Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Italija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

Vročanje pisanj je kodificiran postopek, s katerim je mogoče fizično ali pravno osebo obvestiti o pravnem ukrepu in za katerega zakon določa različne učinke.

Zakon določa posebne postopke za vročanje pisanj, da je mogoče zagotoviti, da so naslovniki zakonito seznanjeni s takimi pisanji, saj je to potrebno, da ima lahko pisanje predvidene učinke. To pomeni, da se po izvedbi zahtevanega postopka vročitve šteje, da je naslovnik seznanjen s pisanjem, in ni treba dokazati, da je dejansko seznanjen z njim; pisanje lahko tako v skladu z zakonom doseže želene učinke.

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

Enostavna vročitev (comunicazione), pri kateri se izroči kratko obvestilo o pisanju ali dejstvu, ki ga je treba sporočiti, se opravi v primerih, ko je to določeno z zakonom ali ko to odredi sodišče. Enostavna vročitev se izvede, da so stranke ali druge osebe, ki sodelujejo v sodnem postopku, obveščene, da so bili v zadevi sprejeti določeni ukrepi ali da so bila izdana določena procesna pisanja (npr. vnos sodbe sodišča, odločba o razpisu naroka ali odložitvi obravnave ali odredba, ki jo je sodišče izdalo zunaj formalnih obravnav).

Uradno obvestilo (notificazione) je treba vročiti v primerih, ko je to določeno z zakonom, in vključuje dostavo overjene kopije izvirnika pisanja, ki ga je treba vročiti. Tako vročena pisanja lahko zagotovi sodišče (npr. sodbe, pri katerih rok za vložitev pritožbe teče od trenutka vročitve) ali stranka v zadevi (npr. sodni pozivi na vsebinsko obravnavo zadeve).

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

Enostavno vročitev opravi sodni tajnik (cancelliere; člen 136 zakonika o civilnem postopku – Codice di Procedura Civile, v nadaljnjem besedilu: CPC).

Uradno obvestilo vroči:

–          običajno sodni izvršitelj (ufficiale giudiziario) na predlog stranke ali tožilstvo (pubblico ministero) ali sodni tajnik (člen 137 CPC). Sodni izvršitelji ravnajo v skladu z natančnimi pravili o ozemeljski pristojnosti (člena 106 in 107 predsedniškega odloka (Decreto del Presidente della Repubblica) št. 1229 z dne 15. decembra 1959). So edini pooblaščenci, ki so v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1393/2007 pristojni za pošiljanje in sprejem pisanj za vročitev v državi članici ali iz druge države članice;

–          v nekaterih okoliščinah odvetnik (avvocato). Odvetnik lahko uradno obvestilo vroči po pošti, če ima ustrezno pooblastilo v zadevi in če ga za to pooblasti svet odvetniške zbornice (Consiglio dell’Ordine), v katero je včlanjen, ali z neposredno dostavo na naslov drugega odvetnika, ki je pooblaščen za sprejem vročenih pisanj v imenu ene od strank in včlanjen v isto odvetniško zbornico kot odvetnik, ki vroča pisanje (zakon št. 890/1982 in zakon št. 53/1994). Poleg tega odvetnik ne potrebuje pooblastila sveta odvetniške zbornice, da bi uradno obvestilo vročil prek certificirane elektronske pošte (posta elettronica certificata, v nadaljnjem besedilu: PEC), poslane na elektronski naslov, pridobljen iz javnih registrov (člen 3bis zakona št. 53/1994).

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Italijanski organ prejemnik je enotni urad sodnih izvršiteljev pri pritožbenem sodišču v Rimu (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma, ki je v Rimu na naslovu Viale Giulio Cesare 52); ta organ pošlje zaprosilo za vročitev ustreznemu sodnemu izvršitelju, pristojnemu za kraj vročitve.

Če naslovnika ni mogoče najti na naslovu, ki ga je predložil vložnik zaprosila, sodni izvršitelj ukrepa, kot sledi:

–          fizične osebe: poskuša pridobiti informacije od oseb, ki živijo na predloženem naslovu, ali od sosedov in lokalnega registrskega urada (servizio anagrafe del comune) (če sta na pisanju navedena datum in kraj rojstva);

–          pravne osebe: sodni izvršitelj pisanje vrne prosilcu, da lahko ta zahteva vročitev pravnemu zastopniku naslovnika. V tem primeru je treba v pisanje vključiti ime pravnega zastopnika in naslov njegovega ali njenega stalnega prebivališča (člen 145 CPC).

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Naslov mora zagotoviti prosilec, ki je organ ali oseba, ta pa ga pridobi iz dokumentov, ki so mu na voljo. Če je treba naslov poiskati, je treba ponovno razlikovati med:

–          fizičnimi osebami: v civilnih zadevah ni centralnega registra; za potrdilo je treba zaprositi lokalni registrski urad, ki navadno odgovori na utemeljene pisne zahtevke strank ali njihovih odvetnikov in navede, ali je treba plačati pristojbino (v Rimu je treba trenutno plačati 0,26 EUR na vsako dovoljenje) ali storiti kaj drugega (običajno je treba priložiti ovojnico z znamko in naslovom vložnika za odgovor). Od leta 2016 so potrdila iz registra prebivalstva, ki jih odvetniške pisarne zahtevajo za vročitev pravnih pisanj, oproščena kolkovine, če pa se zahtevek zanje pošlje po elektronski poti, so oproščena tudi upravne takse v višini 0,26 EUR;

–          pravnimi osebami in družbami: register gospodarskih družb je javno dostopen, upravlja pa ga pokrajinska gospodarska zbornica (camera di commercio). Dostop do njega je mogoč prek portala registroimprese.it. Plačati je treba takso, ki znaša približno 7,00 EUR. Obstajajo tudi poklicna združenja in spletni ponudniki, ki naročnikom zagotovijo želene informacije.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

V Italiji na podlagi Uredbe (ES) št. 1206/2001 ni mogoče zahtevati naslova.

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

Enostavna vročitev se opravi z „obvestilom sodnega tajništva“ (biglietto di cancelleria), ki je lahko v pisni obliki ali pa se pošlje prek certificirane elektronske pošte (PEC), kot je določeno v členu 136 CPC (kot je bil spremenjen z zakonom št. 183/2011). Če je obvestilo v papirni obliki, je sestavljeno iz dveh delov, od katerih enega sodni tajnik pošlje naslovniku, ki podpiše povratnico, drugi pa se hrani v sodnem tajništvu. Če se obvestilo pošlje prek certificirane elektronske pošte, vsebuje sporočilo, poslano na naslov, ki ga je odvetnik navedel na sodnem pozivu ali drugem dokumentu za začetek postopka.

Certificirana elektronska pošta je z začetkom veljavnosti člena 16(4) zakonodajnega odloka (Decreto Legislativo) št. 179/2012, ki določa, da je treba enostavno vročitev opraviti in uradno obvestilo sodnega tajništva poslati izključno elektronsko na naslov PEC, postala obvezna za enostavno vročitev.

Če obvestila sodnega tajništva ni mogoče vročiti prek PEC, se lahko pošlje po telefaksu ali posreduje sodnemu izvršitelju, da ga ta vroči kot uradno obvestilo.

Uradno obvestilo vroči sodni izvršitelj; če je naslov v občini (comune), v kateri je pisarna sodnega izvršitelja, pisanje vroči osebno, če pa je naslov zunaj te občine, ga vroči po pošti (člena 106 in 107 predsedniškega odloka št. 1229/1959), razen če prosilec izrecno zahteva osebno vročitev. Vročitev uradnega obvestila vključuje dostavo overjene kopije izvirnika naslovniku (člen 137 CPC) ter jo je treba opraviti na delovni dan med 7.00 in 21.00 (člen 147 CPC).

Osebna vročitev uradnega obvestila: sodni izvršitelj kopijo osebno dostavi naslovniku, po možnosti na njegov domači naslov, da bi zaščitil njegovo zasebnost, sicer pa jo lahko vroči kjer koli znotraj meja svoje ozemeljske pristojnosti.

Če je fizična ali pravna oseba kot naslov za vročitev navedla prebivališče druge osebe ali pisarno, je treba pisanja vročiti osebi, določeni za sprejemanje vročenih pisanj na navedenem naslovu, in se to šteje za vročitev naslovniku (člen 141 CPC). Izjema od tega pravila je, da sodnih pozivov za prisilno izselitev (citazioni per convalida di sfratto), izvršilnih naslovov (titoli esecutivi) in plačilnih nalogov (precetti di pagamento) ni mogoče vročiti na izbranem naslovu za vročitev.

Vročitev državnim upravam je treba po zakonu opraviti v državni pravni pisarni (Avvocatura di Stato, člen 144 CPC).

V primeru vročitve pravni osebi se pisanje dostavi predstavniku ali drugim osebam, pooblaščenim za sprejemanje vročenih pisanj na registriranem sedežu družbe, ali vratarju, če ni pooblaščene osebe, vendar se lahko v tem primeru pisanje vroči tudi fizični osebi, ki zastopa družbo, pri čemer se uporabijo postopki za uradno obvestilo fizičnim osebam, če je v pisanju, ki ga je treba vročiti, ta oseba navedena kot predstavnik in če je v njem navedeno tudi njeno stalno ali začasno prebivališče ali središče interesov (člen 145 CPC).

Vročitev uradnega obvestila po pošti: kot alternativa osebni vročitvi se lahko uradno obvestilo vroči po pošti, razen če to ni izrecno prepovedano z zakonom (kot določata člen 149 CPC in zakon št. 890/1982). Če je treba pisanje vročiti v občini, v kateri je urad sodnega izvršitelja, lahko sodni izvršitelj uporabi poštne storitve, če pa je treba pisanje vročiti drugje, mora uporabiti poštne storitve. V tem primeru se kopija pisanja vstavi v posebno ovojnico za priporočeno pošto skupaj s povratnico, ki sta obe zelene barve in v skladu s standardno obliko, ki omogoča njuno sledenje. To sodnemu izvršitelju omogoča tudi, da uradno obvestilo vroči zunaj svojega ozemlja.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Od začetka veljavnosti člena 16(4) zakonodajnega odloka št. 179/2012 sodno tajništvo enostavno vročitev opravlja izključno elektronsko na naslov za certificirano elektronsko pošto (PEC); ta postopek je zdaj postal primarni način opravljanja enostavne vročitve in se lahko uporablja v vseh vrstah postopkov. Le če obvestila sodnega tajništva ni mogoče vročiti prek PEC, se lahko pošlje po telefaksu ali posreduje sodnemu izvršitelju, da ga ta vroči kot uradno obvestilo.

Uradno obvestilo se lahko vroči prek certificirane elektronske pošte, za kar se lahko naredi elektronska kopija papirnega dokumenta (člen 149bis CPC). Ta postopek bo zdaj postal tudi običajni način vročanja uradnih obvestil kot alternativa neposredni osebni vročitvi v roke naslovnika in se lahko uporablja v vseh vrstah sodnih postopkov.

Da bi postopek ustrezno deloval, morajo različne stranke (pravni strokovnjaki, pravne osebe, gospodarske družbe in javni organi) v ustreznih registrih dati na voljo svoj certificirani elektronski naslov. To bo sodnemu izvršitelju in pravnemu zastopniku stranke omogočilo vročitev uradnega obvestila v obliki digitalno podpisanega overjenega elektronskega dokumenta, ki bo poslan na naslov PEC (člen 149bis CPC), pridobljen iz javnega registra.

Potrdilo o prejemu uradnega obvestila mora vsebovati potrdilo o skladnosti digitalne kopije z dokumentom, iz katerega je bila narejena, ter evidenco ponudnika storitve o sprejemu in dostavi v nabiralnik naslovnika, oba pa morata vsebovati identifikacijsko oznako sporočila.

Enostavne vročitve ali vročitve uradnega obvestila ni dovoljeno opraviti z drugimi oblikami elektronske komunikacije (npr. prek besedilnega sporočila ali na elektronski naslov, ki ni naslov PEC), saj ti načini ne bi zagotovili pravnega zagotovila, da je naslovnik prejel sporočilo.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Osebna vročitev uradnega obvestila

Pisanje se lahko vroči tudi na naslovu običajnega prebivališča naslovnika (abituale dimora), če pa ta naslov ni znan, v občini njegovega začasnega prebivališča (dimora temporanea) ali občini, kjer je njegovo glavno središče poslovanja in interesov (domicilio), in sicer po poizvedbah na domačem naslovu naslovnika ali v njegovi pisarni ali kraju poslovanja.

Če naslovnika na teh krajih ni mogoče najti, se lahko kopija v zapečateni ovojnici dostavi članu njegove družine ali osebi, zaposleni v njegovem domu ali podjetju, toda ne mladoletniku, mlajšemu od 14 let, ali osebi, ki ji očitno ni primerno zaupati takega dokumenta. Kopija v zapečateni ovojnici se lahko dostavi tudi vratarju stavbe ali sosedu, ki mora podpisati potrdilo o prejemu; v tem primeru je treba naslovnika s priporočenim pismom brez povratnice obvestiti, da je bila vročitev opravljena. Če naslovnik običajno prebiva na trgovskem plovilu, se lahko pisanje izroči poveljniku ladje (člen 139 CPC).

Člen 146 CPC določa, da se pisanje, ki ga je treba vročiti članu aktivnega vojaškega osebja, kadar osebna vročitev ni mogoča, vroči tožilstvu, ki ga pošlje poveljniku enote, ki ji pripada naslovnik.

Če vročitve ni mogoče opraviti na noben opisan način, ker je naslovnik začasno odsoten in ker so druge osebe, ki bi lahko sprejele pisanje, prav tako odsotne ali neprimerne za sprejem ali pa so sprejem pisanja zavrnile, sodni izvršitelj kopijo pisanja v zapečateni ovojnici deponira v mestni hiši občine, v kateri je treba vročiti pisanje, obvestilo o deponiranju v zapečateni ovojnici pritrdi na vrata doma ali pisarne naslovnika, naslovniku pa pošlje priporočeno pismo s povratnico, da ga obvesti, da je bilo pisanje deponirano v mestni hiši (člen 140 CPC).

Vročitev uradnega obvestila, če stalno ali začasno prebivališče ali središče interesov naslovnika niso znani

Naslovnika je treba iskati z običajno skrbnostjo in v dobri veri. Če ga ni mogoče najti, se vročitev opravi z deponiranjem kopije v mestni hiši občine zadnjega znanega stalnega prebivališča naslovnika ali v mestni hiši v njegovem kraju rojstva, če kraj stalnega prebivališča ni znan. Če je kraj rojstva prav tako neznan ali če je v tujini, se pisanje dostavi tožilstvu (člen 143 CPC).

Način vročitve, ki ga odredi sodišče

Sodišče lahko v posebnih okoliščinah ali zaradi nujnosti na predlog ali na lastno pobudo odredi način vročitve, ki ni eden od kodificiranih postopkov. Te načine lahko prosto izbere, vendar morajo varovati zasebnost naslovnika in njegovo pravico do obrambe (člen 151 CPC).

Pogost primer je pooblastilo, da se paket pošlje prek raznašalca pošte, ki zagotavlja zelo hitro dostavo. Drugi sistemi, kot je uporaba telegramov, so zdaj zastareli.

Vročitev z javno objavo

Sodišče lahko na predlog ene od strank in po seznanitvi z mnenjem tožilstva odobri tovrstno vročitev, če je naslovnikov veliko ali če jih je težko vse identificirati.

Kopija pisanja se deponira v mestni hiši občine sodišča, pred katerim poteka postopek, izvleček iz pisanja pa se objavi v uradnem listu (Gazzetta Ufficiale della Repubblica); sodišče lahko odredi tudi, da se izvleček objavi v časopisih z največjo naklado, ali uporabi druge oblike obveščanja javnosti (člen 150 CPC).

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Osebna vročitev osebam, ki niso naslovnik: datum vročitve je datum, ko je bila kopija dostavljena in vročena osebi. To je datum, ki se zakonito šteje kot dan, na katerega je bil naslovnik seznanjen s pisanjem, čeprav se bo z njim dejansko seznanil pozneje.

Uradno obvestilo v skladu s členom 140 CPC: za tako obvestilo je treba opraviti številne formalnosti, vendar ne nujno na isti dan. Sodna praksa je zagotovila dokončno razlago zakonodaje, in sicer je bilo ugotovljeno, da datum, na katerega se vroči pisanje, na strani vložnika sovpada z zadnjo formalnostjo, tj. s pošiljanjem priporočenega pisma, ki vsebuje obvestilo o deponiranju v mestni hiši, medtem ko je datum vročitve na strani naslovnika dan, na katerega poteče desetdnevno obdobje hranjenja pisanja v poštnem uradu, ali dan, na katerega se pisanje prevzame, če se to zgodi prej.

Vročitev uradnega obvestila po pošti: za uradno obvestilo se v zvezi z vložnikom šteje, da začne učinkovati na datum, ko je pisanje izročeno sodnemu izvršitelju, v zvezi z naslovnikom pa začne učinkovati šele, ko se za naslovnika zakonito šteje, da je bil seznanjen s pisanjem. To je datum dostave pisanja, naveden na povratnici; v primeru odsotnosti oseb, ki bi lahko sprejele pisanje, ali njihove zavrnitve sprejema se pisanje deponira v poštnem uradu, v tem primeru pa je zadevni datum dan, na katerega poteče desetdnevno obdobje hranjenja v poštnem uradu, ali dan, na katerega se pisanje prevzame, če se to zgodi prej. V primeru negotovosti uradno obvestilo začne učinkovati na datum na žigu, ki ga v poštnem uradu odtisnejo na obvestilo, vrnjeno pošiljatelju.

Pisanje, ki ni bilo prevzeto, bo naslovniku na voljo šest mesecev, tako da se lahko kljub temu seznani z njegovo vsebino.

Vročitev uradnega obvestila, če stalno ali začasno prebivališče ali središče interesov naslovnika niso znani

Za pisanje se šteje, da je bilo vročeno 20 dni po deponiranju ali dostavi tožilstvu.

Način vročitve, ki ga odredi sodišče

Datum vročitve je odvisen od izbranega načina vročitve.

Vročitev z javno objavo

Vročitev postane veljavna, ko sodni izvršitelj po izvedbi zahtevanih postopkov pri sodnem tajništvu sodišča, pri katerem je bil vložen predlog za začetek postopka, vloži kopijo potrdila o vročitvi in kopije dokumentov, ki dokazujejo ukrepe, ki jih je stranka sprejela na zahtevo sodišča (objava v uradnem listu itd.).

Uradno obvestilo prek PEC

Vročitev se šteje za veljavno od trenutka, ko ponudnik storitve elektronski dokument prenese v e-poštni nabiralnik naslovnika. Zato je datum vročitve datum dostave in ni treba potrditi, da je prejemnik prebral sporočilo.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Obvestilo v skladu s členom 140 CPC: sodni izvršitelj na vrata naslovnika pritrdi obvestilo v zapečateni ovojnici, v katerem sta navedena bistveni namen pisanja in povabilo naslovniku, naj ga prevzame v mestni hiši; enako obvestilo se naslovniku pošlje s priporočenim pismom s povratnico.

Poštni urad to priporočeno pismo dostavi naslovniku ali drugi ustrezni osebi; če take osebe ni mogoče najti, se pisanje za deset dni deponira pri poštnem uradu, odgovornem za zadevno okrožje, drugo povabilo k prevzemu pisanja pa se pusti v poštnem nabiralniku naslovnika.

Vročitev uradnega obvestila po pošti: poštni uslužbenec, ki ne more najti naslovnika ali druge pooblaščene osebe, naslovniku s priporočenim pismom pošlje obvestilo o deponiranju (comunicazione dell’avvenuto deposito, v nadaljnjem besedilu: CAD), v katerem je navedeno, da je bila kopija pisanja deponirana pri okrožnem poštnem uradu; če poštni uslužbenec obvestilo dostavi pooblaščeni osebi, ki ni naslovnik, naslovniku s priporočenim pismom pošlje obvestilo o vročitvi (comunicazione di avvenuta notifica, v nadaljnjem besedilu: CAN). Ta obvestila o deponiranju ali vročitvi dopolnjujejo uradno obvestilo: poštni uslužbenec na prvotno povratnico navede, da so bila ta obvestila poslana. Namen obvestil je zagotoviti, da se lahko naslovnik dejansko seznani s pisanjem, in ne vplivajo na datum vročitve, ki ostane datum poteka desetdnevnega obdobja hranjenja v poštnem uradu ali datum prevzema, če se to zgodi prej.

Poštni uslužbenec lahko zgoraj navedene korake opravi le, če ima naslovnik poštni nabiralnik, ki je primeren za prejemanje pošte in na katerem je navedeno njegovo ime.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Če naslovnik zavrne osebno vročitev uradnega obvestila, sodni izvršitelj to dejstvo zabeleži v potrdilu o vročitvi, za vročitev pa se šteje, da je bila veljavno opravljena (člen 138 CPC).

Če je bilo uradno obvestilo poslano po pošti in če naslovnik noče sprejeti pisanja ali podpisati potrdila o dostavi, poštni uslužbenec to dejstvo zabeleži na povratnici, za vročitev pa se šteje, da je bila veljavno opravljena.

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

To področje ureja sklep 385/13/CONS italijanskega regulativnega organa za komunikacije (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, v nadaljnjem besedilu: AGCOM), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 165 z dne 16. julija 2013 in je na voljo na spletnem mestu https://www.agcom.it. Poštni uslužbenec priporočeno pismo dostavi naslovniku na navedenem naslovu ali drugi ustrezni osebi, kot določa zakonodaja o dostavi priporočenih pisem, in sicer članu ožje družine, zunajzakonskemu partnerju, sodelavcu, vratarju ali sosedu naslovnika, ki sprejme pismo. Priporočena pisma, naslovljena na organizacije, pravne osebe in združenja, se dostavijo pravnemu zastopniku ali odgovornemu članu osebja.

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

Če poštni uslužbenec ne more najti nobene ustrezne osebe, se pisanje deponira na poštnem uradu, odgovornem za ustrezno okrožje.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Obdobje hranjenja pravnih pisanj v poštnem uradu traja deset dni; poštni uslužbenec, odgovoren za dostavo, naslovnika z obvestilom v zapečateni ovojnici, poslanim s priporočenim pismom s povratnico, obvesti, kje se hrani pisanje, če pa je naslovnik odsoten, to pismo pritrdi na vhodna vrata njegovega doma ali ga pusti v njegovem poštnem nabiralniku. To obvestilo mora vsebovati izrecno zahtevo, da se pisanje prevzame v največ šestih mesecih, ter opozorilo, da se bo za uradno obvestilo štelo, da je bilo vročeno deset dni po deponiranju pisanja pri poštnem uradu, in da se bo pisanje vrnilo pošiljatelju, če ne bo prevzeto v šestih mesecih.

Če naslovnik ali njegov predstavnik pisma ne prevzame v desetih dneh od dneva, ko je bilo poslano priporočeno pismo, je treba povratnico v dveh dneh (ta rok je določen z zakonom št. 205/2017 in se uporablja od 1. junija 2018) vrniti pošiljatelju s priporočenim pismom, v katerem se navede datum, je poteklo obdobje hranjenja in je vročitev uradnega obvestila posledično postala veljavna. Če naslovnik pisanja ni prevzel v šestih mesecih od dneva, na katerega je bilo deponirano pri poštnem uradu, se pisanje vrne pošiljatelju.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

Oseba, ki vroči uradno obvestilo, mora na vročeno kopijo ter na izvirnik napisati datum, način in kraj vročitve, da se omogoči ocena pravilnosti postopka. Navesti mora tudi vse poizvedbe, ki jih je izvedla, vključno s poizvedbo pri registrskem uradu (člen 148 CPC).

Na potrdilu o vročitvi uradnega obvestila po pošti morata biti navedena datum in poštni urad, ki pošilja pisanje. Priložiti je treba povratnico, ki bo vrnjena pošiljatelju, kot dokazilo, da je bilo pisanje vročeno.

Če poštni uslužbenec na povratnici navede, da je naslovnik neznan ali da je zapustil naslov, naveden na ovojnici, se pisanje ne vroči.

Zapisnik sodnega izvršitelja je uradni dokument in je dokaz o tem, kaj se je zgodilo v prisotnosti sodnega izvršitelja ali katere izjave so mu bile podane, razen če se ne dokaže, da je zapisnik lažen; poleg tega je dokaz za domnevo o drugih okoliščinah, ki jih sodni izvršitelj ni osebno potrdil (npr. dejstvo, da je oseba, ki je prevzela pisanje, družinski član ali oseba, zaposlena v domu naslovnika).

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Vročitev uradnega obvestila je neveljavna, če se niso upoštevali uveljavljeni postopki, ki zagotavljajo načelo, da se za stranko šteje, da je bila seznanjena s pisanjem, kar pomeni, da se pravila v zvezi z osebo, ki mora prevzeti kopijo, niso upoštevala ali da obstaja dejanska negotovost (incertezza assoluta) glede osebe, ki ji je bilo izročeno pisanje, ali datuma, na katerega je bilo izročeno (člen 160 CPC).

Neveljavnost vročitve je mogoče odpraviti, če je vročitev kljub temu dosegla svoj namen, na primer če naslovnik nastopi na sodišču; sicer je treba ponovno poskusiti vročiti pisanje.

Negotovost glede datuma vročitve obvestila mora biti dejanska in je ni mogoče odpraviti, če je od nje odvisno spoštovanje roka. Če je na izvirniku naveden drugačen datum kot na kopiji, ima prednost datum na kopiji za naslovnika, da se tako zagotovi njegova pravica do obrambe.

Sodišča so odločila, da ni vročitve uradnega obvestila in da odsotnosti vročila ni mogoče odpraviti, če pisanje sploh ni bilo vročeno ali če je bilo vročeno na kraju ali osebi, ki nista nikakor povezana z naslovnikom. Poleg tega ni mogoče odpraviti neveljavnosti vročitve obvestila, če se izvirnik in kopija razlikujeta, tako da se naslovnik ne more ustrezno braniti. Če ni bilo vročitve uradnega obvestila, ni dovoljena uporaba nobenega pravnega sredstva, postopek vročitve uradnega obvestila oziroma pisanja pa se mora ponovno začeti.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

V civilnih zadevah mora stranka, ki zahteva vročitev uradnega obvestila, kriti stroške, ki vključujejo pristojbine, ki jih je treba plačati v državno blagajno (erario), ter stroške prevoza in dostave, ki jih je treba plačati sodnemu izvršitelju za pisanja, vročena zunaj kraja njegove pisarne.

To zadevo ureja predsedniški odlok št. 115 z dne 30. maja 2002 (prečiščeno besedilo zakona o pravnih stroških), ki določa tudi znesek takih stroškov. Stranka, ki začne postopek, mora vnaprej plačati dajatve ter stroške prevoza in dostave za uradna obvestila, vročena na zahtevo sodnega tajnika, v standardnem pavšalnem znesku 27,00 EUR; za uradna obvestila, ki jih zahtevajo stranke, mora vložnik plačati dajatev iz člena 34 in naslednjih členov predsedniškega odloka št. 115/2002, ki se razlikuje glede na število naslovnikov, razdaljo v kilometrih in nujnost.

Na drugih področjih prava, vključno z zadevami v zvezi z delovnimi razmerji in socialnim varstvom, postopki za prenehanje življenjske skupnosti in razvezo zakonske zveze ter zadevami, v katerih je oseba z nezadostnimi sredstvi upravičena do državne pravne pomoči, je stranka oproščena plačila stroškov vročitve, ki se krijejo iz državne blagajne.

Uradna obvestila, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo št. 1393/2007, so oproščena plačila stroškov, razen tistih, ki izhajajo iz uporabe storitev sodnega izvršitelja ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države članice, in ki ustrezajo enotni fiksni taksi, ki jo ta država članica določi vnaprej v skladu z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije (člen 11 Uredbe št. 1393/2007).

Zadnja posodobitev: 21/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.