Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Doručovanie právnych dokumentov

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Súd môže o žiadosti rozhodnúť, ak boli strany predvolané alebo prítomné osobne alebo na základe plnej moci. Doručovanie písomností do zahraničia a zo zahraničia je postup, ktorým sa písomnosti dostávajú do pozornosti adresátov: strán, svedkov alebo účastníkov konania v dožadujúcom štáte. (Článok 3 ods. 1 zákona č. 189/2003 o medzinárodnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach).

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Súdne písomnosti, ktoré sa majú doručiť formálne, sú písomnosti vydané v rámci občianskeho alebo obchodného konania, ktorých doručovanie nariadil súd (predvolania, rozhodnutia, žiadosti o nápravu atď.)

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Doručovanie procesných písomností vykonávajú bezplatne, ex officio, súdni doručovatelia alebo iní zamestnanci súdu. Ak to nie je možné, doručujú sa poštou ako doporučená zásielka s oznámeným obsahom a doručenkou, v zalepenej obálke, ku ktorej sa pripojí potvrdenie/správa o prevzatí a oznámenie. Doručovanie môžu vykonávať aj súdni exekútori alebo expresná zásielková služba na žiadosť a náklady zainteresovanej strany (§ 154 ods. 1, 4 a 5 Občianskeho súdneho poriadku).

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Počiatočná žiadosť musí obsahovať adresu strany (§ 194 Občianskeho súdneho poriadku). Pri predbežnom postupe overovania a pozmenenia návrhu môže súd žalobcu požiadať, aby poskytol ďalšie informácie, ktoré neboli v návrhu uvedené (článok 200 Občianskeho súdneho poriadku).

Súd nie je povinný skúmať ex officio aktuálnu adresu žalobcu. Všeobecnou povinnosťou súdu je však konať aktívne (článok 22 Občianskeho súdneho poriadku) a podniknúť kroky potrebné na prijatie odôvodneného rozhodnutia.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Adresu rumunského občana možno získať prostredníctvom ministerstva vnútra (Národný inšpektorát pre osobné záznamy a správu databáz – INEPABD, str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bukurešť, Tel. +40 214135442, +40 217467047/8/9, Fax +40 214135049, E-mail depabd@mai.gov.ro; web: http://depabd.mai.gov.ro/furnizari.html) alebo prostredníctvom miestnej matriky.

Zainteresované osoby môžu požadovať určité osobné údaje rumunských občanov týkajúce sa ich bydliska alebo miesta pobytu v rámci Národného registra osobných údajov, a to podaním odôvodnenej písomnej žiadosti na príslušnú miestnu matriku v obvode, v ktorom sa hľadaná právnická/fyzická osoba nachádza. Tieto údaje sa môžu poskytovať iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutých osôb.

Súhlas sa nevyžaduje, ak existuje odôvodnený právny základ a žiadosť podávajú určité orgány (polícia, obrana, spravodlivosť, sociálna ochrana atď.) alebo jednotlivci, ktorých oprávnené záujmy dokazujú dokumenty preukazujúce odôvodnený právny základ. Subjektami príslušnými pre rozhodovanie o žiadostiach podaných právnickými osobami sú miestne matriky a INEPABD.

V prípade osobitných žiadostí alebo žiadostí týkajúcich sa nízkeho objemu údajov je poplatok 1 RON na osobu, ktorý sa odvádza do štátneho rozpočtu na číslo účtu RO35TREZ70620330108XXXXX (IBAN) ministerstva financií pre obvod 6, Bukurešť, daňové identifikačné číslo 26362870 (ak údaje poskytuje INEPABD), alebo na účty miestnych rád (ak údaje poskytuje miestna matrika).

Ku každej žiadosti treba pripojiť kolkovú známku v hodnote 5 RON. V prípade žiadostí týkajúcich sa vysokého objemu údajov je poplatok 120 RON za hodinu prevádzky centrálneho počítačového systému alebo 7 RON za hodinu prevádzky miestneho počítačového systému. Verejné inštitúcie s pôsobnosťou v konkrétnych oblastiach (obrana, verejný poriadok, národná bezpečnosť, spravodlivosť, financie, zdravotníctvo atď.) sú od platenia poplatkov za poskytnutie požadovaných údajov potrebných na plnenie ich zákonných povinností oslobodené.

Získanie adresy registrovaného sídla právnickej osoby prostredníctvom Národného obchodného registra úradu (Bd. Unirii č. 74, oddiely 2+3, J3B, Sektor 3, Bukurešť; https://portal.onrc.ro) alebo prostredníctvom obchodného registra na všeobecných súdoch.

Na náklady žiadateľa možno vydávať úradne overené kópie záznamov v registri a predložených dokladov, ako aj informácie týkajúce sa evidovaných údajov a osvedčenia, ktorými sa preukazuje, že určitý doklad alebo skutočnosť sú alebo nie sú evidované. Tieto písomnosti môže takisto vyžiadať a vydať pošta. Na žiadosť sa písomnosti vydávajú v elektronickej podobe a posielajú online s vloženým, pripojeným alebo logicky spojeným rozšíreným elektronickým podpisom.

Formuláre a poplatky vyberané za poskytovanie určitých (základných alebo rozšírených) informácií, historických správ alebo osvedčení možno nájsť na https://www.onrc.ro/index.php/en v časti Informácie.

Ak existujú protokoly o spolupráci, doklady a informácie sa niektorým úradom a verejným inštitúciám, právnickým osobám, novinárom a zástupcom masmédií, ako aj akreditovaným diplomatickým misiám môžu vydávať bezplatne.

Služba InfoCert je k dispozícii na vydávanie online osvedčení a poskytovanie informácií prostredníctvom portálu https://portal.onrc.ro. Na doklady poskytnuté prostredníctvom tejto služby sa vzťahujú ustanovenia o elektronických podpisoch a časových pečiatkach. Tieto doklady obsahujú bezpečnostné prvky: kvalifikované elektronické podpisy, časové pečiatky, vodoznaky (grafické znaky v pozadí stránky) a čiarové kódy. Vzory dokladov, ktoré táto služba vydáva, možno nájsť na https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert.

Osobné údaje týkajúce sa členov, akcionárov alebo iných osôb možno sprístupniť na základe žiadosti podanej na tento účel a vydávajú sa v kanceláriách alebo elektronicky prostredníctvom online služby RECOM a zasielajú sa online s vloženým, pripojeným alebo logicky spojeným rozšíreným elektronickým podpisom, alebo prostredníctvom osvedčení. Verejné orgány v oblasti spravodlivosti, obrany štátu alebo financií a likvidátori a súdni exekútori majú prístup aj k ďalším údajom.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

O prípustnosti vybavenia takýchto žiadostí rozhoduje súd. Rumunské súdy dostávajú obmedzený počet žiadostí o právnu pomoc v súvislosti so zistením adresy/sídla osoby a je ťažké posúdiť, či existuje jednotná prax. Z dostupných informácií vyplýva, že rumunské súdy takýmto žiadostiam vo všeobecnosti vyhovejú.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Pozri odpoveď na otázku č. 3.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Procesné písomnosti môžu byť doručované súdnym úradníkom a faxom, e-mailom/inými prostriedkami, ktoré zabezpečia prenos obsahu písomnosti a potvrdenie jej prijatia, pokiaľ dotknutá strana oznámila súdu svoje kontaktné údaje na tento účel. Na účely potvrdenia súd v prípade zaslania procesnej písomnosti odošle takisto formulár, v ktorom adresát vyplní dátum prijatia a uvedie čitateľne meno a podpis osoby zodpovednej za prijatie korešpondencie. Formulár sa vráti súdu na potvrdenie faxom, e-mailom alebo inými prostriedkami (§ 154 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku).

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Pozri odpoveď na otázku č. 3.

Písomnosti sa predvolanej osobe doručujú osobne. V prípade osôb s miestom pobytu v hoteli/na ubytovni sa písomnosť odovzdá správcovi alebo vrátnikovi (článok 161 Občianskeho súdneho poriadku).

Písomnosť sa odovzdá subjektu, kde adresáta možno nájsť (vojenský útvar, správca prístavu v prípade členov lodnej posádky, väzenská správa v prípade väzňov alebo správa nemocnice v prípade pacientov) a dotknutý subjekt následne odovzdá písomnosť do rúk adresáta a predloží doručenku doručovateľovi alebo ju zašle priamo súdu (články 161 a 162 Občianskeho súdneho poriadku).

Písomnosti možno doručovať osobe zodpovednej za prijímanie korešpondencie, správcovi budovy, stráži, bezpečnostnej službe alebo centrálam týchto subjektov (pri adresátoch uvedených v zátvorke): ministerstvo verejných financií/iné určené orgány (štát), justičné orgány (miestne správne orgány, právnické osoby verejného práva), zástupcovia hlavnej kancelárie/dcérskej spoločnosti (právnické osoby súkromného práva), určený zástupca (združenia, spoločnosti, subjekty bez právnej subjektivity), adresa ich bydliska/registrovaného sídla (osoby v konkurznom konaní a veritelia), ministerstvo zahraničných vecí (zamestnanci diplomatických misií/konzulárnych úradov, rumunskí občania vyslaní do medzinárodných organizácií a ich rodinní príslušníci žijúci s nimi počas ich pobytu v zahraničí), ústredné orgány, ktoré vyslali pracovníkov do zahraničia alebo ktoré majú právomoc nad subjektom, ktorý ich vyslal do zahraničia (ostatní rumunskí občania, ktorí sú v zahraničí na pracovné účely vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú).

Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, doručovateľ ju vloží do jeho poštovej schránky. Ak adresát nemá poštovú schránku, doručovateľ mu zanechá oznámenie na dverách, ktoré musí zahŕňať okrem iného aj zmienku o tom, že adresát sa musí osobne dostaviť v nasledujúci deň, najneskôr však do siedmich dní od dátumu oznámenia (v naliehavých prípadoch do troch dní) na súd/mestský úrad, v ktorého obvode má adresát bydlisko/sídlo (ak sa adresát nenachádza v mieste sídla súdu), aby mu mohla byť písomnosť doručená.

Ak adresáta nemožno zastihnúť, doručovateľ odovzdá písomnosť inej osobe (dospelému rodinnému príslušníkovi, ktorý žije s adresátom v spoločnej domácnosti a prijíma korešpondenciu). Ak adresát býva v hoteli/bytovom dome a nemožno ho doma zastihnúť, doručovateľ doručí písomnosť správcovi/vrátnikovi. Osoba, ktorá prevezme písomnosť, podpíše doručenku a doručovateľ overí jej totožnosť a podpis a vypracuje správu. Ak prevezme písomnosť, ale odmietne podpísať doručenku alebo nie je schopná ju podpísať, doručovateľ o tom vypracuje správu. Ak tieto osoby nie sú prítomné alebo odmietnu prevziať písomnosť, písomnosť sa uloží do ich poštovej schránky. Ak nemajú poštovú schránku, zanechá sa im oznámenie na dverách.

Doručovateľ má v každom prípade povinnosť doručiť písomnosť a správu do 24 hodín od odovzdania/zanechania oznámenia súdu/mestskému úradu, ktorí potom písomnosť doručia. Ak strana prijme písomnosť od úradníka mestského úradu, tento úradník predloží dôkaz o doručení a správu súdu do 24 hodín. Ak sa strana nedostaví v stanovenej lehote na mestský úrad, aby písomnosť prevzala, úradník mestského úradu postúpi písomnosť a správu súdu (článok 163 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak žalobca nemôže zistiť adresu žalovaného, súd môže schváliť predvolanie verejnou vyhláškou, a to vyvesením písomnosti na dverách súdu, na portáli súdu a na poslednej známej adrese. Súd môže prípadne nariadiť zverejnenie predvolania v úradnom vestníku Rumunska alebo v novinách s celoštátnou pôsobnosťou. Pri schvaľovaní predvolania verejnou vyhláškou súd ustanoví takisto z radov advokátov advokátskej komory opatrovníka, ktorý bude predvolaný, aby na pojednávaní zastupoval záujmy žalovaného.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Postup je ukončený v okamihu podpísania potvrdenia o doručení alebo vypracovaním správy, bez ohľadu na to, či strana prijala alebo neprijala procesnú písomnosť osobne. V prípade doručovania písomnosti poštou/expresnou zásielkovou službou je postup ukončený v čase podpísania doručenky, alebo keď pracovník pošty/kuriér vyhotoví záznam o tom, že adresát odmietol korešpondenciu prijať. V prípade doručovania faxom, e-mailom alebo inými prostriedkami je postup ukončený ku dňu uvedenému na vytlačenom doklade o odoslaní, ktorý je úradne overený súdnym úradníkom, ktorý písomnosť odoslal (článok 165 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak adresát odmietne prevziať písomnosť alebo nemá poštovú schránku, doručovateľ zanechá oznámenie na jeho dverách s výzvou, aby sa dostavil na súd/mestský úrad na účely vyzdvihnutia písomnosti. Ak sa adresát nedostaví, písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím lehoty (článok 163 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade predvolania verejnou vyhláškou sa postup považuje za ukončený 15. dňom po zverejnení predvolania (článok 167 Občianskeho súdneho poriadku).

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Ak adresáta nemožno zastihnúť, procesný doručovateľ alebo pracovník pošty môže odovzdať písomnosť inej osobe, alebo ak taká osoba je prítomná, ale odmietne prevziať písomnosť, písomnosť sa môže uložiť do poštovej schránky adresáta. Ak adresát nemá poštovú schránku, oznámenie sa zanechá na dverách adresáta alebo inej osoby. Do 24 hodín od doručenia/zanechania oznámenia procesný doručovateľ postúpi písomnosť a správu súdu/mestskému úradu, v ktorého obvode má adresát bydlisko/ sídlo, ktorý mu predvolanie má doručiť.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Tento postup sa považuje za ukončený v čase vypracovania správy, bez ohľadu na to, či strana prijala alebo neprijala písomnosť osobne. V prípade doručovania poštou alebo expresnou zásielkovou službou je postup ukončený vtedy, keď pracovník pošty/kuriér podpíše odmietnutie strany prevziať korešpondenciu (článok 165 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak adresát prevezme písomnosť, ale odmietne podpísať doručenku alebo nie je schopný ju podpísať, doručovateľ vypracuje správu. Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, doručovateľ ju vloží do jeho poštovej schránky. Ak adresát nemá poštovú schránku, na dverách adresáta sa zanechá oznámenie a vypracuje sa správa. Adresát sa v oznámení informuje, že sa musí dostaviť na súd alebo mestský úrad, aby si vyzdvihol písomnosť, inak sa písomnosť bude považovať za doručenú (článok 163 Občianskeho súdneho poriadku).

Strana, ktorá sa dostaví na súd osobne alebo prostredníctvom advokáta alebo iného zástupcu, má povinnosť prevziať procesné písomnosti, ktoré sú doručované v priebehu pojednávania. Ak odmietne písomnosti prevziať, považujú sa za doručené ich uložením do súdneho spisu. Dotknutá strana ich môže zo spisu získať na žiadosť po podpísaní doručenky (článok 170 Občianskeho súdneho poriadku).

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Ak adresáta nemožno zastihnúť, písomnosť sa môže odovzdať inej osobe (dospelému členovi rodiny, ktorý žije s adresátom v spoločnej domácnosti a preberá korešpondenciu). Ak adresát býva v hoteli/bytovom dome a nemožno ho doma zastihnúť, písomnosť sa môže doručiť správcovi alebo vrátnikovi (článok 163 body 6 a 7 Občianskeho súdneho poriadku).

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Doručovanie poštou sa uskutočňuje iba raz. Ak nie je možné zastihnúť adresáta alebo osobu oprávnenú preberať korešpondenciu, zanechá sa im oznámenie, aby si ju do desiatich dní vyzdvihli na pošte. Ak sa adresát nedostaví, zanechá sa mu po dvoch pracovných dňoch ďalšie oznámenie, aby si do desiatich dní vyzdvihol písomnosť na pošte.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Po druhom oznámení sú písomnosti uložené na pošte počas desiatich dní a potom sa vrátia odosielateľovi. Adresát je v oznámení informovaný, že si má korešpondenciu vyzdvihnúť na pošte.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Doklad o doručení alebo správa o doručení vypracovaná doručovateľom (článok 164 Občianskeho súdneho poriadku) a podpísaná poštová doručenka v prípade doručenia písomností doporučene s doručenkou (článok 155 bod 13 Občianskeho súdneho poriadku).

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

• odročenie súdneho konania; súd súdne konanie odročí a nariadi predvolanie, keď zistí, že strana nebola predvolaná v súlade so zákonom, a to pod sankciou neplatnosti (článok 153 Občianskeho súdneho poriadku),

• neplatnosť procesných písomností vypracovaných bez predvolania alebo po neoprávnenom predvolaní; procesná námietka nepredvolania alebo neoprávneného predvolania,

• dôvody na podanie mimoriadneho dovolania (žiadosť o zrušenie alebo preskúmanie),

• dôvody na zamietnutie uznania a výkonu rozsudkov (vyhlásenie vykonateľnosti).

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Pozri odpoveď na otázku č. 3.

Posledná aktualizácia: 12/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.