Doručovanie právnych dokumentov

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Každý dokument, ktorý bol zaslaný požiadanému orgánu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Súdny úradník, ktorý je určený ako prijímajúci a odosielajúci orgán v Holandsku.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Súdny úradník je povinný skontrolovať bydlisko adresáta v holandskom registri obyvateľstva (BRP). Toto povinné overovanie takisto ukáže každú novú adresu v prípade, že adresát už nebýva na uvedenej adrese.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Nie.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

S ohľadom na nariadenie (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 sú v Holandsku príslušnými orgánmi súdy. Holandské súdy však nie sú príslušné na získanie adresy strany (na požiadanie).

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Doručovanie písomnosti je jednou z úradných povinností súdneho úradníka [článok 2 zákona o súdnych úradníkoch (Gerechtsdeurwaarderswet)]. Po overení musí súdny úradník doručiť písomnosť prijatú na doručenie jej adresátovi, ako je popísané pri otázke 4.1. V zásade sa písomnosti doručujú osobne. Neexistujú žiadne alternatívne spôsoby okrem „náhradného doručenia“ uvedeného pri otázke 7.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

V Holandsku nie je povolene elektronické doručovanie písomností.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Nie, alebo len vtedy, ak táto osobitná forma nie je v rozpore s holandským právom. Doručenie je možné aj na inú adresu, ako je bydlisko adresáta, za predpokladu, že súdny úradník sa s adresátom osobne stretne a porozpráva. Ak nie je známe bydlisko adresáta alebo jeho pobyt v Holandsku, písomnosť sa môže uložiť na prokuratúre.

Súdni úradníci nedoručujú písomnosti poštou, aj keď odosielajúci orgán v inom členskom štáte môže písomnosť zaslať poštou priamo adresátovi.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Neuplatňuje sa.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Neuplatňuje sa.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

1. Odmietnutie prevziať písomnosť

Ak adresát odmietne prevziať písomnosť doručenú súdnym úradníkom, súdny úradník je oprávnený nechať písomnosť na registrovanej adrese v zapečatenej obálke [článok 47 Občianskeho súdneho poriadku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)]. Doručenie sa tým považuje za vykonané.

2. Odmietnutie z dôvodu prekladu

Ak adresát odmietne prevziať písomnosť z dôvodu prekladu [článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1393/2007], súdny úradník musí toto odmietnutie zaznamenať v potvrdení a označiť písomnosť za nedoručenú. Podľa najnovšej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie prináleží súdu, aby rozhodol, do akej miery je odmietnutie platné (rozsudok Novo Banco).

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Poštová služba môže doručiť písomnosť aj inej osobe. Identifikácia sa požaduje v závislosti od zvolenej formy odoslania.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak sa písomnosť zaslala doporučenou poštou, uloží sa na pošte počas určitého časového obdobia. Doručovateľ o tom nechá oznámenie v poštovej schránke adresáta.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Ak nie je možné doručiť doporučenú písomnosť, doručovateľ nechá správu, že adresát si môže písomnosť prevziať na uvedenej pošte. Písomnosť sa uchová na pošte počas troch týždňov. Ak sa neprevezme, vráti sa odosielateľovi.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Áno, okrem záznamu o doručení požiadaný orgán (súdny úradník) takisto vydá osvedčenie o doručení (článok 10 nariadenia o doručovaní) a odošle ho spolu so záznamom žiadajúcemu orgánu.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak doručenie písomnosti vykonal súdny úradník, nemôže byť nezákonné. V článku 66 Občianskeho súdneho poriadku je uvedené, kedy je doručenie neplatné.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Ak sa doručenie uskutočnilo prostredníctvom požiadaného orgánu v Holandsku, platba za doručenie pozostáva z pevne určenej sumy 65 EUR za doručenie.

Posledná aktualizácia: 09/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.