Doručovanie právnych dokumentov

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručovanie písomností znamená doručenie súdnych písomností právnickej alebo fyzickej osobe. Spôsob doručenia sa presne upravuje v zákonníku o organizácii a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 Zbierky zákonov Malty).

Osobitné pravidlá, pokiaľ ide o doručovanie písomností, boli zahrnuté do vnútroštátneho práva s cieľom vytvoriť štandardný postup doručovania písomností a zabezpečiť, aby všetky dotknuté strany dostali právne dokumenty týkajúce sa ich samotných alebo ich konania. Uvedené pravidlá okrem toho poskytujú súdu istotu, že písomnosti boli adresátovi doručené.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Všetky písomnosti podané na súd musia byť formálne doručené. Zahŕňajú súdne listy, súdne protesty, žiadosti, predvolania, odvolania, odpovede, preventívne a vykonávacie súdne príkazy a príkazy vydané súdmi, sudcami a zmierovacími sudcami.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Po podaní písomností na súd je za doručenie písomností zodpovedný súd. Strana, ktorá uplatňuje nárok, musí podať písomnosť na súd a uviesť osobu, ktorej má byť písomnosť doručená, a doručovaciu adresu. V prípade viac ako jedného adresáta musí strana, ktorá podáva písomnosť, zabezpečiť, aby bol dostatok kópií pre všetkých adresátov.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Ak sa doručenie neuskutoční, maltský prijímajúci orgán overuje poskytnutú adresu. Aby to však mohol vykonať, musí mať k dispozícii číslo preukazu totožnosti adresáta v prípade fyzickej osoby. Ak odosielajúci orgán poskytne uvedené identifikačné číslo, ktoré je pre každú fyzickú osobu jedinečné, prijímajúci orgán sa môže pokúsiť o zistenie ďalšieho miesta pobytu.

V prípade spoločností overuje požiadaný orgán registrovanú adresu spoločnosti, ktorá je adresátom, prostredníctvom online systému prevádzkovaného obchodným registrom v rámci maltského orgánu pre finančné služby (MFSA). Ak je adresa, ktorú poskytol odosielajúci orgán, odlišná od uvedenej adresy, vykoná sa ďalší pokus o doručenie písomností na registrovanú adresu.

Ak súdny úradník oznámi, že adresáta nenašiel na poskytnutej adrese, alebo mu nik neotvoril, požiadaný orgán podá žiadosť na príslušný súd s cieľom získať povolenie na vyrozumenie osoby (či už právnickej, alebo fyzickej) na tej istej adrese, ale po hodinách stanovených v maltskom zákone. Niekedy je takéto doručenie úspešné.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Ak ide o stanovenie adresy fyzickej osoby, iba prijímajúci orgán má prístup k záznamom týkajúcim sa adresy tejto osoby, pokiaľ odosielajúci orgán poskytne jej identifikačné číslo. Táto databáza nie je prístupná verejnosti ani zahraničným orgánom. Na druhej strane, základné informácie o spoločnostiach, ako je napríklad správny názov spoločnosti, registračné číslo spoločnosti a jej registrované sídla, si môže ktokoľvek bezplatne zistiť prostredníctvom online systému obchodného registra v rámci maltského orgánu pre finančné služby. Konkrétne informácie, ako sú napríklad mená riaditeľov, právni zástupcovia, tajomník spoločnosti atď., sa dajú získať online prostredníctvom rovnakom webovom sídle, ale je potrebné vytvoriť si účet a prezeranie takýchto informácií je platené.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Pri podávaní žiadosti o adresu svedka sa musí ústrednému orgánu poskytnúť odôvodnenie takejto žiadosti. Ústredný orgán však nie je povinný takúto informáciu poskytnúť.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Súdne protesty a právne dokumenty, ktoré netvoria súčasť súdneho prípadu, sa doručujú doporučenou poštou, pričom na „ružovej karte” je uvedený podpis príjemcu alebo záznam, že adresát si písomnosť neprevzal. „Ružová karta” by mala byť pripojená k originálu písomnosti (napríklad úradného listu).

Iné písomnosti podávané na účely začatia súdneho konania alebo podávané v priebehu súdneho prípadu sa doručujú prostredníctvom súdneho úradníka, pričom daná písomnosť je doručená adresátovi na adresu, ktorú uviedla strana podávajúca písomnosť, alebo sa táto kópia písomnosti ponechá na pracovisku alebo v mieste bydliska, prípadne u osoby pracujúcej pre adresáta, jeho právneho zástupcu alebo u osoby splnomocnenej preberaním jeho pošty. Písomnosti sa však nesmú ponechať u osoby mladšej ako štrnásť rokov, ani u osoby trpiacej v čase doručenia duševnou poruchou alebo inými ťažkosťami, ktoré jej znemožňujú potvrdiť takéto doručenie písomnosti.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Písomnosti sa občianskoprávnych konaniach nesmú doručovať elektronicky.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Prijímajúci orgán zabezpečí doručenie písomnosti jej priložením k súdnemu listu podanému v registri prvej komory občianskoprávneho súdu v prípade písomností, ktoré sa majú doručiť na ostrove Malta, a v registri magistrátneho súdu (Gozo), v rámci jeho vyššej právomoci, v prípade písomností, ktoré sa majú doručiť na ostrovoch Gozo a Comino. Tieto písomnosti spolu so súdnym listom doručí súdny úradník adresátovi. V článku 187 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní je stanovený postup, ako sa majú písomnosti doručovať:

a) Doručenie písomnosti sa vykoná priamym doručením kópie písomného podania osobe, ktorej má byť písomnosť doručená, alebo ponechaním takejto kópie v mieste bydliska, v sídle podniku, na pracovisku alebo na poštovej adrese tohto adresáta, u niektorého člena rodiny alebo domácnosti, u osoby pracujúcej pre adresáta, jeho právneho zástupcu alebo u osoby splnomocnenej preberaním jeho pošty. Platí pritom, že nie je zákonné ponechať takúto kópiu u osoby mladšej ako štrnásť rokov, alebo osoby, ktorá v dôsledku duševnej poruchy nie je spôsobilá potvrdiť takéto doručenie písomnosti. Osoba sa považuje za spôsobilú potvrdiť takéto doručenie písomnosti, pokiaľ sa nedokáže opak, a nie je možné vzniesť žiadne námietky týkajúce sa pochybenia pri doručovaní písomnosti zo žiadneho z uvedených dôvodov, ak sa preukáže, že príslušná kópia sa skutočne dostala k osobe, ktorej mala byť doručená.

b) V prípade osôb nachádzajúcich sa na palube obchodných lodí alebo členov posádky, ktorí nemajú miesto bydliska na Malte, sa môže doručenie písomnosti vykonať doručením príslušnej kópie kapitánovi lode alebo ktorejkoľvek inej osobe konajúcej v jeho mene.

c) V prípade subjektu so samostatnou právnou subjektivitou sa doručenie písomnosti tomuto subjektu vykoná ponechaním kópie písomného podania: i) v jeho registrovanom sídle, v ústredí alebo sídle podniku, prípadne na poštovej adrese u osoby alebo osôb s právom zastupovať subjekt v právnej alebo súdnej oblasti, u tajomníka spoločnosti alebo zamestnanca daného subjektu, alebo ii) u niektorej z uvedených osôb postupom stanoveným v odseku a).

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Písomnosť sa považuje za doručenú, keď osoba prijímajúca písomnosti potvrdí ich doručenie.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

neuvádza sa

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Podľa maltského práva, ak osoba, ktorej je adresované písomné podanie, odmietne túto písomnosť osobne prijať od výkonného úradníka súdu, súd môže na základe žiadosti zainteresovanej strany, po vypočutí výkonného úradníka súdu a zvážení všetkých okolností incidentu vyhlásiť prostredníctvom súdneho rozhodnutia, že doručenie bolo vykonané v deň a v čase odmietnutia, a takého súdne rozhodnutie sa považuje za dôkaz doručenia písomnosti na všetky účely zákona.

Okrem toho, ak osoba vedome znemožní, sťaží alebo odmietne doručenie akéhokoľvek výnosu alebo súdneho príkazu alebo vykonanie akéhokoľvek príkazu alebo rozhodnutia súdneho úradníka, previní sa pohŕdaním súdu a bude odsúdená na trest a) pokarhania, b) vykázania zo súdu, c) zadržania na dvadsaťštyri hodín v budove, kde súd zasadá, alebo d) pokuty („ammenda“ alebo „multa“).

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Maltská poštová služba doručí poštovú zásielku každému jednotlivcovi, ktorého nájde na uvedenej adrese a ktorý je ochotný poštovú zásielku prijať, za predpokladu, že ide o osobu mentálne zdravú a nejde o dieťa. Platí predpoklad, že ak sa jednotlivec nachádza v priestoroch na uvedenej adrese a príjme poštovú zásielku, je na to splnomocnený adresátom. Ak takýto jednotlivec nie je na prijatie poštovej zásielky splnomocnený, nemal by ju prijať, a ak ju prijal, preberá zodpovednosť za jej odovzdanie adresátovi. Príjemca potvrdí prijatie poštovej zásielky podpisom. Tento postup je v súlade s nariadením 33 (všeobecných) nariadení o poštových službách z roku 2005.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak nik neodpovedá na výzvu a neprijme poštovú zásielku v prípade, keď je potrebné potvrdiť prijatie podpisom, nechá sa na danej adrese oznámenie adresátovi o pokuse doručiť písomnosť. Poštová zásielka by potom bola k dispozícii na vyzdvihnutie na najbližšom poštovom úrade. Je na uvážení poskytovateľa poštovej služby, či sa majú vykonať ďalšie pokusy o doručenie zásielky. Ak poštová zásielka zostane nevyzdvihnutá, vráti sa odosielateľovi s označením „nevyzdvihnutá“. Ak poštovú zásielku odmietne adresát alebo jeho zástupca, vráti sa odosielateľovi s označením „odmietnutá“.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Ak poštovú zásielku na uvedenej adrese nik neprijme, nechá sa na danej adrese oznámenie adresátovi o pokuse doručiť písomnosť a o skutočnosti, že poštová zásielka bude k dispozícii na vyzdvihnutie na najbližšom poštovom úrade. Ak poštová zásielka zostane nevyzdvihnutá, poskytovateľ poštovej služby podľa svojho uváženia pošle adresátovi posledné upozornenie s informáciou, že poštová zásielka stále čaká na vyzdvihnutie. Vo všeobecnosti sa to vykoná po uplynutí piatich dní v prípade miestnej doporučenej poštovej zásielky a desiatich dní v prípade zahraničnej doporučenej poštovej zásielky. Ak poštová zásielka zostane nevyzdvihnutá po uplynutí týchto časových období, po ďalších piatich dňoch čakania sa pošle späť odosielateľovi s označením „nevyzdvihnutá“. Vyzdvihnúť poštovú zásielku alebo zásielky na poštovom úrade môže iba adresát alebo splnomocnený zástupca po predložení oznámenia spolu s identifikačným dokladom (pasom alebo preukazom totožnosti) adresáta.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Vydáva sa osvedčenie o doručení alebo nedoručení.

K pôvodným písomnostiam doručeným doporučenou poštou bude pripojená „ružová karta”. Hneď ako sa pôvodné písomnosti vrátia na súd, sú opečiatkované čiernou alebo červenou pečiatkou. Čierna sa používa na označenie toho, že sa doručenie uskutočnilo a uvádza sa aj, komu bola písomnosť doručená. Ak písomnosť nebola doručená, pečiatka bude červená a uvedie sa tiež dôvod, prečo nebola doručená.

Písomnosti, ktoré doručuje súdny úradník, sú opečiatkované buď čiernou pečiatkou, ak bolo doručenie úspešné, alebo červenou pečiatkou, ak bolo neúspešné, a je na nich podpis súdneho úradníka povereného doručením.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak adresát písomnosti nedostane, ale písomnosti boli právoplatne doručené tak, že kópia bola zanechaná na domácej adrese alebo na pracovisku adresáta, doručenie sa považuje za úplné a právoplatné. Ak pri doručení došlo k porušeniu zákona, je možné to napadnúť súdnou žalobou. Ak pri omeškaní právoplatného doručenia strana, ktorej majú byť písomnosti doručené, podá odpoveď na súd alebo sa dostaví na súd, doručenie sa považuje za právoplatné.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Prostredníctvom právneho upozornenia 148 z roku 2014 prijímajúci orgán na Malte stanovil podľa článku 11 nariadenia č. 1393/2007 fixný poplatok 50 EUR za každú písomnosť doručovanú na Malte. Tento poplatok sa musí zaplatiť vopred. Uhradenie poplatkov sa uskutoční bankovým prevodom na tento účet Generálnej prokuratúry:

Názov banky: Central Bank of Malta (Maltská centrálna banka)

Názov a/c: The Office of the State Advocate - Service of documents/Legal fees

Číslo a/c: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kód SWIFT: MALTMTMT

Posledná aktualizácia: 26/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.