Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Doručovanie právnych dokumentov

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručovanie (citação) je úkon, ktorým sa osobe (žalovaný, odporca, dlžník uznaný súdom) oznamuje, že bola proti nej podaná žaloba. Používa sa na prvé predvolanie, aby sa dotknutá osoba mohla brániť. Doručovanie sa používa aj na prvé predvolanie osoby, ktorá má záujem na konaní a ktorá sa na ňom pôvodne nezúčastnila, na súd, a to na strane žalobcu alebo žalovaného (článok 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Okrem uvedených prípadov oznámenie (notificação) umožňuje predvolanie osoby na súd alebo informovanie osoby o určitej skutočnosti (článok 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Portugalský Občiansky súdny poriadok obsahuje osobitné pravidlá, ktorými sa riadia podmienky vykonávania doručovania a oznamovania a vymedzujú informácie, ktoré sa majú oznamovať vo vzťahu k adresátom, povahe skutočností, ktoré sa majú oznamovať, a predmetu oznamovania (časť II hlava I kapitola II oddiel II Občianskeho súdneho poriadku). Účelom týchto pravidiel je zabezpečiť, aby sa informácia dostala k adresátovi, a ak ide o stranu v konaní, aby sa zaručilo jej právo na obhajobu.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Doručujú sa tieto informácie:

 • rovnopis pôvodného návrhu, ktorým žalobca podal žalobu, a rovnopis sprievodných písomností, ktoré sa doručujú žalovanému (článok 227 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • informácia o tom, že osoba bola predvolaná na súd v danej veci (článok 227 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • údaje o súde, komore a úseku, na ktorom bude konanie prebiehať, lehota na podanie obhajoby a informácia o tom, že treba ustanoviť právneho zástupcu, ak je to povinné (článok 227 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku),
 • upozornenie na následky nedostatočnej obhajoby v konaní (článok 227 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Oznamujú sa tieto informácie:

 • uznesenia a rozsudky súdu (článok 220 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • vyjadrenia predložené stranami, návrhy a písomnosti obsiahnuté v spise a lehota na využitie práva strán na uplatnenie svojich nárokov v sporovom konaní (článok 220 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),
 • predvolania strany, svedka, znalca, technického poradcu alebo advokáta na súdne konanie (článok 220 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • žiadosti o vypracovanie odborného posudku, iné dôkazy alebo informácie určené orgánom, ktoré majú povinnosť spolupracovať so súdom (článok 220 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

V prebiehajúcich veciach môžu doručovanie a oznamovanie vo všeobecnosti vykonávať súdni úradníci, exekuční úradníci alebo právny zástupca jednej zo strán v závislosti od jednotlivých prípadov uvedených v odpovedi na otázku 5.

V rámci súpisu majetku môžu doručovanie a oznamovanie zabezpečovať notári [článok 2 ods. 1 a 3 pravidiel upravujúcich notárske súpisy (Regime do Inventário Notarial), schválených v prílohe k zákonu č. 117/2019 z 13. septembra 2019].

V určitých prípadoch stanovených v novom režime mestského nájmu (Novo Regime do Arrendamento Urbano) [článok 9 ods. 7 písm. b) Novo Regime do Arrendamento Urbano – NRAU] môžu oznamovanie vykonávať právnici, advokáti alebo exekuční úradníci pred samotným podaním žaloby.

Doručovanie a oznamovanie môžu vykonávať aj matrikári v nesporových konaniach na matričnom úrade, najmä v rodinných veciach a vo veciach týkajúcich sa maloletých [článok 5 ods. 1 a článok 7 zákonného dekrétu, ktorým sa stanovujú podmienky výkonu právomocí prokuratúry a matričných úradov (Decreto-Lei que estabelece os Processos da Competência do Ministério Público e das Conservatórias do Registo Civil)].

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Podľa portugalského práva je povinnosťou súdnych úradníkov z vlastnej iniciatívy vykonať všetky potrebné kroky na osobné doručenie (článok 226 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak tieto kroky nepostačujú na doručenie písomnosti, súdni úradníci získavajú informácie, ktoré sú k dispozícii v elektronickej podobe v iných orgánoch štátnej správy, s cieľom zistiť, či došlo k zmene bydliska, a určiť aktuálne miesto pobytu osoby, ktorej má byť písomnosť doručená (článok 236 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Rovnaké pravidlo sa uplatňuje v určitých prípadoch výslovne stanovených zákonom, pokiaľ ide o oznamovanie stranám alebo ich zástupcom.

Exekuční úradníci majú takisto prístup k určitým databázam orgánov štátnej správy, aby mohli overiť napríklad daňovú rezidenciu dlžníkov uznaných súdom v exekučnom konaní [článok 749 ods. 1 až 4 Občianskeho súdneho poriadku a článok 2 ods. 1 uznesenia (Portaria), ktorým sa riadi určenie dlžníka uznaného súdom a zaistiteľného majetku/oznámenie verejných inštitúcií (Identificação do Executado e Bens Penhoráveis/Citação Instituições Públicas)].

V každom prípade je na prístup k databázam potrebné predchádzajúce súdne povolenie.

Ak niektorá strana odôvodnene tvrdí, že má vážne ťažkosti pri získavaní informácií (najmä pokiaľ ide o zmenu miesta pobytu osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť alebo oznámenie), čo má vplyv na účinný výkon procesného práva, povinnosti alebo nároku, súd môže podľa portugalských právnych predpisov nariadiť akýmkoľvek osobám či subjektom, aby pri získavaní týchto informácií spolupracovali. Bez ohľadu na to, či tieto osoby sú alebo nie sú účastníkmi konania, majú povinnosť so súdom spolupracovať a predložiť informácie, ktorých poskytnutie nariadil súd (článok 417 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Nie. Táto možnosť existuje iba pre vnútroštátne orgány a subjekty uvedené v odpovedi na otázku 4.1.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Súdy získavajú informácie z databáz iných orgánov štátnej správy a ak tento postup nepostačuje, nariadia iným osobám, subjektom alebo dokonca policajným orgánom, aby zozbierali a/alebo poskytli informácie o aktuálnej adrese osoby, ako je uvedené v odpovedi na otázku 4.1.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Nižšie sú uvedené rôzne spôsoby doručovania písomností alebo oznamovania. Prípady, keď sa používa doručovanie a oznámenie, už boli uvedené v odpovedi na otázku 1.

Doručovanie

Písomnosť sa môže doručovať osobne alebo zverejnením. Ktorákoľvek z týchto foriem doručenia môže byť určená fyzickým (článok 225 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) alebo právnickým osobám. Pravidlá doručovania fyzickým osobám sa uplatňujú mutatis mutandis aj na doručovanie právnickým osobám s výnimkou niektorých aspektov doručovania právnickým osobám, ktoré sú upravené osobitne; v takom prípade platia dané osobitné predpisy (článok 246 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Osobné doručovanie

V praxi možno písomnosť doručovať osobne:

 • prostredníctvom elektronického prenosu údajov, napríklad na prokuratúru, ak je prokuratúra hlavným účastníkom konania [článok 225 ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku],
 • poštou vo forme doporučenej zásielky s doručenkou adresovanej osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, na adresu miesta bydliska alebo pracoviska v prípade fyzickej osoby, alebo na adresu ústredia zapísaného v Národnom registri právnických osôb v prípade právnickej osoby [článok 225 ods. 2 písm. b) a článok 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku],
 • prostredníctvom osobného kontaktu exekučného úradníka s osobou, ktorej má byť písomnosť doručená, ak doručovanie poštou nemožno vykonať alebo ak žalobca v návrhu na začatie konania uvedie, že si to želá [článok 225 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku],
 • prostredníctvom osobného kontaktu súdneho úradníka s osobou, ktorej má byť písomnosť doručená, ak žalobca v návrhu na začatie konania uvedie, že si to želá, pričom uhradí príslušný poplatok [článok 225 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku],
 • prostredníctvom právneho zástupcu (článok 225 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku):
  • právni zástupcovia musia v návrhu na začatie konania uviesť, že doručovanie budú vykonávať sami, prostredníctvom iného právneho zástupcu alebo prostredníctvom advokáta (článok 237 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),
  • právni zástupcovia môžu požiadať o doručenie v neskoršom termíne, ak doručovanie nemožno vykonať iným spôsobom (článok 237 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),
  • pravidlá doručovania exekučnými úradníkmi alebo súdnymi úradníkmi sa vzťahujú na doručovanie prostredníctvom právnych zástupcov (článok 237 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Písomnosti doručované do vlastných rúk môžu byť adresované:

 • osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť,
 • inej osobe, ako je osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, ktorá je poverená doručením obsahu písomnosti tejto osobe, ak tak stanovuje zákon (článok 225 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku),
 • právnemu zástupcovi osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, ak mu bola najneskôr pred štyrmi rokmi udelená plná moc, na základe ktorej má právomoc preberať doručované písomnosti (článok 225 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku),
 • dočasnému opatrovníkovi osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, ustanovenému sudcom, ak exekučný úradník alebo súdny úradník má vedomosť o tom, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, nie je schopná prevziať písomnosť v dôsledku svojej nespôsobilosti na právne úkony (duševná porucha alebo iná dočasná alebo trvalá nespôsobilosť na právne úkony) (článok 234 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Doručovanie zverejnením

Doručovanie zverejnením možno v praxi vykonať:

 • ak nemožno nájsť osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť,
 • ak nie je známa totožnosť osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť.

(článok 225 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku)

Doručovanie zverejnením sa vykonáva:

 • vyvesením oznámenia na dverách posledného miesta bydliska alebo registrovaného sídla osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, v Portugalsku (článok 240 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),
 • následným zverejnením oznámenia na verejne prístupnom webovom sídle, ktoré stanovuje zákon [článok 240 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a článok 24 uznesenia (Portaria), ktorým sa riadi elektronické spracúvanie súdnych konaní].

Oznámenie

Počas konania možno oznámenie vykonať jedným z týchto spôsobov:

 • v prípade osôb, ktoré si zvolili právneho zástupcu a/alebo advokáta, sa oznámenia podávajú vždy tomuto právnemu zástupcovi a/alebo advokátovi, ako je opísané v odpovedi na otázku 6 (článok 247 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • oznámenia určené na predvolanie strany, aby sa osobne dostavila na súd, sa zasielajú tejto strane doporučeným listom (okrem oznamovania právnemu zástupcovi, ako je opísané v odpovedi na otázku 6) (článok 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),
 • oznámenia stranám, ktoré si nezvolia právneho zástupcu, sa zasielajú stranám doporučeným listom na adresu ich miesta bydliska, registrovaného sídla alebo miesta určeného na tento účel (článok 249 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • okrem toho, konečné rozhodnutia sa vždy oznamujú stranám doporučeným listom zaslaným na adresu ich miesta bydliska, registrovaného sídla alebo miesta určeného na tento účel (článok 249 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku),
 • oznámenia, ktoré sú určené na predvolanie svedkov, znalcov alebo iných osôb s dočasnou účasťou v konaní na súd, sa odosielajú vo forme doporučenej poštovej zásielky (článok 251 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • oznámenia sa neposielajú, ak sa strana zaväzuje priviesť dotknutú osobu, ale strana môže požadovať, aby jej kancelária súdu poslala oznámenia týkajúce sa osôb, ktoré sa zaväzuje priviesť (článok 251 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),
 • konečné rozhodnutia vydané v akejkoľvek veci sa vždy oznamujú prokuratúre v súlade s ustanoveniami uvedenými v odpovedi na otázku 6 (článok 252 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • ako je uvedené v odpovedi na otázku 6, prokuratúra je informovaná o predbežných rozhodnutiach, ktoré by mohli viesť k podaniu odvolania vyžadovaného zákonom (článok 252 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • prípisy a výzvy zaslané v rámci procesných úkonov dotknutým zainteresovaným stranám sa považujú za oznámenia za predpokladu, že sú zdokumentované a vydané predsedajúcim subjektom (článok 254 Občianskeho súdneho poriadku),
 • oznámenia medzi právnymi zástupcami podávajú právni zástupcovia medzi sebou navzájom prostredníctvom elektronického prenosu údajov alebo iným spôsobom uvedeným v odpovedi na otázku 6 (článok 255 Občianskeho súdneho poriadku).

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Áno, prostredníctvom elektronického prenosu údajov v rámci súdneho počítačového systému je vhodné zabezpečovať tieto úkony:

 • doručovanie písomností prokuratúre,
 • oznámenia prokuratúre, právnikom, advokátom a exekučným úradníkom, konkurzným správcom alebo súdnym správcom [v rámci insolvenčných konaní (processos de insolvência) a opatrení týkajúcich sa platieb (processos de acordo para pagamento) a revitalizácie (processos de revitalização)], ako aj notárom (v rámci súpisu majetku) [článok 252 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku; článok 248 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku; článok 31 ods. 1 uznesenia (Portaria), ktorým sa riadi elektronické spracúvanie súdnych konaní],
 • podania na súd, pokiaľ ide o procesné písomnosti a písomnosti právnikov, advokátov, exekučných úradníkov, konkurzných správcov a notárov [článok 144 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a článok 15a uznesenia (Portaria), ktorým sa riadi elektronické spracúvanie súdnych konaní],
 • preukázanie toho, že sa vopred uhradili súdne poplatky (ktoré sú súčasťou trov konania) [článok 145 ods. 4 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku a článok 9 ods. 4 uznesenia (Portaria), ktorým sa riadi elektronické spracúvanie súdnych konaní],
 • dôkaz o právnej pomoci alebo žiadosť o právnu pomoc [článok 145 ods. 4 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku a článok 9 ods. 5 uznesenia (Portaria), ktorým sa riadi elektronické spracúvanie súdnych konaní].

Ak veľkosť procesných písomností, ktoré majú byť predložené, nie je zlučiteľná s elektronickým prenosom [článok 10 ods. 1 uznesenia (Portaria), ktorým sa riadi elektronické spracúvanie súdnych konaní], alebo písomnosti, ktoré sa majú zaslať, existujú len na fyzických nosičoch (článok 144 ods. 11 Občianskeho súdneho poriadku), alebo sa vo veci nevyžaduje zvolenie právneho zástupcu a strana si ho nezvolila (článok 144 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku), alebo v prípade opodstatnených dôvodov (článok 144 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku):

 • procesné písomnosti možno doručiť kancelárii súdu či zaslať poštou alebo faxom (článok 144 ods. 7 a 8 Občianskeho súdneho poriadku),
 • procesné písomnosti a ostatné písomnosti možno oznámiť osobným doručením, poštou alebo faxom.

Justičné útvary môžu okrem toho:

 • zasielať všetky správy poštou, faxom alebo elektronicky (článok 172 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku),
 • využiť v naliehavých prípadoch telegram, telefonickú komunikáciu alebo iné podobné telekomunikačné prostriedky (článok 172 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku),
 • telefonická komunikácia sa vždy zaznamená v spise a písomne sa potvrdí (článok 172 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku),
 • vo vzťahu k účastníkom konania sa telefonická komunikácia môže použiť iba na postúpenie predvolania alebo zrušenie predvolania v rámci procesných úkonov (článok 172 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku).

Tieto pravidlá sa uplatňujú v konaniach v občianskych alebo obchodných veciach na súdoch prvého stupňa. V niektorých prípadoch sa uplatňujú aj v konaniach pred notárom (napríklad dedičské konanie) alebo matrikárom (napríklad rodinné veci, ak je uzatvorená dohoda).

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

V portugalskom práve sa upravuje aj doručovanie písomností v stanovenom čase podľa týchto ustanovení:

 • v prípade doručovania prostredníctvom osobného kontaktu, ak exekučný úradník alebo súdny úradník zistí, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, býva alebo pracuje na určenom mieste, ale nebolo možné jej doručiť písomnosť, lebo sa tam nenachádza (článok 232 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • malo by sa jej zanechať oznámenie s uvedením času vykonania nového doručenia (článok 232 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • oznámenie sa môže doručiť najvhodnejšej osobe, ktorá môže písomnosť odovzdať osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, alebo ak to nie je možné, musí sa vyvesiť na najvhodnejšom mieste (článok 232 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku),
 • v stanovený deň a v čase určenom v oznámení exekučný úradník alebo súdny úradník doručí písomnosť osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, alebo ak ju nezastihne, najvhodnejšej tretej strane, ktorá môže písomnosť odovzdať osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, a ktorá je tým poverená (článok 232 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),
 • ak nie je možné zabezpečiť spoluprácu tretích strán, doručenie sa vykoná vyvesením oznámenia na najvhodnejšom mieste a v prítomnosti dvoch svedkov, pričom v oznámení sa uvedie informácia o tom, že písomnosť bola osobe doručená, ako aj označenie súdu konajúceho v danej veci a informácia o tom, že rovnopis a písomnosti sú osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, k dispozícii v kancelárii súdu (článok 232 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

Poznámka

Ak:

i) doručenka nie je podpísaná osobou, ktorej sa má písomnosť doručiť (doručovanie poštou);

ii) sa písomnosť v rámci osobného doručovania v určenom čase odovzdá tretej osobe;

iii) sa osobné doručovanie v určenom čase uskutočňuje vyvesením oznámenia o doručení na mieste,

exekučný úradník alebo kancelária súdu musí vždy do dvoch pracovných dní poslať doporučený list osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, s cieľom oznámiť jej v prípade potreby:

 • dátum, v ktorý sa doručenie považuje za vykonané, ako aj spôsob, akým sa doručenie považuje za vykonané,
 • lehotu na prípravu obhajoby a následky nedostatočnej obhajoby v konaní,
 • miesto uloženia rovnopisu návrhu na začatie konania a písomností, ktoré sa majú doručiť,
 • totožnosť osoby, ktorej sa písomnosť doručila (článok 233 Občianskeho súdneho poriadku).

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Doručovanie poštou sa považuje za vykonané dňom podpisu na doručenke, a to buď osobou, ktorej sa má písomnosť doručiť, alebo treťou osobou (v tom prípade sa predpokladá, že tretia osoba odovzdala list osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, pokiaľ nie je preukázaný opak) (článok 230 Občianskeho súdneho poriadku).

Doručovanie prostredníctvom osobného kontaktu (exekučným úradníkom, súdnym úradníkom či právnym zástupcom) sa považuje za vykonané dňom vyhotovenia potvrdenia o doručení (článok 231 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Doručovanie vyvesením oznámenia o doručení sa považuje za vykonané dňom uvedeným v tomto oznámení (článok 232 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

V prípade doručovania alebo oznámenia doporučeným listom – s doručenkou alebo bez nej – sa oznámenie o doručení zanechá v poštovej schránke, ak poštový doručovateľ na uvedenej adrese nikoho nezastihol (článok 228 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku).

V oznámení o doručení sa adresát informuje o tom, že list bol uložený na pošte, pričom sa uvedie adresa pošty, jej otváracie hodiny a lehota na vyzdvihnutie zásielky (článok 228 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa list nevyzdvihne v stanovenej lehote (a nebola podaná žiadosť o predĺženie tejto lehoty alebo opätovné odoslanie listu na inú adresu), vráti sa odosielateľovi (článok 230 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ak sa doručovanie vykonáva poštou a existujú dôkazy o odmietnutí prevzatia listu alebo podpísania doručenky adresátom, doručenie sa považuje za vykonané týmto spôsobom a za týchto okolností:

 • prostredníctvom oznámenia vypracovaného poštovým doručovateľom, ktoré osvedčuje, že fyzická osoba, zástupca právnickej osoby alebo jej zamestnanec odmietli podpísať doručenku alebo prevziať list (článok 228 ods. 6 a článok 246 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku),
 • v prípadoch, keď si strany môžu dohodnúť adresu na doručovanie:
  • i) zanechaním druhého doporučeného listu s doručenkou na dohodnutej adrese, ak sa prvý doporučený list s doručenkou zaslaný na túto adresu vrátil odosielateľovi, alebo
  • ii) potvrdením poštového doručovateľa o tom, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, odmietla prevziať list alebo podpísať doručenku, ak bola písomnosť odoslaná na dohodnutú adresu.

(článok 229 ods. 3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku)

Ak sa doručovanie vykonáva prostredníctvom osobného kontaktu (exekučným úradníkom alebo súdnym úradníkom) a existujú dôkazy o tom, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, odmietla podpísať potvrdenie o doručení alebo prevziať rovnopis, písomnosť sa považuje za doručenú, pričom:

 • exekučný úradník alebo súdny úradník informuje osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, že rovnopis je k dispozícii v kancelárii súdu, a v potvrdení o doručení odkáže na tieto informácie, ako aj na to, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, odmietla prevziať rovnopis (článok 231 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku),
 • okrem toho kancelária súdu doporučeným listom opätovne oznámi osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, že rovnopis návrhu na začatie konania a sprievodné písomnosti sú k dispozícii v kancelárii súdu (článok 231 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku).

Písomnosť sa nepovažuje za doručenú iba v prípade, že odmietnutie je zákonné. Odmietnutie je zákonné, ak osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, nemožno zastihnúť, lebo nemá trvalý pobyt alebo sídlo na uvedenej adrese, alebo ak tretia strana tvrdí, že nie je schopná doručiť list.

Rovnaké pravidlá sa uplatňujú v niektorých prípadoch, keď zákon stanovuje, že osobné oznámenie stranám alebo ich zástupcom musí prebiehať pri dodržaní náležitostí doručovania.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

V prípade doručovania alebo oznámenia poštou s doručenkou zo zahraničia môžu portugalské poštové služby doručiť list a písomnosti dotknutej osobe alebo tretej strane na rovnakej adrese, pokiaľ táto strana uvedie, že je schopná odovzdať list adresátovi.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Pozri odpoveď na otázku 7.3.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

V zásade platí, že adresát má šesť pracovných dní na vyzdvihnutie písomností na pošte.

Adresát je informovaný o tejto lehote a o tom, že písomnosti možno vyzdvihnúť na pošte prostredníctvom oznámenia o doručení, ktoré pošta zanecháva v schránke adresáta vždy, keď poštový doručovateľ v mieste bydliska nikoho nezastihne.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Áno, v prípade doručovania sú doručenky, potvrdenia o doručení alebo oznámenia o doručení písomným dokladom o tom, že doručenie bolo vykonané.

V prípade oznámenia predstavuje písomný doklad o tom, že oznámenie bolo vykonané, doporučený oznam, doporučený list alebo spis či záznam vypracovaný počas konania.

V prípade doručovania alebo oznámenia prostredníctvom elektronického prenosu údajov súdny počítačový systém potvrdí dátum a čas zaslania [článok 13 písm. a) uznesenia (Portaria), ktorým sa riadi elektronické spracúvanie súdnych konaní].

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Nedoručenie písomnosti je najväčším nedostatkom, ktorého následkom je neplatnosť celého postupu od návrhu na začatie konania, ale nie vrátane neho (článok 187 Občianskeho súdneho poriadku).

K nedoručeniu písomnosti dochádza v týchto prípadoch:

 • úplné opomenutie doručenia [článok 188 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku],
 • chyba pri identifikácii osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť [článok 188 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku],
 • nesprávne doručenie zverejnením [článok 188 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku],
 • doručenie vykonané po smrti fyzickej osoby alebo po zániku právnickej osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť [článok 188 ods. 1 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku],
 • dôkaz o tom, že adresát osobného doručovania nebol informovaný o písomnosti z dôvodov, ktoré mu nemožno pripísať [článok 188 ods. 1 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku].

Túto neplatnosť možno zvrátiť, len ak žalobca alebo prokuratúra (ak ide o hlavného účastníka konania) vstúpi do konania bez toho, aby ihneď vzniesol (vzniesla) námietku v súvislosti so zlyhaním doručovania (článok 189 Občianskeho súdneho poriadku).

Doručovanie je takisto neplatné, ak neboli splnené náležitosti stanovené zákonom (článok 191 Občianskeho súdneho poriadku).

Okrem uvedených prípadov predstavuje opomenutie akéhokoľvek úkonu alebo náležitosti stanovenej zákonom, pokiaľ ide o doručovanie alebo oznámenie, jednoduchú nezrovnalosť. Ak je táto nezrovnalosť citovaná alebo sa o nej súd dozvie v priebehu konania, nariadi, aby bola odstránená. V ostatných prípadoch je úkon neplatný z dôvodu nezrovnalosti v doručovaní alebo oznámení len vtedy, ak je to stanovené zákonom alebo keď to môže ovplyvniť preskúmanie spisu alebo rozhodnutie vo veci. V takom prípade zostávajú ostatné procesné úkony, ktoré nie sú ovplyvnené neplatným úkonom, v platnosti (článok 195 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku).

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Áno, v niektorých prípadoch opísaných nižšie sa náklady na službu počítajú v účtovných jednotkách (unidades de conta).

Účtovná jednotka sa automaticky aktualizuje každý rok podľa indexu sociálnej pomoci (IAS), pričom sa zohľadňuje hodnota účtovnej jednotky z predchádzajúceho roka (článok 5 ods. 2 nariadenia o trovách konania, schváleného v prílohe k zákonnému dekrétu č. 34/2008 z 26. februára 2008).

V roku 2021 je hodnota účtovnej jednotky 102 EUR. V roku 2021 zostávajú v platnosti náklady platné v roku 2020 v dôsledku pozastavenia automatickej aktualizácie účtovnej jednotky stanoveného v článku 232 zákona o štátnych financiách na rok 2021.

Preto:

 • doručovanie a oznámenie písomností prostredníctvom osobného kontaktu, ktoré zabezpečuje exekučný úradník, stojí 0,5 účtovnej jednotky, ak je úspešné, a 0,25 účtovnej jednotky, ak je neúspešné (tabuľka VII pripojená k uzneseniu (Portaria) 282/2013 z 29. augusta 2013 s odkazom na článok 50 ods. 1 uznesenia),
 • doručovanie a oznámenie prostredníctvom osobného kontaktu alebo zverejnením, ktoré zabezpečuje súdny úradník, stojí 0,5 účtovnej jednotky, ak je úspešné, a nestojí nič v prípade neúspechu (článok 9 ods. 1 nariadenia o trovách konania),
 • k týmto sumám sa môžu pripočítať náklady na dopravu, ak úkon vykonáva súdny úradník, a DPH, pokiaľ je splatná (článok 9 ods. 1 nariadenia o trovách konania).

POZNÁMKA: Výnimočný a dočasný režim pre náležitosti doručovania a oznamovania poštou v súvislosti s pandémiou COVID-19

 • Pozastavenie odberu podpisov v prípade doručenia doporučenej zásielky
 • Odber podpisu sa nahrádza ústnym overením totožnosti a zaznamenaním čísla občianskeho preukazu alebo iného vhodného dokladu totožnosti. Príjemca predloží svoj doklad totožnosti a zaznamená sa dátum, kedy došlo k zaznamenaniu čísla.
 • Pokiaľ príjemca odmietne predložiť doklad totožnosti a poskytnúť údaje uvedené v predchádzajúcom odseku, poštový doručovateľ zaznamená udalosť na liste alebo doručenke a zásielku vráti odosielateľovi.
 • V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa záznam o udalosti považuje za oznámenie.
 • Doručovanie alebo oznámenie doporučeným listom s doručenkou sa považuje za vykonané v deň, keď sa zaznamenalo číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti danej osoby.
 • Tieto pravidlá sa uplatňujú mutatis mutandis na doručovanie a oznámenia prostredníctvom osobného kontaktu.

Právny základ: Lei n.º 10/2020, de 18 de abril (zákon č. 10/2020 z 18. apríla 2020)

Uplatniteľné právne predpisy:

Código de Processo Civil (Občiansky súdny poriadok)

Regime do Inventário Notarial (pravidlá upravujúce notárske súpisy)

Novo Regime do Arrendamento Urbano (nový režim mestského nájmu) (NRAU)

Processos da Competência do Ministério Público e das Conservatórias do Registo Civil (podmienky výkonu právomocí prokuratúry a matričných úradov)

Identificação do Executado e Bens Penhoráveis/Citação Instituições Públicas (určenie dlžníka uznaného súdom a zaistiteľného majetku/oznámenie verejných inštitúcií)

Tramitação Eletrónica dos Processos Judiciais (elektronické spracúvanie súdnych konaní)

Regulamento das Custas Processuais (nariadenie o trovách konania)

Lei do Orçamento do Estado para 2021 (zákon o štátnych financiách na rok 2021)

Portaria n.º 282/2013, de 29 de Agosto (uznesenie 282/2013 z 29. augusta 2013)

Záverečná poznámka

Informácie uvedené v tomto prehľade sú všeobecnej povahy a nie sú vyčerpávajúce. Nijako nezaväzujú kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani iných príjemcov. Tieto informácie nezbavujú čitateľa povinnosti preštudovať si právne predpisy platné v čase vyhľadávania.

Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.