Правна помощ

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Всеки, който желае да потърси или вече е потърсил правна защита по съдебен ред, трябва да понесе следните разноски:

а) възнаграждения за назначаване на адвокат, който да изготви и да подаде молбата за правна помощ или други средства за правна защита, да участва в срещи за медиация, да присъства на изслушвания в съда в качеството си на адвокат/съветник на молителя в съответното производство, да подава документи, да предава документи за връчване от съдебен изпълнител (dikastikós epimelitís) и да осигурява изпълнително основание с цел изпълнение на съдебно решение от съдебен изпълнител;

б) разноски за връчване на молби за правна помощ или други средства са правна защита;

в) разноски за писмен и/или устен превод при трансгранични случаи;

г) разноски за вещи лица, когато тези вещи лица са назначени по разпореждане на съда или по искане на заинтересованата страна;

д) съдебни такси за подаване на документи и иницииране на мерки за принудително изпълнение;

е) разноски, присъдени на другата страна.

2 Какво точно представлява правната помощ?

Тя представлява правото на гражданите да кандидатстват за финансова помощ, за да търсят правна защита по съдебен ред или да участват в образувано срещу тях съдебно производство. Правната помощ покрива също така законното представителство на въззивна инстанция, разноските за нотариус (symvolaiográfos) и съдебен изпълнител, разноските за принудително изпълнение.

Съдържанието на правната помощ по граждански и търговски дела е предвидено в Закон 3226/2004 относно предоставянето на правна помощ на разполагащи с ниски доходи граждани и други разпоредби, както е изменен (наричан по-нататък „Законът“).

Правната помощ може да бъде и под формата на назначаване на адвокат, който да Ви предостави правни съвети с оглед на уреждането на трансграничен спор, преди той да бъде отнесен до съда (член 10, буква в) от Закона).

3 Какви са изискванията за предоставяне на правна помощ?

В член 11 от Закона се предвижда, че право на правна помощ могат да имат всички граждани на Европейския съюз. Освен това право на правна помощ имат граждани на трети държави и лица без гражданство, които пребивават законно или чието обичайно пребиваване е в Европейския съюз и които могат да представят доказателства, че са изпълнени съответните условия.

Правна помощ се предоставя при спазване на предвидените в Закона условия. Съгласно член 1, параграф 2 от Закона лицата, чийто годишен семеен доход не надвишава две трети от минималния годишен индивидуален доход, установен със Закона, имат право на правна помощ. В случай на семейни спорове не се счита, че доходите на другата страна по спора (съпруг/а) допринасят за доходите на ищеца.

По отношение на лицата, които имат местоживеене или обичайно пребиваване в друга държава членка, се прилагат специални правила. Съгласно член 10 от Закона посоченият по-горе праг не е задължителен, ако молителят докаже, че разликата в издръжката на живота между държавата му на произход и Република Гърция прави невъзможно поемането на разходите за правна защита.

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Да, а именно производства в областта на гражданското, семейното, търговското и наказателното право.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

Процедурата се урежда от член 2 от Закона. Процедурата за предоставяне на правна помощ започва веднага след подаване на молба от бенефициера, в която се съдържат резюме на предмета на производството или на действието, както и доказателства, че са изпълнени условията за получаване на помощта.

Молбата трябва да бъде придружена от необходимите подкрепящи документи, доказателство за финансовото състояние на молителя (по-специално копие от данъчна декларация или удостоверение от ръководителя на компетентната данъчна служба, че от молителя не се изисква да подава декларация, копие от декларация за имуществено състояние, удостоверение за платени данъци, данъчния идентификационен номер (ДИН) на молителя, удостоверения за социално подпомагане, клетвени декларации) и доказателство за пребиваване в съответствие с член 1, параграф 1 в случай на гражданин на трета държава.

Молбата и подкрепящите документи се подават най-късно 15 дни преди съдебния процес или действието, за което е поискана правна помощ. Този срок може да бъде съкратен в случай на последващо призоваване. Процедурата е безплатна и не е необходимо присъствието на адвокат.

В член 8, параграф 1 се предвижда, че молбите за правна помощ следва да се подават до първоинстанционните съдилища (protodikeía) с териториална и материалноправна компетентност, които са компетентни да ги разглеждат.

В случай на действия, които не са свързани със съдебното производство, компетентен е районният граждански съд (eirinodikeío) по местопребиваване на молителя.

Молителят може да подаде жалба срещу решението на съдията, която ще се разглежда в рамките на обезпечително производство (diadikasía ton asfalistikón métron). Дело prima facie е достатъчно, за да бъде приета молбата и не се изисква пълна документация. Съдът има широки правомощия по отношение на събирането на доказателства.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Във всички съдилища в Гърция функционира специална служба, която помага на гражданите с ниски доходи, които имат право на безплатна правна помощ, да инициират процедурата. Някои съдилища предоставят онлайн формуляр на молбата, напр. районният граждански съд на Патра (Eirinodikeío Pátras), вж. https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/nomiki-voithia.

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Молителите трябва да представят доказателство за финансовото си състояние. Съответните подкрепящи документи са предвидени в Закона (вж. въпрос № 5).

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

Молбата следва да бъде подадена пред съда (вж. въпрос № 5).

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Критериите за получаване на правна помощ са определени в Закона. Съгласно член 1, параграф 2, граждани с ниски доходи, които имат право на правна помощ, са тези, чийто годишен доход на семейството не надвишава две трети от минималния годишен личен доход, определен в Националния общ колективен трудов договор (Ethnikí Genikí Syllogikí Sýmvasi Ergasías). В случай на спор между лица в едно домакинство доходите на другата страна в спора не се вземат под внимание.

Ако местопребиваването или обичайното пребиваване на лицето, търсещо правна помощ по гражданско или търговско дело, се намира в друга държава членка, се прилагат специални разпоредби. Съгласно член 10 от Закона посоченият праг на дохода на семейството не е задължителен, ако молителят може да докаже, че не е в състояние да покрие съдебните разноски поради разликата в разходите за живот между държавата членка на неговото местопребиваване или обичайно пребиваване и Гърция.

Поради трансграничния характер на искането правна помощ се предоставя и за покриване на разноските за устен превод, разноските за официален превод на документи, необходими за разрешаване на спора, и пътните разноски, направени от молителя за лице, което трябва да подкрепи искането му и трябва да присъства лично на заседанието, ако съдът реши, че това лице не може да участва по друг начин в производството. Правната помощ може да бъде и под формата на назначаване на адвокат, който да Ви предостави правни съвети с оглед на уреждането на спора, преди той да бъде отнесен до съда.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

Страната може да подаде молба пред компетентния съд (вж. въпрос № 5).

Когато правна помощ се предоставя от съда, бенефициерът има право на правните услуги, посочени в отговора на въпрос № 2.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

Този въпрос се урежда от член 5 от Закона. Ако е назначен адвокат, той се избира от списък, изготвен от съответната адвокатска колегия (dikigorikós sýllogos). Служебните адвокати (synígoroi ypiresías) са посочени по азбучен ред от съответния списък на адвокатската колегия, като изборът им се утвърждава от съда, предоставящ правната помощ. Назначеният адвокат може да откаже да защитава страната. При отказ от негова страна, същият съд назначава друг адвокат.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

В член 9 от Закона, заедно с измененията, се предоставят подробности относно покритите от правната помощ разноски. Вж. отговорите на въпроси № 1 и № 2.

Правна помощ се предоставя при дела за развод по взаимно съгласие (synainetikó diazýgio) и се състои в освобождаване от задължението за заплащане на част или на всички разноски по производството пред нотариус, както и хонорар на адвоката, назначен да представлява молителите пред нотариуса.

Правната помощ не засяга задължението за плащане на каквито и да е разноски на другата страна.

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

Това не се предвижда в Закона. Възможна алтернатива е покриването на други разноски от НПО, главно в случаи на мигранти и бежанци.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Да. В член 9, параграф 3 от Закона се предвижда, че правна помощ се предоставя отделно за всеки съдебен процес, като молбата се подава до всеки съд на всяка инстанция и тя обхваща и изпълнението на съдебното решение.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

Съгласно член 4, параграфи 2 и 3 от Закона правната помощ може да бъде оттеглена или ограничена с решение на компетентния съдия, издадено служебно или по предложение на прокурора (eisangeléas), ако, на първо място, се установи, че условията за предоставяне на помощта не са изпълнени, вече не се изпълняват или съществено са се променили. Молители, на които е предоставена правна помощ въз основа на невярна молба или информация, трябва да възстановят разноските, от които са били освободени.

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Съгласно член 8, параграф 2 молителят може да подаде жалба пред първоинстанционен съд в многочленен състав (polymelés protodikeío) срещу решение на съдия от районен граждански съд, съдия от първоинстанционен съд в едночленен състав (monomelés protodikeío) или председателя на първоинстанционния съд в срок до 5 дни от издаване на решението. Жалбата ще бъде разгледана в рамките на обезпечително производство (член 682 и следващите от Гражданския процесуален кодекс (Kódikas Politikís Dikonomías). Жалба не може да бъде подадена пред Върховния съд (Áreios Págos). Нова молба може да бъде подадена при промяна в обстоятелствата (член 2, параграф 5 от Закона).

17 Води ли искането за правна помощ до спиране на давностния срок?

Законът за правната помощ не съдържа разпоредба в този смисъл.

Последна актуализация: 27/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.