Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Doručovanie právnych dokumentov

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Ide o všeobecný pojem označujúci kroky, ktoré sú potrebné na upozornenie zainteresovaných strán na súdne písomnosti.

Hlavným účelom pravidiel je zabezpečiť, aby zainteresované strany vedeli o tom, že sa súdne konanie začalo, a aby boli informované o vývoji udalostí. V súdnom poriadku sa stanovujú konkrétne lehoty, ktorých cieľom je zabezpečiť dostatočnú príležitosť na preskúmanie a v prípade potreby odpovedanie na súdne písomnosti. Lehoty takisto pomáhajú udržiavať dynamiku súdneho konania tým, že zabezpečujú uskutočnenie určitých krokov v príslušnom období. Pred rozhodnutím vo veci súd zvyčajne vyžaduje dôkaz o doručení.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Vo všeobecnosti sa vyžaduje doručenie všetkých písomností týkajúcich sa konania, napríklad:

 • písomnosť, ktorou sa otvára konanie (napr. súdne predvolanie, návrh alebo podnet na začatie konania, žaloba, občianskoprávny návrh),
 • určité písomnosti vydané v priebehu súdneho konania (napr. vyhlásenie, že sa odporca dostaví na konanie, obhajoba, potvrdenie o pripravenosti) alebo
 • oznámenie rozsudku/rozhodnutia.

V niektorých občianskoprávnych konaniach sa musia doručovať určité písomnosti (napr. v prípadoch cestnej nehody by sa malo doručiť oznámenie poisťovateľovi odporcu).

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Zvyčajne sú za vykonanie doručenia zodpovedné strany, ale majú k dispozícii širokú škálu metód, pričom niektoré z týchto metód zahŕňajú iné osoby [napr. procesných doručovateľov (pozri ďalej), právnych zástupcov, zamestnancov pošty].

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

V súčasnosti takýto postup neexistuje.

Pri doručovaní písomností súkromným osobám uskutočňujú súdy a tribunály Severného Írska doručovanie prostredníctvom tretej strany – „doručovateľa predvolaní“, ktorý sa snaží o doručenie na adresu poskytnutú žiadajúcim orgánom. Ak je doručenie zamietnuté z dôvodu, že sa adresát presťahoval, písomnosti sú zvyčajne vrátané naspäť okrem prípadu, že noví obyvatelia poskytnú adresu na preposlanie alebo že doručovateľ predvolaní zistí alternatívne adresy, keď je možné opätovne sa pokúsiť o doručenie, pričom to bude uvedené v potvrdení o doručení.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

V súčasnosti takýto postup neexistuje.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

V súčasnosti takýto postup neexistuje. Pri vybavovaní žiadosti o vykonanie dôkazu sa vyžaduje doručovacia adresa.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

V súdnom poriadku sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa doručovania. V iných zákonných ustanoveniach sa však môžu stanovovať špecifické pravidlá pre osobitné prípady (napr. v súvislosti s doručovaním právnickej osobe).

Predvolanie vrchného súdu môže byť zvyčajne doručené:

 • zaslaním kópie obyčajnou predplatenou poštou prvej triedy na obvyklú alebo poslednú známu adresu odporcu,
 • osobne, pričom sa doručovateľ musí uistiť o totožnosti osoby, ktorej písomnosť doručuje, a následne by jej mal písomnosť odovzdať a vysvetliť jej, čo to je,
 • vložením kópie do poštovej schránky na tejto adrese (kópia musí byť v uzavretej obálke adresovanej odporcovi),
 • právnemu zástupcovi, ktorý vráti originál spolu s podpísaným vyjadrením, že prijíma doručené písomnosti v mene odporcu,
 • v súlade so zmluvnou podmienkou (v ktorej môže byť stanovené, komu sa má písomnosť doručiť a ako sa má doručenie uskutočniť),
 • ak ide o žalobu vo veci vlastníctva pozemku, doručením kópie manželke/manželovi, príbuznému alebo zamestnancovi odporcu (ak je očividne starší ako 16 rokov) do bydliska alebo obchodného sídla odporcu. Ak sa súd uistí, že žiadna osoba sa nejaví ako vlastník majetku a že doručenie odporcovi nemožno uskutočniť inak, môže schváliť uskutočnenie doručenia umiestnením kópie predvolania na viditeľnú časť pozemku,
 • ak je odporca maloletá osoba, jeho rodičovi, poručníkovi alebo osobe, s ktorou žije,
 • ak je odporca pacient, osobe oprávnenej podľa právnych predpisov v oblasti duševného zdravia alebo osobe, s ktorou žije,
 • Korune obyčajnou poštou alebo odovzdaním zamestnancovi alebo úradníkovi právneho zástupcu Koruny,
 • spoločnosti doporučenou poštou do jej registrovaného sídla,
 • všetky ostatné dokumenty vrchného súdu, ktoré nemusia byť doručené osobne, môžu byť odovzdané alebo odoslané na adresu osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť,
 • faxom a nasledujúcim listom, ak obe zmluvné strany zastupujú právni zástupcovia,
 • prostredníctvom systému na výmenu dokumentov (DX).

Ak sa neodporúča inak, na grófskom súde môže byť občianskoprávny návrh doručený:

 • procesným doručovateľom. (Procesní doručovatelia sa určujú pre každú administratívnu sekciu súdu, pričom potvrdia náležitosti doručenia na origináli občianskoprávneho návrhu a čo najrýchlejšie ho vrátia právnemu zástupcovi navrhovateľa.),
 • právnym zástupcom alebo členom jeho personálu (starším ako 16 rokov) obyčajnou poštou prvej triedy,
 • vložením kópie do poštovej schránky na adrese (kópia musí byť v uzavretej obálke adresovanej odporcovi),
 • právnemu zástupcovi, ak je oprávnený prijať doručené písomnosti a na origináli podpíše vyhlásenie, že má takéto oprávnenie.

Všetky ostatné písomnosti, ktoré nemusia byť doručené osobne, je možné:

 • doručiť alebo poslať právnemu zástupcovi, ak strana koná prostredníctvom právneho zástupcu,
 • faxom a nasledujúcim listom, ak obe zmluvné strany zastupujú právni zástupcovia, alebo
 • prostredníctvom systému DX.

Súdne nariadenie alebo občianskoprávny návrh mimo Severného Írska nemôže byť vydaný bez povolenia súdu okrem prípadu, že súd má právomoc podľa:

 • zákona z roku 1982 o občianskoprávnej súdnej právomoci a rozsudkoch,
 • nariadenia rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) alebo
 • iných zákonných ustanovení.

Takisto musia byť splnené určité ďalšie požiadavky (napr. nesmie zároveň prebiehať konanie v rovnakej veci v inej príslušnej jurisdikcii).

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

V rámci občianskoprávnych konaní v Severnom Írsku nie je povolené elektronické doručovanie.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Ak sa v pravidlách vyžaduje osobné doručenie písomnosti [napríklad vymáhanie alebo občianskoprávny návrh na vzatie do väzby podľa článku 107 nariadenia z roku 1981 o výkone rozsudkov (Severného Írska)], je možné podať žiadosť ex parte, v ktorej sa súd požiada o povolenie alternatívnej metódy doručenia. Súd môže napríklad nariadiť náhradné doručovanie:

 • poštou,
 • verejným oznámením,
 • priateľovi,
 • príbuznému,
 • poisťovni.

V prípade, že je odporca mimo Severného Írska, súd môže nariadiť náhradné doručovanie, ak sa uistí, že odišiel s cieľom vyhnúť sa súdnemu konaniu.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Ak sa použije iná metóda doručovania, táto metóda sa určí nariadením súdu, pričom jeho splnenie bude dôkazom toho, kedy boli písomnosti doručené.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Uloženie písomností nie je v Severnom Írsku bežnou metódou doručovania.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti (napr. poprením totožnosti), doručovateľ predvolania má nárok doručiť dokumenty inej osobe, pokiaľ je mu táto osoba známa a má viac ako 16 rokov (napr. manžel/manželka adresáta). Ak neexistuje iná osoba, ktorej by sa doručili písomnosti, vydá sa potvrdenie o „nedoručení“. Ak nemožno získať dôkaz o totožnosti, písomnosti nebudú považované za doručené (aj v prípade, že odmietnutie nebolo legitímne).

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Doporučené doručenie spoločnosťou Royal Mail (poštová služba Spojeného kráľovstva) sa vzťahuje na adresu, a nie na osobu. Preto je možné, že písomnosti dostane iná osoba ako adresát, ak býva na tej istej adrese.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak na vyžiadanej adrese nie je k dispozícii nik, kto by podpísal prevzatie písomností, vrátia sa na miestnu poštu, pod ktorú patrí adresa. Ak sa nevyzdvihnú v lehote (pozri ďalej), vrátia sa odosielateľovi.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Ak nebolo možné doručiť písomnosti na adresu, zanechá sa lístok s oznámením o pokuse o doručenie. Na lístku nájde adresát informácie o tom, kde si môže vyzdvihnúť písomnosti a v akej lehote by si ich mal vyzdvihnúť. Dokumenty zasielané doporučenou poštou v rámci Spojeného kráľovstva by mali byť vyzdvihnuté do jedného týždňa. Pre medzinárodnú poštu platí lehota troch týždňov.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Na vrchnom súde sa môže vyžadovať potvrdenie doručenia miestoprísažným vyhlásením s uvedením týchto informácií:

 • kto uskutočnil doručenie,
 • komu bola písomnosť doručená (možno sa odkázať na fotografiu prijímateľa alebo skutočnosť, že potvrdil svoju totožnosť),
 • kde a ako sa doručenie uskutočnilo,
 • deň a dátum doručenia.

Doručovateľ by mal napísať podrobnosti o doručení na pôvodnú písomnosť.

V miestoprísažnom vyhlásení o doručení poštou alebo vložením do poštovej schránky musí byť uvedené, že sa predpokladá, že odporca bude informovaný o písomnosti a že sa nevrátila späť ako nedoručená.

V súrnych prípadoch sa môže doručenie potvrdiť ústnym svedectvom.

Na grófskom súde:

 • doručovateľ sa zúčastní, predloží svoje záznamy obsahujúce podrobnosti o doručení a zloží prísahu, že potvrdenie doručenia je správne,
 • doručenie právnym zástupcom sa dokazuje potvrdením odoslania na prednej strane občianskoprávneho návrhu.

Na vrchných a grófskych súdoch:

 • písomnosť doručovaná poštou prvej triedy sa považuje za doručenú po siedmom pracovnom dni (hoci je možné predložiť dôkazy o skoršom doručení),
 • fax odoslaný v pracovný deň po 16.00 hod. sa považuje za doručený nasledujúci deň,
 • dokument doručený prostredníctvom systému DX sa považuje za doručený v druhý pracovný deň po tom, ako bol ponechaný v schránke DX.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak právny zástupca nie je oprávnený na prijatie doručovaných písomností v mene odporcu, všetky konania sa odkladajú. V opačnom prípade môže sudca vyhlásiť doručenie za uskutočnené, ak existujú dostatočné dôkazy o tom, že odporca v skutočnosti dostal dokument alebo došlo pri doručovaní k technickej chybe. Chybné doručenie alebo nedoručenie sa takisto nezohľadňuje v prípade, že odporca sa bezpodmienečne dostaví.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Na doručenie poštou sa vzťahujú poštové poplatky za prvú triedu. Poplatky za osobné doručenie účtované procesnými doručovateľmi sú pevne stanovené zákonom. Súčasná výška poplatku za osobné doručenie občianskoprávneho návrhu je 12 GBP a za osobné doručenie predvolania 45 GBP.

Posledná aktualizácia: 20/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.