Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

„Vročanje pisanj“ pomeni posredovanje pisanj.

Posebna pravila, ki urejajo vročanje pisanj, določajo potrebne pogoje za zanesljivo predložitev sodnih ali izvensodnih pisanj ter čas, kraj, način in osebo, ki se ji pisanje predloži, in sicer tako v postopku (sodna pisanja) kot izven postopka (izvensodna pisanja).

Opozoriti je treba, da po sodni praksi španskega ustavnega sodišča vročitev pisanj pomeni potrebno predhodno jamstvo, brez katerega druga ustavna jamstva ne morejo začeti učinkovati (sodba ustavnega sodišča STC 1/1993 z dne 13. januarja 1993).

Sodišča morajo zagotoviti pravilno vročanje pisanj. Če bi bila sodna odločba izdana brez zaslišanja ene od strank, bi to pomenilo kršitev načela kontradiktornosti in ta stranka bi ostala brez ustrezne obrambe, če bi se ugotovilo, da je bila odločba dejansko izdana brez zaslišanja ene od strank (sodba ustavnega sodišča STC 54/2010 z dne 4. oktobra 2010).

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

V skladu s členom 149 zakona o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil) morajo procesne odločbe, izdane v sodnem postopku, uradno vročiti podporni uradi pravosodne uprave (oficinas judiciales), tj. sodišča in skupna središča za posredovanje pisanj (Servicios Comunes Procesales de Actos de Comunicación).

Sodna pisanja so:

 1. obvestila, kadar se z njimi obvešča o odločbi ali postopku;
 2. odredbe, ki od naslovnika zahtevajo, da se zglasi na sodišču in v določenem roku opravi določeno dejanje;
 3. sodni pozivi, v katerih je določen kraj, datum in čas, ko se mora naslovnik zglasiti na sodišču in opraviti določeno dejanje;
 4. odredbe, s katerimi se naslovniku v skladu z zakonom naroča, naj opravi določeno dejanje ali se ga vzdrži;
 5. odredbe, s katerimi se zahteva izdaja potrdil ali dokazil ali izvedba drugega dejanja, za katerega so pristojni registratorji, notarji ali sodni uradniki;
 6. memorandumi, namenjeni izvensodnim organom in uradnikom.

Vsako pisanje, ki ga sodišče med postopkom prejme od strank, tretjih oseb na zahtevo sodišča ali izvedencev, ki jih je imenovalo sodišče, je treba uradno vročiti.

Prav tako je treba uradno vročiti izvensodna pisanja (npr. notarske listine), kot jih je Sodišče Evropske unije opredelilo v zadevi C-223/14 (Tecom Mican), kar velja tudi izven sodnega postopka, kot je Sodišče EU odločilo v zadevi C-14/08 (Roda Golf).

Skratka, pisanja, ki jih pravosodni organi uporabljajo za komuniciranje s strankami v postopku in tretjimi osebami, je mogoče razvrstiti na naslednji način:

 • komunikacija s strankami v postopku: obvestila, odredbe za izvedbo določenega dejanja, sodni pozivi in sodne odredbe;
 • komunikacija s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki niso vključene v postopek: sodni pozivi in sodne odredbe;
 • komunikacija z notarji, registratorji ali uradniki, zaposlenimi v pravosodni službi: nalogi;
 • komunikacija z izvensodnimi organi in drugimi uradniki: memorandumi.

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

V skladu s členom 152 zakona o civilnem postopku vročanje pisanj poteka pod vodstvom sodnega uradnika (Letrado de la Administración de Justicia, ki se je do leta 2015 imenoval Secretario Judicial) vsakega sodišča, ki je odgovoren za ustrezno organizacijo vročanja pisanj.

Pisanja vroči sodni izvršitelj ali procesni pooblaščenec osebe, ki naroči vročitev in nosi stroške.

Pisanja se štejejo za zakonito vročena, če potrdilo o vročitvi vsebuje zadostne dokaze, da so bila zadevna pisanja izročena naslovniku osebno ali dostavljena na njegov naslov. Procesni pooblaščenec je odgovoren za potrditev identitete in statusa osebe, ki prevzame vročeno pisanje, kar je treba zabeležiti s podpisom kopije pisanja in navedbo datuma vročitve.

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če naslovnik ne prebiva več na naslovu, ki je znan organu prosilcu?

Ne. Organ prosilec mora za vložitev zahtevka za ugotovitev prebivališča naslovnika uporabiti obrazec iz Uredbe (ES) št. 1206/2001.

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

V Španiji tak odprti register ne obstaja. Vendar imajo španska sodišča na voljo več podatkovnih zbirk z omejenim dostopom (omrežje Punto Neutro Judicial), v katerih lahko poizvejo o naslovu in premoženju osebe, če za to obstaja ustrezen razlog. Če pravosodni organ torej ne pozna naslova fizične ali pravne osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, mora zaprositi za poizvedbo v podatkovnih zbirkah, ki so dostopne sodiščem.

Pri tem mora sporočiti podatke s španske osebne izkaznice ali davčne podatke osebe, na katero se poizvedba nanaša, ali njeno identifikacijsko številko, ki ji je bila dodeljena kot tujemu državljanu, ki prebiva v Španiji. Če zadevna oseba nima takega španskega osebnega dokumenta, mora organ poleg imena in priimka osebe predložiti še druge podatke, na primer številko potnega lista, datum rojstva ali državljanstvo, saj v nasprotnem primeru poizvedba morda ne bo uspešna. Za tako poizvedbo ni treba plačati takse.

Poleg tega lahko stranke za ugotovitev naslova uporabijo druge javne registre. Za dostop do takih registrov se plača taksa, katere znesek je odvisen od podatkov, ki se zahtevajo.

4.3 Kako organi v tej državi članici obravnavajo zaprosila, poslana na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so namenjena ugotovitvi trenutnega naslova osebe?

Ko pristojni španski organ prejme obrazec A, kot je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001, z zaprosilom za ugotovitev trenutnega naslova osebe, podporni urad pravosodne uprave pregleda podatkovne zbirke, ki vsebujejo podatke o naslovih fizičnih in pravnih oseb.

Če je navedenemu obrazcu priloženo zaprosilo za vročitev pisanja na podlagi Uredbe (ES) št. 1393/2007 in se ob poizvedbi naslova izkaže, da španski organ nima krajevne pristojnosti za vročitev takega pisanja, mora v skladu s členom 6(4) Uredbe zaprosilo poslati pristojnemu organu za sprejem in o tem s standardnim obrazcem obvestiti organ za pošiljanje.

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

V skladu s členom 152 zakona o civilnem postopku se lahko pod vodstvom sodnega uradnika (Letrado de la Administración de Justicia) pisanja vročijo na katerega koli od naslednjih načinov:

 1. po procesnem pooblaščencu (procurador), če je pisanje naslovljeno na osebo, ki jo ta pooblaščenec zastopa v postopku;
 2. po pošti, telegramu, elektronski pošti ali z drugimi elektronskimi sredstvi, ki zagotavljajo zanesljivo potrdilo o prejemu, datumu in času prejema ter vsebini vročenega pisanja;
 3. z osebno vročitvijo izvoda dobesednega zapisa odločbe, o kateri mora biti naslovnik obveščen, ali odredbe sodišča ali sodnega uradnika, ali sodnega poziva oziroma odredbe za izvedbo določenega dejanja;
 4. vsekakor pa s sredstvi za oddaljen dostop po osebju španske pravosodne službe (Administración de Justicia), če naslovnik ni pooblastil procesnega pooblaščenca in v zadevi sodelujejo državno tožilstvo (Ministerio Fiscal), državna pravna služba (Abogacía del Estado), pravni svetovalci v španskem parlamentu in zakonodajnih zborih (Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas) ali pravna služba oddelka za socialno varnost (Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social), drugi vladni oddelki avtonomnih skupnosti ali lokalni organi.

Pisanje se šteje za zakonito vročeno, če potrdilo o vročitvi vsebuje zadostne dokaze, da je bilo zadevno pisanje izročeno zadevni osebi na domačem naslovu, na elektronski naslov, določen v tak namen, po elektronskem portalu za obveščanje ali s katerimi koli sredstvi za oddaljen dostop ali elektronskimi sredstvi, ki jih izbere naslovnik.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Elektronske sodne datoteke se v Španiji uvajajo na podlagi zakona št. 18/2011 z dne 5. julija 2011, ki ureja uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v pravosodni službi. Zakon o civilnem postopku je bil spremenjen z zakonom št. 42/2015 z dne 5. oktobra 2015, v skladu s katerim morajo vsi delavci v pravosodnem sektorju od 1. januarja 2016 za vročanje pisanj v zvezi s postopki uporabljati sisteme na daljavo. Ti sistemi so bili razviti v okviru platforme LexNET, katere uporabo ureja kraljevi odlok št. 1065/2015 z dne 27. novembra 2015 v krajevni pristojnosti ministrstva za pravosodje.

Za izvajanje tega se lahko zainteresirane stranke prijavijo k postopkom obveščanja v elektronskih sodnih dvoranah (Sedes Judiciales Electrónicas).

V skladu s členom 273(3) zakona o civilnem postopku morajo vsi delavci v pravosodnem sektorju uporabljati sisteme na daljavo ali elektronske sisteme, ki jih vodi pravosodna služba, za predložitev pisanj (o začetku postopka ali drugih pisanj) in drugih pisanj na način, ki zagotavlja pristnost predložitve ter zanesljivo in popolno potrdilo o predložitvi in prejemu teh pisanj ter datumu predložitve in prejema. V vsakem primeru morajo pri komuniciranju s pravosodno službo elektronska sredstva uporabljati vsaj naslednji subjekti:

 1. pravne osebe;
 2. subjekti brez pravne osebnosti;
 3. strokovnjaki, ki delajo na področjih, ki zahtevajo registracijo v poklicni organizaciji, za vse formalnosti in dejanja, ki jih izvajajo s pravosodno službo pri opravljanju svojih poklicnih dejavnosti;
 4. notarji in registratorji;
 5. zastopniki zainteresirane stranke, ki mora elektronsko poslovati s pravosodno službo;
 6. uradniki v javni upravi za vsa dejanja in ukrepe, ki jih izvajajo zaradi svojega položaja.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Kadar je treba izvod odločbe ali sodni poziv poslati s priporočeno pošto ali telegramom s povratnico ali na drug podoben način, ki omogoča pridobitev zanesljivega potrdila o vročitvi, datumu vročitve in vsebini pisanja, ki je bilo vročeno, mora sodni uradnik v spis zabeležiti podatke o pošiljanju pisanja in njegovi vsebini ter, če je ustrezno, priložiti povratnico, drugo potrdilo o vročitvi ali potrdilo procesnega pooblaščenca, iz katerega izhaja, da je vročitev opravil.

Vročitev z (javno) objavo lahko v Španiji odredi le pravosodni organ, ki je pristojen za izdajo odločbe v postopku v glavni stvari, če vročitev ni bila uspešna na naslovih, opredeljenih s poizvedbo o naslovu osebe, ki ji je pisanje treba vročiti (člen 164 zakona o civilnem postopku). Sodni uradnik kot organ za sprejem zaprosila za vročitev na podlagi Uredbe (ES) št. 1393/2007 torej ne sme odrediti vročitve z (javno) objavo, saj ne odloča v postopku v glavni stvari, ampak zagotavlja zgolj pravosodno pomoč.

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Pisanje se šteje za vročeno, če so izpolnjene zakonske zahteve glede vsakega možnega načina vročanja.

Vsekakor pa se uporabi način, ki omogoča, da se v spis vloži zanesljivo potrdilo o prejemu vročenega pisanja, datumu in času prejema ter vsebini pisanja.

Kadar je treba izvod odločbe ali sodni poziv poslati s priporočeno pošto ali telegramom s povratnico ali na drug podoben način, ki omogoča pridobitev zanesljivega potrdila o vročitvi, datumu vročitve in vsebini pisanja, ki je bilo vročeno, mora sodni uradnik v spis zabeležiti podatke o pošiljanju pisanja in njegovi vsebini ter, če je ustrezno, priložiti povratnico, drugo potrdilo o vročitvi ali potrdilo procesnega pooblaščenca, iz katerega izhaja, da je vročitev opravil.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Če obvestila ali pisanja ni mogoče vročiti po pošti, izvajalec poštnih storitev pusti naslovniku obvestilo, da mu je bil poslan dopis ali pisanje, ki ga lahko na določenem poštnem uradu prevzame v določenem roku.

Če so vročitev poskušali opraviti uradniki podpornega urada pravosodne uprave, v hišnem predalčniku naslovnika pustijo obvestilo o tem, v katerem roku lahko pisanje prevzame na sodišču.

Če naslovnik prebiva v sodnem okraju sodišča in zadevno pisanje ne zahteva zastopanja po pravnem zastopniku ali samozastopanja v postopku, se mu lahko na kateri koli način, naveden v prvem odstavku, pošlje obvestilo o odredbi, s katero se od njega zahteva, naj se zglasi na sodišču, da bo obveščen o sodni odločbi ali drugem postopkovnem ukrepu, da se izda odredba ali da se izroči pisanje (člen 160(3) zakona o civilnem postopku).

V obvestilu mora biti podrobno navedeno, zakaj naj se naslovnik zglasi na sodišču ter na kateri postopek in zadevo se odredba nanaša; obvestilo mora vsebovati tudi opozorilo naslovniku, da se bo, če se ob navedenem času ne bo zglasil na sodišču in za to ne bo imel upravičenega razloga, štelo, da je bil obveščen oziroma da je bilo pisanje izročeno (člen 160(3) zakona o civilnem postopku).

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Če naslovnik brez upravičenega razloga zavrne sprejem pisanja, se šteje, da mu je bilo pisanje vročeno in da ima enake učinke, kot če bi bilo vročeno, pri čemer različni procesni roki začnejo teči naslednji dan po zavrnitvi (člen 161(2) zakona o civilnem postopku).

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 14 uredbe o vročanju)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 14 uredbe o vročanju), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

V skladu z zakonom je treba poštne pošiljke izročiti naslovniku ali osebi, ki jo je pooblastil, ali jih pustiti v poštnem predalu ali domačem hišnem predalčniku, odvisno od vrste pošiljke. Šteje se, da je naslovnik osebo na svojem domačem naslovu pooblastil za sprejem poštnih pošiljk, če taka oseba izkaže svojo istovetnost in prevzame odgovornost za prevzeto pošiljko, vendar pa to ne velja, če taka oseba temu izrecno nasprotuje (člen 24 zakona št. 43/2010 z dne 30. decembra 2010 o univerzalni poštni storitvi, pravicah uporabnikov in trgu poštnih storitev).

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 14 Uredbe št. 1393/2007, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

V zakonu mora biti določeno, kako ravnati, kadar poštnih pošiljk iz katerega koli razloga ni mogoče izročiti naslovniku ali vrniti pošiljatelju. V takem predpisu je določen postopek ugotavljanja naslovnikovega naslova, izvora in destinacije pošiljk, zaslišanje pošiljatelja ali poziv pošiljatelju na sodišče ter začasna hramba, prevzem in uničenje pošiljk.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Poštni uslužbenec naslovniku pusti obvestilo, da lahko v določenem roku na določenem poštnem uradu prevzame pošiljko. Če naslovnik pošiljke v navedenem roku ne prevzame, se to zabeleži in pošiljka se vrne pošiljatelju.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

Domneva se, da pooblaščeni izvajalec poštnih storitev pri razpošiljanju, dostavi in prevzemu pisanj upravnih in sodnih organov, ob zavrnitvi sprejema ali kadar je vročitev nemogoče opraviti, fizično ali na daljavo, ravna pošteno in zanesljivo.

Osebna vročitev po sodnem osebju se zabeleži v pisnem potrdilu, v katerem sodni uradnik navede izid vročitve. Če je mogoče vročitev opraviti naslovniku samemu, mora potrdilo o vročitvi vsebovati podpis naslovnika ali navedbo o njegovi zavrnitvi podpisa prejema in obvestilo, da se šteje, da mu je bilo pisanje vročeno (glej vprašanje 7.4; člen 161(3) zakona o civilnem postopku).

V členu 161(3) zakona o civilnem postopku je določeno, da če se poskus vročitve opravlja na naslovnikovem domačem naslovu, kot je v davčne namene naveden v občinskem registru naslovov ali v katerem koli drugem uradnem registru ali objavi trgovinskega združenja, ali če se poskus vročitve opravlja v stanovanju ali drugih prostorih, ki jih ima tožena stranka v najemu, naslovnik pa tam ni dosegljiv, se lahko pisanje v zaprti kuverti vroči kateremu koli zaposlenemu, družinskemu članu ali osebi, s katero naslovnik živi ter ki je starejša od 14 let in je dosegljiva na naslovu, ali skrbniku stavbe, če ta obstaja; v vseh navedenih primerih mora vročevalec prejemnika obvestiti, da mora izvod odločbe ali sodni poziv izročiti osebi, na katero je naslovljen, ali to osebo obvestiti o pisanju, če ve, kje je naslovnik, ter prejemnika opozoriti na odgovornost varstva naslovnikovih podatkov.

Če je pisanje naslovljeno na naslov, na katerem naslovnik dela zgolj občasno, se, če je naslovnik odsoten, vroči osebi, ki izjavi, da naslovnika pozna, če pa obstaja oddelek, pristojen za sprejem pisanj ali predmetov, pa osebi, ki vodi tak oddelek; v takem primeru mora vročevalec prejemnika obvestiti v skladu s predhodnim odstavkom.

V potrdilu o vročitvi se navede ime naslovnika pisanja, datum in čas neuspelega poskusa vročitve na domu, ime osebe, ki prevzame izvod odločbe ali sodni poziv in njeno razmerje do naslovnika, pri čemer se šteje, da je pisanje, ki je tako vročeno, veljavno vročeno.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Vročitev, ki ni opravljena v skladu z zakonom, je neveljavna, saj lahko zadevna oseba ostane brez ustrezne obrambe. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije (C-354/15, Henderson) velja, da če pisanju ni priložen prevod bodisi v jeziku, ki ga tožena stranka razume, bodisi v uradnem jeziku zaprošene države članice ali, če je v tej državi članici več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer je treba opraviti vročitev, ali če se standardni obrazec iz Priloge II k navedeni uredbi ne posreduje toženi stranki, je treba tako opustitev popraviti v skladu z navedeno uredbo, tako da se zadevni stranki pošlje standardni obrazec iz Priloge II k navedeni uredbi.

11 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko?

Če vročitev opravi sodišče, podporni urad pravosodne uprave ali skupno središče za vročanje, stroške vročitve nosi zadevni pravosodni organ, pri čemer osebi, ki naroči vročitev, ni treba plačati nobene takse.

Zadnja posodobitev: 22/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.