Правна помощ

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Таксите за съдебни производства са установени от закона. Някои плащания трябва да се направят в началото на съдебното производство, а други — когато то приключи. Това обикновено са фиксирани такси, които включват съдебни услуги. Съдебните услуги включват таксите за регистрация, разходите за призоваване на свидетели за разпит, други разходи, свързани със съдебното производство, и разходи за копия от съдебното решение. С известни изключения, дължимите за адвокати такси за явяване по съдебни дела се определят от закона. Страните обаче може писмено да се договорят за друго.

В посочените по-горе такси не се включват допълнителни съдебни такси, каквито обаче може да бъдат определени от съда в случай на обжалване.

Що се отнася до това кой трябва да плати разноските, при произнасяне на решението съдът определя страната, която да ги плати. Като правило, на загубилата делото страна се възлага да плати и разноските, но съдът може да реши друго според случая.

2 Какво точно представлява правната помощ?

Правната помощ е форма на помощ, която се дава за сметка на държавата на лице, по чието искане — след като в зависимост от вида на случая длъжностни лица от Агенцията за правна помощ направят оценка на финансовото положение или адвокатът, отговарящ за правната помощ, направи оценка на основанията на искането на лицето — се решава дали то има основателна причина да заведе дело или да се защитава, или да продължи участието си по производство с цел да получи достъп до правосъдие.

Това означава, че правната помощ представлява предоставяне на правно съдействие на лица с ниски доходи, които не могат да си позволят да платят, за да бъдат представлявани или да получат достъп до съдебната система. Правната помощ е важна, за да се предостави достъп до правосъдие, с което да се гарантират равенство пред закона, правото на адвокат и правото на справедлив процес на хора без финансови средства. В едно демократично общество равенството е от основно значение.

Правна помощ може да бъде предоставена при всички наказателни дела и при почти всички граждански дела. При гражданските дела лицето трябва да отговаря на критериите както за финансови средства, така и за основателност на делото.

3 Какви са изискванията за предоставяне на правна помощ?

При граждански дела: Правна помощ се предоставя на лицата само след като са изпълнени критериите както за финансови средства, така и за основателност.

Оценка за финансови средства: За да бъде един молител допустим съгласно критериите за финансови средства, той трябва да не е притежавал през последните дванадесет месеца какъвто и да било вид собственост, включително налични пари, чиято нетна стойност превишава 13 000 евро (или както е посочено в закона). Освен това доходите на молителя за последните 12 месеца преди подаването на молбата за правна помощ не трябва да превишават минималната заплата за страната за навършили 18 години лица.

При оценката за финансови средства не се вземат предвид вещи на молителя и на членовете на неговото семейство, необходими за ежедневни нужди в дома му, нито основното жилище или имущество на молителя (движимо или недвижимо), което е предмет на съдебното производство.

Оценка за основателност: За да е налице допустимост съгласно критериите за основателност, адвокатът, отговарящ за правната помощ, след като проучи естеството на случая, трябва да стигне до заключение, че молителят има валидно право да съди или да се защитава, или да продължи или да участва в производство пред съдилищата, т.е. че молителят има „вероятна причина за действие“ (probabilis causa litigandi). Всеки случай се разглежда от гледна точка на основателността по същество. Оценката за основателност се прави от адвоката, отговарящ за правната помощ. Тя включва разглеждане на казуса, преценка на възможния изход от производството и изгледите за успех.

Лице, което отговаря на критериите и на което съдът е определил адвокат и правен съветник за правна помощ по гражданско дело, ще продължи да получава съдействие до окончателното приключване на производството.

При наказателни дела: За предоставянето на правна помощ не се прилага критерий за финансови средства. При бързите производства пред Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali (Съда на магистратите — Court of Magistrates, в качеството му на наказателен съд) съдът назначава адвокат от списъка на дежурните за деня. При други наказателни дела обвиняемият трябва да информира съда, че желае да се възползва от правна помощ, и това искане трябва да бъде вписано в досието по делото. Съдът предава молбата заедно с данните за обвиняемия на Агенцията за правна помощ, която трябва да внесе отговор дали молбата е приета и да посочи името на адвоката.

Обжалване при наказателни производства: Ако лице желае да обжалва решение на Съда на магистратите с помощта на адвокат, предоставящ правна помощ, то трябва незабавно да уведоми Агенцията за правна помощ в същия или на следващия ден след произнасяне на решението, така че да могат да се предприемат необходимите действия. Следва да бъде предоставена информация относно съдебното решение, за да се осигури възможност на назначения адвокат, отговарящ за правната помощ, да определи дали има достатъчно основания за обжалване.

Лица, които са подложени на разпит и/или са задържани: Ако лице е призовано за разпит от полицията или е задържано, то има право да говори с адвокат, предоставящ правна помощ, от списъка на дежурните за деня.

Процедура

При граждански производства, за да осъществи среща с местния адвокат, отговарящ за правната помощ, лицето трябва най-напред да представи посочените по-долу документи (или тези от тях, които се отнасят за него, в зависимост от случая), за да се направи оценката за финансови средства и да се установи дали лицето отговаря на критериите за правна помощ:

 • документ от службата за социално осигуряване, в който се посочва размерът на получените от лицето парични суми през последните дванадесет месеца;
 • формуляр FS3/фиш за заплата за последните дванадесет месеца;
 • извлечение по сметка (справка) за последните дванадесет месеца, за всяка банкова сметка, по която лицето е титуляр;
 • документ от Агенцията по заетостта, в който се посочва трудовата биография на лицето;
 • лична карта или паспорт;
 • документи, които лицето е получило от съда, в случай че желае правна помощ;
 • други относими документи, като например:
  • при раздяла: удостоверение за брак и удостоверения за раждане на децата;
  • при унищожаване на брак или при развод: копие от акта за раздялата;
  • при промяна на обстоятелства, вписани в публичния регистър: удостоверение за раждане/смърт/брак на лицето;
  • по въпроси, свързани с наследяване: копие от завещанието и т.н.

На срещата със служител от Агенцията се установява дали според оценката за финансови средства лицето отговаря на изискванията за получаване на правна помощ. Ако лицето отговаря на изискванията, се насрочва среща с местния адвокат, отговарящ за правната помощ, за да се обсъди проблемът на лицето и/или въпросният казус. Въз основа на направената оценка за основателност местният адвокат, отговарящ за правната помощ, информира лицето дали има достатъчно основание да започне производство или да се защитава, в зависимост от случая.

Лицето ще има право да получи правна помощ след като премине както оценката за финансови средства, така и тази за основателност. След като бъде взето решение, че лицето отговаря на изискванията, му се оказва съдействие за попълване на изисквания от закона формуляр на молба за правна помощ и то трябва да декларира под клетва финансовите си средства и основанието за делото.

На лице, което не отговаря на изискванията съгласно една от двете оценки, се изпраща писмо, с което то се информира, че искането му се отхвърля и се посочват причините за това отхвърляне.

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Правна помощ може да се предоставя на физически лица по всички наказателни дела и по почти всички граждански дела. При гражданските дела лицето трябва да отговаря на критериите както за финансови средства, така и за основателност на делото.

Когато обаче случаят се отнася за поправка или отмяна на регистрация или за регистрация на удостоверение за раждане, брак или смърт, критериите за оценка на финансовите средства не се прилагат.

Дружества, регистрирани по Търговския закон, нямат право да се ползват от правна помощ съгласно член 926 от Глава 12 от Законите на Малта.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

При наличие на спешност (например издаване на съдебна заповед) законът позволява на адвоката, отговарящ за правната помощ, да получи временно разрешение от компетентния съд да внесе конкретни процесуални документи от името на лицето, искащо правна помощ, след което трябва да се направят оценките за финансови средства и за основателност.

Ако впоследствие компетентният съд отнеме правото на получаване на правна помощ, така внесените от адвоката, отговарящ за правната помощ, процесуални документи не стават нищожни, но се отнема възможността от всяко бъдещо възползване от тях и съдът може да разпореди направените в периода на временното разрешение разходи да се платят от молителя.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Формулярът на молбата може да се попълни в Службата за правна помощ на Малта със съдействието на служител от Агенцията за правна помощ. Молителят трябва да удостовери под клетва истинността на съдържанието на молбата. Молбата за правна помощ може да се подаде също и с молба до гражданския съд.

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Към молбата за започване на производство за получаване на правна помощ се прилагат документите, посочени в раздел „Процедура“ в отговора на въпрос 3 по-горе.

Приложените към молбата документи отразяват предмета на случая, за който лицето иска откриване на производство. Например, ако искът е за унищожаване на брак, следва да се приложи копие от удостоверението за брак. Документите, необходими на адвоката, отговарящ за правната помощ, за да може да прецени дали исканата правна помощ да бъде предоставена или не, трябва да му бъдат предадени при поискване.

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

Следва да се обърнете към службите за правна помощ на Малта: https://legalaidmalta.gov.mt/en/

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Молителят за получаване на правна помощ се информира официално с кратко съобщение (SMS), по телефона, с писмо или по електронна поща дали молбата за правна помощ е одобрена, в съответствие с нуждите на всеки молител. Той ще бъде информиран за името на адвоката и правния съветник и за номерата на мобилните им телефони.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

Ако молителят отговаря на условията за получаване на правна помощ, той/тя ще бъде информиран/а за името на адвоката и правния съветник (legal procurator), определени да му/ѝ оказват съдействие в производството. Молителят е длъжен да се свърже с определения му/ѝ адвокат, за да си уговорят среща, на която да обсъдят случая и по-нататъшните действия по започнатото производство.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

След като молбата бъде одобрена, на молителя се определят адвокат и правен съветник, чието име е в списъка, с който съдът разполага, и който е на ред в разписанието. Ако поради някаква основателна причина молителят желае да замени адвоката с друг, който е следващият по ред в разписанието, той трябва да подаде молба за това до съда. Адвокатът, предоставящ правна помощ, може да бъде заменен само с определение на съда.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

Предоставената на молителя правна помощ покрива съдебните разноски. Съответно молителят е освободен от плащане на такси или предоставяне на гаранция за разноските.

Ако молителят спечели делото, трябва да плати разходите на адвоката, правния съветник, доверителите, арбитрите и експертите/вещите лица (ако има такива) от сумата, която получи, или от приходите от продажбата на търг на движимо или недвижимо имущество съгласно решението, без да се засяга правото му/ѝ те да му бъдат възстановени от трета страна, на която може да е разпоредено да плати тези разходи.

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

В Малта не се прилага концепцията за услуга за частична правна помощ. Това означава, че молителят или има право на пълна правна помощ, или молбата за предоставяне на правна помощ се отхвърля. Ако страната, която получава правна помощ, бъде осъдена да плати съдебните разноски, Службата за вписвания към гражданските съдилища и трибунали няма да може да претендира за възстановяване от спечелилата страна на таксите за вписване.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Ако молителят отговаря на условията за получаване на правна помощ, има право на съдействие на всички нива, включително правно съдействие в апелативните съдилища.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

Ако пред съда бъде доказано, че докато молителят е получавал правна помощ, той/тя е знаел/а, че притежава повече финансови средства или доходи от предвиденото в закона за получаване на правна помощ, или ако по време на съдебното производство по делото молителят е знаел, че доходите му/ѝ са се повишили над определеното в закона и не е съобщил/а за това, съдът може да счете, че молителят е проявил неуважение към съда. Срещу молителя може да бъде заведено също и производство за нарушение на клетва.

И в двата случая молителят ще трябва да заплати всички разноски по делото по същия начин, както ако не се е ползвал от правна помощ.

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Решението за отхвърляне на молбата за правна помощ не може да бъде обжалвано. Все пак, ако изготвеният от адвоката, отговарящ за правната помощ, доклад не е в полза на молителя, гражданският съд го разглежда, като дава на страните възможност да представят становища преди да вземе решение дали да приеме отрицателния доклад или да го отхвърли и да уважи молбата на страната.

17 Води ли искането за правна помощ до спиране на давностния срок?

Искането за правна помощ не води до спиране на давностния срок.

Последна актуализация: 07/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.