostredníctvom súdneho vykonávateľa je obyčajne potrebné na to, aby mohla začať plynúť lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu. Výnimkou sú odvolania proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa vo veciach týkajúcich sa prenájmu a pracovného práva, v prípade ktorých lehota na podanie odvolania začne plynúť vo chvíli doručenia rozsudku súdnym tajomníkom.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Väčšinu písomností týkajúcich sa súdneho konania je potrebné doručiť poštou alebo prostredníctvom súdneho vykonávateľa ešte pred ich postúpením sudcovi.

V zákone sa osobitne vyžaduje formálne doručenie písomností, ktorými sa začína konanie a ktoré odporcu vyzývajú, aby sa osobne alebo prostredníctvom právneho zástupcu dostavil pred sudcu.

Rovnako musia byť formálne doručené rozsudky, aby nadobudli účinok res judicata uplynutím lehoty na podanie odvolania.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

V Luxembursku má na osobné doručovanie písomností právomoc len súdny vykonávateľ.

Vo väčšine prípadov je doručenie prostredníctvom súdneho vykonávateľa potrebné na to, aby bolo možné začať súdne konanie. Po vydaní rozsudku treba súdneho vykonávateľa vyzvať, aby pristúpil k doručeniu rozsudku strane, ktorá v spore prehrala, následkom čoho začne plynúť lehota na podanie odvolania. Ak v tejto lehote nedôjde k podaniu odvolania, rozsudok sa stáva konečným. Ak sa strana, ktorá v spore prehrala, chce odvolať, musí na doručenie odvolania využiť služby súdneho vykonávateľa.

V zákone sa však stanovujú určité výnimky z „monopolu“ súdneho úradníka na osobným doručovanie písomností. Najmä v prípade zmierovacieho súdu sa mnoho súdnych konaní začína podaním návrhu na príslušný súd. Vtedy na pojednávanie strany predvolá súdny tajomník danej jurisdikcie tak, že im doručí predvolanie, ku ktorému bude priložená kópia návrhu podaného sudcovi. Tento postup sa uplatňuje najmä vo veciach týkajúcich sa prenájmu, ale používa sa aj vo veciach týkajúcich sa pracovného práva a príkazov na platbu.

Predvolania prostredníctvom súdneho tajomníka sa vykonávajú aj v prípade niektorých konaní pred oblastným súdom, najmä v tých, ktoré patria do právomoci predsedu súdu.

Právni zástupcovia nesmú osobám podliehajúcim súdnej právomoci doručovať písomnosti priamo. Aby bolo doručenie právoplatné, musia využiť služby súdneho úradníka. Situácia sa však mení po začatí konania, keď je každá zo strán zastúpená právnym zástupcom. Od tohto momentu výmena písomností v rámci súdneho konania a písomných dôkazov medzi právnymi zástupcami právoplatne prebieha prostredníctvom doručovania bez osobitných formalít. Je bežnou zvyklosťou, že právny zástupca po doručení písomnosti o tom z vlastného popudu poskytne potvrdenie.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Prijímajúce orgány určené podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch sú v rámci Luxemburska územne príslušní súdni vykonávatelia.

Súdni vykonávatelia sú zo zákona povinní doručiť písomnosti osobe alebo na miesto bydliska/do registrovaného sídla adresáta písomnosti.

Súdni vykonávatelia sú na účely plnenia svojich úloh vyplývajúcich z ich právomoci oprávnení na prístup k týmto informáciám:

 • Pri fyzických osobách:
  • meno a priezvisko
  • miesto bydliska
  • dátum narodenia

Tieto informácie sú prevzaté z registra fyzických osôb. Súdni vykonávatelia majú na účely plnenia svojich úloh prístup do registra fyzických osôb.

 • Pri spoločnostiach:
  • názov
  • obchodné meno
  • sídlo
  • číslo v obchodnom registri

Pokiaľ ide o spoločnosti zapísané v obchodnom registri a registri spoločností, tieto údaje sú k dispozícii verejnosti a je k nim teda voľný prístup.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní nemajú prístup do registrov fyzických osôb s cieľom zistiť adresu fyzickej osoby.

Pokiaľ ide o spoločnosti zapísané do obchodného registra a registra spoločností, overovanie základných údajov (sídlo, obchodné meno, číslo v obchodnom registri) je bezplatné a otvorené verejnosti. Za prístup k podrobnejším údajom sa platí.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

S cieľom zistiť súčasnú adresu určitej osoby v súvislosti so žiadosťou zaslanou podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach požiadaný súdny orgán vykoná vyhľadávanie vo vnútroštátnom registri fyzických osôb, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o právnickú osobu, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov z Obchodného registra a registra spoločností.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

 • Zhrnutie postupu pri doručovaní písomností

Väčšina písomností sa doručuje doporučene s doručenkou.

Ak zamestnanec pošty zastihne adresáta doma, požiada ho, aby podpísal potvrdenie o prevzatí, ktoré sa potom vráti odosielateľovi. Ak adresát odmietne podpísať potvrdenie o prevzatí, zamestnanec pošty to zaznamená a písomnosť sa považuje za doručenú.

Ak adresát nebol zastihnutý, ale doporučenú zásielku prevezme iná osoba, zamestnanec pošty zaznamená v potvrdení o prevzatí totožnosť tejto osoby. Vo väčšine prípadov doručenie písomnosti tretej osobe nemá rovnakú váhu ako doručenie príslušnej osobe.

Ak sa na adrese príjemcu nikto nenachádza, ale adresa je správna, zamestnanec pošty zanechá adresátovi v schránke oznámenie so žiadosťou, aby si list vyzdvihol na pošte v uvedenej lehote. Písomnosť sa potom považuje za doručenú, a to i v prípade, ak sa adresát nedostaví na poštu.

Ak nie je možné overiť adresu, zamestnanec vráti list odosielateľovi a upovedomí ho o tom, že písomnosť nebola doručená. V takomto prípade musí navrhovateľ poskytnúť novú adresu. Ak adresát nemá žiadnu známu adresu, navrhovateľ môže upustiť od doručenia písomnosti poštou a postúpiť spis súdnemu vykonávateľovi, ktorý sám pristúpi k doručeniu, prípadne vydá miestoprísažné vyhlásenie o pokuse o doručenie.

Opísaný postup doručovania písomností platí iba v prípade, ak má adresát písomností bydlisko v Luxembursku. Ak má adresát bydlisko v zahraničí, písomnosť musí doručiť súdny vykonávateľ.

 • Zhrnutie postupu pri doručovaní prostredníctvom súdneho vykonávateľa

Tento druh doručenia predstavuje osobné doručenie adresátovi na miesto, kde ho zastihne súdny vykonávateľ.

Súdny vykonávateľ obyčajne navštívi adresáta v mieste bydliska. Písomnosť je však možné odovzdať na akomkoľvek mieste, na ktorom súdny vykonávateľ adresáta zastihne, napríklad na pracovisku.

Osobné doručenie písomnosti súdnym vykonávateľom prebehne, keď sa kópia písomnosti odovzdá do vlastných rúk adresáta. Ak ide o právnickú osobu, osobné doručenie sa vykoná, keď sa kópia písomnosti odovzdá jej právnemu zástupcovi, jeho splnomocnencovi alebo ktorejkoľvek osobe oprávnenej na tento úkon. Pokiaľ ide o doručenie na zvolenú adresu, za osobné doručenie sa považuje odovzdanie kópie písomnosti splnomocnencovi.
Ak adresát prevezme kópiu písomnosti, súdny vykonávateľ to uvedie v zázname o doručení. V tomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom odovzdania písomnosti adresátovi.

Ak adresát odmietne kópiu písomnosť prevziať, súdny úradník to uvedie v zázname o doručení. V tomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom predloženia písomnosti adresátovi.

Ak súdny úradník adresáta zastihne v mieste bydliska, odovzdá mu overenú kópiu písomnosti. Zostaví zápisnicu o doručení písomnosti, ktorú priloží k originálu písomnosti. Ten sa potom spolu so správou vráti osobe, ktorá dala podnet k doručeniu písomnosti.

Neexistujú uplatniteľné alternatívne metódy okrem nepriameho doručenia uvedeného v bode 7.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Elektronické doručovanie písomností sa v ustanoveniach nového občianskeho súdneho poriadku nepovoľuje.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Doručenie súdnym vykonávateľom na miesto bydliska

Ak nie je možné adresátovi písomnosť doručiť osobne, písomnosť sa doručuje na miesto bydliska. Ak sa tam nezdržiava alebo ak bydlisko nemá, písomnosť sa doručuje na miesto jeho trvalého bydliska. Ak ide o právnickú osobu, písomnosť sa doručuje do jeho hlavného alebo administratívneho sídla.

Kópia písomnosti sa odovzdá osobe, ktorá sa v ňom nachádza, pod podmienkou, že ju prevezme, nahlási svoje meno a priezvisko, titul a adresu a podpíše potvrdenie o prevzatí. Odovzdá sa v zatvorenej obálke, na ktorej sa uvedie len meno, priezvisko, titul a adresa adresáta a pečiatka súdneho vykonávateľa na zalepenej obálke.

Kópiu písomnosti nie je možné odovzdať neplnoletému dieťaťu, ktoré nedosiahlo vek 15 rokov, ani osobe, na podnet ktorej bola písomnosť doručená.

Súdny vykonávateľ nechá v mieste bydliska alebo trvalého bydliska adresáta alebo v hlavnom či administratívnom sídle právnickej osoby v zalepenej obálke datované oznámenie, v ktorom sa uvedie upozornenie o doručení písomností, ako aj údaje o osobe, ktorej bola písomnosť odovzdaná.

Súdny vykonávateľ k nemu priloží kópiu písomnosti na bežnom papieri. Rovnako to platí aj v prípade doručovania súdnym vykonávateľom na zvolené miesto bydliska.

V každom prípade sa písomnosť považuje za doručenú súdnym vykonávateľom dňom odovzdania písomnosti.

Podľa článku 161 nového občianskeho súdneho poriadku sa „za doručenie súdnym vykonávateľom na miesto bydliska považuje doručenie na adresu, pod ktorou je adresát zapísaný v registri obyvateľov“.

V článku 164 nového občianskeho súdneho poriadku sa ustanovuje, že „doručenie súdnym vykonávateľom sa vykonáva:

1. štátu v sídle ministerstva štátu;

2. verejným orgánom na adrese ich sídla;

3. obciam na mestskom úrade;

4. spoločnostiam, neziskovým organizáciám a verejnoprospešným nadáciám buď na miesto ich sídla, alebo osobe, ktorá zabezpečuje ich riadenie.“

Osobné doručenie prostredníctvom uloženia kópie záznamu o doručení

V článku 155 ods. 6 nového občianskeho súdneho poriadku sa ustanovuje, že „v prípade, že sa písomnosť nemôže doručiť tak, ako je uvedené vyššie, a ak z overovania a informácií, ktoré súdny vykonávateľ uvedie v písomnosti, vyplýva, že sa adresát zdržiava na uvedenej adrese, súdny vykonávateľ tam uloží písomnosť v uzavretej obálke a pripojí upozornenie, v ktorej adresáta informuje o tom, že osobu na uvedenej adrese nebolo možné zastihnúť alebo že prítomné osoby odmietli písomnosť prevziať.“

Písomnosť sa považuje za doručenú v deň jej uloženia. V ten istý deň alebo najneskôr prvý nasledujúci pracovný deň zašle súdny vykonávateľ kópiu písomnosti a uvedeného oznámenia obyčajnou zásielkou na adresu uvedenú na písomnosti.

Doručenie súdnym vykonávateľom na neznámu adresu

V článku 157 nového občianskeho súdneho poriadku sa ustanovuje spôsob doručenia písomnosti, keď adresát nemá známe bydlisko ani sídlo, pričom sa v ňom stanovuje, že „keď osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, nemá známe miesto bydliska ani trvalého pobytu, súdny vykonávateľ vypracuje zápisnicu o doručení písomnosti, v ktorej presne uvedie postup vyhľadania adresáta písomnosti. V zápisnici sa uvedie charakter písomnosti a meno žiadateľa.

V ten istý deň, najneskôr prvý nasledujúci pracovný deň zašle súdny vykonávateľ adresátovi kópiu písomnosti a kópiu zápisnice o doručení písomnosti na jeho poslednú známu adresu vo forme doporučeného listu s doručenkou. Rovnaký formálny úkon sa vykoná aj formou obyčajnej zásielky zaslanej v ten istý deň.

V kópii zápisnice adresovanej adresátovi sa uvádza, že si môže nechať doručiť kópiu písomnosti v lehote troch mesiacov prostredníctvom súdneho vykonávateľa alebo na tento účel poveriť akúkoľvek osobu podľa svojho výberu.“

V článku 157 ods. 3 nového občianskeho súdneho poriadku sa ustanovuje, že „predchádzajúce ustanovenia platia pri doručovaní písomnosti právnickej osoby, ktorá už nemá známe sídlo v mieste označenom za hlavné sídlo v obchodnom registri a registri spoločností.“

Ostatné spôsoby doručovania písomností

V článku 157 ods. 4 nového občianskeho súdneho poriadku sa ustanovuje, že „ak sa písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť doručila podľa predchádzajúcich ustanovení, a ak sa žalovaný nedostaví, môže sudca v prípade potreby nariadiť zverejnenie oznámenia v luxemburských alebo zahraničných novinách.“

V článku 158 nového občianskeho súdneho poriadku sa okrem toho uvádza, že „ak sa nenašiel adresát písomnosti alebo sa nepreukáže, že bol skutočne oboznámený, sudca môže úradne nariadiť akékoľvek dodatočné náležitosti s výhradou nariadenia predbežných alebo zabezpečovacích opatrení na ochranu práv žalobcu“.

Doručenie doporučenou zásielkou s doručenkou

Ak sa písomnosť odosiela súdny tajomník, doručuje sa ako doporučená zásielka s doručenkou. Ak nie je známa adresa adresáta, písomnosť doručí osobne súdny vykonávateľ.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Ak je písomnosť doručená prostredníctvom osobného doručenia, v zázname o doručení musí byť uvedený dátum doručenia, ktorý zodpovedá dňu doručenia záznamu o doručení adresátovi na adresu jeho bydliska alebo dňu uloženia písomnosti na adrese bydliska adresáta.

Ak je písomnosť doručená prostredníctvom doručenia poštou, Luxembursko uplatňuje systém dvoch dátumov.

Dátum, ktorý sa berie do úvahy vzhľadom na odosielateľa písomnosti, sa líši od dátumu, ktorý sa berie do úvahy vzhľadom na adresáta písomnosti.

Pokiaľ ide o odosielateľa, za dátum doručenia písomnosti sa považuje dátum odoslania.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Pre informácie o osobnom doručení súdnym vykonávateľom uložením kópie záznamu o doručení, pozri časť: Osobné doručenie prostredníctvom uloženia záznamu o doručení.

Pokiaľ ide o doručenie písomností doporučenou zásielkou s potvrdením o prijatí, pozri otázku 3.3

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Keď k odovzdaniu písomnosti došlo prostredníctvom súdneho vykonávateľa, adresát nemá možnosť proti nemu namietať okrem dôvodov odmietnutia uvedených článkoch 5 a 8 nariadenia (ES) č. 1393/2007 (potreba prekladu).

Keď k odovzdaniu písomnosti došlo prostredníctvom doručenia písomnosti poštou, adresát nemá možnosť namietať proti doručeniu doporučenou zásielkou s doručenkou.

Adresát však môže po doručení doporučenou zásielkou s doručenkou namietať proti platnosti tohto doručenia, pokiaľ dokáže, že na obálke doporučenej zásielky nie je uvedená adresa jeho bydliska, trvalého bydliska ani zvoleného bydliska. Doručenie súdnym vykonávateľom je preto právne istejšie ako doručenie doporučenou zásielkou s doručenkou. V prípade osobného doručenia doručujúci súdny vykonávateľ overí adresu adresáta vo vnútroštátnom registri fyzických osôb alebo na matrike miestnej samosprávy. Dátum doručenia doporučenou zásielkou sa nemôže s istotou potvrdiť, ak adresát nepodpísal doručenku a neuviedol na nej dátum pri (prvom) predložení doporučenej zásielky v mieste bydliska, trvalého bydliska alebo zvoleného bydliska. Naopak, dátum osobného doručenia sa vždy označuje v zázname o doručení.

V ostatných prípadoch to však pri adresátovi, ktorý odmieta prijať písomnosť, nemení nič, pokiaľ ide o právoplatnosť a dátum doručenia.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

V článku 8 ods. 1 Všeobecných podmienok poskytovania služieb ponúkaných v rámci univerzálnej poštovej služby sa ustanovuje, že „doporučené zásielky sa okrem adresáta a jeho splnomocnenca odovzdávajú:

 • v mieste bydliska každej dospelej osobe, ktorá prevezme zásielku za adresáta,
 • na pošte každej dospelej osobe, ktorá predloží príslušné potvrdenie o prevzatí“.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Poštové zásielky sa doručujú na uvedenú adresu okrem prípadov zjavnej chyby (napríklad zle napísaná adresa ulice, nesprávne číslo domu, zjavne chybné PSČ,...).

Ak nie je možné adresáta zastihnúť na uvedenej adrese, doporučená zásielka sa neodovzdá.

Poštové zásielky, ktoré nebolo možné doručiť do schránky adresáta alebo ktoré sa nemohli odovzdať oprávnenej osobe v rámci roznášania distribútorom, sú adresátovi k dispozícii na pošte v jeho obvode, a to počas lehôt stanovených poštou a uvedených na oznámení o uložení zásielky vloženom do schránky adresáta. Po uplynutí úschovnej lehoty sa zásielky vrátia späť odosielateľovi, ak je uvedený.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Poštové zásielky, ktoré nebolo možné doručiť do schránky adresáta alebo ktoré sa nemohli odovzdať oprávnenej osobe v rámci roznášania distribútorom, sú adresátovi k dispozícii na pošte v jeho obvode, a to počas lehôt stanovených poštou a uvedených na oznámení o uložení zásielky vloženom do schránky adresáta. Po uplynutí úschovnej lehoty sa zásielky vrátia späť odosielateľovi, ak je uvedený.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Ak sa písomnosť zasiela doporučene, ako doklad slúži poštová doručenka. Ak písomnosť doručuje súdny vykonávateľ, zostaví zápisnicu o úkonoch, ktoré vykonal. Súdny vykonávateľ je ministerský úradník. Jeho zápisnica slúži ako dôkaz, pokiaľ sa nepreukáže sfalšovanie.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Porušenie formálnych pravidiel doručovania písomností zapríčiňuje jeho neplatnosť.

Doručenie písomnosti sa vyhlási za neplatné v dôsledku formálnych nedostatkov len v prípade, že tento formálny nedostatok spôsobil adresátovi písomnosti ujmu.

O tomto bode musí rozhodnúť sudca.

Ak nebolo možné písomnosť doručiť adresátovi do vlastných rúk a adresát sa nedostavil, sudca môže požiadať navrhovateľa, aby úkon zopakoval pristúpením k opätovnému predvolaniu, čo umožňuje odstrániť akúkoľvek pochybnosť o dôvodoch, prečo sa príslušná strana nedostavila.

V konaniach, v ktorých strany obyčajne dostanú predvolanie od tajomníka súdu, môže sudca takisto požiadať navrhovateľa, aby doručil predvolanie prostredníctvom súdneho vykonávateľa v prípade, že existujú pochybnosti, pokiaľ ide o právoplatnosť doručenia uskutočneného doporučenou poštou.

Sudca nakoniec môže odmietnuť vydať rozsudok, ktorý považuje za rozsudok proti strane, ktorá sa nedostavila na pojednávanie, pokiaľ sa nepreukáže, že táto strana bola zastihnutá osobne. Ak tomu tak nie je (napr. ak predvolanie bolo doručené inej osobe zastihnutej na danom mieste), rozsudok bude vydaný in absentia a možno proti nemu namietať.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Doručenie prostredníctvom súdneho tajomníka je bezplatné. Keď písomnosť doručí súdny vykonávateľ, prislúcha mu za to odmena určená podľa sadzby stanovenej v nariadení veľkovojvodstva.

Súvisiace odkazy

Legilux

Obchodný register a register spoločností

Posledná aktualizácia: 25/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.