Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Doručovanie právnych dokumentov

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručovanie je úkon, ktorým sa osoba (žalovaný, odporca, dlžník uznaný súdom) informuje o tom, že bola proti nej podaná žaloba. Používa sa na prvé predvolanie, aby sa mohla brániť. Doručovanie sa používa aj na prvé predvolanie osoby, ktorá má záujem na konaní a ktorá sa ho pôvodne nezúčastnila, na súd, a to na strane žalobcu alebo žalovaného.

Oznámenie sa používa na predvolanie osoby, aby sa dostavila na súd alebo ho informovala o určitej skutočnosti.

Portugalský občiansky súdny poriadok obsahuje osobitné pravidlá, ktorými sa riadi vykonávanie doručovania a oznamovania, a spresňuje informácie, ktoré sa majú oznamovať vo vzťahu k adresátom, povahu skutočností, ktoré sa majú oznamovať, a účel oznamovania. Účelom týchto pravidiel je zabezpečiť, aby komunikácia skutočne zastihla adresáta, a ak ide o strany v konaní, aby sa zaručilo ich právo na obhajobu.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Doručujú sa tieto informácie:

• rovnopis pôvodného návrhu, ktorým žalobca podal žalobu, a kópie sprievodných dokumentov, ktoré sa doručujú žalovanému,

• informácie o tom, že osoba bola predvolaná v danej veci,

• údaje o súde, oddelení a úseku, na ktorom bude konanie prebiehať, lehota na podanie obhajoby a informácia o tom, že je potrebné ustanoviť právneho zástupcu, ak je to povinné,

• upozornenie na následky nedostatočnej obhajoby v konaní.

Oznamujú sa tieto informácie:

• uznesenia a rozsudky súdu,

• vyjadrenia predložené stranami, návrhy a písomnosti obsiahnuté v spise a lehota na uplatnenie práva strán na uplatnenie svojich nárokov v sporovom konaní,

• predvolania strany, svedka, znalca, technického poradcu alebo advokáta na súdne konanie,

• žiadosti o vypracovanie odborného posudku, iné dôkazy alebo informácie pre subjekty, ktoré majú povinnosť spolupracovať so súdom.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

V prebiehajúcom konaní môžu doručovanie a oznamovanie vo všeobecnosti vykonávať súdni úradníci, exekuční úradníci alebo právny zástupca jednej zo strán v závislosti od jednotlivých prípadov uvedených v odpovedi na otázku č. 5.

Doručovanie a oznamovanie môžu vykonávať notári v konaní o dedičstvo.

V určitých prípadoch stanovených v novom mestskom nájomnom práve (Novo Regime do Arrendamento Urbano) môžu oznamovanie vykonávať právnici, advokáti alebo exekuční úradníci pred samotným podaním žaloby.

Doručovanie a oznamovanie môžu vykonávať matrikári v konaniach v rámci dobrovoľnej jurisdikcie pred matričným úradom, najmä v rodinných veciach a vo veciach týkajúcich sa mladistvých.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Podľa portugalského práva je povinnosťou súdnych úradníkov z vlastnej iniciatívy a bez potreby súdneho príkazu vykonať všetky potrebné kroky na doručenie oznámenia príslušnej osobe.

Na tento účel súdni úradníci získavajú informácie, ktoré sú k dispozícii v elektronickej podobe v iných orgánoch štátnej správy, s cieľom zistiť, či došlo k zmene bydliska, a poskytnúť aktuálnu adresu osoby, ktorej má byť písomnosť doručená. Ide o pravidlo „vlastnej iniciatívy“ s ohľadom na opatrenia, ktoré sa majú na účely doručenia prijať.

Rovnaké pravidlo sa uplatňuje v určitých prípadoch výslovne stanovených zákonom, pokiaľ ide o oznamovanie stranám alebo ich zástupcom.

Exekuční úradníci majú takisto prístup k určitým databázam orgánov štátnej správy, aby mohli overiť napríklad daňový domicil súdom uznaných dlžníkov v exekučnom konaní.

Ak niektorá strana odôvodnene tvrdí, že má vážne ťažkosti pri získavaní informácií (najmä pokiaľ ide o zmenu bydliska osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť alebo oznámenie), čo má vplyv na účinný výkon procesného práva, povinnosti alebo nároku, môže súd podľa portugalských právnych predpisov nariadiť akýmkoľvek osobám či subjektom, aby pri získavaní týchto informácií spolupracovali. Bez ohľadu na to, či tieto osoby sú alebo nie sú účastníkmi konania, majú povinnosť so súdom spolupracovať a poskytnúť informácie, ktoré súd nariadil.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Nie. Táto možnosť existuje iba pre vnútroštátne orgány a subjekty uvedené v odpovedi na otázku č. 4.1.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Súdy získavajú informácie z databáz iných orgánov štátnej správy, a ak tento postup nepostačuje, nariadia iným osobám, subjektom alebo dokonca policajným orgánom, aby zozbierali a/alebo poskytli informácie o aktuálnej adrese osoby, ako je uvedené v odpovedi na otázku č. 4.1.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Nižšie sú uvedené rôzne spôsoby doručovania písomností alebo oznamovania. Prípady, kedy sa používa doručovanie a oznámenie, už boli uvedené v odpovedi na otázku č. 1.

Doručovanie

Písomnosť sa môže doručovať osobne alebo zverejnením. Ktorákoľvek z týchto foriem doručenia môže byť určená fyzickým alebo právnickým osobám. Pravidlá doručovania fyzickým osobám sa uplatňujú mutatis mutandis aj na doručovanie právnickým osobám s výnimkou niektorých aspektov doručovania právnickým osobám, ktoré sú upravené osobitne; v takom prípade platia dané osobitné predpisy.

Osobné doručovanie

V praxi možno písomnosť doručovať osobne:

 • prostredníctvom elektronického prenosu dát, napr. na prokuratúru, ak je prokuratúra hlavným účastníkom konania,
 • poštou vo forme listu s doručenkou adresovaného osobe, ktorej sa má doručovať, na adresu miesta pobytu alebo pracoviska v prípade fyzickej osoby, alebo na adresu sídla zapísaného v Národnom registri právnických osôb v prípade právnickej osoby,
 • prostredníctvom osobného kontaktu exekučného úradníka s osobou, ktorej má byť písomnosť doručená, ak doručovanie poštou nemožno vykonať alebo žalobca v návrhu na začatie konania uvedie, že si to želá,
 • prostredníctvom osobného kontaktu súdneho úradníka s osobou, ktorej má byť písomnosť doručená, ak žalobca v návrhu na začatie konania uvedie, že si to želá, a uhradí príslušný poplatok,
 • prostredníctvom právneho zástupcu:
  • Právni zástupcovia musia bezodkladne v návrhu na začatie konania uviesť, že doručovanie budú vykonávať sami, prostredníctvom iného právneho zástupcu alebo prostredníctvom advokáta.
  • Právni zástupcovia môžu požiadať o doručenie v neskoršom termíne, ak doručovanie nemožno vykonať iným spôsobom.
  • Pravidlá doručovania zo strany exekučných úradníkov alebo súdnych úradníkov sa vzťahujú na doručovanie prostredníctvom právnych zástupcov.

Osobné doručenie možno vykonať doručením:

 • osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť,
 • inej osobe, ako je osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, ktorá je poverená doručením obsahu písomnosti tejto osobe, ak tak ustanovuje zákon,
 • právnemu zástupcovi osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, ak mu bola najneskôr pred štyrmi rokmi udelená plná moc, na základe ktorej má právomoc prebrať doručované písomnosti,
 • dočasnému opatrovníkovi osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, ustanovenému sudcom, ak exekučný úradník alebo súdny úradník má vedomosť o tom, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, nie je schopná prevziať písomnosť v dôsledku svojej nespôsobilosti na právne úkony (známa duševná porucha alebo iná dočasná alebo trvalá nespôsobilosť na právne úkony).

Doručovanie zverejnením

Doručovanie zverejnením možno v praxi vykonať:

 • ak osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, je nezvestná a nemožno ju nájsť,
 • ak totožnosť osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, nie je známa.

Doručovanie zverejnením sa vykonáva:

 • vyvesením oznámenia na dverách posledného miesta pobytu alebo registrovaného sídla osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, v Portugalsku,
 • následným zverejnením oznámenia na verejne prístupnom webovom sídle, ktoré ustanovuje zákon.

Oznámenie

Počas konania možno oznámenie vykonať jedným z týchto spôsobov:

 • V prípade osôb, ktoré si zvolili právneho zástupcu a/alebo advokáta, sa oznámenia vykonávajú vždy tomuto právnemu zástupcovi a/alebo advokátovi, ako je opísané v odpovedi na otázku č. 6.
 • Oznámenia určené na predvolanie strany, aby sa osobne dostavila na súd, sa zasielajú tejto strane doporučenou poštovou zásielkou (okrem oznamovania právnemu zástupcovi, ako je opísané v odpovedi na otázku č. 6).
 • Oznámenia stranám, ktoré si nezvolia právneho zástupcu, sa zasielajú samotným stranám doporučeným listom na adresu ich miesta pobytu, registrovaného sídla alebo miesta určeného na tento účel.
 • Okrem toho, konečné rozhodnutia sa vždy oznamujú stranám doporučeným listom na adresu ich miesta pobytu, registrovaného sídla alebo miesta určeného na tento účel.
 • Oznámenia, ktoré sú určené na predvolanie svedkov, znalcov alebo iných osôb s dočasnou účasťou v konaní na súd, sa vykonávajú doporučenou poštovou zásielkou.
 • Oznámenia sa neposielajú, ak sa strana zaväzuje predvolať osobu, ale strana môže požadovať, aby im kancelária súdu poslala oznámenia týkajúce sa osôb, ktoré sa zaväzujú predvolať.
 • Konečné rozhodnutia vydané v akejkoľvek veci sa vždy oznamujú prokuratúre, ako je opísané v odpovedi na otázku č. 6.
 • Ako je vysvetlené v odpovedi na otázku č. 6, úrad prokuratúry je informovaný o predbežných rozhodnutiach, ktoré by mohli viesť k podaniu odvolania vyžadovaného zákonom.
 • Prípisy a výzvy zaslané v rámci procesných úkonov prítomným zúčastneným stranám sa považujú za oznámenia za predpokladu, že sú zdokumentované a vydané predsedajúcim subjektom.
 • Oznámenia medzi právnymi zástupcami vykonávajú právni zástupcovia medzi sebou navzájom prostredníctvom elektronického prenosu dát alebo inak, spôsobom uvedeným v odpovedi na otázku č. 6.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Áno, prostredníctvom elektronického prenosu dát v rámci justičného počítačového systému je vhodné vykonávať:

 • doručovanie písomností prokuratúre,
 • oznámenia prokuratúre, právnikom, advokátom a exekučným úradníkom,
 • podania na súd, pokiaľ ide o procesné písomnosti a písomnosti právnikov, advokátov a exekučných úradníkov,
 • preukázanie uhradenia súdneho poplatku vopred (ktorý je súčasťou nákladov na právne zastúpenie),
 • dôkaz o právnej pomoci alebo žiadosť o právnu pomoc.

Ak veľkosť procesných písomností, ktoré majú byť predložené, nie je zlučiteľná s elektronickým prenosom, alebo písomnosti, ktoré sa majú zasielať, existujú len na fyzických nosičoch, alebo sa vo veci nevyžaduje zvolenie právneho zástupcu a strana si ho nezvolila, alebo v prípade opodstatnených dôvodov:

 • procesné písomnosti sa môžu doručiť kancelárii súdu, zaslať poštou alebo faxom,
 • procesné písomnosti sa môžu oznámiť podľa zápisu o doručenie, poštou alebo faxom.

Okrem toho justičné služby môžu:

 • prenášať všetky správy poštou, faxom alebo elektronicky,
 • telegramy, telefonická komunikácia alebo iné podobné prostriedky telekomunikácií sa môžu použiť v naliehavých prípadoch,
 • telefonická komunikácia sa vždy zaznamená v spise a písomne sa potvrdí,
 • vo vzťahu k účastníkom konania sa telefonická komunikácia môže použiť iba na prenos predvolania alebo zrušenie predvolaní za činy právneho postupu.

Tieto pravidlá sa uplatňujú v konaniach v občianskych alebo obchodných veciach na súdoch prvého stupňa. Uplatňujú sa v niektorých prípadoch aj v konaniach pred notárom (napríklad konanie o dedičstvo) alebo matrikárom (napríklad rodinné veci, ak je uzatvorená dohoda).

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

V portugalskom práve sa upravuje aj doručovanie písomností v stanovenom čase:

 • V prípade doručovania osobe, ak exekučný úradník alebo súdny úradník zistí, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, býva alebo pracuje v určenom mieste, ale nebolo možné jej doručiť písomnosť, lebo nebola zastihnutá.
 • Malo by sa jej zanechať oznámenie s uvedením času vykonania nového doručenia.
 • Oznámenie sa môže doručiť najvhodnejšej osobe, ktorá môže písomnosť odovzdať osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, alebo ak to nie je možné, musí sa doručiť na najvhodnejšom mieste.
 • V stanovený deň a v čase určenom v oznámení exekučný úradník alebo súdny úradník doručí písomnosť osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, alebo ak ju nemožno zastihnúť, najvhodnejšej tretej strane, ktorá môže písomnosť odovzdať osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, a ktorá je tým poverená.
 • Ak nie je možné zabezpečiť spoluprácu tretích strán, doručenie sa vykoná vyvesením oznámenia na najvhodnejšom mieste a v prítomnosti dvoch svedkov, pričom v tomto oznámení sa uvedie informácia o tom, že písomnosť bola osobe doručená, označenie súdu konajúceho vo veci samej a informácia o tom, že rovnopis a písomnosti sú osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, k dispozícii na podateľni súdu.

Poznámka

V prípade, že:

i) doručenka nie je podpísaná osobou, ktorej sa má písomnosť doručiť (poštové doručovanie);

ii) písomnosť sa v rámci osobného doručovania v určenom čase doručí tretej osobe;

iii) osobné doručovanie v určenom čase sa uskutočňuje prostredníctvom oznámenia o doručovaní na mieste;

exekučný úradník alebo kancelária súdu musí vždy poslať doporučený list osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, do dvoch pracovných dní, s cieľom oznámiť jej v prípade potreby:

 • dátum a spôsob, akým sa doručenie považovalo za vykonané,
 • lehotu na prípravu obhajoby a následky nedostatočnej obhajoby v konaní,
 • miesto uloženia rovnopisu predvolania a písomností, ktoré sa majú doručovať,
 • totožnosť osoby, ktorej sa písomnosť doručila.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Doručovanie poštou sa považuje za vykonané dňom podpisu na doručenke, a to buď osobou, ktorej sa má písomnosť doručiť, alebo treťou osobou (za predpokladu, že v tomto prípade tretia osoba odovzdá list osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, pokiaľ nie je preukázaný opak).

Osobné doručovanie prostredníctvom exekučných úradníkov, súdnych úradníkov a právnych zástupcov sa považuje za vykonané dňom vyhotovenia záznamu o doručení.

Doručovanie zaslaním oznámenia o doručení sa považuje za vykonané dňom uvedeným v tomto oznámení.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

V prípade doručovania alebo oznámenia doporučeným listom – s doručenkou alebo bez nej – sa oznámenie o doručení zanechá v poštovej schránke, ak poštový doručovateľ na uvedenej adrese nikoho nezastihol.

V oznámení o doručení sa adresát informuje o tom, že list bol uložený na pošte s uvedením adresy pošty, jej otváracích hodín a lehoty na vyzdvihnutie zásielky.

Ak sa list nevyzdvihne v stanovenej lehote (a nebola podaná žiadosť o predĺženie tejto lehoty alebo opätovné odoslanie listu na inú adresu), vráti sa odosielateľovi.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ak sa doručovanie vykonáva poštou a existujú dôkazy o odmietnutí prevzatia listu alebo podpísania doručenky, doručenie sa považuje za vykonané týmto spôsobom a za týchto okolností:

 • prostredníctvom oznámenia vypracovaného poštovým doručovateľom, ktoré osvedčuje, že fyzická osoba, zástupca právnickej osoby alebo jej zamestnanec odmietli podpísať doručenku alebo prevziať list,
 • v prípadoch, keď si strany môžu dohodnúť adresu na doručovanie:
  • i) zanechaním druhého doporučeného listu s doručenkou na dohodnutej adrese, ak sa prvý doporučený list s doručenkou zaslaný na túto adresu vrátil; alebo
  • ii) potvrdením poštového doručovateľa o tom, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, odmietla prevziať list alebo podpísať doručenku, ak bola odoslaná na dohodnutú adresu.

Ak sa doručovanie vykonáva osobne prostredníctvom exekučného úradníka alebo súdneho úradníka a existujú dôkazy o tom, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, odmietla podpísať potvrdenie o doručení alebo prevziať rovnopis, písomnosť sa považuje v tomto prípade za doručenú, a v takom prípade:

 • exekučný úradník alebo súdny úradník informuje osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, že rovnopis je k dispozícii v kancelárii súdu a odkáže na tieto informácie a odmietnutie potvrdenia prevzatia rovnopisu v potvrdení o doručení zo strany osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť,
 • okrem toho kancelária doporučeným listom opätovne oznámi osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, že rovnopis pôvodného návrhu a sprievodné písomnosti sú k dispozícii v kancelárii.

Písomnosť sa nepovažuje za doručenú iba v prípade, že odmietnutie je zákonné. Odmietnutie je zákonné, ak osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, nemožno zastihnúť, lebo nemá trvalý pobyt alebo sa nezdržiava na uvedenej adrese, alebo ak tretia strana tvrdí, že nie je schopná doručiť list.

Rovnaké pravidlá sa uplatňujú v niektorých prípadoch, keď zákon stanovuje, že osobné oznámenie strán alebo ich zástupcov musí prebiehať pri dodržaní formalít doručovania.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Ak doručovanie alebo oznámenie poštou s doručenkou pochádza zo zahraničia, portugalské poštové služby môžu doručiť list a písomnosti osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, alebo tretej strane na rovnakej adrese, ktorá uvádza, že je schopná odovzdať list adresátovi.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Pozri odpoveď na otázku č. 7.3.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

V zásade platí, že adresát má šesť pracovných dní na vyzdvihnutie písomnosti na pošte.

Adresát sa informuje o tejto lehote a o skutočnosti, že písomnosti možno vyzdvihnúť na pošte prostredníctvom oznámenia o doručení, ktoré pošta zanecháva v schránke vždy, keď poštový doručovateľ nikoho v mieste bydliska nezastihne.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Áno, v prípade doručovania sú doručenky, potvrdenia o doručení alebo oznámenia o doručení písomným dokladom o tom, že doručovanie bolo vykonané.

V prípade oznámenia záznam o potvrdení, záznam listu alebo súboru alebo záznam vypracovaný v konaní sú písomným dokladom o tom, že oznámenie bolo vykonané.

V prípade doručovania alebo oznámenia elektronického prenosu dát súdny počítačový systém potvrdí dátum a čas vydania.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Nedoručenie písomnosti je najväčším nedostatkom, ktorého následkom je neplatnosť celého postupu od návrhu na začatie konania, ale nie vrátane neho.

Nedoručenie písomnosti sa vyskytuje v týchto prípadoch:

 • úplné opomenutie doručenia,
 • chyba pri identifikácii osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť,
 • nesprávne doručenie zverejnením,
 • doručenie vykonané po smrti fyzickej osoby alebo po zániku právnickej osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť,
 • dôkaz o tom, že adresát doručovania nebol informovaný o písomnosti z dôvodov, ktoré mu nemožno pripísať.

Túto neplatnosť možno zvrátiť len v prípade, ak žalobca alebo prokuratúra (ak ide o hlavného účastníka konania) pôsobí v konaní bez toho, aby ihneď namietal zlyhanie doručovania.

Okrem uvedených prípadov opomenutie akéhokoľvek úkonu alebo náležitosti stanovenej zákonom, pokiaľ ide o doručovanie alebo oznámenie, predstavuje jednoduchú nezrovnalosť. Ak je táto nezrovnalosť citovaná alebo sa o nej súd dozvie v priebehu konania, nariadi, aby bola odstránená. V ostatných prípadoch je úkon neplatný z dôvodu nezrovnalosti v doručovaní alebo oznámení len vtedy, ak to zákon stanovuje, alebo keď to môže ovplyvniť preskúmanie alebo rozhodnutie vo veci. V tomto prípade zostávajú v platnosti ostatné procesné úkony, ktoré nie sú ovplyvnené neplatným aktom.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Áno, v niektorých prípadoch podrobne opísaných nižšie sa náklady na služby a oznámenia odhadujú v účtovných jednotkách. Hodnota účtovnej jednotky v roku 2015 bola 102 EUR.

Preto:

 • osobné doručovanie a oznámenie zo strany exekučného úradníka stojí 0,5 účtovných jednotiek, ak je úspešné, a 0,25 účtovných jednotiek, ak je neúspešné,
 • osobné doručovanie a oznámenie a doručovanie a oznámenie zverejnením vykonaným súdnymi úradníkmi stojí 0,5 účtovných jednotiek, ak je úspešné, a nič v prípade úspechu,
 • k týmto sumám sa môžu pripočítať náklady na dopravu, ak úkon vykonáva súdny úradník, a DPH, ak uplynula lehota.

Záverečná poznámka

Informácie uvedené v tomto formulári sú všeobecnej povahy, nie sú vyčerpávajúce a kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani iných príjemcov nijako nezaväzujú. Je potrebné si vždy preštudovať platné právne predpisy.

Posledná aktualizácia: 27/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.