Delgivning av rättsliga handlingar

För den som medverkar i ett rättsligt förfarande och behöver skicka och/eller ta emot rättegångshandlingar och andra handlingar finns nationell information om hur man ska gå tillväga här.

Rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur reglerar delgivningen av rättegångshandlingar och andra handlingar mellan EU-medlemsstaterna. Genom förordningen införs ett förfarande för att delge handlingar mellan EU-länder, inklusive Danmark, via särskilda ”sändande organ” och ”mottagande organ”.

I förordningen hänvisas exempelvis till rättsliga handlingar som stämningar som meddelar att förfarandet har inletts, överklaganden, svaromål, förelägganden eller utomrättsliga handlingar som notariehandlingar som måste delges i ett annat EU-land än det land där du bor.

För fördjupad information från ett visst land, välj det landets flagga.

Senaste uppdatering: 11/05/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.