Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Правна помощ

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Ако сте консултирани и представлявани от адвокат, той има право на възнаграждение за извършената работа, чийто размер до голяма степен зависи от стойността на иска по делото. Ако въпросът бъде отнесен до съд, се правят и разходи, свързани с производството. В тях се включват не само таксите и разходите на съда, но също и разходи, които една нуждаеща се от правна помощ страна трябва да плати, за да се изпълни действие, което съдът изисква, или които са необходими, за да се търси правна защита по съдебен ред или да се представи подходяща защита. Страна, която не се нуждае от правна помощ, обикновено трябва да поеме тези разходи. Ако съдът се произнесе в полза на тази страна, те се възстановяват от ответната страна.

2 Какво точно представлява правната помощ?

В Германия се прави разлика между правна консултация (Beratungshilfe) и правна помощ (Prozesskostenhilfe).

Съдействие с правни съвети и представителство извън съдебно производство (правна консултация) се предоставя на нуждаещи се лица по Закона за правни съвети и представителство на граждани с ниски доходи (Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen — Beratungshilfegesetz).

За участие в съдебно производство нуждаещите се лица получават правна помощ съгласно нормативната уредба, с която се урежда правната помощ.

3 Имам ли право на правна помощ?

Правна консултация или правна помощ се предоставя, ако лицето, търсещо правни услуги, не може да събере необходимите средства поради своето лично и финансово положение (нужда) и няма други разумни възможности да получи съдействие (напр. застраховка за правни разноски, съвети от асоциация на наемателите или професионален съюз и т.н.).

Освен това предвиденото действие за защита на неговите права не трябва да е явно необосновано. Ако бъде предоставена правна помощ, също така за предвиденото съдебно производство или защита трябва да има достатъчна вероятност за успех. Съдът, който взема решение относно молба за правна помощ, трябва да прецени, че правната позиция на молителя е правилна или поне защитима, въз основа на представените от молителя факти и на наличните документи, и трябва да бъде убеден, че молителят ще бъде в състояние да предостави доказателства по отношение на фактите. Ако са изпълнени правните изисквания, съответното лице получава право на правна консултация или правна помощ.

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

В Германия се прави разлика между правна консултация и правна помощ (вж. въпрос 2 по-горе).

Правната консултация (което включва съвети и, ако е необходимо, представителство) се предоставя по гражданскоправни въпроси, включително трудово право, административно право, конституционно право и социално право. По въпроси от наказателното право и правото в областта на административните нарушения се предоставят само съвети. По въпроси, за които трябва да се прилага правото на други държави, правна консултация се предоставя, ако фактите по случая имат връзка с Германия. Не се предоставя правна консултация по случаи в областта на данъчното право.

Правна помощ се предоставя за всички видове производства, свързани с граждански спорове, за охранителни производства и за производства пред трудов, административен, социален или финансов съд (Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht, Sozialgericht или Finanzgericht). Обвиняеми в наказателни производства и длъжници в производства по несъстоятелност не получават правна помощ. В разпоредбите относно назначени от съда защитници се съдържат подробни специални правила за обвиняемите в наказателни производства. Длъжниците в производства по несъстоятелност могат да получат отсрочване на разходите по производството, ако в допълнение към молбата за несъстоятелност са подали молба за освобождаване от оставащия дълг. В този случай въз основа на отделна молба съдът по несъстоятелността назначава адвокат по избор на длъжника, който желае да представлява длъжника, ако представителството от адвокат изглежда необходимо.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

Няма такива специални процедури; съществуващите възможности за получаване на правна консултация и на правна помощ включват и спешните случаи.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Формуляри на молба за правна консултация и правна помощ могат да се получат от районните съдилища (Amtsgerichten) и от адвокати.

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Необходимите подробности за дохода трябва да бъдат доказани достоверно чрез представяне на съответни документи (напр. фишове за заплата или — в случай на самостоятелно заето лице — последна данъчна декларация).

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

В Германия се прави разлика между правна консултация и правна помощ (вж. въпрос 2 по-горе).

Молбата за правна консултация се подава до районния съд, в чийто район се намира обичайният юридически адрес (местопребиваване) на лицето, което търси правни услуги. Ако лицето няма обичаен юридически адрес в Германия, компетентен е районния съд, в чийто район възниква нужда от правна консултация. За този вид съдействие е възможно да се обърнете и директно към адвокат. В този случай необходимата молба до районния съд трябва да се подаде впоследствие, в срок от 4 седмици.

Молба за правна помощ трябва да се подаде до съда, пред който се води или ще бъде заведено производството, за което се иска правна помощ. Молбата се разглежда от този съд (а не например от орган за социално подпомагане) и той решава дали са изпълнени изискванията за предоставяне на правна помощ.

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Информация относно правната консултация и правната помощ се предоставя от районните съдилища и от адвокатите.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

Ако сте получили право на правна консултация или правна помощ, следва да попълните съответния формуляр, да приложите необходимите документи и да го представите на посочения в точка 8 орган.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

В Германия се прави разлика между правна консултация и правна помощ (вж. въпрос 2 по-горе).

Лице, което търси правни услуги, може да получи правна консултация от адвокат по негов избор. Във федералните провинции Бремен и Хамбург правна консултация се получава чрез обществени центрове за правни съвети. Адвокатите са длъжни да предоставят правна консултации; искане за тази форма на правно съдействие може да бъде отхвърлено само в конкретни случаи поради сериозни причини.

В случай на правна помощ също имате право на свободен избор на адвокат. Молителят трябва да избере адвокат, който е упълномощен да го представлява пред съда. Председателят на съда избира и назначава адвокат само ако съответната страна не може да намери адвокат, който желае да я представлява.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

В Германия се прави разлика между правна консултация и правна помощ (вж. въпрос 2 по-горе).

Адвокатът има право на хонорар в размер на 15 евро от лицето, на което е предоставил съвет във връзка с предоставянето на правна консултация, и може да се откаже от този хонорар в зависимост от положението на съответното лице. Споразумения във връзка с възнаграждението, които са различни от това, са нищожни. Останалата част от възнаграждението си адвокатът получава от държавната хазна.

В случай на правна помощ се покриват всички разходи по производството, с изключение на разходите на молителя, които не са били необходими за защита на неговите права. Страната, която се нуждае от правна помощ, не прави други разходи.

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

Ако са били изпълнени изискванията за правна помощ, за молителя няма други разходи. Предоставянето на правна помощ означава, че се покриват всички необходими разходи по производството. Ако обаче молителят разполага с финансова възможност да допринесе с част от доходите си за разходите по производството, той е задължен да възстанови изцяло или отчасти на вноски съответната сума на държавната хазна, платила тези разходи. Личното и финансовото положение могат да бъдат преразгледани до 4 години след приключване на производството и може да се разпореди плащане на вноски или да се коригира размера на съществуващите вноски. Максималният брой вноски, които може да бъдат събрани, е 48.

Възможно е правната помощ да не обхваща всички части от производството („частична правна помощ“). В тези случаи действието на правната помощ е ограничено до частта, за която е предоставена.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Предоставянето на правна помощ не обхваща автоматично обжалването. Тя приключва с окончателното решение на съда, пред който е заведено производството. Възможно е обаче да се кандидатства отново за правна помощ и за производството по обжалване. Апелативният съд оценява дали страната все още се нуждае от помощ и дали обжалването не е явно необосновано, както и дали има вероятност за успех. Преценката дали обжалването има вероятност за успех или е явно необосновано не се извършва, ако решението е обжалвано от ответната страна. Ако тези изисквания са изпълнени, молителят има право на правна помощ.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

В Германия се прави разлика между правна консултация и правна помощ (вж. въпрос 2 по-горе).

Правната консултация може да бъде оттеглена, ако се основава на невярна информация, предоставена от търсещата правни услуги страна.

Правната помощ може да бъде отменена само при следните обстоятелства:

а. ако помощта е получена под фалшив претекст въз основа на неточна информация относно спора,

б. ако за да се изпълнят субективните изисквания за предоставяне на помощта е била представена неточна информация и не са били предоставени необходимите декларации,

в. ако твърдените лични и финансови обстоятелства за предоставяне на помощта не са валидни,

г. ако лицето е просрочило плащането на вноските или

д. ако лицето не уведоми за значително подобрение на дохода или други финансови обстоятелства, или не уведоми за нов адрес.

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

В Германия се прави разлика между правна консултация и правна помощ (вж. въпрос 2 по-горе).

Възможно е да се подаде незабавна жалба (sofortige Beschwerde) срещу решение на районен съд за отхвърляне на молба за правна консултация.

Ако молба за правна помощ е отхвърлена, молителят може да подаде незабавна жалба срещу това съдебно решение в срок от един месец, ако цената на иска в основното производство надвишава 600 EUR. Ако цената на иска в основното производство не надвишава 600 EUR, обжалване е разрешено само ако съдът е отхвърлил предоставянето на правна помощ единствено въз основа на изискването по отношение на личното и финансовото положение.

Научете повече на адрес

https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Beratungs_PKH.html

Последна актуализация: 13/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.