Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Правна помощ

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

За да заведе дело в съда, ищецът трябва да заплати съдебни такси и евентуални такси за адвокатска помощ (по дела за суми над 25 000 EUR ответникът също плаща съдебни такси). Ако съдът се произнесе в полза на ищеца, той обикновено осъжда загубилата страна да заплати съдебните разноски на ищеца. В такъв случай загубилата страна поема разноските, които ищецът е направил за завеждане на делото в съда.

2 Какво точно представлява правната помощ?

(Субсидирана) правна помощ е правна помощ, предоставена на страна в съдебен спор във връзка с правен интерес, който засяга тази страна пряко и лично, доколкото законът или свързаните с него разпоредби предвиждат такава правна помощ.

3 Имам ли право на правна помощ?

Това зависи от доходите ви и от вида интерес, който се защитава. Повече информация можете да намерите на уебсайта на Съвета за правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Да. В Нидерландия (субсидирана) правна помощ се предоставя на етапа на консултиране и за всички видове производства. Вижте обаче и отговора на предходния въпрос. В Нидерландия съществува и субсидирана медиация.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

В гражданското право е възможно да се образува обезпечително производство. В административното право е възможно да се поиска временна мярка на всеки етап от производството, независимо дали става въпрос за първоначалната жалба или за обжалването на първа или втора инстанция.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

В Нидерландия молбата за субсидирана правна помощ по принцип се подава от адвокат. Адвокатът трябва да бъде регистриран в Съвета за правна помощ. Ако сте от друга държава — членка на ЕС, можете да подадете заявление чрез предаващия орган във вашата държава (обикновено това е министерството на правосъдието, съд или друга специално определена организация). Молбата ще бъде предадена на получаващия орган в Нидерландия — Съвета за правна помощ.

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Извършва се преглед на молбата от финансова гледна точка и от гледна точка на интересите. За финансовия преглед Съветът за правна помощ се нуждае от информация за годишния ви доход преди две години. Ако можете да докажете, че отговаряте на условията за субсидирана правна помощ във вашата държава, това ще бъде достатъчно за Съвета за правна помощ.

За проверката на интересите трябва да представите удостоверителни документи, доказващи вашия интерес по делото, като например за каква парична сума става въпрос, дали делото е свързано с интересите на вашето дружество или какви стъпки сте предприели за разрешаване на спора.

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Нидерландия

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Вие и, ако е приложимо, вашият адвокат ще получите писмено решение по вашата молба. Така ще разберете дали тя е била успешна. Ако решението не е във ваша полза, можете да обжалвате.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

Трябва да платите на адвоката процент от неговия хонорар, чийто размер се определя от Съвета за правна помощ.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

В Нидерландия можете сами да изберете своя адвокат. Адвокатът трябва да бъде регистриран в Съвета за правна помощ. За повече информация вж. Намерете адвокат (Zoek een advocaat) — Нидерландска адвокатска колегия (Nederlandse Orde van Advocaten).

Ако това не е възможно във вашия случай, Съветът за правна помощ, в качеството си на приемащ орган, може да поиска от председателя на местния клон на Нидерландската адвокатска колегия да назначи адвокат.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

Не. Ще платите част от адвокатските хонорари. Ако се явите пред съда, ще трябва да платите и съдебни такси. Възможно е да се наложи да платите и за използвани от вас услуги на външни експерти или съдебен изпълнител. Ако съдът не отсъди във ваша полза, може да бъдете осъдени да заплатите съдебните разноски (включително разноските на другата страна).

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

Вие. Възможно е да поискате възстановяване на част от разноските във вашата държава.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Да.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

Ако в резултат от делото получите (право на вземане на) сума, по-голяма от половината от приложимите към момента необлагаеми с данък доходи, Съветът за правна помощ може да реши да отнеме правото ви на субсидирана правна помощ. В такъв случай ще се счита, че можете сами да платите за правна помощ.

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Можете да обжалвате пред Съвета за правна помощ негово решение относно правото ви на правна помощ. Можете да оспорите решение по такова обжалване пред окръжния съд (rechtbank), а на втора инстанция — пред Отдела по административни спорове (Afdeling bestuursrechtspraak) на Държавния съвет (Raad van State).

Последна актуализация: 20/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.