På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Delgivning av rättsliga handlingar

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad innebär det juridiska begreppet "delgivning" i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar?

I praktiken avses med ”delgivning av handlingar” att en stämning eller en annan handling faktiskt mottas av svaranden, så att svaranden underrättas om målet eller domstolsbeslutet och/eller kallas, samt får reda på relevanta domstolsfrister.

Rättegångsreglerna innehåller bestämmelser för att garantera svarandens rätt till en rättvis rättegång och för att se till att svaranden erhåller de handlingar som krävs och underrättas om kommande domstolsdatum, inom åtminstone den tillåtna minimiperioden. Sheriffen/domaren kräver i regel bevis på delgivning innan dom meddelas i ett mål.

2 Vilka handlingar måste, enligt lag, delges?

I allmänhet måste följande handlingar, enligt lag, delges:

  • Ett brev som informerar svaranden om att en talan kommer att väckas i domstol om han eller hon inte besvarar brevet.
  • Ursprunglig stämningsansökan/ansökan om summarisk process.
  • Vissa handlingar under tiden domstolen handlägger målet.
  • Meddelande av dom/beslut.
  • Betalningsföreläggande (sista steget före en verkställighetsåtgärd).
  • Handlingar som rör ett verkställighetsförfarande.

I vissa typer av civilrättsliga förfaranden måste särskilda handlingar delges.

Mer information finns i kapitel 16 i Court of Session Rules, kapitel 5 i Sheriff Court Ordinary Cause Rules, kapitel 5 i Summary Cause Rules och del 6 i Simple Procedure Rules.

3 Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven?

a. Utomrättsliga handlingar, såsom ett brev före en talan, och rättsliga handlingar, såsom stämningsansökningar och kallelser, kan delges per post (förstaklassbrev med mottagningsbevis). I så fall förs handlingen till svarandens bostad/verksamhetsplats av en posttjänsteman som begär en underskrift som bevis på mottagandet. Delgivning per post av rättsliga handlingar får endast göras på begäran av en advokat (solicitor), en delgivningsman (messenger-at-arms) eller en tjänsteman vid sheriffdomstolen (sheriff officer), eller i det enkla förfarandet i vissa fall av sheriffdomstolens justitiesekreterare (sheriff clerk).

b. Om dessa handlingar ska delges personligen utförs delgivningen av en delgivningsman eller en tjänsteman vid sheriffdomstolen (den närmaste skotska motsvarigheten till den franska ”huissier de justice”).

b. Betalningsförelägganden och de flesta andra handlingar i samband med verkställighetsförfaranden delges personligen. Även här utförs delgivningen av en delgivningsman eller en tjänsteman vid sheriffdomstolen.

4 Adressuppgifter

4.1 Försöker det mottagande organet (vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur) på eget initiativ fastställa var adressaten befinner sig om denne inte längre bor på den adress som det begärande organet har angett?

Eftersom Förenade kungariket inte har ett folkbokföringsregister på samma sätt som i många andra medlemsstater kan det mottagande organet i Skottland inte få fram en adress till den person som ska delges handlingarna. Om handlingar ska delges ett företag och mottagarna på den angivna adressen vägrar att ta emot handlingarna kan delgivningsmyndigheten i Skottland dock fastställa företagets registrerade adress (om detta är en annan) och delge handlingarna till den adressen.

4.2 Har utländska rättsliga myndigheter och/eller parter tillgång till register eller tjänster i medlemsstaten som gör det möjligt att fastställa den berörda personens aktuella adress? Vilka register eller tjänster är det i så fall fråga om, och vilket förfarande måste följas? Uttas någon avgift?

Som nämndes ovan har Förenade kungariket inte något folkbokföringsregister. För att hitta en persons adress är det nödvändigt att anlita ombud som kan spåra privatpersoner eller använda sig av olika webbplatser som innehåller vissa uppgifter om adressaterna. Följande förteckning är inte uttömmande men visar några exempel på de webbplatser som kan användas. Vissa, som att söka bland telefonuppgifter (den första länken), är gratis. För andra tas en avgift ut.

Telefonuppgifter från British Telecommunications.

Adressökning på 192.com, UKRoll.

Spåra personer på Tracesmart.

Ett företags säte går att hitta genom att söka på webbplatsen för Companies House. Vissa företagssökningar är gratis men för mer detaljerade sökningar tas en avgift ut.

4.3 Hur hanterar de behöriga myndigheterna i medlemsstaten en framställan i syfte att finna en persons aktuella adress (i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)?

Det är inte möjligt att begära ut en adress i Skottland via rådets förordning (EG) nr 1206/2001.

5 Vilket är det gängse sättet för delgivning? Finns det alternativa delgivningssätt (utöver sådan indirekt delgivning som avses i punkt 6)

a. Delgivning per post – med förstaklassbrev med mottagningsbevis.

b. Personlig delgivning – personligen av delgivningsman eller sherifftjänsteman till svaranden.

c. Personlig delgivning – lämnas till en annan person/anställd i bostaden/på verksamhetsplatsen.

Om delgivningsman eller sherifftjänstemannen efter en grundlig utredning anser att det finns rimliga skäl att misstänka att svaranden bor på den adressen som har angetts i stämningen får handlingarna lämnas till en annan person i bostaden/anställd.

d. Personlig delgivning – i andra mål än mål med en privatperson som svarande (dvs. en juridisk person som t.ex. ett registrerat företag).

Personlig delgivning kan utföras genom att lämna stämningen i handen på en person, t.ex. på verksamhetsplatsen, på ett sådant sätt att det rimligen kan förväntas att ett juridiskt ombud för svaranden mottar stämningen.

e. Personlig delgivning – deponering/spikning

Om delgivningsmannen/sherifftjänstemannen inte har kunnat delge svaranden personligen kan han eller hon antingen

  • deponera stämningen i bostaden/på verksamhetsplatsen,
  • fästa stämningen på dörren till bostaden/verksamhetsplatsen (spikning).

f. Om adressen inte är känd får sheriffen/domaren bevilja delgivning genom att

  • publicera en annons i en lokal tidning som ges ut i det område där svaranden senast hade sin adress,
  • anslå en kopia av den ursprungliga stämningen/kallelsen på en vägg i domstolen.

g. Det finns för närvarande inga bestämmelser för delgivning av en stämning eller kallelse, beslut eller betalningsföreläggande med hjälp av fax eller e-post. Vissa andra handlingar som är obligatoriska i vissa förfaranden får överföras på elektronisk väg eller i pappersform.

För delgivning av personer utanför Skottland, se kapitel 16 i Court of Session Rules, kapitel 5 i Sheriff Court Ordinary Cause Rules, kapitel 5 i Summary Cause Rules och del 6 i Simple Procedure Rules.

(För kallelser, stämningar osv. som skickas till Skottland i andra mål än sådana mål som handläggs enligt EU:s förordning om delgivning, eller enligt Haagkonventionen om delgivning och via centralmyndigheten, gäller alla de särskilda regler och förfaranden som anges i a–g. Personlig delgivning av en kallelse som utfärdats i ett land utanför Skottland mot en svarande i Skottland är endast legitim om delgivningen är förenlig med de skotska domstolsreglerna.)

i. I alla mål där delgivningen utförs av någon annan än domstolen måste ett delgivningsintyg inges. Detta ska vara undertecknat av kärandens advokat, delgivningsmannen eller sherifftjänstemannen.

6 Är elektronisk delgivning (delgivning av rättsliga eller andra handlingar med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel såsom e-post, internetbaserade säkra applikationer, fax, sms etc.) tillåten i civilrättsliga förfaranden? Vilka typer av förfaranden rör det sig om? Finns det begränsningar i användningen av detta delgivningssätt beroende på vem adressaten är (rättstillämpare, juridisk person, företag eller annan ekonomisk aktör etc.)?

Se fråga 5 g ovan.

7 Ιndirekt delgivning

7.1 Medger lagen andra delgivningssätt i sådana fall där delgivning inte varit möjlig (t.ex. delgivning på hemadressen, på delgivningsmannens kontor, per post eller genom anslag)?

Om framställningar mottas från en annan medlemsstat är gängse delgivningssätt i Skottland personlig delgivning av en delgivningsman på adressatens senast kända hemadress eller på deras verksamhetsplats. Andra leveranssätt är tillåtna enligt skotsk lag. Dessa används dock inte av centralmyndigheten för att delge handlingar.

7.2 Om andra metoder används, när anses delgivning ha skett?

Som påpekats ovan använder sig centralmyndigheten endast av delgivning av delgivningsman.

7.3 Om man som alternativt delgivningssätt kan låta deponera handlingen på en viss plats (t.ex. ett postkontor), hur informeras adressaten om deponeringen?

Deponering av handlingar på en viss plats (t.ex. ett postkontor) är inte ett alternativt delgivningssätt i Skottland.

7.4 Vilka blir följderna om adressaten vägrar att motta handlingarna? Anses delgivning ändå ha skett om adressaten saknade grund för sin vägran?

Förutsatt att ett godkänt delgivningssätt har använts gäller den angivna delgivningsdagen oavsett om adressaten har mottagit handlingarna eller inte. Enda undantaget är de undantag som tillåts enligt artikel 8.1 och bilaga II i förordningen i om handlingen är på ett språk som adressaten förstår.

8 Delgivning per post från utlandet (artikel 14 i delgivningsförordningen)

8.1 Om posten ska befordra en handling som skickats från utlandet till en adressat i medlemsstaten, och det rör sig om en situation där det krävs mottagningsbevis (artikel 14 i delgivningsförordningen), överlämnar posten i så fall handlingen enbart till adressaten själv eller kan den, i enlighet med nationella bestämmelser om postutdelning, även överlämna handlingen till en annan person på samma adress?

Rekommenderade försändelser som befordras av Royal Mail (den brittiska posten) riktas till en adress snarare än till en individ. Därför kan någon annan än adressaten ta emot handlingarna om de bor på samma adress.

8.2 Hur kan delgivning av handlingar från utlandet i enlighet med artikel 14 i förordning nr 1393/2007 äga rum, om varken adressaten eller någon annan person med rätt att ta emot handlingarna (under förutsättning att det finns en sådan möjlighet enligt de nationella bestämmelserna om postutdelning) – jfr ovan) har kunnat anträffas på delgivningsadressen.

Om det inte finns någon på den angivna adressen som kan underteckna ett mottagningsbevis för handlingarna skickas de tillbaka till det lokala postkontoret. Om de inte hämtas inom fristerna (se nedan) skickas de tillbaka till avsändaren.

8.3 Medger posten en viss tid för avhämtning av handlingarna innan dessa returneras till avsändaren? Om ja, hur underrättas adressaten om att han eller hon har post för avhämtning på postkontoret?

Om handlingarna inte har kunnat levereras på adressen lämnas ett kort med information om att ett försök till leverans har gjorts. På kortet anges var adressaten kan hämta handlingarna och när han eller hon senast måste hämta ut dem. Rekommenderade försändelser som skickats inom Förenade kungariket ska hämtas ut inom en vecka. För internationella rekommenderade försändelser är fristen tre veckor.

9 Finns det något skriftligt bevis som styrker att handlingen har delgetts?

a. För delgivning per post, se ovan. Befordran sker med förstaklassbrev med mottagningsbevis. Delgivningsintyget, inklusive postkvittot, krävs som bevis för delgivningen.

b. Vid personlig delgivning ska delgivningsmannen/sherifftjänstemannen överlämna ett delgivningsintyg som undertecknats av de deltagande tjänstemännen och med en beskrivning av delgivningssättet.

c. För intyg i samband med en talan som väckts utanför Skottland, se relevanta avsnitt i ovannämnda rättegångsregler. För kallelser osv. som skickas till Skottland gäller samtliga regler i a och b.

10 Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen? Anses delgivningen giltig ändå eller måste den göras om?

Sheriffen/domaren måste fastställa att svaranden har delgetts på ett korrekt sätt innan dom kan meddelas i ett mål. Delgivningen måste ha utförts på ett korrekt sätt, annars har svaranden enligt lag rätt att väcka talan om återkallelse av beslut som meddelats utan att svaranden getts möjlighet att försvara sig eller underrättats om denna möjlighet. Om det emellertid är uppenbart att svaranden var medveten om talan, t.ex. genom att han eller hon deltog i domstolsförhandlingen, upphäver denna närvaro eventuella brister i delgivningen.

11 Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket?

Delgivning per post: Förstaklassbrev med mottagningsbevis till ordinarie kostnad.

Om delgivning per post utförs av en delgivningsman eller en sherifftjänsteman ska en extra avgift betalas till dessa. Avgiften fastställs i lagstiftningen beroende på omständigheterna i det enskilda målet.

Personlig delgivning: De avgifter som delgivningsmän/sherifftjänstemän tar ut fastställs i lagstiftningen beroende på omständigheterna i det enskilda målet.

Senaste uppdatering: 23/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.