Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

To je splošen izraz za ukrepe, ki jih je treba izvesti, da se zagotovi, da zainteresirana stranka izve za sodno pisanje.

Glavni namen teh pravil je zagotoviti, da zainteresirane stranke izvedo, da se je sodni postopek začel in da so obveščene o njegovem poteku. Pravila sodišča določajo posebne roke, da se strankam zagotovi dovolj časa za proučitev in odgovor na sodna pisanja, če je potreben. Roki tudi omogočajo napredovanje pravde, saj se z njimi zagotovi, da se posamezni koraki opravijo v določenem obdobju. Sodišče pred izdajo sodne odločbe običajno zahteva dokazilo o vročitvi.

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

Na splošno velja, da je treba vročiti vsa pisanja, ki se nanašajo na postopek, na primer:

 • pisanje, s katerim se začne postopek (npr. sodni poziv, začetni poziv ali vloga, civilna listina (civil bill));
 • nekatera pisanja med sodnim postopkom (npr. izjava o nameri sodelovati v postopku (memorandum of appearance), odgovor na tožbo, potrdilo o pripravljenosti (certificate of readiness)) ali
 • obvestilo o izdaji sodne odločbe/odredbe.

V nekaterih civilnih postopkih je treba vročiti posebna pisanja (npr. v zadevah glede cestnega prometa je treba poslati obvestilo toženčevemu zavarovatelju).

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

Običajno so za vročitev odgovorne stranke, ki imajo na voljo več načinov in pri nekaterih od teh načinov sodelujejo tudi druge osebe (npr. vročevalci (glej v nadaljevanju), pravni svetovalci (solicitors) ali poštno osebje).

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Taka praksa trenutno ne obstaja.

Če gre za vročitev posamezniku, sodna služba Severne Irske opravlja vročitve prek tretje osebe (vročevalca (summons server)), ki poskuša vročitev opraviti na naslovu, ki ga navede organ prosilec. Če se vročitev zavrne, ker se je naslovnik preselil, se pisanje običajno vrne, razen če novi prebivalci na naslovu sporočijo nov naslovnikov naslov, ali če vročevalec na podlagi poizvedb izve za nov naslov; v takem primeru se pisanje poskuša ponovno vročiti, kar se navede na potrdilu o vročitvi.

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Taka praksa trenutno ne obstaja.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

Taka praksa trenutno ne obstaja; pri zaprosilu glede pridobivanja dokazov je treba navesti naslov za vročanje.

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

Pravila sodišča določajo splošna pravila glede vročanja. Druge zakonske določbe lahko vsebujejo posebna pravila za posamezne primere (npr. glede vročanja pravnim osebam).

Običajno se sodni poziv višjega sodišča (High Court writ of summons) lahko vroči:

 • s pošiljanjem izvoda z redno pošto prvega razreda z vnaprej plačano poštnino (ordinary pre-paid first class post), na običajni ali zadnji znani naslov toženca;
 • osebno; v takem primeru se mora vročevalec prepričati o identiteti osebe, ki se ji pisanje vroča, nato pa ji pisanje izročiti in pojasniti, za kaj gre;
 • z namestitvijo pisanja v hišni predalčnik na navedenem naslovu (izvod mora biti v zapečateni kuverti, naslovljen na naslovnika);
 • pravnemu svetovalcu, ki vrne izvirnik z izjavo, da potrjuje vročitev v imenu toženca;
 • v skladu s pogodbeno določbo (ta lahko določa, komu se vroča in kje/kako se vročitev opravi);
 • če se zadeva nanaša na posest zemljišča, z dostavo izvoda toženčevi ženi/možu, sorodniku ali zaposlenemu (če je očitno starejši od 16 let) na naslovu toženčevega prebivališča ali kraja poslovanja. Če sodišče ugotovi, da zemljišča nima nihče v posesti in da vročitve tožencu ni mogoče opraviti drugače, lahko odredi, da se vročitev opravi s pritrditvijo izvoda na očiten del zemljišča;
 • če je toženec mladoletnik, se vročitev opravi njegovemu staršu, skrbniku ali osebi, s katero živi;
 • če je toženec pacient, se vročitev opravi osebi, ki je na podlagi zakonodaje o duševnem zdravju za to pooblaščena, ali osebi, s katero toženec živi;
 • če se vroča kroni, se vročitev opravi z redno pošto ali tako, da se pusti pri zaposlenem ali zastopniku pravnega svetovalca krone (Crown Solicitor);
 • če se vročitev opravlja družbi, se opravi s potrjeno dostavo na sedež družbe.

Vsa druga pisanja višjega sodišča, za katera se ne zahteva osebna vročitev, se lahko pustijo na naslovu osebe, ki se ji pisanje vroča, ali se ji na tak naslov pošljejo po pošti;

 • lahko se vročijo po telefaksu in nato v tiskani obliki, če obe stranki zastopa pravni svetovalec;
 • z zasebno storitvijo vročanja pisanj (document exchange, DX).

Pred grofijskim sodiščem (County Court), razen če je naročeno drugače, se lahko civilna listina (civil bill) vroči:

 • prek vročevalca (vročevalci so imenovani pri vsakem okrožju upravnega sodišča; na izvirni civilni listini potrdijo podrobnosti vročitve in jo čim prej vrnejo pravnemu svetovalcu tožnika);
 • prek pravnega svetovalca ali člana njegovega osebja (ki mora biti starejši od 16 let) z redno pošto prvega razreda (ordinary first class post);
 • z namestitvijo pisanja v hišni predalčnik na ustreznem naslovu (izvod mora biti v zapečateni kuverti, naslovljen na naslovnika);
 • pravnemu svetovalcu, če je pooblaščen za sprejemanje pisanj in na izvirniku to potrdi s podpisano izjavo.

Vsa druga pisanja, ki jih ni treba vročiti osebno, se lahko vročijo:

 • z dostavo ali pošiljanjem po pošti pravnemu svetovalcu, če ta stranko zastopa;
 • po telefaksu in nato v tiskani obliki, če obe stranki zastopa pravni svetovalec, ali
 • z zasebno storitvijo vročanja pisanj (document exchange, DX).

Poziva ali civilne listine za vročanje zunaj Severne Irske ni mogoče izdati brez odobritve sodišča, razen če je sodišče pristojno na podlagi:

 • zakona o civilni jurisdikciji in sodnih odločbah iz leta 1982 (Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982);
 • Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ali Uredbe (EU) št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev) ali
 • druge zakonske določbe.

Izpolnjene morajo biti tudi številne druge zahteve (npr. da v drugi zadevni jurisdikciji ne poteka postopek na podlagi istega tožbenega temelja).

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Na Severnem Irskem elektronsko vročanje v civilnih postopkih ni dovoljeno.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Če je treba na podlagi pravil pisanje vročiti osebno (npr.  civilno listino glede izvršitve ali pridržanja na podlagi člena 107 odredbe o izvrševanju sodnih odločb iz leta 1981, ki se nanaša na Severno Irsko (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981), se lahko zunaj postopka pri sodišču vloži vloga, s katero se sodišče prosi za dovoljenje za uporabo alternativnega načina vročitve. Sodišče lahko na primer odredi nadomestno vročitev:

 • po pošti,
 • prek oglasa,
 • prijatelju,
 • sorodniku,
 • zavarovalnici.

Če je toženec zunaj Severne Irske, lahko sodišče odredi nadomestno vročitev, če se ugotovi, da je toženec iz Severne Irske odšel, da bi se izognil pravdi.

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Če se uporabi drug način vročitve, se v odločbi sodišča navede način vročanja in kdaj se šteje, da je bilo pisanje vročeno.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Oddaja pisanja na določeno mesto na Severnem Irskem ni običajni način vročanja.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Če naslovnik zavrne vročitev (če na primer zavrača identifikacijo), lahko vročevalec pisanje vroči drugi osebi, ki jo pozna in ki je starejša od 16 let (npr. naslovnikovemu zakoncu). Če ni druge osebe, ki bi ji bilo mogoče vročiti pisanje, se izda potrdilo o nevročitvi. Če ni mogoče pridobiti dokaza o identiteti, se pisanje ne šteje za vročeno (tudi če zavrnitev ni bila veljavna).

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

Priporočena dostava prek družbe Royal Mail (ki je izvajalec poštnih storitev v Združenem kraljestvu) se opravi na naslov in ne posamezniku. Zato je mogoče, da nekdo drug in ne naslovnik prejme pisanje, če živita na istem naslovu.

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

Če na naslovu prejemnika nihče ne podpiše prejema pisanja, se to vrne v lokalni poštni urad prejemnikovega naslova. Če pisanje v roku ni prevzeto (glej v nadaljevanju), se vrne pošiljatelju.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Če dostava na naslovu ni mogoča, se tam pusti kartica z obvestilom o neuspešni dostavi. Na njej je navedeno, kje lahko naslovnik prevzame pisanje, in rok, v katerem ga lahko prevzame. V primeru priporočene pošiljke, ki se pošilja znotraj Združenega kraljestva, je treba pisanje prevzeti v enem tednu. V primeru priporočene pošiljke, ki se pošilja mednarodno, je rok tri tedne.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

Pri višjem sodišču se lahko zahteva dokazilo o vročitvi v obliki zaprisežene izjave, v kateri se navede:

 • kdo je vročitev opravil;
 • komu je bilo pisanje vročeno (sklicevati se je mogoče na fotografijo prejemnika ali na dejstvo, da je ta svojo identiteto potrdil);
 • kje in kako je bila vročitev opravljena;
 • dan in datum vročitve.

Vročevalec mora podrobnosti vročitve navesti na izvirnem pisanju.

Zaprisežena izjava o vročitvi po pošti ali z namestitvijo v hišni predalčnik mora vsebovati navedbo, da se domneva, da bo toženec za pisanje izvedel, in da pisanje ni bilo vrnjeno kot nedostavljeno.

V nujnih zadevah se vročitev lahko dokaže z zaslišanjem prič.

Pri grofijskem sodišču:

 • naroka se udeleži vročevalec, ki na podlagi svojih evidenc s podrobnostmi o vročitvah priseže, da so potrditve vročitve pravilne;
 • vročitev prek pravnega svetovalca se dokazuje s potrdilom o pošiljanju na prvi strani civilne listine.

Pri višjem sodišču in grofijskih sodiščih pa velja:

 • pisanje, vročeno s pošto prvega razreda, se šteje za vročeno po sedmem delovnem dnevu (lahko pa se predložijo dokazi, da je bilo vročeno prej);
 • telefaks, poslan na delovni dan po 16. uri, se šteje za vročen naslednji dan;
 • pisanje, vročeno prek zasebne storitve za vročanje pisanj (DX), se šteje za vročeno drugi delovni dan po tistem, ko je oddano v predalčnik storitve DX.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Če pravni svetovalec ni pooblaščen za sprejemanje pisanj v imenu toženca, se ves postopek razveljavi. V ostalih primerih lahko sodnik odloči, da je bilo pisanje zadovoljivo vročeno, če obstajajo dokazi, da je toženec dejansko prejel pisanje, ali če gre za tehnično pomanjkljivost vročitve. V ostalih primerih lahko sodnik odloči, da je bilo pisanje zadovoljivo vročeno, če obstajajo dokazi, da je toženec dejansko prejel pisanje, ali če gre za tehnično pomanjkljivost vročitve.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

Vročanje po pošti se plača v skladu s poštnimi stroški pošiljanja pošiljk prvega razreda. Takse vročevalcev za osebno vročitev so določene v zakonu. Trenutna taksa za osebno vročitev civilne listine je 12 GBP, poziva pa 45 GBP.

Zadnja posodobitev: 20/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.