Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

Izraz „vročanje pisanj“ na splošno pomeni sklicevanje na to, da toženec dejansko prejme poziv ali drugo pisanje, zato da je uradno obveščen o sodni zadevi ali odločbi in/ali pozvan na obravnavo ter da je seznanjen z ustreznimi roki sodišča.

Namen poslovnika sodišča je zagotoviti, da se ne ogrozi pravno varstvo toženca ter da toženec prejme vse zahtevane dokumente in obvestila o bližnjih datumih sodišča vsaj v najkrajšem dovoljenem obdobju. Sodnik pred odločanjem o zadevi navadno zahteva dokazilo o vročitvi.

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

Pisanja, ki jih je treba uradno vročiti, so na splošno:

  • dopis, ki toženca obvesti, da se bo začela tožba pred sodiščem, če se ne odzove na ta dopis;
  • začetna vloga/poziv na skrajšani postopek itd.;
  • nekatera pisanja med potekom zadeve na sodišču;
  • obvestilo o sodbi/odločbi;
  • stroški za plačilo (korak pred ukrepom izvršbe);
  • pisanja v zvezi s katerim koli postopkom izvršbe.

Pri nekaterih vrstah civilnega postopka se zahteva vročitev dodatnih, posebnih pisanj.

Več informacij je na voljo v poglavju 16 Poslovnika glavnega civilnega sodišča (Court of Session Rules), poglavju 5 Poslovnika grofijskega sodišča o rednem postopku (Sheriff Court Ordinary Cause Rules), v poglavju 5 Poslovnika o skrajšanem postopku (Summary Cause Rules) in v delu 6 Poslovnika o poenostavljenem postopku (Simple Procedure Rules).

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

a. Zunajsodna pisanja, kot je dopis pred tožbo pred sodiščem, in sodna pisanja, na primer vloge ali pozive, se lahko izročijo po pošti (z redno pošto prvega razreda). V tem primeru poštni uslužbenec dostavi pisanje tožencu v njegovo stanovanjsko hišo/na kraj poslovanja in pridobi podpisano vročilnico. Vročitev sodnih pisanj po pošti lahko naroči samo pravni svetovalec, sodni vročevalec ali sodni izvršitelj, v nekaterih primerih pa jih lahko v okviru poenostavljenega postopka naroči sodni uslužbenec;

b. če je ta pisanja treba vročiti osebno, to stori sodni vročevalec ali sodni izvršitelj (to je najbližja ustreznica francoskega izraza huissier de justice);

c. stroški za plačilo in večino drugih pisanj v zvezi s postopkom izvršbe se vročijo osebno, vroči pa jih tudi sodni vročevalec ali sodni izvršitelj.

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Ker Združeno kraljestvo nima takega registra stalnih prebivališč, kot ga imajo številne druge države članice, zaprošeni organ na Škotskem ne more pridobiti naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanja. Če je pisanja treba vročiti družbi in če prejemniki na navedenem naslovu zavrnejo vročitev, lahko sprejemni organ na Škotskem poišče registrirani naslov družbe (če je drugačen) in vroči pisanja na tem naslovu.

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Kot je že bilo navedeno, Združeno kraljestvo nima registra stalnih prebivališč. Da se poišče naslov osebe, je treba uporabiti pooblaščence, ki lahko sledijo posameznikom ali uporabijo mnoga spletišča z nekaterimi podatki o naslovih. Naslednji seznam ni izčrpen, vsebuje pa nekaj primerov vrst spletišč, ki so na voljo. Nekatera spletišča, na primer iskanje po imeniku (prva povezava), so brezplačna. Za druge je treba plačati pristojbino.

Imenik družbe British Telecommunications.

Iskalniki naslovov na spletiščih 192 in UKRoll.

Sledenje ljudi na spletišču Tracesmart.

Sedež družbe se lahko poišče na spletišču registra družb Companies House. Nekatera iskanja družb so na voljo brezplačno, za podrobnejša iskanja pa je treba plačati pristojbino.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

Na Škotskem ni mogoče zahtevati naslova na podlagi Uredbe (ES) št. 1206/2001.

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

a. Vročitev po pošti – z redno pošto prvega razreda;

b. osebna vročitev – pisanje tožencu osebno vroči sodni vročevalec ali sodni izvršitelj;

c. osebna vročitev – pisanje se vroči sostanovalcu/zaposlenemu v stanovanjski hiši / na kraju poslovanja.

Če po skrbnem poizvedovanju sodni vročevalec ali sodni izvršitelj meni, da obstajajo razumni razlogi za sklepanje, da toženec prebiva na naslovu poziva, se lahko pisanja pustijo pri sostanovalcu v stanovanjski hiši / zaposlenemu na kraju poslovanja;

d. osebna vročitev – v zadevah, ki niso povezane s posameznim tožencem (ampak z drugim pravnim subjektom, npr. registrirano družbo).

Osebno vročitev je mogoče opraviti tako, da se poziv vroči posamezniku, na primer na kraju poslovanja, in sicer tako, da je mogoče razumno pričakovati, da bo poziv prejel dejanski pravni zastopnik toženca;

e. osebna vročitev – oddaja/pritrditev.

Kadar sodni vročevalec/sodni izvršitelj tožencu ne more osebno vročiti pisanja, lahko:

  • pusti poziv v stanovanjski hiši/na kraju poslovanja ali
  • pritrdi poziv na vrata stanovanjske hiše/kraja poslovanja;

f. kadar naslov ni znan – sodnik lahko odobri vročitev z:

  • objavo oglasa v lokalnem časniku, ki se razpošilja na območju zadnjega znanega naslova toženca, ali
  • s pritrditvijo kopije začetne vloge/poziva na oglasno tablo sodišča;

g. trenutno ni določb o vročitvi vloge ali poziva, odločbe ali stroškov za plačilo po telefaksu ali e-pošti. Nekatera druga pisanja, ki jih je treba med nekaterimi postopki obravnavati kot zaupna, se lahko pošljejo elektronsko ali v kateri koli pisni obliki;

h. za vročitev osebam zunaj Škotske glej poglavje 16 Poslovnika glavnega civilnega sodišča (Court of Session Rules), poglavje 5 Poslovnika grofijskega sodišča o rednem postopku (Sheriff Court Ordinary Cause Rules), poglavje 5 Poslovnika o skrajšanem postopku (Summary Cause Rules) in del 6 Poslovnika o poenostavljenem postopku (Simple Procedure Rules)

(Za pozive, vloge itd., ki prihajajo na Škotsko, v zadevah, ki se ne obravnavajo na podlagi uredbe EU o vročanju, na podlagi haaške konvencije o vročanju ali prek osrednjega organa, se uporabljajo vsa posebna pravila in postopki iz točk a do g. Na primer osebna vročitev poziva, izdanega zunaj Škotske, tožencu na Škotskem, je zakonita le, če je skladna s poslovnikom škotskega sodišča.);

i. v vseh primerih vročitve, ki je ne izvede sodišče, je treba med postopkom vložiti potrdilo o opravljeni storitvi, ki ga podpiše pravni svetovalec toženca, sodni vročevalec ali sodni izvršitelj.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Glej odgovor 5(g) zgoraj.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Kadar so prejete zahteve iz drugih držav članic, je običajni način vročitev na Škotskem tak, da sodni vročevalec osebno vroči pisanja tožencu na njegovem zadnjem znanem naslovu ali kraju poslovanja. V skladu s škotskim pravom so dovoljeni drugi načini dostave, vendar pa jih osrednji organ ne uporablja za vročitev pisanj.

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Kot je že bilo navedeno, je edini način vročanja pisanj na Škotskem, ki ga uporablja osrednji organ, vročitev po sodnem vročevalcu.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Oddaja pisanj na določenem kraju (npr. na poštnem uradu) ni alternativni način vročanja na Škotskem.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Če je bil uporabljen ustrezen način vročanja, velja domnevni datum vročitve, ne glede na to, ali naslovnik vročitev sprejme. Edina izjema je ta, ki je dovoljena v skladu s členom 8(1) in Prilogo II uredbe v zvezi s tem, ali je pisanje v jeziku, ki ga naslovnik razume.

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

Priporočena dostava prek družbe Royal Mail (ki je izvajalec poštnih storitev v Združenem kraljestvu) se opravi na naslov in ne posamezniku. Zato je mogoče, da bo pisanja prejela druga oseba in ne naslovnik, če ta oseba živi na istem naslovu.

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

Če na zahtevanem naslovu ni na voljo nikogar, ki bi podpisal vročitev pisanj, se pisanja vrnejo na lokalni poštni urad. Če pisanja niso prevzeta v roku (glej odgovor v nadaljevanju), se vrnejo pošiljatelju.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Če dostava na naslovu ni mogoča, se tam pusti kartica z obvestilom o neuspešni dostavi. Na njej je navedeno, kje lahko naslovnik prevzame pisanje in rok, v katerem ga lahko prevzame. V primeru priporočene pošiljke, ki se pošilja znotraj Združenega kraljestva, je treba pisanje prevzeti v enem tednu. V primeru priporočene pošiljke, ki se pošilja mednarodno, je rok tri tedne.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

a. Za vročitev po pošti glej že navedeno. Pošta se pošilja z redno pošto prvega razreda. Sodišče za dokazilo o vročitvi zahteva potrdilo o opravljeni storitvi, vključno s potrdilom o prejetju poštnega urada;

b. pri osebni vročitvi sodni vročevalec/sodni izvršitelj predloži potrdilo o opravljeni storitvi, ki so ga podpisali uslužbenci, vključeni v opravljanje storitve, in na katerem je opisan način vročitve;

c. za potrdila o pošiljkah, izdanih zunaj Škotske, glej ustrezne razdelke poslovnika sodišča, kot je že bilo navedeno. Za pozive itd., ki prihajajo na Škotsko, veljajo vsa pravila iz točk a do b.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Sodnik se mora pred odločanjem o zadevi prepričati, da so bila pisanja tožencu vročena pravilno in pošteno. Vročitev mora biti opravljena ustrezno, drugače lahko toženec upravičeno uporabi pravno sredstvo za razveljavitev vsake sprejete odločbe na podlagi tega, da se je tožba začela brez možnosti ugovora ali celo seznanitve z njo. Če je očitno, da je bil toženec s tožbo seznanjen, ker je bil na njej navzoč, so na podlagi njegove navzočnosti odpravljene vse napake v zvezi z vročitvijo.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

Vročitev po pošti: z redno pošto prvega razreda po trenutnih stroških.

Če vročitev po pošti opravi sodni vročevalec ali sodni izvršitelj, se mu izplača dodatna pristojbina, določena v zakonodaji glede na okoliščine zadeve.

Osebna vročitev: pristojbine, ki jih zaračuna sodni vročevalec/sodni izvršitelj, so določene v zakonodaji glede na okoliščine zadeve.

Zadnja posodobitev: 23/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.