Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Doručovanie právnych dokumentov

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

V praxi sa „doručovanie písomností“ bežne chápe ako skutočné prijatie predvolania alebo inej písomnosti odporcom, prostredníctvom ktorého je odporca upovedomený o súdnom konaní alebo rozhodnutí a/alebo predvolaný a oboznámený s príslušnými súdnymi lehotami.

Cieľom súdneho poriadku je zabezpečiť, aby nebol dotknutý výkon spravodlivosti v záujme odporcu a aby odporca dostal požadované dokumenty a oznámenia o blížiacich sa termínoch súdnych pojednávaní, a to aspoň v minimálnej povolenej lehote. Pred rozhodnutím vo veci šerif/sudca zvyčajne vyžaduje dôkaz o doručení.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Písomnosti, pri ktorých sa spravidla vyžaduje formálne doručenie:

  • list, v ktorom sa odporcovi oznamuje, že ak neodpovie na daný list, bude začaté súdne konanie,
  • návrh na začatie súdneho konania/predvolanie na skrátené konanie atď.,
  • určité písomnosti vydané v priebehu súdneho konania,
  • oznámenie o rozsudku,
  • výzva na zaplatenie (krok pred prijatím opatrenia na výkon súdneho rozhodnutia),
  • písomnosti týkajúce sa konania na výkon súdneho rozhodnutia.

Určité typy občianskoprávnych konaní si vyžadujú doručovanie ďalších špecifických písomností.

Viac informácií nájdete v kapitole 16 poriadku Najvyššieho civilného súdu, v kapitole 5 poriadku šerifských súdov pre riadne konania, v kapitole 5 poriadku pre skrátené konania a v časti 6 poriadku pre jednoduché konania.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

a) Mimosúdne písomnosti, ako je list predchádzajúci začatiu súdneho konania, a súdne písomnosti, ako sú súdne predvolania, môžu byť doručované poštou (doporučené doručenie poštovou zásielkou prvej triedy). V tomto prípade zamestnanec pošty prinesie písomnosť do bydliska/sídla odporcu, pričom získa podpis potvrdzujúci prevzatie. Doručenie súdnych písomností poštou môže nariadiť len právny poradca, súdny doručovateľ alebo šerifský úradník alebo v niektorých prípadoch patriacich medzi jednoduché konania šerifský tajomník.

b) Ak sa tieto písomnosti majú doručiť osobne, urobí to súdny doručovateľ alebo šerifský úradník (najbližší škótsky k ekvivalent k francúzskemu súdnemu úradníkovi huissier de justice).

c) Výzvy na zaplatenie a väčšina ostatných písomností súvisiacich s konaním výkon súdneho rozhodnutia sa doručujú osobne, a to takisto súdnym doručovateľom alebo šerifským úradníkom.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Keďže Spojené kráľovstvo nemá register miest bydliska, aký majú mnohé iné členské štáty EÚ, požiadaný orgán v Škótsku nemôže získať adresu osoby, ktorej sa majú písomnosti doručiť. Ak však majú byť písomnosti doručené spoločnosti a ak prijímatelia na danej adrese odmietajú prijať doručenie, prijímajúci orgán v Škótsku dokáže určiť registrovanú adresu spoločnosti (ak je iná) a môže doručiť písomnosti na túto adresu.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Ako bolo uvedené, v Spojenom kráľovstve neexistuje register miest bydliska. Na zistenie adresy osoby je nutné použiť úradníkov, ktorí môžu vyhľadať jednotlivcov alebo využiť určité webové sídla, na ktorých sa nachádzajú niektoré podrobnosti o adresátovi. Tento zoznam nie je úplný, ale obsahuje niekoľko príkladov druhov webových sídiel, ktoré sú dostupné. Niektoré sú bezplatné, napríklad telefónne záznamy (prvý odkaz). Na iné sa vzťahuje poplatok.

Telefónne záznamy spoločnosti British Telecommunications.

Vyhľadávanie adries na webových sídlach 192, UKRoll

Nájdenie osôb na webovom sídle Tracesmart

Registrované sídlo spoločnosti možno vyhľadať na webovom sídle obchodného registra. Niektoré vyhľadávania spoločností sú dostupné bezplatne, ale na podrobnejšie vyhľadávania sa vzťahuje poplatok.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

V Škótsku nie je možné vyžiadať adresu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

a) poštovými službami – prvou triedou doporučene;

b) osobným doručením – súdnym doručovateľom alebo šerifským úradníkom osobne odporcovi;

c) osobným doručením – odovzdaním spolubývajúcemu/kolegovi v mieste bydliska/sídle spoločnosti.

Ak po dôkladnom preverení súdny doručovateľ alebo šerifský úradník usúdi, že existujú primerané dôvody na to, aby sa domnieval, že odporca býva na adrese uvedenej v predvolaní, písomnosti môže odovzdať spolubývajúcemu v mieste bydliska/kolegovi v spoločnosti;

d) osobným doručením – v prípadoch, v ktorých odporca nie je fyzická osoba (t. j. iná právnická osoba, napríklad registrovaná spoločnosť).

Osobné doručenie sa môže uskutočniť odovzdaním predvolania do rúk osoby, napríklad v mieste podnikania tak, aby bolo možné predpokladať, že predvolanie dostane skutočný právny zástupca odporcu;

e) osobné doručenie – uloženie/pripevnenie.

Ak súdny doručovateľ/šerifský úradník nie je schopný uskutočniť osobné doručenie odporcovi, môže:

  • uložiť predvolanie v mieste bydliska/mieste podnikania,
  • pripevniť predvolanie na dvere bydliska/miesta podnikania;

f) ak adresa nie je známa, šerif/sudca môže udeliť povolenie na doručenie:

  • zverejnením oznámenia v miestnych novinách v mieste poslednej známej adresy odporcu,
  • vyvesením kópie návrhu na začatie súdneho konania/predvolania na súde;

g) v súčasnosti neexistujú ustanovenia týkajúce sa doručovania návrhu alebo predvolania, rozsudku alebo výzvy na zaplatenie faxom alebo e-mailom. Niektoré písomnosti, ktoré musia byť oznámené v priebehu určitých konaní, možno odoslať elektronicky alebo v akejkoľvek listinnej podobe.

Viac informácií o doručovaní písomností osobám mimo Škótska nájdete v kapitole 16 poriadku Najvyššieho civilného súdu , v kapitole 5 poriadku šerifských súdov pre riadne konania, v kapitole 5 poriadku pre skrátené konania a v časti 6 poriadku pre jednoduché konania.

[Pre predvolania, návrhy a iné písomnosti doručované do Škótska v prípadoch, ktorých vybavovanie sa neriadi nariadením EÚ o doručovaní alebo Dohovorom o doručovaní písomností a prostredníctvom ústredného orgánu, platia osobitné pravidlá a postupy uvedené v bodoch a) – g). Osobné doručenie predvolania vydaného v krajine, ktorou nie je Škótsko, odporcovi v Škótsku je legitímne len vtedy, ak je v súlade so škótskym súdnym poriadkom.];

i) vo všetkých prípadoch, v ktorých sa doručovanie uskutočňuje inak ako prostredníctvom samotného súdu, musí byť v priebehu doručovania vydané potvrdenie o uskutočnení doručenia podpísané právnym poradcom navrhovateľa, doručovateľom alebo šerifským úradníkom.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Pozri odpoveď na otázku 5 bod g).

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

V prípadoch žiadostí z iných členských štátov je bežnou metódou doručovania v Škótsku osobné doručenie súdnym doručovateľom na poslednú známu adresu alebo miesto podnikania. V škótskom práve sú zakotvené ďalšie metódy doručovania, ktoré však ústredný orgán nepoužíva na doručovanie písomností.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Ako bolo uvedené, jedinou metódou doručovania písomností v Škótsku používanou ústredným orgánom je doručovanie súdnym doručovateľom.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Uloženie písomností na osobitnom mieste (napr. na pobočke pošty) nie je alternatívnou metódou doručenia.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Za predpokladu, že bola použitá náležitá metóda doručovania, platí dátum, keď sa písomnosť považuje za doručenú, bez ohľadu na to, či adresát prijme doručenie písomnosti alebo nie. Jedinými výnimkami sú výnimky povolené v súlade s článkom 8 ods. 1 a prílohou II k nariadeniu týkajúce sa prípadov, keď je dokument v jazyku, ktorému adresát rozumie.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Doporučené doručenie spoločnosťou Royal Mail (poštová služba Spojeného kráľovstva) sa vzťahuje na adresu, a nie na osobu. Preto je možné, že písomnosti dostane iná osoba ako adresát, ak býva na tej istej adrese.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak na vyžiadanej adrese nie je k dispozícii nik, kto by podpísal prevzatie písomností, vrátia sa na miestnu poštu, pod ktorú patrí adresa. Ak sa nevyzdvihnú v lehote (pozri ďalej), vrátia sa odosielateľovi.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Ak nebolo možné doručiť písomnosti na adresu, zanechá sa lístok s oznámením o pokuse o doručenie. Na lístku nájde adresát informácie o tom, kde si môže vyzdvihnúť písomnosti a v akej lehote by si ich mal vyzdvihnúť. Dokumenty zasielané doporučenou poštou v rámci Spojeného kráľovstva by mali byť vyzdvihnuté do jedného týždňa. Pre medzinárodnú poštu platí lehota troch týždňov.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

a) Viac informácií o poštových službách nájdete vyššie. Odoslanie sa uskutoční doporučene poštou prvej triedy. Potvrdenie o uskutočnení doručenia vrátanie potvrdenky pošty súd vyžaduje ako dôkaz o doručení.

b) V prípade osobného doručenia súdny doručovateľ/šerifský úradník vystaví potvrdenie o uskutočnení doručenia podpísané zúčastnenými úradníkmi s opisom metódy doručenia.

c) Informácie o potvrdeniach pre žaloby smerujúce mimo Škótska sa nachádzajú v príslušných oddieloch súdnych poriadkov uvedených vyššie. V prípade predvolaní atď. prichádzajúcich do Škótska platia všetky pravidlá uvedené v bodoch a) a b).

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Šerif/sudca musí byť presvedčený o tom, že doručenie odporcovi sa uskutočnilo správnym a spravodlivým spôsobom predtým, ako sa môže uskutočniť rozhodovanie vo veci. Doručenie musí byť vykonané uspokojivým spôsobom, v opačnom prípade by mal odporca legitímne právo podať regresnú žalobu s cieľom odvolania rozsudku vydaného na základe skutočnosti, že bola podaná žaloba bez možnosti obhajoby a dokonca bez oznámenia. Ak je však zrejmé, že odporca sa dozvedel o žalobe, pretože sa dostavil na konanie, táto skutočnosť bude znamenať nápravu chyby doručenia.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Poštové služby: Doporučenou zásielkou prvej triedy za aktuálne poplatky.

Ak poštové služby vykonáva súdny doručovateľ alebo šerifský úradník, účtujú si dodatočný poplatok fixne stanovený právnymi predpismi v závislosti od okolností prípadu.

Osobné doručenie: Poplatky účtované súdnym doručovateľom/šerifským úradníkom sú fixne stanovené právnymi predpismi v závislosti od okolností prípadu.

Posledná aktualizácia: 23/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.