Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

Vročitev sodnega pisanja pomeni izročitev pisanja prejemniku na način, ki mu omogoča, da pisanje pravočasno prouči in tako izvrši ali zaščiti svoje pravice. V poglavju 34 zakonika o civilnem postopku je določenih več načinov vročanja, med njimi tudi vročanje s priporočeno pošto, elektronsko vročanje, vročanje po sodnem izvršitelju, vročanje zastopniku prejemnika, vročanje sodnega pisanja s pošiljanjem in z javno objavo v publikaciji Ametlikud Teadaanded (Uradne objave). Sodno pisanje se šteje za vročeno, če je bil postopek izročitve pisanja izveden v skladu z zakonom in zabeležen na način, ki je za to določen.

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

V členu 306(5) zakonika o civilnem postopku je določeno, da sodišče udeležencem v postopku vroči naslednja pisanja: tožbo, pritožbo in dopolnila, vabila, sodne odločbe, odločbe o zaključku postopka ter vsa druga sodna pisanja, za katera je tako določeno v zakonu.

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

Sodišče vročitev opravi po poklicnem izvajalcu poštnih storitev, sodnem izvršitelju, varnostniku sodišča ali, v skladu z notranjimi pravili sodišča, drugem pristojnem uslužbencu sodišča. Pisanje se lahko vroči tudi na drug z zakonom določen način. Udeleženec v postopku, ki je vložil pisanje, ki ga je treba vročiti, ali ki zahteva vročitev drugega sodnega pisanja, lahko sodišče neodvisno zaprosi za vročitev takega pisanja. Udeleženec v postopku lahko sodna pisanja vroči le po sodnem izvršitelju. V takem primeru se vročitev in zabeleženje vročitve opravita pod enakimi pogoji kot takrat, kadar sodišče vroči pisanje po sodnem izvršitelju. Sodišče oceni, ali se lahko šteje, da je bilo sodno pisanje vročeno.

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Zaprošeni organ (ministrstvo za pravosodje (Justiitsministeerium) ali sodišče) poleg obstoječih podatkov tudi preveri, ali je oseba prijavljena v registru prebivalstva (Rahvastikuregister) in/ali v poslovnem registru (Äriregister).

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Dostop do poslovnega registra ima vsakdo in je brezplačen, v njem pa je mogoče najti naslove družb. Poslovni register je na voljo na spletnem naslovu: https://ariregister.rik.ee/.

Naslov fizične osebe se ugotovi tako, da se na register prebivalstva vloži uradna poizvedba. Poizvedba mora vsebovati informacijo o tem, zakaj je podatek potreben, da lahko obdelovalec podatkov presodi, ali je razkritje podatkov upravičeno. Skrbnik registra prebivalstva je center za IT in razvoj na ministrstvu za notranje zadeve (Siseministeerium), na spletišču centra najdete informacije o poizvedbah, na voljo pa je na povezavi: https://www.smit.ee/.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

Sodišča obravnavajo mednarodna zaprosila za vročitev pisanj in zaprosila za pridobivanje dokazov, tj. sodišča morajo narediti vse, da ugotovijo naslov zadevne osebe.

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

Odločitev o načinu vročanja po navadi sprejme organ, ki vodi postopek. Vendar morajo sodišča pisanja primarno vročati elektronsko, bodisi prek ustreznega javnega portala elektronskih dokumentov bodisi po elektronski pošti. Zahteva, da se kot prednostni način določi elektronsko vročanje pisanj, ni določena z zakonom, vendar pomaga sodišču prihraniti pri stroških pošiljanja. Splošni trend kaže, da se uporaba elektronskega vročanja stalno povečuje. Če se sodišče ne odloči za elektronsko vročanje, bo poskusilo z alternativnimi načini, kot so vročitev po pošti, vročitev s sodnim kurirjem in vročitev na druge načine, določene z zakonom.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Elektronsko vročanje je dovoljeno v vseh postopkih.

V členu 3111 zakonika o civilnem postopku je določeno, da se sodna pisanja vročijo elektronsko prek določenega informacijskega sistema tako, da se udeležencem v postopku pošlje obvestilo, da je pisanje na voljo v informacijskem sistemu. Sodišče da vsa sodna pisanja, vključno s sodnimi odločbami, takoj na voljo udeležencem v postopku prek informacijskega sistema, ne glede na to, kako so bila pisanja udeležencem vročena med postopkom. Za prijavo v informacijski sistem je potrebna osebna izkaznica. Sodno pisanje se šteje za vročeno, ko ga prejemnik odpre v informacijskem sistemu ali ko potrdi prejem, ne da bi pisanje odprl. Enako velja, kadar to stori druga oseba, ki ji je prejemnik dodelil dostop do pisanj v informacijskem sistemu. Informacijski sistem samodejno zabeleži vročitev pisanja.

Če ni mogoče pričakovati, da bo lahko prejemnik uporabljal informacijski sistem za vročanje sodnih pisanj, ali če je vročanje pisanj prek informacijskega sistema tehnično nemogoče, lahko sodišče sodna pisanja vroči elektronsko tudi na drug način. V takem primeru se šteje, da je bilo pisanje vročeno, ko prejemnik potrdi prejem sodnega pisanja pisno, po telefaksu ali elektronsko. Potrditev mora vsebovati datum prejema pisanja in podpis prejemnika ali njegovega zastopnika. Potrditev v elektronski obliki mora biti opremljena z digitalnim podpisom pošiljatelja ali biti poslana na drug varen način, ki omogoča identifikacijo pošiljatelja in časa pošiljanja, razen če sodišče nima razlogov za dvom, da je potrditev brez digitalnega podpisa res poslal prejemnik ali njegov zastopnik. Potrditev je treba sodišču poslati brez odlašanja. Sodišče lahko udeleženca v postopku ali njegovega zastopnika kaznuje zaradi kršitve te obveznosti.

Sodna pisanja se odvetnikom, notarjem, sodnim izvršiteljem, stečajnim upraviteljem in državnim ali lokalnim vladnim agencijam lahko vročijo na neelektronski način le, če za to obstaja dober razlog.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

V členu 322(1) zakonika o civilnem postopku je določeno, da če prejemnik sodnega pisanja ni dosegljiv doma, se pisanje šteje za vročeno, če je izročeno osebi, ki je stara vsaj 14 let in živi s prejemnikom ali služi prejemnikovi družini. V odstavku 2 istega člena je določeno, da se sodno pisanje namesto prejemniku lahko vroči tudi stanovanjskemu združenju, ki upravlja večstanovanjsko stavbo, kjer je prejemnik doma ali kjer ima družba sedež, upravniku pripadajočega zemljišča ali najemodajalcu prejemnika. Prav tako se pisanje lahko vroči delodajalcu prejemnika ali drugi osebi, za katero prejemnik opravlja storitve po pogodbi. V odstavku 3 je določeno, da se sodno pisanje šteje za vročeno prejemniku tudi, če je vročeno prejemnikovemu zastopniku na enega od načinov, določenih v odstavkih 1 in 2 istega člena. V členu 322(4) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se pisanje šteje za vročeno osebi, ki služi v obrambnih silah, prestaja zaporno kazen ali dalj časa biva v zdravstveni ustanovi ali podobni instituciji, tudi če je pisanje izročeno vodji ustanove ali nekomu, ki ga ta pooblasti, razen če zakon določa drugače.

V členu 323 zakonika o civilnem postopku je določeno, da se pisanje, ki se vroča fizični osebi, ki se ukvarja z gospodarsko ali poklicno dejavnostjo in ki med rednim delovnim časom ni dosegljiva v poslovnih prostorih ali ni zmožna prevzeti pisanja, lahko izroči tudi zaposlenemu, ki običajno ostaja v poslovnih prostorih prejemnika, ali osebi, ki običajno opravlja storitve za prejemnika na podobni pogodbeni podlagi. V odstavku 2 je določeno, da enako velja za vročanje pisanja pravnim osebam, upravnim agencijam, notarjem in sodnim izvršiteljem ter v primeru vročitve pisanja prejemnikovemu zastopniku ali kateri koli drugi osebi, ki se ji pisanje lahko vroči namesto prejemniku.

V členu 326(1) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se sodno pisanje, ki ga ni mogoče vročiti, ker ga ni mogoče izročiti na domu ali v poslovnih prostorih prejemnika ali njegovemu zastopniku, lahko šteje za vročeno, če se pusti v domačem hišnem predalčniku ali hišnem predalčniku poslovnih prostorov prejemnika ali na podobnem mestu, ki ga prejemnik ali njegov zastopnik uporablja za prejemanje pošte in ki v običajnih okoliščinah ščiti pisanje pred vremenskimi vplivi. Sodno pisanje se lahko na tak način vroči stanovanjskemu združenju, ki upravlja večstanovanjsko stavbo, kjer je prejemnik doma ali ima poslovne prostore, upravniku pripadajočega zemljišča ali najemodajalcu prejemnika ter delodajalcu prejemnika ali drugi osebi, za katero prejemnik opravlja storitve na podlagi pogodbe le, če pisanja ni mogoče vročiti prejemniku ali njegovemu zastopniku osebno. V odstavku 2 istega člena je določeno, da je pisanje dovoljeno vročiti na način, določen v odstavku 1 tega člena, le, če so bili poskusi za osebno izročitev sodnega pisanja prejemniku storjeni vsaj dvakrat v razmiku treh dni in ob bistveno različnem času dneva ter če sodnega pisanja prav tako ni bilo mogoče vročiti drugi osebi, ki se nahaja na domu ali v poslovnih prostorih, v skladu s členom 322(1) ali členom 323 zakonika o civilnem postopku.

V členu 327 zakonika o civilnem postopku je dovoljena tudi vročitev sodnega pisanja z oddajo na določeno mesto. V členu 217(1) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se lahko pisanje, pod pogoji iz člena 326 zakonika, odda tudi na poštni urad, občino ali mestni organ, pristojen na kraju, kjer se opravlja vročitev pisanja, ali v pisarno okrajnega sodišča, ki je krajevno pristojno za kraj vročitve pisanja.

V členu 317(1) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se na podlagi sodne odločbe udeležencu v postopku pisanje lahko vroči z javno objavo, če:

  1. naslov udeleženca v postopku ni prijavljen v registru ali oseba ne prebiva na naslovu, ki je prijavljen v registru, sodišče pa na noben drug način ne more ugotoviti naslova osebe ali njenega prebivališča, ter pisanja ni mogoče izročiti zastopniku osebe ali osebi, ki je pooblaščena za sprejem pisanja, ali na kakršen koli drug način, določen v tem členu;
  2. se domneva, da je vročitev pisanja v drugi državi, v skladu s pogoji, nemogoča;
  3. pisanja ni mogoče vročiti, ker je kraj vročitve dom ekstrateritorialne osebe.

V členu 317(3) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se v publikaciji Ametlikud Teadaanded objavi izvleček iz pisanja, ki se javno vroča. Sodišče, ki odloča o zadevi, lahko odloči, da se izvleček objavi tudi v drugih publikacijah.

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Če se pisanje vroča v skladu s členoma 322 in 323 zakonika o civilnem postopku, se šteje, da je vročeno, ko je izročeno osebi, ki bi ji pisanje moralo biti izročeno, v skladu s členoma 322 in 323 zakonika o civilnem postopku.

Če se pisanje vroča tako, da se pusti v hišnem predalčniku v skladu s členom 326 zakonika o civilnem postopku, se šteje, da je vročeno, ko se pusti v hišnem predalčniku.

Če se pisanje vroča z oddajo v skladu s členom 327(3) zakonika o civilnem postopku, se šteje, da je vročeno, ko pretečejo trije dnevi, odkar je bilo pisno obvestilo iz odstavka 2 istega člena oddano ali poslano. Datum vročitve se navede na kuverti pisanja.

V primeru javne vročitve se šteje, da je sodno pisanje vročeno po 30 dneh od objave izvlečka v Ametlikud Teadaanded (člen 317(5) zakonika o civilnem postopku). Sodišče, ki odloča o zadevi, lahko določi daljši rok za to, da se pisanje šteje za vročeno. V takem primeru se rok objavi hkrati z javno vročitvijo pisanja.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

V členu 327(2) zakonika o civilnem postopku je določeno, da če se sodno pisanje vroči z oddajo, se na naslovu prejemnika pusti ali se tja pošlje pisno obvestilo o tem. Če to ni mogoče, se obvestilo pritrdi na vrata doma, poslovnih prostorov ali kraja prebivališča prejemnika, ali se izroči osebi, ki živi v bližini, da ga izroči prejemniku. V obvestilu mora biti jasno navedeno, da oddano pisanje pošilja sodišče in da se bo pisanje štelo za vročeno takoj, ko bo oddano, ter da lahko od navedenega dne naprej začnejo teči procesni roki.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Člen 325 zakonika o civilnem postopku določa, da če oseba zavrne sprejem pisanja brez dobrega razloga, se šteje, da je pisanje osebi vročeno takrat, ko je oseba zavrnila sprejem pisanja. V takem primeru se pisanje pusti na domu ali v poslovnih prostorih prejemnika ali v njegovem hišnem predalčniku. Če na naslovu ni prostorov ali hišnega predalčnika, se pisanje vrne sodišču.

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

V skladu s členom 3161(5) zakonika o civilnem postopku, ki zajema izvajanje Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, ter v skladu s to uredbo se pisanje v Estoniji vroča po postopku, ki je v zakoniku o civilnem postopku določen za vročanje sodnih pisanj. Pisanja se ne smejo vročati z javno objavo.

V členu 313(2) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se lahko sodno pisanje ob vročitvi izroči osebi, ki ni prejemnik, le v primerih, določenih v delu VI zakonika o civilnem postopku. Taka oseba mora ob prvi priložnosti pisanje izročiti prejemniku in lahko sprejem pisanja za izročitev prejemniku zavrne le, če dokaže, da pisanja prejemniku ne bo mogla izročiti. Osebi je treba pojasniti obveznost izročitve pisanja prejemniku. Pisanje se šteje za vročeno ne glede na to, ali je bilo tako pojasnilo dano ali ne.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta je torej mogoče uporabiti tudi načine vročanja, opisane v točki 2.1, ki so določeni v členih 322 in 323 zakonika o civilnem postopku:

V členu 322(1) zakonika o civilnem postopku je določeno, da če prejemnik sodnega pisanja ni dosegljiv doma, se pisanje šteje za vročeno, če je izročeno osebi, ki je stara vsaj 14 let in živi s prejemnikom ali služi prejemnikovi družini. V odstavku 2 istega člena je določeno, da se sodno pisanje namesto prejemniku lahko vroči tudi stanovanjskemu združenju, ki upravlja večstanovanjsko stavbo, kjer je prejemnik doma ali kjer ima družba sedež, upravniku pripadajočega zemljišča ali prejemnikovemu najemodajalcu. Prav tako je pisanje mogoče vročiti delodajalcu prejemnika ali drugi osebi, za katero prejemnik opravlja storitve po pogodbi. V odstavku 3 je določeno, da se sodno pisanje šteje za vročeno prejemniku tudi, če je vročeno prejemnikovemu zastopniku na enega od načinov, določenih v odstavkih 1 in 2 istega člena. V členu 322(4) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se pisanje šteje za vročeno osebi, ki služi v obrambnih silah, prestaja zaporno kazen ali dalj časa biva v zdravstveni ustanovi ali podobni instituciji, tudi če je pisanje izročeno vodji ustanove ali nekomu, ki ga ta pooblasti, razen če zakon določa drugače.

V členu 323 zakonika o civilnem postopku je določeno, da se pisanje, ki se vroča fizični osebi, ki se ukvarja z gospodarsko ali poklicno dejavnostjo in ki med rednim delovnim časom ni dosegljiva v poslovnih prostorih ali ni zmožna prevzeti pisanja, lahko izroči tudi zaposlenemu, ki običajno ostaja v poslovnih prostorih prejemnika, ali osebi, ki običajno opravlja storitve za prejemnika na podobni pogodbeni podlagi. V odstavku 2 je določeno, da enako velja za vročanje pisanja pravnim osebam, upravnim agencijam, notarjem in sodnim izvršiteljem ter v primeru vročitve pisanja prejemnikovemu zastopniku ali kateri koli drugi osebi, ki se ji pisanje lahko vroči namesto prejemniku.

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

V drugem stavku člena 3161(5) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se pri vročanju sodnih pisanj v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta ne sme uporabiti javna objava.

Sodno pisanje je mogoče vročiti z oddajo v hišni predalčnik v skladu s členom 326 zakonika o civilnem postopku ali z oddajo na določeno mesto v skladu s členom 327 zakonika o civilnem postopku.

V členu 326(1) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se sodno pisanje, ki ga ni mogoče vročiti na domu ali v poslovnih prostorih prejemnika ali njegovemu zastopniku, lahko šteje za vročeno, če se pusti v domačem hišnem predalčniku ali hišnem predalčniku poslovnih prostorov prejemnika, ali na podobnem mestu, ki ga prejemnik ali njegov zastopnik uporablja za prejemanje pošte in ki v običajnih okoliščinah ščiti pisanje pred vremenskimi vplivi. Sodno pisanje se lahko na tak način vroči stanovanjskemu združenju, ki upravlja večstanovanjsko stavbo, kjer je prejemnik doma ali ima poslovne prostore, upravniku pripadajočega zemljišča ali prejemnikovemu najemodajalcu, ter prejemnikovemu delodajalcu ali drugi osebi, za katero prejemnik opravlja storitve na podlagi pogodbe le, če pisanja ni mogoče vročiti prejemniku ali njegovemu zastopniku osebno. V odstavku 2 istega člena je določeno, da je pisanje dovoljeno vročiti na način, določen v odstavku 1 tega člena le, če so bili poskusi za osebno vročitev prejemniku storjeni vsaj dvakrat v razmiku treh dni in ob bistveno različnem času dneva ter če sodnega pisanja prav tako ni bilo mogoče vročiti drugi osebi, ki se nahaja na domu ali v poslovnih prostorih, v skladu s členom 322(1) ali členom 323 zakonika o civilnem postopku.

V členu 327 zakonika o civilnem postopku je določeno, da se vročitev sodnega pisanja lahko opravi tudi z oddajo na določeno mesto. V členu 217(1) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se pisanje, pod pogoji iz člena 326 zakonika, lahko odda tudi na poštni urad, občino ali mestni organ, pristojen na kraju, kjer se opravlja vročitev pisanja, ali v pisarno okrajnega sodišča, ki je krajevno pristojno za kraj vročitve pisanja.

Glede na to, da je v členu 14 Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta določeno, da je treba sodna pisanja vročiti z vročilnico, se postavlja vprašanje, ali je vročitev, kot se uporablja v primerih iz členov 326 in 327 zakonika o civilnem postopku, dopustna.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

V členu 6(1) zahtev glede pošiljanja priporočenih pošiljk in zavarovanih pošiljk v okviru splošne poštne službe, ki jih je 22. junija 2006 z uredbo št. 57 odobril minister za gospodarske zadeve in komunikacije, je določeno, da se prejemniku pošiljke, če ob vročitvi ni dosegljiv na naslovu svojega prebivališča ali na kraju vročitve, pusti obvestilo najbližje pošte s pojasnilom, da je bila vročitev opravljena.

Če pošiljatelj glede vročitve ni navedel drugih zahtev, se sodna pisanja oddajo na poštni urad za obdobje do 15 dni od drugega poskusa pošiljanja, razen če pošiljatelj zahteva drugače. Ko se ta rok izteče, se sodno pisanje uradno vrne pošiljatelju z obrazložitvijo vračila in izroči pošiljateljevemu zastopniku, ki prevzem podpiše (pogoji poslovanja poštne službe AS Eesti za dostavo sodnih pisanj).

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

V členu 306(2) zakonika o civilnem postopku je določeno, da mora vročitev sodnega pisanja izpolniti formalne zahteve, ki jih določa zakon, in biti dokumentirana na način, ki je za to določen. V členu 307(4) zakonika o civilnem postopku je določeno, da je treba v sodni spis vpisati, da je bilo sodno pisanje odposlano. V členu 3111 zakonika o civilnem postopku je določeno, da za to določeni informacijski sistem samodejno zabeleži vročitev sodnega pisanja (glej opis vročitve prek informacijskega sistema v točki 6). V členu 313 zakonika o civilnem postopku je določeno, da se vročitev pisanja s priporočeno pošto potrdi z obvestilom o dostavi. Če je pisanje poslano z navadno pošto ali po telefaksu, se šteje, da je vročeno, če prejemnik sodišču pošlje potrditev prejema pisanja z dopisom ali po telefaksu ali elektronsko, pri čemer način izbere prejemnik. Potrditev mora vsebovati datum prejema pisanja in podpis prejemnika pisanja ali njegovega zastopnika. V členu 315(5) zakonika o civilnem postopku je določeno, da se pripravi obvestilo o dostavi sodnega pisanja v zvezi z vročitvijo sodnega pisanja po sodnem izvršitelju, uslužbencu sodišča ali drugi osebi ali ustanovi. Po vročitvi je treba obvestilo o dostavi brez odlašanja vrniti sodišču.

Če se sodno pisanje vroča v skladu s členom 3141 zakonika o civilnem postopku s pošiljanjem po pošti, se v spisu naredi zaznamek o tem, kje in kdaj je bilo pisanje ali obvestilo o tem, da je pisanje na voljo, poslano, razen če se pošiljanje v informacijskem sistemu, oblikovanem v ta namen, zaznamuje samodejno.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

V členu 307(3) zakonika o civilnem postopku je določeno, da če je pisanje doseglo udeleženca v postopku, ki mu je bilo pisanje treba vročiti ali ki bi se mu pisanje lahko vročilo v skladu z zakonom, vendar vročitve ni mogoče dokazati, ali če je bil postopek vročitve, kot ga določa zakon, kršen, se šteje, da je bilo pisanje vročeno udeležencu v postopku šele, ko je dejansko doseglo prejemnika.

Ob vročitvi priporočene pošiljke v skladu s členom 313 zakonika o civilnem postopku lahko sodišče odloči, da se obvestilo o dostavi, ki ne ustreza formalnim zahtevam, določenim v odstavkih 3 in 4 istega člena, kljub temu šteje kot sprejemljivo za namen vročitve, če je taka vročitev zanesljivo zabeležena v obvestilu o dostavi. Če sodišče sodnega pisanja ne more šteti za vročenega, ker izvajalec poštnih storitev pisanja ni pravilno vročil, lahko sodišče izvajalcu poštnih storitev naroči, naj sodno pisanje ponovno vroči, kar mora izvajalec storiti brezplačno. Primeri nepravilne vročitve pisanja zajemajo neizkoriščenost vseh možnosti, ki so določene v zakonu, ob vročitvi sodnega pisanja s priporočeno pošto, izročitev sodnega pisanja osebi, ki ji v skladu z določbami tega člena pisanje ne bi smelo biti izročeno, neupoštevanje zahtev iz člena 326 tega zakonika glede vročitve sodnega pisanja tako, da se pusti v hišnem predalčniku, ali člena 327 tega zakonika glede vročitve sodnega pisanja z oddajo na določeno mesto, ali nepravilno sestavljen dokaz o vročitvi, kar pomeni, da vročitve ni mogoče šteti za opravljeno.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

V skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 je vročitev pisanja po navadi brezplačna, razen če se zahteva vročitev po sodnem izvršitelju.

Če se sodno pisanje vroča po sodnem izvršitelju, znaša taksa, ki se plača izvršitelju v skladu s členom 48(2) zakona o sodnih izvršiteljih, 30 EUR, če je mogoče pisanje vročiti naslovniku ali njegovemu pravnemu zastopniku: 1) na naslov ali s pomočjo telekomunikacijskih podatkov, prijavljenih v registru prebivalstva, ali na elektronski naslov: isikukood@eesti.ee; ali 2) na naslov, prijavljen v registru podjetnikov posameznikov in pravnih oseb v Estoniji ali s pomočjo telekomunikacijskih podatkov, prijavljenih v informacijskem sistemu zgoraj omenjenega registra. V odstavku 3 je določeno, da če sodnega pisanja ni bilo mogoče vročiti, čeprav je sodni izvršitelj naredil vse, kar je bilo potrebno in razumno mogoče za vročitev pisanja v skladu s postopkom, kot ga določa zakon, ima sodni izvršitelj pravico zahtevati plačilo takse v višini 30 EUR, tako da izda odločbo o taksi sodnega izvršitelja in načinu vročanja, v kateri je navedeno, katere ukrepe je sprejel za vročitev pisanja. V primerih, ki niso zajeti v odstavkih 2 in 3, znaša taksa, ki jo je treba plačati sodnemu izvršitelju za vročitev sodnega pisanja, 60 EUR.

Višina poštnih stroškov izhaja iz cenika ponudnika poštnih storitev; fiksna taksa na zakonodajni ravni ni bila določena. Cena je odvisna od teže pošiljke, kraja vročitve itd. Povprečna cena v letu 2014 je bila 5,70 EUR na pisemsko pošiljko. Ob uporabi sodnega kurirja znaša strošek na pisemsko pošiljko 6,20 EUR.

Več informacij je na voljo v: zakoniku o civilnem postopku.

Zadnja posodobitev: 20/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.