В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Правна помощ

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Разноските ще зависят от конкретното естество на делото. Солиситърите (solicitors) осъществяват разноски по изрично искане на своите клиенти, като тези разноски могат да включват хонорарите на самите солиситъри, както и плащания, свързани с разноски като съдебни такси и становища на вещи лица. Ако спечелят делото, клиентите може да успеят да получат обратно някои или всички от тези разноски от загубилата страна, но ако загубят или ако загубилата страна не може да заплати, в крайна сметка те носят отговорност за разноските на своя солиситър. При приключването на делото съдът ще вземе решение кой следва да заплати разноските, като отчете всички обстоятелства по делото. Макар че по принцип на загубилата страна се нарежда да заплати разноските на спечелилата страна, от този принцип има много изключения.

2 Какво точно представлява правната помощ?

Различните нива на помощ по граждански дела са:

 • Правна помощ, която обхваща първоначалната консултация и съдействие по всякакъв правен проблем.
 • Помощ в съда, която включва оказване на съдействие в съда, когато не се налага пълно представителство.
 • Семейна медиация, при която независим и професионално обучен медиатор Ви помага да постигнете споразумение по въпроси като:
  • Договорености във връзка с децата след раздялата (наричани понякога попечителство, местопребиваване или контакт)
  • Плащания за издръжка на дете
  • Финанси (например как да процедирате с дома, спестяванията, пенсията, дълговете); както и
 • Представителство пред съд или трибунал.

Процесуалното представителство обхваща процесуалното представителство за дадена страна по производство или за лице, което обмисля да предяви иск. Това е равнището, на което е най-вероятно да бъдат разгледани спешни семейни дела и други дела, които могат да бъдат финансирани с публични средства. Представителството е достъпно в две форми: помощ при разследването и пълно представителство.

3 Имам ли право на правна помощ?

Финансовите средства от Aгенцията за правна помощ (LAA) са достъпни само за физически лица с правен проблем, който попада в обхвата за правна помощ. Няма проверки за гражданство или пребиваване.

Кандидатите като цяло също така трябва:

 • да разполагат с ниски доходи или да получават определени помощи, както и да разполагат с ограничени спестявания или имущество (проверката на средствата), както и
 • да покажат, че е в рамките на разумното при обстоятелствата по случая да им се осигури правна помощ (проверка на целесъобразността).

Проверка на средствата

При проверката дали дадено лице отговаря на критериите за правна помощ, LAA ще разгледа неговото финансово положение. Проверката на средствата във връзка както с правната помощ, така и с процесуалното представителство, включва оценка на брутния месечен доход, месечния разполагаем доход и разполагаемия капитал на лицето.

Ако лицето получава свързани с дохода социалноосигурителни обезщетения, известни като „паспортни“ обезщетения, то автоматично ще премине проверката за доход, но капиталът пак ще трябва да се оцени.

Паспортните обезщетения включват:

 • подпомагане на доходите (IS)
 • подоходни обезщетения за лица, търсещи работа (JSA)
 • универсален кредит (UC)
 • елемент на кредитна гаранция за пенсионен кредит (GC)
 • помощ за заетост и подкрепа, свързана с дохода (ESA).

Ако в качеството си на физическо лице получавате финансова подкрепа от Националната служба за подпомагане на търсещи убежище лица съгласно членове 4 или 95 от Закона от 1999 г. относно имиграцията и убежището, ще преминете автоматично през проверките на дохода и на капитала само по отношение на въпроси, свързани с контролирана имиграция във връзка с работа и с търсене на убежище, както и с жалби пред второинстанционния съд.

Проверката на средствата не се прилага в някои видове случаи, включително:

 • при обжалвания пред трибунал по въпросите на психичното здраве
 • при учредяването на настойничество над деца
 • при дела за международно отвличане на деца.

Проверка на целесъобразността

Молбите за правна помощ се подлагат и на проверка на целесъобразността, за да се прецени дали при обстоятелствата по случая е разумно да се предостави правна помощ на дадено лице.

Директорът по делата за правна помощ (DLAC) ще проучи въпроси като:

 • дали вероятният изход е пропорционален на разходите за предявяване на иска
 • дали делото е обект на по-широкообхватен публичен интерес
 • дали разполагащ с умерени средства клиент, който плаща със собствени средства, би бил готов да използва свои средства, за да предяви иска, както и
 • дали отказът да се предостави правна помощ би довел до нарушение на правата на физическо лице.

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Областите от правото, за които може да се предостави правна помощ, са определени в приложение 1, част 1 от Закона от 2012 г. за правната помощ, постановяването на осъдителни присъди и наказанието на нарушители.

Те включват:

 • Публично семейно право във връзка със закрилата на деца.
 • Частно семейно право, когато има доказателства за домашно насилие или насилие над деца, при дела за отвличане на деца, дела за закрила от принудителен брак и дела, при които дете е страна в производството.
 • Дълг, при който жилището на лицето е изложено на риск. Това включва ипотекиране на жилището, заповеди за продажба на жилището и принудително обявяване на фалит, когато имуществото на лицето включва неговото жилище.
 • Жилищно настаняване, когато жилището на лицето е изложено на риск или лицето е бездомно. Това включва притежание на жилището, съдебно отстранение от жилището, занемареност на взето под наем жилище, когато това води до сериозен риск за здравето или безопасността, съдействие за бездомни лица и дела за антисоциално поведение.
 • Грижи в общността
 • Искове срещу публични органи
 • Психично здраве и психическо състояние
 • Съдебен контрол
 • Специални образователни потребности
 • Молби за убежище и обжалване
 • Имиграционно задържане
 • Дискриминация
 • Медицинска небрежност по време на бременност, раждане или следродилния период, в резултат на която се нанася неврологична вреда на дете, водеща до сериозни увреждания.
 • Имиграция, когато е налице домашно насилие, при производство в Специалната комисия за обжалване във връзка с имиграцията или когато е налице трафик на хора или робство, принудително подчинение или принудителен труд.
 • Осигурителни плащания, но само при жалба за преразглеждане пред второинстанционния съд (Upper Tribunal), апелативния съд (Court of Appeal) или Върховния съд (Supreme Court).

Що се отнася до други области, правна помощ може да е достъпна, ако се премине успешно през проверката за „финансиране на извънредно дело“, както е определено в член 10 от Закона от 2012 г. за правната помощ, постановяването на осъдителни присъди и наказанието на нарушители.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

Възможно е предоставяне на спешна помощ с цел спешно представителство пред съд, например за закрила на физически лица и/или техните деца от домашно насилие.

За дела в областта на частното семейно право, свързани с домашно насилие, обикновено е необходимо да се представят доказателства, които показват, че Вие или Вашите деца сте изложени на риск да Ви бъде нанесена вреда от бивш партньор.

Можете да поискате доказателства от:

 • съдилищата
 • полицията
 • многоведомствена конференция за оценка на риска (MARAC)
 • социалните служби
 • здравен специалист, например лекар, медицинска сестра, акушер, психолог или лице, което извършва свързани със здравето посещения по домовете
 • ръководител на дом за временно настаняване
 • служба за подкрепа при домашно насилие
 • Вашата банка, например сметки, свързани с кредитни карти, документи за заеми и извлечения по сметки
 • Вашия работодател или доставчик на услуги в сферата на образованието или обучението
 • доставчика на получени от Вас обезщетения.

Правните съветници с договор за правна помощ могат да кандидатстват за спешно процесуално представителство за покриване на разноските по незабавни действия. За всякакви текущи действия продължава да бъде необходимо да се кандидатства за правна помощ по обичайния начин.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Всички правни съветници, независимо дали са сключили договор за правна помощ или не, са длъжни да уведомят своите клиенти за евентуалното наличие на правна помощ и трябва да им предоставят възможност да се обърнат към доставчик на правна помощ.

Услугите за правна помощ при граждански спорове могат да бъдат предоставени от службата за телефонни правни консултации при граждански спорове (CLA), от солиситъри и баристъри (barristers) или от организации с нестопанска цел, сключили договор с Агенцията за правна помощ в съответната област от правото. Съветници във връзка с правна помощ могат да бъдат намерени в интернет чрез услугата „Намери солиситър“ (Find a Solicitor), поддържана от Обществото на юристите (Law Society).

Клиентите също така могат да бъдат препратени към службата за телефонни правни консултации при граждански спорове за първоначално определяне на обхвата и финансовата допустимост.

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Ще трябва да предоставите следната информация както за себе си, така и за Вашия партньор (ако е приложимо):

 • обезщетения — включително извлечения във връзка с обезщетенията
 • доходи, спестявания и разходи — включително фишове за заплати и банкови извлечения
 • национални осигурителни номера.

Освен това ще Ви трябват копия от доказателства, свързани с Вашия случай, например:

 • съдебни документи
 • удостоверения за брак и актове за раждане (за семейни дела)
 • съответни писма.

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

Молбите се подават от името на физическото лице от солиситъри, сключили договор за правна помощ с агенцията за правна помощ. Вж. по-горе за начини да се намери солиситър.

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Вашият солиситър ще Ви съобщи дали молбата Ви за правна помощ е била приета и дали трябва да заплатите определена вноска.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

Вашият солиситър ще Ви посъветва в тази връзка.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

Вие го избирате (вж. по-горе), макар че трябва да изберете солиситър, който е сключил договор с Агенцията за правна помощ.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

Ако бъде предоставено финансиране, то ще покрие всички разноски на Вашия солиситър, включително плащания като съдебни такси, макар че може да се наложи да заплащате фиксирана месечна вноска в зависимост от средствата, с които разполагате.

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

Вж. по-горе.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Ако загубите делото и ако то е било в обхвата за предоставяне на правна помощ, но не е финансирано от LAA, все пак можете да кандидатствате за финансиране за обжалване пред по-висша инстанция. Ще трябва да преминете успешно проверките на средствата и на целесъобразността.

Ако делото Ви е финансирано от LAA, можете да кандидатствате за изменение на Вашия сертификат за финансиране, така че да се обхване и обжалването. На този етап LAA ще гарантира, че Вашето дело продължава да отговаря на критериите за средства и целесъобразност.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

Ако в периода на финансиране на процесуалното Ви представителство Вашите доходи и/или капитал се увеличат, незабавно трябва да уведомите LAA, като е възможно средствата Ви да бъдат подложени на повторна оценка. Ако доходите Ви намалеят, може да кандидатствате за повторна оценка на Вашите средства и вноската Ви може да бъде намалена. Ако се сдобиете с парични средства, например чрез наследство, продажба на Вашето жилище или печалба от лотарията, докато делото Ви се финансира от LAA, е възможно да се наложи да платите част от правните Ви разноски или техния пълен размер с тези парични средства.

Ако получите финансиране, то може да бъде ограничено до определени действия, например получаване на становище на баристър по Вашия случай, и е възможно да се определи максимална сума. Ще трябва да кандидатствате чрез Вашия солиситър, ако е необходимо да се разшири обхватът на действията или да се увеличат максималните разноски за дейностите, които може да извърши Вашият солиситър.

LAA може да оттегли финансирането, ако вече няма основания да го получавате, например ако откажете разумно предложение за уреждане на спора или ако стане ясно, че перспективите за успех по Вашето дело са по-слаби от очакваното. По този начин се гарантира, че публичните средства не се разхищават в ситуации, когато клиент, който заплаща със собствени средства, вероятно не би предприел действия. Ако LAA обмисля дали да оттегли финансовата си подкрепа, първо ще Ви даде възможност да демонстрирате защо не бива да го прави, и ако все пак реши да я оттегли, ще имате право да обжалвате пред независима комисия от адвокати. Ако финансовата подкрепа бъде оттеглена, тя ще обхване вече направените разноски от Вашите солиситъри.

Законоустановена такса

Възможно е да се наложи да изплатите обратно някои или всички Ваши разноски, ако финансовото Ви положение се подобри в резултат на производството. При приключването на делото LAA е задължена да възстанови разноските си, доколкото е възможно. На първо място, тя ще отчете всички изплатени от Вас вноски и всички разноски, възстановени от Вашия опонент. След това LAA ще възстанови евентуално оставащия недостиг от имуществото или паричните средства, които са били възстановени или запазени в хода на производството. Клиент, който заплаща със собствени средства, ще трябва да изплати всички неуредени разноски по този начин, поради което е справедливо получилият финансиране клиент да направи същото, ако може да си го позволи. Ако обаче въпросното имущество е Вашият дом (или парични средства, заделени за закупуване на жилище), може да отложите плащането до момента, в който го продадете, при условие че се съгласите да плащате лихва през този период.

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Солиситър/съветник с договор за правна помощ може да откаже да действа от Ваше име. В неговия договор се определят обстоятелствата, при които може да откаже, например ако е налице конфликт на интереси или ако няма правоспособност. Адвокатът/съветникът ще Ви съобщи защо не поема делото, но решението му не може да се обжалва.

Ако молбата Ви бъде отхвърлена на основание липса на целесъобразност, LAA ще Ви информира за своето решение и ще предостави обяснение. След това разполагате с четиринадесет дни, за да обжалвате решението. Жалбата ще бъде разгледана първо вътрешно в Агенцията. Ако след като разгледа жалбата, LAA счете, че критериите за правна помощ са изпълнени и отмени решението, тя ще приеме молбата/изменението и ще издаде сертификат/изменен сертификат за правна помощ.

Ако LAA счете, че критериите за правна помощ не са изпълнени и потвърди решението, Вие и Вашият солиситър ще бъдете уведомени за причината и същевременно ще бъдете информирани дали съществува право за последващо обжалване пред независим служител по финансирането (IFA).

Ако бъде предявена жалба пред IFA, той ще вземе решение/ще отправи препоръка въз основа на информацията, предоставена в подкрепа на жалбата, и съществуващите разпоредби в областта на правната помощ. IFA може да се свърже с Вас, ако е целесъобразно.

Допълнителна информация

Допълнителна информация относно правната помощ е достъпна на уебсайта Gov.uk.

Последна актуализация: 12/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.