Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

Namen vročanja pisanj je zagotoviti, da tožene stranke poznajo naravo zahtevka, ki se uveljavlja zoper njih, in dokumente v zvezi z zahtevkom. Poslovnik sodišča vsebuje posebne zahteve za zagotovitev pravilne vročitve pisanj.

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

Vsa pisanja, s katerimi se začne civilni postopek pri okrajnem, okrožnem ali višjem sodišču (vključno s pritožbami z nižjestopenjskega sodišča), in vsa nadaljnja pisanja v postopku.

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

Za vročitev pisanja je odgovorna stranka, v imenu katere naj bi se pisanje izdalo, ali oseba, ki jo ta za to pooblasti.

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Ne. Naslov za vročanje mora zagotoviti organ prosilec.

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Ne. Osrednji register naslovov/prebivališč posameznikov ne obstaja. Registrirani naslov družbe je mogoče poiskati na spletišču urada za registracijo družb.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

Okrožno sodišče zaprosilo obravnava kot zaprosilo na podlagi Uredbe (ES) št. 1206/2001.

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

V postopkih pri okrajnem sodišču se lahko vročitev opravi:

(i) s priporočeno pošiljko;

(ii) s priporočeno pošiljko s povratnico;

(iii) z osebno izročitvijo v zaprti ovojnici osebi, ki ni tista, v imenu katere naj bi se pisanje izdalo;

(iv) z osebno vročitvijo ali vročitvijo sorodniku, starejšemu od šestnajst let, ki prebiva skupaj s toženo stranko.

V postopkih pri okrožnem sodišču se skoraj vsa pisanja vročijo s priporočeno pošiljko.

V postopkih pri višjem sodišču člen 9 pravila 2 poslovnika višjih sodišč določa, da se poziv za začetek postopka posamezniku vroči osebno, dovoljuje pa tudi neosebno vročitev, če je bil poskus osebne vročitve opravljen pravilno in s potrebno skrbnostjo. Nadaljnja pisanja se običajno vročajo s priporočeno pošiljko. (Glej člen 121 poslovnika višjih sodišč iz leta 1986, kakor je bil spremenjen.) S členom 51 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2014 je določeno, da se pisanja vročajo z navadno pošto s plačano poštnino na registrirani sedež družbe, registrirane na Irskem, s členom 1310 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2014 pa, da se enako vročajo tuji družbi.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Elektronsko vročanje pisanj ni dovoljeno.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Običajna načina vročanja sta osebna vročitev in vročitev s priporočeno pošiljko. Če je treba irska sodna pisanja vročiti na drug način, na primer z navadno pošto s plačano poštnino, po telefaksu, elektronski pošti ali z objavo oglasa, se pri sodišču vloži prošnja za „nadomestno vročitev“. Če je ta prošnja odobrena, se lahko pisanja vročijo na drug način, ki ga je dovolilo sodišče.

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Če se vročitev opravi v skladu z nalogom za nadomestno vročitev, se za pisanja šteje, da so bila vročena, ko so izpolnjeni pogoji naloga sodišča. Če se vročitev opravi po pošti, se po zakonu domneva, da so bila pisanja vročena, ko so dostavljena z redno pošto. Ta domneva je izpodbojna.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Če je bila vročitev opravljena v skladu z nalogom sodišča, je naslovnik obveščen tako, kot je določeno v navedenem nalogu. Če se pisanja vročajo s priporočeno pošiljko in naslovnik ni dosegljiv, poštar na zadevnem naslovu pusti obvestilo, v katerem je naslovnik pozvan, naj se zglasi na pošti in prevzame priporočeno poštno pošiljko. Poštni urad pošiljko običajno hrani en teden do deset dni.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Zavrnitev sprejema vročitve pisanj nima posledic. Če pisanj v irskem sodnem postopku ni bilo mogoče vročiti, se lahko pri sodišču vloži prošnja za podaljšanje roka za vročitev, ali določitev nadomestnega načina vročitve, ali oboje.

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

Poštne pošiljke, ki niso priporočene, se dostavijo na zadevni naslov. Priporočene poštne pošiljke se dostavijo samo navedeni osebi. To velja za notranje in mednarodne poštne pošiljke.

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

S členom 15 Uredbe (ES) št. 1393/2007 je osebi dovoljeno, da se namesto za poštno pošiljko odloči za osebno vročitev prek odvetnika ali vročevalca.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Poštni urad običajno določi rok na obvestilu, ki ga prejme naslovnik. Obvestilo se pusti na naslovu naslovnika. Rok je običajno en teden.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

Okrajna in okrožna sodišča: kadar se vročitev opravi s priporočeno pošiljko, oseba, ki je poslala pošiljko, poda zapriseženo pisno izjavo ne prej kot v desetih dneh po datumu, ko je odposlala pošiljko, pri čemer predloži potrdilo o poslani pošiljki.

Višje sodišče: oseba, ki je opravila vročitev, poda zapriseženo pisno izjavo o vročitvi, ki je potrebni dokaz za sodišče. V primeru poziva za začetek postopka morajo biti na navedenem pozivu v treh dneh od vročitve potrjeni podatki o vročitvi, pisna izjava o osebni vročitvi pa mora vsebovati sklic na to potrditev.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Pri sodišču je mogoče vložiti zahtevek za razveljavitev vsakega sprejetega sklepa, če obvestilo o sodni obravnavi toženi stranki ni bilo zakonito vročeno.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

Stroški vključujejo stroške poštnine ali nagrade za zastopnika, če ga je stranka najela.

Zadnja posodobitev: 08/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.