Doručovanie právnych dokumentov

Ak ste účastníkom právneho konania, nájdete tu vnútroštátne informácie o procesnom odosielaní a prijímaní súdnych a mimosúdnych dokumentov.

Nariadenie Rady (ES) 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch upravuje doručovanie súdnych a mimosúdnych dokumentov medzi členskými štátmi Európskej únie. Stanovuje postup doručovania písomností medzi krajinami EÚ vrátane Dánska, a to prostredníctvom určených „odosielajúcich orgánov“ a „prijímajúcich orgánov“.

Nariadenie sa vzťahuje napríklad na súdne písomnosti, také ako predvolania na začaté súdne konania, odvolania, vyjadrenia k žalobe, súdne príkazy ukladajúce povinnosť zdržať sa určitého konania alebo mimosúdne písomnosti, také ako notárske zápisnice, ktoré je potrebné doručiť do inej krajiny EÚ ako tej, v ktorej máte bydlisko.

Podrobné informácie môžete získať kliknutím na vlajku príslušnej krajiny.

Posledná aktualizácia: 13/05/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.