Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

V praksi vročanje pisanj pomeni, da se osebi ali družbi dostavi tožba ali drugo sodno pisanje o pravnih postopkih zoper njo. To ji omogoči obrambo pred tožbo ali v postopku oziroma odgovor nanjo.

Obstajajo posebna pravila[1] o vročanju pisanj, da se zagotovi, da vse upravičene stranke prejmejo pisanja, ki se nanašajo nanje ali na njihova dejanja, in da se z zaščitnimi ukrepi zagotovi ustrezno ukrepanje, če pisanje ni ustrezno vročeno.

[1] Del 6 pravil o civilnem postopku (CPR) vsebuje splošna pravila o vročanju; več informacij vsebuje del 7.

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

Uradno je treba na podlagi različnih pravil vročiti vsa sodna pisanja, vključno s tožbenimi obrazci, vlogami, odredbami sodišč in drugimi vlogami; vročitev se lahko opravi po pošti, osebno, prek sodnega vročevalca ali kako drugače.

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

V zadevah, ki jih obravnava grofijsko sodišče (County Court), je za vročanje na splošno odgovorno to sodišče; v zadevah, ki jih obravnava višje sodišče (High Court), pa večino vročanja opravijo stranke. V zadevah, ki jih obravnava grofijsko sodišče (County Court), je za vročanje na splošno odgovorno to sodišče; v zadevah, ki jih obravnava višje sodišče (High Court), pa večino vročanja opravijo stranke.

Sodišče lahko odredi, da vročanje opravi kdo drug. To je lahko stranka, ki vlaga pisanje, njen zastopnik ali pravni svetovalec (solicitor). Poleg tega sodišče ni odgovorno za vročanje, kadar posebno pravilo ali navodilo za delo v praksi, priloženo pravilom, določa, da mora zadevno pisanje vročiti stranka sama, ali če stranka, v katere imenu se pisanje vroča, obvesti sodišče, da želi vročitev opraviti sama.

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Ne. Združeno kraljestvo nima registra stalnega prebivališča kot številne druge države članice, zato zaprošeni organ v Angliji in Walesu ne more pridobiti naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje. Če pa je pisanje treba vročiti družbi in če prejemniki na navedenem naslovu zavrnejo sprejem pisanja, lahko organ za sprejem v Angliji in Walesu poišče registrirani naslov družbe (če je drugačen) in vroči pisanje na tem naslovu.

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Kot je že bilo navedeno, Združeno kraljestvo nima registra stalnega prebivališča. Za iskanje naslova osebe je potrebna pomoč posebnih izvajalcev, ki lahko izsledijo posameznika ali uporabijo številna spletišča s podatki o naslovih. Naslednji seznam ni izčrpen, vsebuje pa nekaj primerov vrst spletišč, ki so na voljo. Nekatera spletišča, na primer iskanje po telefonskem imeniku (prva povezava), so brezplačna. Pri drugih je treba plačati takso.

Imenik družbe British Telecommunications.

Iskalnik naslovov: 192, UKRoll

Iskalnik oseb: Tracesmart.

Sedež družbe se lahko poišče na spletišču registra družb Companies House. Nekatera iskanja družb so na voljo brezplačno, za podrobnejša iskanja pa je treba plačati takso.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 v Angliji in Walesu ni mogoče zahtevati naslova.

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

Glavni način vročanja v Angliji in Walesu je s pošto prvega razreda (first class post). Drugi načini vročanja, ki jih je mogoče uporabiti glede na zadevna pravila sodišča in navodila za delo v praksi, so:

  1. osebna vročitev (prek sodnega uradnika/vročevalca ali stranke, ki je začela postopek);
  2. vročitev pisanja na odobrenem naslovu (glej v nadaljevanju);
  3. prek storitve za vročanje pisanj „document exchange“ ali
  4. prek telefaksa ali drugih načinov elektronske komunikacije.

Vročitev se opravi na naslovu, ki ga navede stranka, ki se ji pisanje vroča, kar je lahko tudi naslov strankinega pravnega svetovalca ali zastopnika. Če stranka, ki se ji pisanje vroča, nima imenovanega pravnega svetovalca ali če ni navedla naslova za vročanje, se pisanje pošlje ali posreduje na naslov oziroma pusti na naslovu, kot je določeno v pravilih sodišča – na splošno je to običajno ali zadnje znano prebivališče ali kraj poslovanja.

Kadar pisanje vroča sodišče, samo odloči, kateri način vročanja se uporabi.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Elektronsko vročanje pisanj (vključno z elektronsko pošto in telefaksom) je v civilnih postopkih dovoljeno. V zvezi s tem, kdo je naslovnik, ne obstajajo omejitve glede razpoložljivosti ali dostopnosti tega načina vročanja pisanj. Vendar pa mora stranka, ki se ji pisanje vroča, ali njen pravni svetovalec, predhodno pisno navesti, da se ji pisanja lahko vročajo tudi elektronsko.

Stranke in pravni svetovalci lahko to izrazijo na več načinov. Prvič, če pravni svetovalec na dopisu navede številko telefaksa. Drugič, če je na dopisu naveden elektronski naslov in je pravni svetovalec potrdil, da sprejema tudi elektronsko vročitev. In nazadnje, elektronsko vročanje pisanj je dovoljeno, če je na vlogi ali na odgovoru na tožbo, vloženo pri sodišču, navedena številka telefaksa, elektronski naslov ali druga elektronska identifikacija.

Če namerava stranka pisanje vročiti elektronsko (razen prek telefaksa), mora najprej stranko, ki se ji pisanje vroča, vprašati, ali je treba za to izpolniti posebne pogoje. Na primer, ali obstaja posebna oblika zapisa, v kateri je treba poslati pisanje, ali omejitev glede velikosti priponke.

Če se pisanje vroča elektronsko, se ne zahteva tudi dodatna vročitev pisnega izvoda.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Vse informacije o pravilih in postopkih glede vročanja v Angliji in Walesu so na voljo v delu 6 pravilnika o civilnem postopku. Splošno pravilo je, da mora tožnik navesti toženčev naslov za vročanje in da je to običajno toženčev trenutni ali zadnji znani naslov ali kraj poslovanja. Če teh naslovov ni mogoče navesti, lahko tožnik na podlagi dela 6.19 zaprosi za alternativni način vročanja na drugem naslovu. Podrobnosti glede tega so odvisne od dejstev, predloženih sodišču, vendar načeloma velja, da mora uporabljena metoda tožencu omogočati, da se seznani s postopkom (glej navodila za delo v praksi 6A).

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Pri običajnem poštnem pošiljanju ali drugem načinu dostave, ki zagotavlja dostavo naslednji delovni dan, se šteje, da je pisanje vročeno drugi dan po tem, ko je bilo poslano, predloženo ali dostavljeno zadevnemu ponudniku storitev ali ko ga je ta prevzel, če je tak dan delovni dan, oziroma naslednji delovni dan po takem dnevu. Če se pisanje vroča po telefaksu ali na drug elektronski način in je poslano na delovni dan pred 16.30, se šteje, da je vročeno še isti dan; v vseh drugih primerih pa se šteje, da je vročeno naslednji delovni dan po dnevu, ko je bilo poslano. Če se uporabi alternativen način vročanja, sodišče v odredbi opredeli način in datum, ko se šteje, da je bila vročitev opravljena.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto) običajno ni alternativni način vročanja. Obveščanje naslovnika v primeru, da se pisanje vroča s priporočeno pošto in ni dostavljeno, je opisano v točki 8 v nadaljevanju.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Če je sodišče odobrilo način vročanja, se uporablja datum, na katerega se šteje, da je bila vročitev opravljena, ne glede na to, ali naslovnik sprejme vročitev.

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

Priporočena dostava prek družbe Royal Mail (ki je izvajalec poštnih storitev v Združenem kraljestvu) se opravi na naslov in ne posamezniku. Zato je mogoče, da nekdo drug in ne naslovnik prejme pisanje, če živita na istem naslovu.

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

Če na zahtevanem naslovu ni nikogar, ki bi podpisal sprejetje pisanja, se pisanje vrne na lokalni poštni urad. Če pisanja v roku nihče ne prevzame (glej v nadaljevanju), se vrne pošiljatelju in v takem primeru se vročitev ne šteje za opravljeno.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Če dostava na naslovu ni mogoča, se tam pusti kartica z obvestilom o neuspešni dostavi. Na njej je navedeno, kje lahko naslovnik prevzame pisanje, in rok, v katerem ga lahko prevzame. V primeru priporočene pošiljke, ki se pošilja znotraj Združenega kraljestva, je treba pisanje prevzeti v enem tednu. V primeru priporočene pošiljke, ki se pošilja mednarodno, je rok tri tedne.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

Sodišče zabeleži dejstvo, da je bila vročitev posameznega pisanja opravljena. Pisanje, vročeno po pošti, se šteje za vročeno, razen če je vrnjeno prek poštnega sistema.

Kadar pisanje vroča tožnik, mora v sedmih dneh od vročitve sodišču predložiti potrdilo o vročitvi. Na potrdilu morajo biti navedeni način in datum vročitve ter da se pisanje ni vrnilo nevročeno.

Dolžnik se mora na tožbo odzvati v 14 dneh po prejetju tožbenega obrazca. Če pošlje potrdilo o vročitvi, se rok podaljša na 28 dni od vročitve obrazložitve tožbe.

Če se pisanje vroča osebno, se izda pisni zaznamek v obliki potrdila ali zaprisežene izjave o vročitvi, na katerem se navede čas in datum vročitve. To je mogoče uporabiti kot dokaz o vročitvi, če prejemnik zanika prejetje takega pisanja.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Če oseba izve, da ni prejela pravnega pisanja, do katerega je upravičena, si lahko tako pisanje zagotovi tako, da se obrne na drugo stranko ali njene pravne svetovalce, ali tako, da se obrne na sodišče. Če je bila v postopku že izdana odredba ali sodna odločba, se lahko vloži vloga za njeno razveljavitev, ker pisanje ni bilo vročeno.

Če stranka sprejme vročitev pisanja zunaj minimalnega roka za obveščanje, določenega v pravilniku, se vročitev še vedno lahko šteje za veljavno. Če se ugotovi, da vročitev pisanja ni veljavna, se lahko pisanje poskusi ponovno vročiti. Sodišče se lahko v nekaterih okoliščinah vročitvi pisanj tudi odpove.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

Strošek vročitve pisanja po pošti je vključen v običajno sodno takso. Če se pisanje vroča osebno prek sodnega uradnika ali vročevalca, so stroški odvisni od vrste vročitve in od tega, ali se pisanje vroča prek sodnega uradnika ali sodnega vročevalca.

Zadnja posodobitev: 18/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.