På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Delgivning av rättsliga handlingar

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad innebär det juridiska begreppet "delgivning" i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar?

Med begreppet ”delgivning av handlingar” avses i praktiken delgivning på lämpligt sätt av handlingar som används i domstolsförfaranden.

Reglerna anger vilka ramar som ska följas för att

  • möjliggöra att handlingar delges på ett sätt som godkänns av domstolen,
  • tillhandahålla en mekanism som gör det möjligt för en part att visa att en viss handling har eller inte har delgetts,
  • fastställa en tidtabell inom vilken en handling kan anses ha delgetts (t.ex. personlig delgivning – anses ha delgetts samma dag såvida inte delgivningen har skett efter kl. 17 en vardag eller på en lördag, söndag eller allmän helgdag, då delgivningen anses ha skett nästa vardag).

2 Vilka handlingar måste, enligt lag, delges?

Handlingar som enligt lag ska delges inbegriper stämningsansökningar, käromål, svaromål, svar, meddelanden om ansökningar, framställningar, beslut och vittnesutsagor/edsvurna utsagor (om dessa används i rättegången).

3 Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven?

Den part som har utarbetat en handling ansvarar för delgivningen av den. En stämningsansökan ska exempelvis delges av käranden eller en vederbörligen bemyndigad advokat (solicitor). Gibraltars högsta domstol delger inte handlingar.

4 Adressuppgifter

4.1 Försöker det mottagande organet (vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur) på eget initiativ fastställa var adressaten befinner sig om denne inte längre bor på den adress som det begärande organet har angett?

Eftersom Gibraltar inte har ett folkbokföringsregister på samma sätt som i många andra medlemsstater kan det mottagande organet i Gibraltar inte få fram en adress till den person som ska delges handlingarna. Om handlingar ska delges ett företag och mottagarna på den angivna adressen vägrar att godta delgivningen kan delgivningsmyndigheten i Gibraltar dock fastställa företagets registrerade adress (om detta är en annan) och delge handlingarna till den adressen.

4.2 Har utländska rättsliga myndigheter och/eller parter tillgång till register eller tjänster i medlemsstaten som gör det möjligt att fastställa den berörda personens aktuella adress? Vilka register eller tjänster är det i så fall fråga om, och vilket förfarande måste följas? Uttas någon avgift?

Som nämndes ovan har Gibraltar inte något folkbokföringsregister. För att hitta en persons adress är det nödvändigt att anlita ombud som kan spåra enskilda eller använda sig av telefonkataloger som innehåller vissa uppgifter om adressaterna. Sökningar om telefonuppgifter är gratis. För andra sökningar tas en avgift ut. För att hitta ett företags säte måste en sökning göras vid Companies House. Dessa uppgifter är inte tillgängliga på webbplatsen.

4.3 Hur hanterar de behöriga myndigheterna i medlemsstaten en framställan i syfte att finna en persons aktuella adress (i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)?

Det går inte att begära en adress i Gibraltar via rådets förordning (EG) nr 1206/2001.

5 Vilket är det gängse sättet för delgivning? Finns det alternativa delgivningssätt (utöver sådan indirekt delgivning som avses i punkt 6)

Handlingar delges vanligtvis

  • genom personlig delgivning
  • per rekommenderat brev
  • per fax eller någon annan kommunikationsmetod
  • genom ett alternativt delgivningssätt som förordnats av en domare.

Ett strafföreläggande eller annat beslut vid äventyr av vite bör vanligtvis delges personligen.

6 Är elektronisk delgivning (delgivning av rättsliga eller andra handlingar med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel såsom e-post, internetbaserade säkra applikationer, fax, sms etc.) tillåten i civilrättsliga förfaranden? Vilka typer av förfaranden rör det sig om? Finns det begränsningar i användningen av detta delgivningssätt beroende på vem adressaten är (rättstillämpare, juridisk person, företag eller annan ekonomisk aktör etc.)?

Delgivning kan utföras per fax om en part eller dennes juridiska ombud tidigare skriftligen har meddelat den delgivande parten att han eller hon är villig att godta delgivning per fax. En liknande bestämmelse gäller vid delgivning per e-post, även om delgivning enligt reglerna endast kan ske om båda parter företräds av juridiska ombud.

7 Ιndirekt delgivning

7.1 Medger lagen andra delgivningssätt i sådana fall där delgivning inte varit möjlig (t.ex. delgivning på hemadressen, på delgivningsmannens kontor, per post eller genom anslag)?

Närmare detaljer om vilka regler och vilken praxis som gäller för delgivning i Gibraltar finns i del 6 i civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules).

Om en begäran om delgivning tas emot från en annan medlemsstat är gängse delgivningssätt i Gibraltar personlig delgivning av en exekutionstjänsteman som är knuten till domstolen. Om detta inte har varit möjligt får domaren tillåta ett annat delgivningssätt, vanligtvis delgivning per ordinarie postbefordran till den givna adressen (om detta är den permanenta eller senast kända adressen till den person som ska delges).

I annat fall kan delgivningen ske genom ett annat delgivningssätt som innebär delgivning nästa arbetsdag eller via fax eller någon annan elektronisk kommunikationsmetod. Om domstolen anser att det finns goda skäl att tillåta delgivning på ett sätt eller på en plats om vanligtvis inte tillåts enligt civilprocessreglerna kan domstolen förordna om ett alternativt delgivningssätt eller en alternativ delgivningsplats.

7.2 Om andra metoder används, när anses delgivning ha skett?

Med ordinarie postbefordran eller en annan leveransmetod som möjliggör leverans nästa arbetsdag anses handlingarna ha delgetts den andra dagen efter att handlingarna postades, lämnades hos, levererades till eller hämtades av den relevanta tjänsteleverantören förutsatt att den dagen infaller på en arbetsdag eller i annat fall den första arbetsdagen efter den dagen. När delgivningen sker med fax eller någon annan elektronisk metod före kl. 16.30 på en arbetsdag anses delgivningen ha skett den dagen, eller i annat fall den första arbetsdagen efter den dag handlingen skickades. Om ett alternativt delgivningssätt används specificeras delgivningssätt och den dag delgivningen anses ha skett i domstolsbeslutet.

7.3 Om man som alternativt delgivningssätt kan låta deponera handlingen på en viss plats (t.ex. ett postkontor), hur informeras adressaten om deponeringen?

Deponering av handlingar på en viss plats (t.ex. ett postkontor) är vanligtvis inte ett alternativt delgivningssätt. Om handlingar har delgetts genom rekommenderat brev som inte delats ut redovisas processen för att underrätta adressaten i punkt 8.

7.4 Vilka blir följderna om adressaten vägrar att motta handlingarna? Anses delgivning ändå ha skett om adressaten saknade grund för sin vägran?

Förutsatt att en domstol har godkänt delgivningssättet gäller den angivna delgivningsdagen oavsett om adressaten har tagit emot handlingarna eller inte.

8 Delgivning per post från utlandet (artikel 14 i delgivningsförordningen)

8.1 Om posten ska befordra en handling som skickats från utlandet till en adressat i medlemsstaten, och det rör sig om en situation där det krävs mottagningsbevis (artikel 14 i delgivningsförordningen), överlämnar posten i så fall handlingen enbart till adressaten själv eller kan den, i enlighet med nationella bestämmelser om postutdelning, även överlämna handlingen till en annan person på samma adress?

Rekommenderade brev som befordras av Gibraltars postväsende riktas till en enskild individ. Han eller hon får en avi om att ett brev/paket kan hämtas och detta kan endast lämnas ut om personen identifierar sig.

8.2 Hur kan delgivning av handlingar från utlandet i enlighet med artikel 14 i förordning nr 1393/2007 äga rum, om varken adressaten eller någon annan person med rätt att ta emot handlingarna (under förutsättning att det finns en sådan möjlighet enligt de nationella bestämmelserna om postutdelning) – jfr ovan) har kunnat anträffas på delgivningsadressen.

Om den person som får avin inte tar sig till postkontoret kan delgivningen inte ske på något annat sätt.

8.3 Medger posten en viss tid för avhämtning av handlingarna innan dessa returneras till avsändaren? Om ja, hur underrättas adressaten om att han eller hon har post för avhämtning på postkontoret?

Ja, efter den första avin om att personen har en försändelse att hämta har skickats till adressaten har denne 28 dagar på sig att hämta försändelsen innan en ny avi skickas ut. Om handlingarna efter ytterligare sju dagar fortfarande inte har hämtats ut skickas de tillbaka olevererade.

Adressaten underrättas genom ett meddelande som skickas till dennes adress.

9 Finns det något skriftligt bevis som styrker att handlingen har delgetts?

Om det i rättegångsreglerna anges att det krävs bevis för delgivningen ska ett delgivningsintyg utfärdas. Av detta bör det framgå att handlingen inte har returnerats olevererad, vilket delgivningssätt som använts och vilket datum handlingen postades/personligen delgavs/faxades/lämnades på en tillåten plats. Ett särskilt formulär finns för detta.

Om det är en stämningsansökan som har delgetts personligen måste käranden inge ett delgivningsintyg inom 21 dagar från delgivningen av stämningsansökan. I annat fall kan en tredskodom inte meddelas.

10 Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen? Anses delgivningen giltig ändå eller måste den göras om?

Ett nytt försök att delge handlingen bör i regel göras om relevant preskriptionsfrist ännu inte har löpt ut.

Högsta domstolen har dock rätt att i undantagsfall avstå från delgivning. Ett exempel på detta är om svaranden vederbörligen och fullständigt har delgetts en stämning men käranden inte har utfört delgivningen inom den föreskrivna fristen, t.ex. genom att den delgetts till fel adress.

11 Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket?

Eftersom delgivning utförs av en part i målet eller dennes advokat ska den parten betala eventuella avgifter till följd av delgivningen. Avgiften beror på vilket delgivningssätt som används.

Senaste uppdatering: 23/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.