Delgivning av rättsliga handlingar

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad innebär det juridiska begreppet "delgivning" i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar?

Delgivning av handlingar är ett kodifierat sätt att underrätta en fysisk eller juridisk person om en viss rättslig åtgärd, med olika rättsverkningar.

I lagstiftningen anges specifika förfaranden för delgivning av handlingar för att garantera att adressaten underrättas om sådana handlingar, vilket är nödvändigt om handlingarna ska få avsedd verkan. Detta innebär att så snart det erforderliga delgivningsförfarandet har genomförts anses adressaten ha fått kännedom om handlingen, och det är inte nödvändigt att bevisa att adressaten verkligen har satt sig in i vad som står i den. Handlingen får därefter de önskade rättsverkningarna.

2 Vilka handlingar måste, enligt lag, delges?

Informell delgivning (comunicazione) genomförs när sådan föreskrivs i lag eller förordnas av domstolen. I detta fall överlämnas ett kort meddelande om den handling eller de fakta som måste meddelades. Informell delgivning genomförs för att informera parterna eller andra berörda parter i ett mål att vissa bestämda processuella åtgärder har vidtagits eller att vissa inlagor har utfärdats (t.ex. ikraftträdandet av en dom, ett beslut om förhandlingsdatum eller uppskjuten förhandling, eller ett beslut som domstolen fattat utanför de formella förhandlingarna).

Formell delgivning (notificazione) måste genomföras när detta föreskrivs i lag och innebär att en bestyrkt kopia av originalhandlingen delges. De handlingar som delges på detta sätt kommer från domstolen (domar, där överklagandefristen börjar löpa från och med delgivningen), eller från parterna i målet (t.ex. stämningsansökningar för att pröva ett mål i sak).

3 Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven?

Informell delgivning utförs av domstolens kansli (cancelliere, artikel 136 i civilprocesslagen – Codice di Procedura Civile, CPC).

Formell delgivning utförs

–          i regel av en exekutionstjänsteman (ufficiale giudiziario), på begäran av en part eller av åklagarmyndigheten (pubblico ministero) eller av domstolens kansli (artikel 137 i CPC); exekutionstjänstemän agerar i enlighet med reglerna för territoriell behörighet (artiklarna 106 och 107 i presidentdekret (Decreto del Presidente della Repubblica) nr 1229 av den 15 december 1959); exekutionstjänstemän är de tjänstemän som enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1393/2007 är behöriga att sända och ta emot handlingar för delgivning i eller från en annan medlemsstat.

–          i vissa fall av en advokat (avvocato); en advokat får utföra formell delgivning antingen per post, om han eller hon har en lämplig fullmakt och har bemyndigats av det råd av advokater (Consiglio dell’Ordine) som han eller hon tillhör, eller genom direkt delgivning till en annan advokats adress om denne är bemyndigad att ta emot delgivningen för en av parternas räkning och som tillhör samma råd av advokater som den advokat som utför delgivningen (lag nr 890/1982 och lag nr 53/1994); Dessutom behöver en advokat inte inhämta advokatrådets tillstånd för att utföra formell delgivning via bestyrkt e-post (posta elettronica certificata, PEC) till en e-postadress som hämtats från offentliga register (artikel 3 a i lag 53/1994).

4 Adressuppgifter

4.1 Försöker det mottagande organet (vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur) på eget initiativ fastställa var adressaten befinner sig om denne inte längre bor på den adress som det begärande organet har angett?

Det mottagande organet i Italien är det gemensamma kontoret för exekutionstjänstemän vid appellationsdomstolen i Rom (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma, adress Viale Giulio Cesare 52 i Rom). Kontoret vidarebefordrar begäran om delgivning till lämplig exekutionstjänsteman beroende på var delgivningen ska ske.

Om adressaten inte finns på den adress som den begärande parten har angett vidtar exekutionstjänstemannen följande åtgärder:

–          Fysiska personer: Exekutionstjänstemannen ställer frågor till dem som bor på den angivna adressen eller deras grannar, vänder sig till det lokala folkbokföringskontoret (servizio anagrafe del comune) (om födelsedatum och födelseort anges på handlingen).

–          Juridiska personer: Exekutionstjänstemannen återlämnar handlingarna till den begärande parten så att denne kan begära delgivning till adressatens juridiska ombud. I så fall måste namnet på det juridiska ombudet och hans eller hennes bostadsadress anges i handlingen (artikel 145 CPC).

4.2 Har utländska rättsliga myndigheter och/eller parter tillgång till register eller tjänster i medlemsstaten som gör det möjligt att fastställa den berörda personens aktuella adress? Vilka register eller tjänster är det i så fall fråga om, och vilket förfarande måste följas? Uttas någon avgift?

Adressen ska tillhandhållas av det begärande organet eller den begärande parten, som är tvungen att skaffa fram adressen från de handlingar som finns att tillgå. Om det är nödvändigt att göra en sökning måste man än en gång skilja mellan fysiska personer och juridiska personer och företag

–          Fysiska personer: I tvistemål finns det inget centralt register. Ett intyg måste inhämtas från det lokala folkbokföringskontoret, som vanligtvis besvarar motiverade skriftliga ansökningar från parterna eller deras advokater och anger huruvida en avgift tas ut (i Rom är avgiften för närvarande 0,26 euro per intyg) eller om något annat krävs (i regel ett frankerat kuvert med adressatens adress som kan användas för adressatens svar). Sedan 2016 har intyg från folkbokföringsregistret som begärs av advokatbyråer för delgivning av handlingar varit befriade från skyldigheten att betala stämpelskatt, och om begäran görs på elektronisk väg tas inte heller den administrativa avgiften på 0,26 euro ut.

–          Juridiska personer och företag: Bolagsregistret är offentligt och förvaltas av den lokala handelskammaren (camera di commercio). Registret kan konsulteras via portalen registroimprese.it. En avgift på omkring 7,00 euro tas ut. Det finns även yrkesorganisationer och webbleverantörer som tillhandahåller den önskade informationen till prenumeranter.

4.3 Hur hanterar de behöriga myndigheterna i medlemsstaten en framställan i syfte att finna en persons aktuella adress (i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)?

Det går inte att begära ut en adress i Italien med stöd av förordning (EG) nr 1206/2001.

5 Vilket är det gängse sättet för delgivning? Finns det alternativa delgivningssätt (utöver sådan indirekt delgivning som avses i punkt 6)

Informell delgivning görs med en ”kanslihandling” (biglietto di cancelleria), som antingen kan vara i pappersform eller skickas via bestyrkt e-post (PEC), i enlighet med artikel 136 i CPC (i dess lydelse enligt lag nr 183/2011). Om delgivningen sker i pappersform består handlingen av två delar. En del skickar domstolens registrator till adressaten, som skriver på ett mottagningsbevis, medan den andra delen sparas i domstolskansliets arkiv. Om delgivningen sker via bestyrkt e-post består handlingen av det meddelande som sänts till den adress som advokaten måste ha angett i stämningen eller någon annan handling för att inleda ett rättsligt förfarande.

Delgivning via bestyrkt e-post blev obligatoriskt när artikel 16.4 i lagstiftningsdekret (Decreto Legislativo) nr 179/2012 trädde i kraft. I denna anges att informell delgivning och formell delgivning från kansliet uteslutande ska utföras på elektronisk väg till PEC-adressen.

Om det inte går att delge en handling via PEC kan kanslihandlingen skickas med fax, eller överlämnas till exekutionstjänstemannen för formell delgivning.

Formell delgivning utförs av exekutionstjänstemannen. Om adressen är belägen i samma kommun (comune) som exekutionstjänstemannens kontor delger exekutionstjänstemannen handlingen personligen. Om adressen är belägen utanför den kommunen delger exekutionstjänstemannen handlingen med post (artiklarna 106 och 107 i presidentdekret nr 1229/1959), om inte den begärande parten eller myndigheten uttryckligen kräver personlig delgivning. Formell delgivning innebär att adressaten delges en bestyrkt kopia av originalhandlingen (artikel 137 i CPC), och delgivningen måste utföras på vardagar mellan kl. 7.00 och 21.00 (artikel 147 i CPC).

Formell delgivning genom personlig delgivning: Exekutionstjänstemannen delger personligen adressaten kopian, helst i adressatens hem för att skydda hans eller hennes personliga integritet, men annars på valfri plats inom det geografiska område där exekutionstjänstemannen har territoriell behörighet.

Om en juridisk eller fysisk person har angett en annan persons bostadsadress eller en kontorsadress som delgivningsadress måste handlingarna delges adressaten på den adressen, och detta betraktas som delgivning av adressaten (artikel 141 i CPC). Undantag från denna regel görs för meddelanden om vräkning (citazioni per convalida di sfratto), exekutionstitlar (titoli esecutivi) och betalningsförelägganden (precetti di pagamento) som inte kan delges till en vald delgivningsadress.

Delgivning av statliga myndigheter måste ske till den statliga rättstjänsten (Avvocatura di Stato, artikel 144 i CPC).

Vid delgivning av en juridisk person delges handlingen den juridiska personens ombud eller annan person som bemyndigats att motta delgivningar. Om det inte går att hitta en sådan person delges portvakten handlingen, men handlingen kan även delges en fysisk person som företräder företaget. I så fall tillämpas förfarandet för delgivning av fysiska personer, förutsatt att den handling som ska delges anger den personen som företrädare för företaget och även anger dennes bostadsadress, vistelseort eller intressecentrum (artikel 145 i CPC).

Formell delgivning med post: Som ett alternativ till personlig delgivning kan formell delgivning utföras med post, om inte detta uttryckligen är förbjudet enligt lag (i enlighet med artikel 149 i CPC och lag nr 890/1982). Om delgivningen ska utföras i samma kommun som exekutionstjänstemannens kontor är beläget får exekutionstjänstemannen delge handlingen med post. Om delgivningen ska utföras någon annanstans måste exekutionstjänstemannen delge handlingen med post. I så fall placeras handlingen i ett särskilt kuvert för rekommenderad post, tillsammans med ett mottagningsbevisformulär. Båda dessa är gröna och i ett format som gör att de kan spåras. Tack vare detta kan exekutionstjänstemannen utföra formell delgivning utanför sitt eget geografiska område.

6 Är elektronisk delgivning (delgivning av rättsliga eller andra handlingar med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel såsom e-post, internetbaserade säkra applikationer, fax, sms etc.) tillåten i civilrättsliga förfaranden? Vilka typer av förfaranden rör det sig om? Finns det begränsningar i användningen av detta delgivningssätt beroende på vem adressaten är (rättstillämpare, juridisk person, företag eller annan ekonomisk aktör etc.)?

Sedan ikraftträdandet av artikel 16.4 i lagstiftningsdekretet nr 179/2012 sker informell delgivning som utförs av domstolens kansli uteslutande på elektronisk väg till den bestyrka e‑postadressen (PEC). Detta förfarande blir nu standardmetoden för att utföra informell delgivning och kan användas för alla former av delgivning. Endast om det inte går att kommunicera via PEC kan kansliets meddelande skickas med fax, eller överlämnas till exekutionstjänstemannen för formell delgivning.

Formell delgivning kan utföras via bestyrkt e-post, i form av en elektronisk kopia av pappershandlingen (artikel 149 a i CPC). Detta förfarande har nu även blivit standardmetoden för formell delgivning, som ett alternativ till personlig delgivning av adressaten, och kan användas för alla former av delgivning.

För att förfarandet ska fungera måste diverse parter lämna sina bestyrkta e-postadresser i lämpliga register, nämligen jurister, juridiska personer, företag och offentliga organ. Tack vare detta kan exekutionstjänstemannen och en parts juridiska ombud utföra formell delgivning med hjälp av en bestyrkt elektronisk handling, som undertecknats med en digital signatur, till den PEC-adress (artikel 149 a i CPC) som har hämtats från ett offentligt register.

Kvittot på mottagandet av den formella delgivningen måste innehålla ett intyg om att den digitala kopian överensstämmer med den handling som den kopierats från och tjänsteleverantörens meddelande om mottagande och leverans till adressatens inkorg, vilka båda innehåller meddelandets identifikationskod.

Det är inte tillåtet att utföra informell delgivning eller formell delgivning via andra former av elektronisk kommunikation (t.ex. via sms, eller till en annan e-postadress än PEC-adressen), eftersom dessa metoder inte ger någon rättslig garanti för att adressaten har mottagit meddelandet.

7 Ιndirekt delgivning

7.1 Medger lagen andra delgivningssätt i sådana fall där delgivning inte varit möjlig (t.ex. delgivning på hemadressen, på delgivningsmannens kontor, per post eller genom anslag)?

Formell delgivning genom personlig delgivning

Delgivning kan även utföras till adressatens vanliga vistelseort (abituale dimora), och om denna inte är känd till en kommun där han eller hon tillfälligt vistas (dimora temporanea), eller till den kommun där hans heller hennes verksamhetsort eller intressecentrum (domicilio) finns, efter att adressaten sökts i sitt hem, på sitt kontor eller på sin arbetsplats.

Om adressaten inte kan hittas på dessa platser får kopian, i ett förseglat kuvert, lämnas till en familjemedlem, en person som är anställd i adressatens hem eller företag, men inte till ett barn under 14 år eller till en person som är uppenbart olämplig att anförtros handlingen. Kopian, fortfarande i sitt förseglade kuvert, får även lämnas till byggnadens portvakt eller till en granne, som måste skriva på mottagningsbeviset. I så fall ska adressaten genom rekommenderat brev, utan mottagningsbevis, underrättas om att delgivningen har utförts. Om adressaten vanligtvis bor ombord på ett handelsfartyg får handlingen lämnas till fartygskaptenen (artikel 139 i CPC).

I artikel 146 i CPC anges att om personlig delgivning av militär personal inte är möjlig ska den aktuella handlingen lämnas till åklagarmyndigheten, som översänder den till befälhavaren för det förband som adressaten tillhör.

Om delgivningen inte går att utföra på något av ovanstående sätt, på grund av att adressaten för tillfället inte är hemma och de andra personer som skulle kunna ta emot handlingen inte heller är hemma, eller är olämpliga, eller vägrar att godta delgivningen, deponerar exekutionstjänstemannen en kopia av handlingen, i ett förseglat kuvert, i stadshuset i den kommun där handlingen ska delges, fäster ett deponeringsmeddelande i ett förseglat kuvert på dörren till adressatens bostad eller kontor, och skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till adressaten för att underrätta honom eller henne om att handlingen har deponerats i stadshuset (artikel 140 i CPC).

Formell delgivning om man inte känner till adressatens bostadsadress, vistelseort eller intressecentrum

Adressaten måste sökas med hjälp av gängse noggrannhet och i god tro. Om adressaten inte kan hittas utförs delgivningen emellertid genom att en kopia deponeras i stadshuset eller på adressatens senaste vistelseort, eller om vistelseorten är okänd i stadshuset i hans eller hennes födelseort. Om även denna är okänd, eller är belägen utomlands, lämnas handlingen till åklagarmyndigheten (artikel 143 i CPC).

Delgivningsmetoder som domstolen förordnat

Domstolen kan under vissa omständigheter eller i brådskande fall, på begäran eller på eget initiativ, förordna att någon annan delgivningsmetod än det kodifierade förfarandet ska användas. Det står domstolen fritt att välja metod, men den valda metoden måste skydda adressatens personliga integritet och rätt att försvara sig (artikel 151 i CPC).

Ett typiskt exempel är att sända ett paket med ilbud. Andra system, t.ex. telegram, är inte längre i bruk.

Delgivning genom offentlig kungörelse

På begäran av en av parterna, och efter att ha inhämtat ett yttrade från åklagarmyndigheten, får domstolen bemyndiga denna form av delgivning om det finns många adressater eller om det är svårt att identifiera samtliga adressater.

En kopia av handlingen deponeras i stadshuset i den kommun där den domstol som prövar målet är belägen, och ett utdrag ur handlingen offentliggörs i Italiens officiella kungörelseorgan (Gazzetta Ufficiale della Repubblica). Domstolen kan även förordna att utdraget ska offentliggöras i dagstidningarna med störst upplagor, eller använda andra publiceringsmetoder (artikel 150 i CPC).

7.2 Om andra metoder används, när anses delgivning ha skett?

Personlig delgivning av andra personer än adressaten: Delgivningsdagen är den dag den person som kopian lämnades till delgavs. Detta är den dag adressaten i rättsligt hänseende anses ha fått kännedom om handlingen, även om han eller hon först senare sätter sig in i vad som står i den.

Formell delgivning enligt artikel 140 i CPC: De formella kraven för denna typ av delgivning är många, och uppfylls inte nödvändigtvis på en och samma dag. I rättspraxis har fastställts att den dag delgivningen utförs, för sökandens del, sammanfaller med det sista formkravet, nämligen avsändandet av det registrerade brevet med meddelandet om att handlingen har deponerats i stadshuset, medan delgivningsdagen för adressatens del är den dag då den period på tio dagar under vilken brevet ligger kvar på postkontoret löper ut, eller den dag handlingen hämtas, om detta sker tidigare.

Formell delgivning med post: För sökandens del anses den formella delgivningen ha utförts den dag handlingen överlämnades till exekutionstjänstemannen, medan delgivningen för adressatens del är utförd först när adressaten i rättsligt hänseende anses ha fått kännedom om handlingen. Detta är den dag för överlämnande av handlingen som anges på mottagningsbeviset. Om någon som skulle ha kunnat motta handlingen inte är hemma eller vägrat ta emot handlingen, deponeras handlingen på postkontoret. I så fall är relevant datum den dag den tiodagarsperiod som handlingen ligger kvar på postkontoret löper ut, eller den dag handlingen hämtas om detta sker tidigare. Vid osäkerhet gäller formell delgivning från dagen för poststämpeln på det meddelande som skickas tillbaka till avsändaren.

En handling som inte hämtas finns tillgänglig för adressaten i ytterligare sex månader, så att han eller hon ändå kan sätta sig in i innehållet.

Formell delgivning om man inte känner till adressatens bostadsadress, vistelseort eller intressecentrum

Handlingen anses ha delgetts 20 dagar efter det att den deponerades eller lämnades till åklagarmyndigheten.

Delgivningsmetoder som domstolen förordnat

Delgivningsdagen beror på vilken metod som valts.

Delgivning genom offentlig kungörelse

Delgivningen anses ha utförts när exekutionstjänstemannen, efter att ha uppfyllt de föreskrivna förfarandena, lämnar en kopia av beviset på delgivningen till kansliet vid den domstol vid vilken målet har anhängiggjorts och av de handlingar som visar vilka åtgärder parten har vidtagit på begäran av domstolen (offentliggörande i Italiens officiella kungörelseorgan etc.).

Formell delgivning med hjälp av PEC

Delgivning anses ha utförts från och med den tidpunkt då tjänsteleverantören gör den elektroniska handlingen tillgänglig i adressatens e-postinkorg. Delgivningsdagen är således samma dag som meddelandet skickades, och det behövs ingen bekräftelse på att mottagaren har läst meddelandet.

7.3 Om man som alternativt delgivningssätt kan låta deponera handlingen på en viss plats (t.ex. ett postkontor), hur informeras adressaten om deponeringen?

Delgivning i enlighet med artikel 140 i CPC: Exekutionstjänstemannen fäster ett deponeringsmeddelande, i ett förseglat kuvert, på dörren till adressatens bostad med angivande av det viktigaste innehållet i handlingen och en uppmaning att hämta handlingen på stadshuset. Samma meddelande skickas till adressaten i ett rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Posten delar ut det rekommenderade brevet till adressaten, eller en annan lämplig person. Om det inte går att hitta någon sådan person deponeras handlingen i tio dagar på det postkontor som ansvarar för det aktuella postdistriktet, och ytterligare en uppmaning att hämta handlingen lämnas i adressatens brevlåda.

Formell delgivning med post: Om en posttjänsteman inte kan hitta adressaten eller någon annan bemyndigad person skickar han eller hon, som rekommenderad försändelse, ett deponeringsmeddelande till adressaten (comunicazione dell’avvenuto deposito, CAD) med angivande av att handlingen har deponerats på det lokala postkontoret. Om posttjänstemannen delar ut delgivningshandlingen till en annan person än adressaten skickar posttjänstemannen, återigen som rekommenderad försändelse, ut ett delgivningsmeddelande (comunicazione di avvenuta notifica, CAN). Dessa deponerings- eller delgivningsmeddelanden kompletterar den formella delgivningen. Posttjänstemannen antecknar att han eller hon har vidarebefordrat det ursprungliga mottagningsbeviset. Syftet med meddelandena är att se till att adressaten kan ta del av innehållet i handlingen och påverkar inte delgivningsdagen, som fortfarande är den dag den tiodagarsperiod som handlingen ligger kvar på postkontoret löper ut, eller den dag handlingen hämtas, om detta sker tidigare.

Posttjänstemannen kan endast vidta dessa åtgärder om adressaten har en brevlåda som lämpar sig för att ta emot korrespondens, och på vilken hans eller hennes namn står skrivet.

7.4 Vilka blir följderna om adressaten vägrar att motta handlingarna? Anses delgivning ändå ha skett om adressaten saknade grund för sin vägran?

Om adressaten vägrar formell delgivning genom personlig delgivning antecknar exekutionstjänstemannen detta i delgivningsprotokollet, och delgivningen anses ha utförts på ett giltigt sätt (artikel 138 i CPC).

Om adressaten vid formell delgivning med post vägrar att ta emot handlingen eller skriva under mottagningsbeviset antecknar posttjänstemannen detta på mottagningsbeviset, och delgivningen anses ha utförts på ett giltigt sätt.

8 Delgivning per post från utlandet (artikel 14 i delgivningsförordningen)

8.1 Om posten ska befordra en handling som skickats från utlandet till en adressat i medlemsstaten, och det rör sig om en situation där det krävs mottagningsbevis (artikel 14 i delgivningsförordningen), överlämnar posten i så fall handlingen enbart till adressaten själv eller kan den, i enlighet med nationella bestämmelser om postutdelning, även överlämna handlingen till en annan person på samma adress?

Detta område regleras av beslut 385/13/CONS från den italienska kommunikationstillsynsmyndigheten (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM) som offentliggjorts i Italiens officiella kungörelseorgan nr 165 av den 16 juli 2013 och som finns tillgängligt på webbplatsen https://www.agcom.it. Posttjänstemannen delar ut det rekommenderade brevet till adressaten på den angivna adressen, eller till en annan person som enligt lagstiftningen om utdelning av rekommenderade brev har rätt att ta emot brevet. Detta kan vara en medlem av adressatens familj, en sammanboende, en arbetskollega, en portvakt eller en granne. Rekommenderade brev adresserade till organisationer, juridiska personer och föreningar delas ut till deras juridiska ombud eller till en ansvarig medlem av personalen.

8.2 Hur kan delgivning av handlingar från utlandet i enlighet med artikel 14 i förordning nr 1393/2007 äga rum, om varken adressaten eller någon annan person med rätt att ta emot handlingarna (under förutsättning att det finns en sådan möjlighet enligt de nationella bestämmelserna om postutdelning) – jfr ovan) har kunnat anträffas på delgivningsadressen.

Om posttjänstemannen inte kan hitta någon lämplig person deponeras handlingen på det postkontor som ansvarar för det distriktet.

8.3 Medger posten en viss tid för avhämtning av handlingarna innan dessa returneras till avsändaren? Om ja, hur underrättas adressaten om att han eller hon har post för avhämtning på postkontoret?

Rättsliga handlingar ligger på kvar på postkontoret i tio dagar. Den posttjänsteman som ansvarar för utdelningen underrättar adressaten om att handlingen finns på postkontoret. Detta sker genom att posttjänstemannen skickat ett meddelande i ett förseglat kuvert som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om adressaten inte är hemma fästs detta på ytterdörren till adressatens bostad eller läggs i adressatens brevlåda. Meddelandet måste innehålla en uttrycklig begäran om att hämta handlingen inom högst sex månader, med en varning om att den formella delgivningen anses ha utförts tio dagar efter det att handlingen deponerades på postkontoret, och att handlingen kommer att returneras till avsändaren om den inte hämtas ut inom sex månader.

Om brevet inte har avhämtats av adressaten eller av någon företrädare för honom eller henne inom tio dagar räknat från tidpunkten då det rekommenderade brevet skickades, ska mottagningsbeviset inom två dagar (denna tidsfrist fastställs i lag nr 205/2017 och gäller från och med den 1 juni 2018) returneras till avsändaren med rekommenderat brev. I samband med detta ska det anges när den period under vilken brevet låg kvar löpte ut och när delgivningen således anses ha utförts. Om det har gått sex månader sedan handlingen deponerades på postkontoret och adressaten inte har hämtat ut den returneras handlingen till avsändaren.

9 Finns det något skriftligt bevis som styrker att handlingen har delgetts?

Den person som utför formell delgivning måste ange dag, sätt och plats för delgivningen på både den delgivna kopian och originalhandlingen så att det går att bedöma huruvida förfarandet har gått rätt till. Den berörda personen måste ange eventuella sökningar som gjorts, inklusive sökningar på folkbokföringskontoret (artikel 148 CPC).

På kvittot på formell delgivning med post måste det anges vilken dag handlingen skickades och från vilket postkontor. Det mottagningsbevis som ska returneras till avsändaren måste bifogas som bevis på att handlingen har delgetts.

När posttjänstemannen på mottagningsbeviset anger att adressaten är okänd eller har flyttat från den adress som anges på kuvertet har delgivningen inte utförts.

En exekutionstjänstemans protokoll är en offentlig handling och är, om det inte visar sig vara falskt, ett bevis på vad som hände i närvaro av exekutionstjänstemannen och vad som sades till honom eller henne. Protokollet utgör presumtiv bevisning på andra omständigheter som exekutionstjänstemannen inte personligen slog fast (exempelvis den omständigheten att den person som tog emot handlingen var en familjemedlem eller en person som är anställd för att utföra arbete i adressatens hem).

10 Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen? Anses delgivningen giltig ändå eller måste den göras om?

Formella delgivningar är ogiltiga om det föreskrivna förfarandet, som garanterar att parten måste ha fått kännedom om handlingen, inte har följts, dvs. när reglerna för vem som ska ta emot kopian inte har följts eller om det råder total osäkerhet (incertezza assoluta) om till vem och när handlingen överlämnades (artikel 160 i CPC).

En ogiltig delgivning kan förklaras giltig om delgivningen trots allt uppnådde sitt syfte, exempelvis om adressaten inställer sig inför domstol. I annat fall måste ett nytt försök till delgivning göras.

Det måste råda verklig osäkerhet kring delgivningsdagen. Osäkerheten kan inte undanröjas om en frist beror på den. Om olika datum anges på originalet och kopian har det datum som anges på adressatens kopia företräde, för att garantera adressatens rätt till försvar.

Domstolarna har funnit att ingen formell delgivning kan anses utförd och att denna omständighet inte kan undanröjas om handlingen över huvud taget inte har delgetts, eller om den har delgetts på en plats eller till en person utan några som helst kopplingar till adressaten. En ogiltig delgivning kan inte heller undanröjas om det finns skillnader mellan originalet och kopian som hindrar adressaten från att försvara sig på det sätt som han eller hon har rätt till. Om det inte har skett någon formell delgivning kan denna omständighet inte undanröjas, och det formella delgivningsförfarandet måste börja om.

11 Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket?

I tvistemål ska den part som begär formell delgivning stå för kostnaderna, dvs. de avgifter som ska betalas till statskassan (erario) samt exekutionstjänstemannens rese- och utdelningskostnader om handlingarna delges utanför den ort där exekutionstjänstemannens kontor är beläget.

Frågan regleras i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002 (konsoliderad lag om rättegångskostnader), i vilken sådana kostnader även fastställs. Den part som inleder förfarandet måste i förskott betala avgifterna och rese- och utdelningskostnaderna för formell delgivning på begäran av domstolens kansli. Den fastställda standardtaxan är 27,00 euro. För formell delgivning som begärts av parterna måste sökanden betala den avgift som anges i artikel 34 och följande artiklar i presidentdekret nr 115/2002, vilken varierar beroende på antalet adressater, avståndet i kilometer och hur brådskande delgivningen är.

På andra rättsområden, inklusive i arbetstvister, socialförsäkringstvister, hemskillnads- och äktenskapsmål och mål där en person med otillräckliga tillgångar har rätt till rättshjälp, är parten befriad från skyldigheten att betala delgivningskostnaderna. Delgivningen bekostas i så fall av staten.

Formella delgivningar som begärts enligt förordning nr 1393/2007 är befriade från alla kostnader utom de kostnader som föranletts av anlitandet av en exekutionstjänsteman eller en annan person som är behörig enligt lagen i den mottagande medlemsstaten, vilka motsvarar en enhetlig, på förhand fastställd avgift som är förenlig med proportionalitetsprincipen och principen om icke‑diskriminering (artikel 11 i förordning nr 1393/2007).

Senaste uppdatering: 21/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.