Правна помощ

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Правна помощ може да бъде отпусната за заплащането на следните разноски във връзка със съдебния процес:

 • гербови налози и регистрационни такси;
 • деловодни такси;
 • такси и плащания на съдебни изпълнители;
 • разходи и хонорари на вещи лица;
 • възнаграждения на писмени и устни преводачи;
 • нотариални такси и възнаграждения;
 • възнаграждения за свидетели;
 • пътни разходи;
 • разходи за публикуване в пресата;
 • адвокатски хонорари и разходи;
 • такси и плащания за вписвания, ипотеки и залози;
 • такси за удостоверения за чуждестранно право (certificats de coutume).

2 Какво точно представлява правната помощ?

Чрез правна помощ физическо лице, което не разполага с достатъчно средства, може да получи съдействие от адвокат във връзка с конкретен случай, включително когато желае просто да получи правен съвет.

3 Какви са изискванията за предоставяне на правна помощ?

Лицата, които не разполагат с достатъчно средства, може да получат правна помощ, за да защитят своите интереси, при условие че са:

 • граждани на Люксембург или
 • чужденци, на които е разрешено да се установят в Люксембург, или
 • граждани на държава – членка на Европейския съюз, или
 • чужденци, чийто статус е приравнен на този на гражданите на Люксембург за целите на отпускането на правна помощ по силата на международен договор, или
 • граждани на трети държави, които пребивават незаконно, за целите на възстановяването на дължими възнаграждения в съответствие с член 572, параграф 7 от Кодекса на труда (Code du travail).

Правна помощ може да бъде предоставена и на всеки друг чужденец, чиито средства са недостатъчни, във връзка с производства, свързани с правото на убежище, влизането на територията, пребиваването, правото на установяване или извеждането на чужденци.

Липсата на достатъчно средства се преценява въз основа на брутния доход и имотното състояние на жалбоподателя и на всички останали членове на домакинството.

Правна помощ се отказва на лицата, чийто иск изглежда a priori неоснователен, има малка вероятност за успех или чийто предмет е несъразмерен спрямо потенциалните разходи.

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Правна помощ може да бъде предоставена както на молителя, така и на ответника, във връзка с охранителни или спорни производства, независимо от това дали производството е съдебно или извънсъдебно. Тя може да се иска по отношение на всяко производство, образувано пред обикновени или административни съдилища.

Правна помощ може да бъде предоставена и за обезпечителни мерки, както и за принудително изпълнение на съдебни решения или други изпълнителни основания.

Тя обаче не може да бъде предоставена на собственици на моторни превозни средства за спорове, възникнали при използването на такова превозно средство. Също така тя не може да бъде предоставена на търговци, производители, занаятчии или специалисти във връзка със спорове, свързани с тяхната търговска или професионална дейност, освен в надлежно обосновани изключителни случаи, а по принцип не може да бъде предоставена във връзка със спорове, произтичащи от спекулативна дейност от страна на лицето, подало молба за правна помощ.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

В случай на спешност председателят на компетентната адвокатска колегия (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats) може да разпореди временен достъп до правна помощ във връзка с конкретни действия, посочени от него, и без допълнителни формалности.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Националният формуляр за молба за правна помощ в Люксембург може да бъде намерен в Централното бюро за социално подпомагане (тел. 00 352 475821-1).

Той също така може да бъде изтеглен от уебсайта на адвокатската колегия на Люксембург или от уебсайта на адвокатската колегия на Дикирх.

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Всяка молба за правна помощ трябва да бъде придружена от:

 • копие от документа за самоличност на молителя;
 • удостоверение за членство в Съвместния център по социално осигуряване (certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS) на молителя и на всеки член на неговото домакинство;
 • за молителя и всеки член на неговото домакинство: фишове за заплата (или удостоверение за доход от CCSS (certificat de revenu), доказателство за плащане на доход за социално приобщаване (attestations de paiement du revenu d'inclusion sociale - REVIS), обезщетения за безработица или пенсия или други плащания, които обхващат последните 3 месеца и в които се посочват брутните суми (банковите извлечения не са достатъчни);
 • удостоверение за нулево салдо от Националния фонд за солидарност (Fonds national de solidarité) за всеки член на домакинството, ако домакинството не получава плащания от фонда;
 • ако домакинството получава или плаща издръжка, документ, посочващ платената или получената сума (например банкови извлечения за последните 3 месеца);
 • удостоверение за собственост върху недвижим имот или удостоверение за липса на собственост, издадено от данъчната администрация на Люксембург (Administration des contributions directes) за всеки член на домакинството;
 • когато е приложимо, съпътстващи документи относно собствеността върху недвижим имот, намиращ се в чужбина;
 • писмени доказателства за движими активи (парични средства, спестявания, акции, ценни книжа и други);
 • ако домакинството живее под наем, копие от договора за наем и квитанции за наем за последните 3 месеца;
 • ако домакинството изплаща ипотека, доказателство за плащането на месечната вноска;
 • писмени доказателства за приходи от недвижими имоти и движимо имущество;
 • документи, свързани с разглеждания случай.

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

Председателят на адвокатската колегия по местопребиваване на молителя или негов представител взема решение за отпускане на правна помощ. При липса на местопребиваване е компетентен председателят на Съвета на адвокатската колегия на Люксембург или негов представител.

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Решението на председателя ще Ви бъде изпратено по пощата.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

В решението си председателят посочва името на адвоката, който ще Ви окаже правно съдействие, и Ви приканва да се свържете с него.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

Председателят посочва избрания от молителя адвокат или, ако не е посочен такъв или ако председателят счита, че изборът е неудачен, посочва определен от него адвокат. Освен ако са налице пречки или конфликт на интереси, адвокатите са длъжни да приемат възложеното им представителство.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

По принцип правната помощ покрива всички разходи, произтичащи от производствата, процедурите или мерките, за които е предоставена (вж. точка 1).

Правната помощ обаче не обхваща обезщетенията за процесуалните разноски (indemnités de procédure), нито обезщетенията за злонамерени производства и производства, които представляват злоупотреба с права.

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

В Люксембург не съществува частична правна помощ.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Не, за тази цел ще трябва да подадете нова молба за правна помощ.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

Председателят на адвокатската колегия може да оттегли правото на правна помощ на молителя дори след приключване на производството или прилагане на мерките, за които е предоставена помощта, ако се установи, че правната помощ е предоставена в резултат на неверни декларации или въз основа на неверни документи. Правото на правна помощ също така може да бъде оттеглено и ако по време или в резултат на такова производство или мерки получателят придобие средства, които, ако бяха налични към датата на искането за правна помощ, биха представлявали основание за отказ да се предостави такава помощ. Всички такива промени в положението трябва да бъдат декларирани пред председателя от бенефициерите на правната помощ или от ангажирания адвокат.

Решението на председателя, с което се обявява оттеглянето на правото на правна помощ, незабавно се съобщава на Министерството на правосъдието (Ministère de la Justice). Органът, отговарящ за възстановяването на суми, които са вече платени в рамките на правната помощ, е Службата на кадастъра, имотния регистър и недвижимите имоти (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Решението на председателя за отказ или за отнемане на правото на правна помощ може да бъде обжалвано пред Дисциплинарната и административна комисия (Conseil disciplinaire et administratif), чието решение е окончателно. Жалбите се подават до председателя на Дисциплинарната и административна комисия с препоръчано писмо в срок от 10 дни от датата на уведомяване за решението на председателя на адвокатската колегия. Комисията или един от нейните упълномощени членове изслушва обясненията на молителя по време на изслушването.

17 Води ли искането за правна помощ до спиране на давностния срок?

Подаването на молба за правна помощ не спира давностния срок.

Връзки по темата

Адвокатска колегия на Люксембург

Guichet.lu

Последна актуализация: 01/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.