Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Gibraltar
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

V praksi izraz „vročitev pisanj“ pomeni ustrezno vročitev dokumentov, ki se uporabljajo v sodnih postopkih.

Pravila določajo okvir, ki ga je treba upoštevati, da se omogoči naslednje:

  • vročitev pisanj na način, ki ga odobri sodišče
  • zagotovitev mehanizma, s katerim lahko stranka dokaže, da je bilo določeno pisanje vročeno ali ne
  • določitev časovnega razporeda, znotraj katerega se za pisanje lahko šteje, da je bilo vročeno (npr. pri osebni vročitvi se šteje, da je bilo pisanje vročeno istega dne, če je bilo vročeno po 17. uri na delovni dan oziroma v soboto, nedeljo ali na državni praznik, pa se šteje, da je bilo vročeno naslednji delovni dan).

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

Pisanja, ki jih je treba formalno vročiti, vključujejo obrazce zahtevka, podrobnosti zahtevka, obrambo, odgovore, uradna obvestila o vlogah, predloge, odredbe in izjave prič/zaprisežene izjave (kadar se te uporabijo v kazenski sodni obravnavi).

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

Za vročitev pisanja je odgovorna stranka, ki ga je pripravila. Obrazec zahtevka mora na primer vročiti tožeča stranka ali ustrezno pooblaščen odvetnik. Vrhovno sodišče Gibraltarja pisanj ne vroča.

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Ker Gibraltar nima registra stalnih prebivališč, kot ga imajo številne države članice, zaprošeni organ v Gibraltarju ne more pridobiti naslova osebe, ki se ji vroča pisanje. Kadar se pisanje vroča družbi in kadar prejemnik na določenem naslovu noče sprejeti vročitve, pa lahko organ za sprejem v Gibraltarju poišče naslov sedeža družbe (če je različen) in pisanje vroči na tistem naslovu.

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Kot že omenjeno, Gibraltar nima registra stalnega prebivališča. Za določitev naslova osebe se je treba obrniti na posrednike, ki lahko izsledijo posameznike, ali uporabiti telefonski imenik, v katerem so navedeni nekateri podatki o naslovu. Iskanje v telefonskem imeniku je brezplačno. Za druga iskanja je treba plačati pristojbino. Za določitev statutarnega sedeža družbe je treba izvesti preiskavo v poslovnem registru Companies House, kar ni na voljo na spletišču.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

Ne, v Gibraltarju ni mogoče zaprositi za naslov na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001.

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

Pisanja se običajno vročijo na naslednje načine:

  • osebno
  • s priporočeno pošiljko
  • po telefaksu ali prek katerega drugega komunikacijskega sredstva
  • na kakršen koli alternativni način, ki ga odredi sodnik

Sodna odredba ali druga odredba s plačilnim nalogom se običajno vroči osebno.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Vročitev se lahko izvede po telefaksu, če je stranka ali njen odvetnik predhodno pisno obvestila stranko, ki vroča, da je vročitev pripravljena sprejeti po telefaksu. Podobna določba se uporablja v primeru vročitve po elektronski pošti, čeprav pravila določajo tudi, da se lahko vročitev po elektronski pošti izvede samo, kadar obe stranki zastopa odvetnik.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Podrobnosti o pravilih in postopkih za vročanje v Gibraltarju so na voljo v delu 6 Pravil o civilnem postopku.

Kadar za vročitev zaprosijo druge države članice, je običajen način vročanja v Gibraltarju osebno po sodnem izvršitelju. Kadar to ni mogoče, lahko sodnik dovoli drug način vročanja – najpogosteje z običajno pošto na določen naslov (če je to običajni ali zadnji znani naslov osebe, ki se ji vroča pisanje).

Sicer je vročitev mogoče izvesti na drug način, ki omogoča dostavo naslednji delovni dan, ali prek telefaksa ali drugega načina elektronske komunikacije. Kadar sodišče meni, da obstaja dober razlog za odobritev vročitve na način ali na mestu, ki običajno ni dovoljeno v skladu s Pravili o civilnem postopku, lahko odobri vročitev na alternativen način ali na alternativnem mestu.

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Pri običajni poštni vročitvi ali drugem načinu dostave, ki omogoča dostavo naslednji delovni dan, se šteje, da so pisanja vročena drugi dan po tem, ko so bila poslana, izročena ali dostavljena ustreznemu ponudniku storitev ali ko jih je ta pobral, če je ta dan delovni dan, ali naslednji delovni dan po tem dnevu. Kadar se vročitev izvede po telefaksu ali na drug elektronski način, če je pisanje poslano na delovni dan pred 16.30, isti dan, v vseh drugih primerih pa naslednji delovni dan po dnevu, ko je bilo pisanje poslano. Kadar se uporabi alternativen način vročanja, sta v odredbi sodišča določena način in datum, na katerega se šteje, da je bila vročitev izvedena.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto) običajno ni alternativen način vročanja. Če je bilo pisanje poslano s priporočeno pošiljko, vendar ni bilo dostavljeno, je naslovnik o tem obveščen po postopku, določenem v oddelku 8.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Če je sodišče odobrilo način vročitve, se datum vročitve šteje za veljavnega ne glede na to, ali je naslovnik sprejel vročitev.

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

Dostava s priporočeno pošiljko, ki jo izvede gibraltarski poštni urad, je naslovljena na posameznika; ta prejme uradno obvestilo o pismu/paketu, ki ga lahko pobere, pred izročitvijo pošiljke pa bo moral pokazati identifikacijski dokument.

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

Če oseba, ki ji je poslano uradno obvestilo, ne obišče poštnega urada, se vročitev ne more izvesti na drug način.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Da, ko je naslovniku poslano obvestilo o prispeli pošiljki, ima ta na voljo osemindvajset dni, da pobere pisanja, preden se mu pošlje drugo obvestilo o prispeli pošiljki. Če se pisanja ne poberejo v naslednjih sedmih dneh, se pošljejo nazaj kot nedostavljena.

Naslovnik je o tem obveščen z uradnim obvestilom, poslanim na njegov naslov.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

Kadar pravilnik sodišča določa, da je potreben dokaz o vročitvi, je treba predložiti potrdilo o vročitvi. Na njem mora biti navedeno, da pisanje ni bilo vrnjeno, ker pošiljka ni bila dostavljena, uporabljeni način vročitve in datum pošiljanja/osebne vročitve/poslanega telefaksa/oddaje na določenem mestu. Na voljo je predpisani obrazec.

Kadar je pisanje obrazec zahtevka, ki je osebno vročen, mora tožeča stranka v 21 dneh po vročitvi obrazca zahtevka predložiti potrdilo o vročitvi. Če tega ne stori, tožeča stranka ne more prejeti sodne odločbe, izdane v nenavzočnosti toženca.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Običajno je potreben ponoven poskus vročitve, če ustrezen zastaralni rok še ni potekel.

Vendar ima vrhovno sodišče pooblastila, da v izrednih primerih opusti vročitev. To se lahko na primer zgodi, kadar je bila tožena stranka ustrezno in v celoti obveščena o zahtevku, vendar tožeča stranka ni izvedla vročitve v ustreznem zastaralnem roku, npr. zaradi vročitve na napačnem naslovu.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

Vročitev izvede stranka v postopku ali njeni odvetniki in vse takse, ki izhajajo iz te vročitve, pokrije ta stranka. Takse so odvisne od vrste vročitve.

Zadnja posodobitev: 23/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.