Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Правна помощ

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Правна помощ може да бъде отпусната за заплащането на следните разноски във връзка със съдебния процес:

 • гербови налози и регистрационни такси;
 • деловодни такси;
 • такси и плащания на съдебни изпълнители;
 • разходи и хонорари на вещи лица;
 • възнаграждения на писмени и устни преводачи;
 • нотариални такси и възнаграждения;
 • такси за свидетели;
 • пътни разходи;
 • разходи за публикуване в пресата;
 • адвокатски хонорари и възнаграждения;
 • такси и плащания за вписвания, ипотеки и залози;
 • разходи за издаване на удостоверения за чуждестранно право (certificats de coutume).

2 Какво точно представлява правната помощ?

Чрез правна помощ физическо лице, което не разполага с достатъчно средства, може да получи съдействие от адвокат във връзка с конкретен случай, включително когато желае просто да получи правен съвет.

3 Имам ли право на правна помощ?

Лицата, които не разполагат с достатъчно средства, може да получат правна помощ, за да защитят своите интереси, при условие че са:

 • граждани на Люксембург, или
 • чужди граждани, на които е разрешено да се установят в Люксембург, или
 • граждани на държава – членка на Европейския съюз, или
 • чужди граждани, чийто статус е приравнен на този на гражданите на Люксембург за целите на отпускането на правна помощ по силата на международен договор, или
 • граждани на трети страни, които пребивават незаконно, за целите на възстановяването на дължими възнаграждения в съответствие с член 572, параграф 7 от Кодекса на труда.

Правна помощ може да бъде предоставена и на всеки друг чуждестранен гражданин, чиито средства са недостатъчни, във връзка с процедурите, свързани с правото на убежище, достъпа до територията, пребиваването, установяването и извеждането на чужденци.

Липсата на достатъчно средства се преценява от гледна точка на брутния доход и имотното състояние на жалбоподателя и на останалите членове на домакинството.

Правна помощ се отказва на лицето, чийто иск изглежда a priori неоснователен, има малка вероятност за успех или чийто предмет е несъразмерен спрямо подлежащите на възстановяване разходи.

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Правна помощ може да бъде предоставена както на ищеца, така и на ответника, във връзка с охранителни или спорни производства, независимо от това дали производството е съдебно или извънсъдебно. Тя може да се иска по отношение на всяко производство, образувано пред обикновен или административен съд. Тя може да бъде предоставена и за обезпечителни мерки, както и за принудително изпълнение на съдебни решения или други изпълнителни основания.

Тя обаче не може да бъде предоставена на собственици на моторни превозни средства за спорове, възникнали при използването на такова превозно средство. Също така тя не може да бъде предоставена на търговец, производител, занаятчия или член на свободна професия във връзка със спор, свързан с неговата търговска или професионална дейност, освен в надлежно обосновани изключителни случаи, и по принцип не може да бъде предоставена във връзка със спорове, произтичащи от спекулативна дейност от страна на лицето, подало молба за правна помощ.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

Във всички случаи на спешност председателят на компетентната адвокатска колегия може да разпореди временен достъп до правна помощ във връзка с конкретни действия, посочени от него, и без допълнителни формалности.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Националният формуляр за заявление за правна помощ в Люксембург може да бъде намерен в Централното бюро за социално подпомагане (тел. + 352.475821—1).

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Лицето, подаващо молба за правна помощ, трябва да приложи:

 • копие от документ за самоличност;
 • удостоверение за членство в Съвместния център по социално осигуряване (CCSS) на молителя и на лицата от неговото домакинство;
 • за съответното лице и всеки член на домакинството: фишове за заплата (или удостоверение за доход от CCSS), квитанции за доход за социално приобщаване (REVIS), квитанции за обезщетения за безработица или пенсия или други квитанции, които обхващат последните три месеца и в които се посочват брутните суми (банковите извлечения не са достатъчни);
 • удостоверение за нулево салдо от Националния фонд за солидарност за всеки член на домакинството, ако той не получава плащания от фонда;
 • ако домакинството получава или плаща издръжка, документ, посочващ платената или получената сума (например банкови извлечения за последните три месеца);
 • удостоверение за собственост върху недвижим имот или удостоверение за липса на собственост, издадено от данъчната администрация за всеки член на домакинството;
 • когато е приложимо, съпътстващи документи относно собствеността върху недвижим имот, намиращ се в чужбина;
 • писмени доказателства за движими активи (парични средства, спестявания, акции, ценни книжа и други);
 • ако домакинството живее под наем, копие от договора за наем и квитанции за наем за последните три месеца;
 • ако домакинството изплаща ипотека, доказателство за плащането на месечната вноска;
 • писмени доказателства за приходи от недвижими имоти и движимо имущество;
 • документи, свързани с разглеждания случай.

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

Председателят на адвокатската колегия по място на пребиваване на ищеца или негов представител взема решение за отпускане на правна помощ. При липса на местоживеене е компетентен председателят на Съвета на адвокатската колегия на Люксембург или негов представител.

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Решението на председателя на адвокатската колегия ще Ви бъде изпратено по пощата.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

В решението си председателят на колегията посочва името на адвоката, който ще Ви окаже съдействие, и Ви приканва да се свържете с него.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

Председателят посочва избрания от молителя адвокат или, ако не е посочен такъв или ако председателят счита, че изборът е неудачен, посочва определен от него адвокат. Освен ако са налице пречки или конфликт на интереси, адвокатите са длъжни да приемат възложеното им представителство.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

По принцип правната помощ покрива всички разходи, произтичащи от производствата, процедурите или действията, за които е предоставена (вж. Т. 1),

Правната помощ обаче не обхваща обезщетенията за съдебните разноски (indemnités de procédure), нито обезщетенията за злонамерени производства и производства, които представляват злоупотреба с права.

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

В Люксембург не съществува частична правна помощ.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Не, за тази цел ще трябва да подадете ново искане за правна помощ.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

Председателят на колегията може да оттегли правото на правна помощ на молителя дори след приключване на производството или извършване на действията, за които е предоставена помощта, ако се установи, че правната помощ е предоставена в резултат на неверни декларации или въз основа на неверни документи. Правото на правна помощ също може да бъде оттеглено и ако по време или в резултат на такова производство или действия получателят придобие средства, които, ако бяха налични към датата на искането за правна помощ, биха представлявали основание за отказ да се предостави такава помощ. Всички такива промени трябва да бъдат декларирани пред адвокатската колегия от получателя на правната помощ или от ангажирания адвокат.

Решението на председателя на колегията, с което се обявява оттеглянето на правото на правна помощ, се съобщава незабавно на Министерството на правосъдието. Органът, който отговаря за възстановяването на суми, които вече са платени в рамките на правната помощ, е L’Administration de l’enregistrement et des domaines (люксембургската данъчна администрация).

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Решението на председателя на колегията за отказ или за отнемане на правото на правна помощ може да бъде обжалвано пред Дисциплинарната и административна комисия (le Conseil disciplinaire et administratif), чието решение е окончателно. Жалбата се подава до председателя на Дисциплинарната и административна комисия с препоръчано писмо в срок от десет дни от датата на уведомяване за решението на председателя на колегията. Комисията или един от нейните упълномощени членове изслушва обясненията на кандидата по време на изслушването.

Връзки по темата:

Адвокатска колегия на Люксембург

Guichet.lu

Последна актуализация: 14/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.