Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

Vsako pisanje, ki je poslano zaprošenemu organu v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

Sodni izvršitelj je na Nizozemskem določen kot organ za pošiljanje in sprejem.

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Sodni izvršitelj mora preveriti stalno prebivališče naslovnika v nizozemskem registru prebivalstva (BRP). Pri tem obveznem preverjanju se ugotovi tudi morebiten novi naslov, če naslovnik ne živi več na navedenem naslovu.

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Ne.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

Na Nizozemskem so sodišča pristojni organ v skladu z Uredbo (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001. Vendar pa nizozemska sodišča niso pristojna za pridobivanje naslova stranke (na zahtevo).

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

Vročanje pisanj je ena od uradnih nalog sodnega izvršitelja (člen 2 zakona o sodnih izvršiteljih (Gerechtsdeurwaarderswet)). Po preverjanju, kot je opisano v vprašanju 4.1, mora sodni izvršitelj vročiti pisanje, prejeto za vročitev, naslovniku. Načeloma se pisanja vročijo osebno. Razen „nadomestne vročitve“ iz vprašanja 7 ne obstaja nobena druga alternativna metoda.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Elektronsko vročanje pisanj na Nizozemskem ni dovoljeno.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Ne, oziroma samo, če ta posebna oblika ni v nasprotju z nizozemsko zakonodajo. Vročitev je mogoča tudi na naslovu, ki ni stalno prebivališče naslovnika, če se sodni izvršitelj osebno sreča z naslovnikom in govori z njim. Če naslovnik nima znanega stalnega ali običajnega prebivališča na Nizozemskem, se lahko pisanje deponira pri državnem tožilstvu.

Sodni izvršitelji ne vročajo pisanj po pošti, čeprav lahko organ za pošiljanje v drugi državi članici pošlje pisanje naslovniku neposredno po pošti.

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Ni relevantno.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Ni relevantno.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

1. Zavrnitev sprejetja pisanja

Če naslovnik zavrne sprejetje pisanja, ki ga vroči sodni izvršitelj, lahko sodni izvršitelj pusti pisanje na registriranem naslovu v zapečateni ovojnici (člen 47 zakonika o civilnem postopku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)). Šteje se, da je takrat izvedena vročitev.

2. Zavrnitev zaradi prevoda

Če naslovnik zavrne sprejetje pisanja zaradi prevoda (člen 8(1) Uredbe (ES) št. 1393/2007), mora sodni izvršitelj to zavrnitev evidentirati v potrdilu in jo označiti kot nevročitev. V skladu z najnovejšo sodno prakso Sodišča EU mora sodišče odločiti, ali je zavrnitev veljavna (sodba v zadevi Novo Banco).

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

Pri vročitvi po pošti se lahko pisanje dostavi tudi drugi osebi. Zahtevana bo identifikacija glede na izbrano obliko pošiljke.

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

Če je bilo pisanje poslano s priporočeno pošto, bo določeno obdobje deponirano na poštnem uradu. Poštar pusti obvestilo o tem v poštnem nabiralniku.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Če pisanja, poslanega s priporočeno pošto, ni mogoče dostaviti, poštar pusti obvestilo, da lahko naslovnik prevzame pisanje na navedenem poštnem uradu. Pisanje se hrani tri tedne. Če se ne prevzame, se vrne pošiljatelju.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

Da, zaprošeni organ (sodni izvršitelj) bo poleg dokazila o vročitvi izdal potrdilo o vročitvi (člen 10 uredbe o vročanju) in ga skupaj z dokazilom poslal organu prosilcu.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Nezakonita vročitev pisanja ni mogoča, če je bil vključen sodni izvršitelj. Ničnost je mogoča, kot je navedeno v členu 66 zakonika o civilnem postopku.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

Če se je vročitev izvedla prek zaprošenega organa na Nizozemskem, se za vročitev plača fiksni znesek v višini 65 EUR na vročitev.

Zadnja posodobitev: 09/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.