Правна помощ

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Публична правна помощ може да се предоставя в следните форми:

а) плащане на таксата за представителство, правно съдействие и когато е приложимо, защита от назначен или избран адвокат, за да се гарантира упражняването или защитата на право или законен интерес в съда или за предотвратяване на спор, наричано по-нататък съдействие от адвокат;

б) плащане, предоставено на вещо лице, писмен или устен преводач, чиито услуги са използвани по време на съдебното производство, с одобрението на съда или на съдебния орган, ако такова плащане е задължение на лицето, кандидатстващо за публична правна помощ;

в) плащане на таксата на съдебен изпълнител;

г) освобождаване от, намаляване на, разсрочване или отсрочване на плащане на правни разноски, както е предвидено от закона, включително на дължимите на етапа на принудително изпълнение.

Когато публична правна помощ се предоставя на граждани на държави — членки на ЕС, или на други лица, които са жители или обичайно пребивават на територията на държава членка, одобрената публична правна помощ може да включва също и:

а) разходи за превод на представени от получателя на помощта документи, изискани от съда или от съдебния орган за решаването на делото, както и освобождаване на свързани с това подадени или получени искания и документи от формалности по легализация или от всяка друга равностойна формалност;

б) услуги на устен преводач в производството, водено пред съда/съдебния орган;

в) разходи, направени за пътуване, което получателят на помощта или друго лице трябва да предприеме до Румъния по искане на съда или на съдебния орган, или когато законът изисква задължителното присъствие на някое от тези лица.

Лицето, което отговаря на изискванията, посочени във въпрос № 3, има право също и на възстановяване на плащане, направено като такса за медиатор, когато преди започване на производството то предостави доказателство, че е проведено производство по медиация за спора, или ако поиска медиация след започването на производството, но преди датата на първото заседание.

Публична правна помощ може да се предостави самостоятелно или едновременно в която и да е от посочените по-горе форми. Стойността на публичната правна помощ, предоставена — самостоятелно или едновременно — под формата на съдействие от адвокат, вещо лице, писмен или устен преводач или съдебен изпълнител, не може да превишава максималното ниво, равняващо се на 12 брутни минимални заплати за страната за едногодишен период в годината, в която е подадена молбата за помощ.

(Членове 6, 7, 20 и 44 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения)

2 Какво точно представлява правната помощ?

Публичната правна помощ представлява формата на съдействие, предоставяно от държавата с цел осигуряване на правото на справедлив процес и защита на равния достъп до правосъдие, за да се гарантира със съдебни средства упражняването на определени права или законни интереси, включително за прилагане на съдебни решения или други разпореждания с изпълнителна сила.

(Член 1 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения)

3 Имам ли право на правна помощ?

Всяко физическо лице може да кандидатства за получаване на публична правна помощ, ако не е в състояние да се справи със съдебните разноски за определено производство или с такива, произтичащи от получаването на правен съвет, за да се защити в съда някакво право или законен интерес, без това да застрашава неговата или на семейството му издръжка.

Семейство означава съпрузи, деца и други преки низходящи родственици на възраст до 18 години, които са финансово зависими от заявителя, както и деца или други преки низходящи родственици на възраст над 18 години, но под 26 години, ако продължават обучението си и са финансово зависими от заявителя. За член на семейството се смята също и лицето, което споделя едно жилище или място за живеене, или домакинство с заявителя, децата и други преки низходящи родственици на възраст до 18 години, които са финансово зависими от заявителя, както и деца или други преки низходящи родственици на възраст над 18 години, но под 26 години, ако продължават обучението си и са финансово зависими от заявителя.

Лицата, чийто среден месечен нетен доход на член от семейството е под 500 RON за последните два месеца преди подаване на молбата, имат право на публична правна помощ. В този случай сумите, съставляващи публичната правна помощ, се плащат изцяло от държавата. Ако средният нетен доход на член от семейството за последните два месеца преди подаване на молбата е под 800 RON, сумите, съставляващи публичната правна помощ, се плащат от държавата в размер на 50 %. Сумите, които представляват праговете за дохода, и максималните суми, които може да се предоставят като правна помощ, може да бъдат преразглеждани с решение на правителството.

Публична правна помощ може да се предостави и в други случаи, пропорционално на нуждите на заявителя, когато е възможно действителните или очакваните съдебни разноски да ограничат ефективния достъп на заявителя до правосъдие, включително заради различията в издръжката на живота между държавата членка, в която живее или обичайно пребивава заявителят, и Румъния.

При определяне на дохода се вземат предвид всички редовни доходи, като заплати, помощи, хонорари, анюитети, наеми, печалби от търговска дейност или като самостоятелно заето лице и други подобни, както и суми, които се дължат периодично, като например наеми и задължения за издръжка.

Публична правна помощ се предоставя независимо от финансовото положение на заявителя, ако със специален закон е предвидено правото на правно съдействие или безплатно правно съдействие като защитна мярка с оглед на специални обстоятелства, като например непълнолетие, увреждане, определен статут или други подобни. В такъв случай публичната правна помощ се предоставя без да се изпълняват критериите за дохода, но само за защитата или признаването на определени права или законни интереси, произтичащи от или свързани със специални обстоятелства, които дават основание по закон за признаване на правото на правно съдействие или на безплатно правно съдействие.

Правото на публична правна помощ се погасява със смъртта на страната или с подобряването на финансовото положение на тази страна до степен, при която тя може да си позволи съдебните разноски.

(Членове 4, 5, 8, 81, 9, 10, 101, 2, 21 и 50 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения)

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Предоставяната съгласно извънредното постановление на правителството публична правна помощ се присъжда по граждански, търговски, административни, трудови и социално-осигурителни въпроси, както и по други въпроси, с изключение на наказателни.

(Член 3 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения)

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

Не са уредени специални процедури в случай на спешна нужда по отношение на правното съдействие.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Молбите за публична правна помощ, които се подават в съответствие с настоящата глава, се изготвят съгласно образеца, посочен в приложението, което е неразделна част извънредното постановление (член 49 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения).

ФОРМУЛЯР

на молба за правна помощ в друга държава — членка на Европейския съюз

Указания:

1. Преди да попълните молбата, моля, прочетете внимателно указанията.

2. Лицето, което попълва молбата, трябва да предостави цялата изискваща се във формуляра информация.

3. Всяка неточна, неподходяща или непълна информация може да забави обработването на молбата Ви.

4. Посочването в молбата на невярна или непълна информация може да доведе до правни последствия и молбата за правна помощ може да бъде отхвърлена; може да бъдете подведени и под наказателна отговорност.

5. Моля, приложете всички удостоверителни документи.

6. Моля, отбележете, че настоящата молба не засяга срока, който трябва да се спази за започване на съдебното производство.

7. Моля, поставете дата и подпишете молбата.

A1. Лични данни на заявителя

Фамилия и име ......................................................

Дата и място на раждане ...................................................

Личен номер ......................................................................

Адрес (местоживеене или местопребиваване) ........................................

..........................................................................

Тел./Факс/Електронна поща ...........................................................

A2. Лични данни на законния представител (родител, настойник, попечител и др.), когато е приложимо (да се попълнят, ако заявителят се представлява законно)

Фамилия и име ......................................................

Дата и място на раждане ...................................................

Личен номер ......................................................................

Адрес ...................................................................

Тел./Факс/Електронна поща ...........................................................

A3. Лични данни на адвоката на заявителя, ако е приложимо (да се попълнят, ако заявителят вече има адвокат)

Фамилия и име ......................................................

Адрес ...................................................................

Тел./Факс/Електронна поща ...........................................................

Б. Информация относно спора, за който се иска правна помощ

Моля, приложете копия от всички удостоверителни документи.

Б1. Вид на спора (развод, трудов и др.)

Б2. Стойност на спора, ако може да бъде изразена в пари, както и валутата, в която е изразена стойността на спора

Б3. Описание на ситуацията, за чието уреждане се иска публична правна помощ (включително компетентният съд, датата на заседанието, доказателствата и др.)

В. Данни за производството

Моля, приложете копия от всички удостоверителни документи.

В1. Настоящата или предстоящата Ви позиция в производството (ищец или ответник)

Опишете предмета на подадената за разглеждане жалба ...........................

..........................................................................

Име и данни за контакт на ответника ...........................

..........................................................................

В2. Специални причини да се иска спешно действие по молбата, ако е приложимо

В3. Моля, посочете разходите, които следва да се включат в молбата (отбележете)

_

|_| а) съдействие от адвокат;

_

|_| б) плащане на вещо лице;

_

|_| в) плащане за писмен или устен преводач, чиито услуги са използвани по време на производството;

_

|_| г) плащане на таксата на съдебен изпълнител;

_

|_| д) освобождаване от, намаляване на, разсрочване или отсрочване на плащане на правни разноски и/или гаранции, както е предвидено от закона, включително дължимите на етапа на принудително изпълнение такси и гаранции.

В4. Моля, посочете дали публичната правна помощ се иска за получаване на:

_

|_| Съдействие от адвокат в рамките на извънсъдебни процедури

_

|_| Съдействие от адвокат преди започване на съдебно производство

_

|_| Съдействие от адвокат (консултация и/или представителство) в рамките на текущо съдебно производство. В такъв случай, моля, посочете:

— регистрационен номер

— дата на заседанието

— име на съда

— адрес на съда

_

|_| Съдействие от адвокат при процедури за съдебен контрол срещу решение на съд. В такъв случай, моля, посочете:

— име на съда

— дата на решението

— причината, поради която се иска съдействие

— обжалването срещу решението

_

|_| Съдействие от адвокат при производство за принудително изпълнение. В такъв случай, моля, посочете:

— име на съда

— дата на разпореждането или дата на издаване на друго разпореждане с изпълнителна сила.

В6. Посочете дали имате някаква застраховка или други права и механизми, с които съдебните разноски могат да се покрият изцяло или частично.

Ако да, моля дайте подробности: ............................................

..........................................................................

..........................................................................

Г. Семейно положение

________

Колко души живеят във Вашето домакинство?           |________|

Моля, посочете връзката им с Вас

______________________________________________________________________________

| Фамилно име и   | Връзка с | Дата на раждане| Това лице| Лицето         |

| име   | заявителят| (за   | лице   | заявител     |

|             |             | малолетни или непълнолетни лица)   | финансово зависимо ли е   | финансово зависимо ли е |

|             |             |             | от заявителя?| от това лице?|

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

|             |           |             |       _       |       _         |

|             |             |             |     |_|       |       |_|       |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

|             |             |             |       _       |       _         |

|             |             |             |     |_|       |       |_|       |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

Има ли лице, което е финансово зависимо от Вас, което не живее с Вас?

______________________________________________________________________________

|   Фамилия и име |   Връзка със заявителя   | Дата на раждане         |

|                       |                             | (за малолетни и непълнолетни) |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                            |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

Зависим ли сте финансово от лице, което не живее с Вас?

______________________________________________________________________________

|         Фамилия и име         |       Връзка със заявителя         |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                      |

|_____________________________________|________________________________________|

Д. Финансова информация

Моля, посочете информация за Вас, за лицето, с което сте във фактическо съжителство, или за съпруга(та), за всяко лице, което е финансово зависимо от Вас, или, ако е приложимо, за всяко лице, от което Вие сте финансово зависим(а).

Ако получавате други финансови средства освен издръжка от лице, от което сте финансово зависим(а) и което не живее с Вас, моля, посочете това лице в раздел Д.1. „Други доходи“.

Ако предоставяте финансова подкрепа за лице, различно от някой, който е финансово зависим от Вас и който живее с Вас, моля, посочете това лице в раздел Д.3. „Други разходи“.

Моля, приложете всички удостоверителни документи за описаните по-горе случаи.

Моля, посочете валутата, в която сте изразили паричните стойности в таблицата, ако са изразени във валута, различна от румънски леи.

______________________________________________________________________________

|Д.1. Данни за |I. Заявител |II. Съпруг(а) или|III. Лица на издръжка

|месечен доход       |               |несключили брак |лица |издържащи|

|                   |               |     |

|                   |               |             |             |заявителя|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Заплати,           |               |             |             |             |

|обезщетения:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Търговска печалба: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Пенсии:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Доход:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Помощи от                                                         |

|държавата:                                                                     |

|______________________________________________________________________________|

|1. надбавки:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|2. обезщетение за безработица|              |             |             |             |

|и социални |               |             |             |             |

|осигуровки:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Доход от|               |             |             |             |

|права     |               |             |             |             |

|върху определено |               |             |             |             |

|движимо или недвижимо имущество: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Друг доход:     |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|ОБЩО:             |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|Д.2. Брой       |I. Заявител |II. Съпруг(а) или|III. Лица на издръжка|

|имоти     |               |несключили брак |лица |издържащи|

|                   |               |     |

|                   |               |             |             |заявителя|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Сградата, в която   |               |             |             |             |

|живеете:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Друга сграда:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Земя:           |               |             |            |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Спестявания:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Акции:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Моторни превозни средства: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Други активи:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|ОБЩО:              |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|Д.3. Месечни       |I. Заявител |II. Съпруг(а) или|III. Лица на издръжка|

|разходи             |               |несключили брак |лица |издържащи|

|                   |               |     |

|                   |               |             |             |заявителя|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Данъци:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Социалноосигурителни     |               |             |             |             |

|вноски:|               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Местни данъци:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Ипотечни         |              |             |             |             |

|задължения:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Наем и жилище   |               |            |             |             |

|задължения: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Образование   |               |             |             |             |

|задължения:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Образование   |               |             |             |             |

|Грижи за деца       |               |             |             |             |

|задължения:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Вноски:               |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Изплащане на     |               |             |             |             |

|заеми:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Издръжка, дължима на трети лица |               |             |             |             |

|въз основа на |              |             |             |             |

|правно задължение:     |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Други разходи:   |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|ОБЩО:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Заявявам под клетва, че предоставената информация е вярна и пълна, и се задължавам незабавно да декларирам пред компетентния орган, който обработва молбата, всяка промяна във финансовото си положение.

Изготвено в ..........................

Дата ......................................

Подпис .................................

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Искането за получаване на публична правна помощ се заявява писмено и включва информация за предмета и естеството на производството, за което се иска публична правна помощ, самоличността, личния номер, местожителството и финансовото положение на заявителя и неговото семейство, като се прилагат удостоверителни документи за неговите и на семейството му доходи, а също и доказателства за задължения за издръжка или плащане. Молбата се придружава и от клетвена декларация от заявителя, в която се посочва дали е получавал публична правна помощ през последните 12 месеца, под каква форма, по какъв въпрос и в какъв размер.

Съдът може да поиска от страните всякакви пояснения или доказателства, както и писмена информация от компетентните органи.

Извънсъдебна помощ се предоставя от Службата за правна помощ към всяка адвокатска колегия въз основа на молба, чийто модел е одобрен от Отдела за координиране на правната помощ, като в нея се включва информация за предмета и естеството на производството, за което се иска публична правна помощ, самоличността, личния номер, местожителството и финансовото положение на заявителя и неговото семейство, като се прилагат удостоверителни документи за неговите и на семейството му доходи, а също и доказателства за задължения за издръжка или плащане.

Молбата се придружава и от клетвена декларация от заявителя, в която се посочва дали е получавал публична правна помощ през последните 12 месеца, по какъв въпрос и в какъв размер.

Заявителят предоставя доказателства за финансовото си положение основно със следните документи:

  • удостоверение за дохода на заявителя и на другите членове на неговото семейство;
  • семейна книжка и ако е приложимо, удостоверения за раждане на децата;
  • удостоверение за увреждане на заявителя или на дете, ако е приложимо;
  • клетвена декларация, в която се посочва, че заявителят и членовете на неговото семейство не получават допълнителни доходи;
  • клетвена декларация за активите на заявителя и неговото семейство;
  • клетвена декларация, в която се посочва, че заявителят и/или другият родител декларира, че детето не е поверено на грижите на друг упълномощен частен орган или обществена служба, или на юридическо лице, нито е настанено при такъв орган, служба или юридическо лице;
  • предоставено от компетентните органи доказателство относно заявлението за облагаеми активи на името на заявителя или, ако е приложимо, на името на други членове на неговото семейство;
  • други документи, които се изискват за установяване на правото на правна помощ по закон.

(Член 14 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения, и член 73 от Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, с последващите изменения и допълнения).

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

Молбата за публична правна помощ се подава до компетентния съд, който разглежда делото, за което се иска помощта; когато публичната правна помощ се иска за принудително изпълнение на съдебно решение, молбата е в компетентността на изпълняващия съд. Когато не може да се определи компетентният съд, делото се решава от районния съд, в чиято териториална компетентност се намира местожителството или местопребиваването на заявителя.

Ако публичната правна помощ се иска за текущо съдебно производство, молбата(ите) за получаването ѝ, ако е приложимо, се разглежда(т) от състава, на който е възложено разглеждането на основната искова молба.

Публична правна помощ се предоставя по всяко време докато трае производството, от датата, на която заинтересованата страна е подала молбата, и се запазва през целия процесуален етап, на който е била поискана. Молбата за публична правна помощ е освободена от държавни такси.

Публична правна помощ в производства за обжалване по съдебен ред може да бъде предоставена въз основа на нова молба. Молбата за публична правна помощ в производства за обжалване по съдебен ред се отправя до съда, чието решение трябва да бъде обжалвано, в срока за обжалване, и се разглежда в спешен порядък от състав, който е различен от разгледалия делото по същество.

С подаването на молбата за публична правна помощ срокът за обжалване се прекъсва само веднъж, ако заявителят представи удостоверителните документи в срок до десет дни. Нов срок за обжалване започва да тече от датата на съобщаване на заключението по молбата за публична правна помощ или, ако е приложимо, по молбата за преглед, т.е. дали е допусната или отхвърлена.

Ако молбата за публична правна помощ бъде допусната, съдът незабавно съобщава заключението на заявителя и на адвокатската колегия. Адвокатската колегия трябва в срок от 48 часа да назначи адвокат, който има право да пледира пред всеки апелативен съд, в зависимост от случая. Датата на назначаване на адвоката и неговите данни се съобщават на съда и на заявителя не по-късно от 48 часа. Нов срок за обжалване започва да тече от датата, на която е назначен адвокатът.

Извънсъдебна помощ се предоставя от Службата за правна помощ към всяка адвокатска колегия въз основа на молба, чийто модел е одобрен от Отдела за координиране на правната помощ, като в нея се включва информация за предмета и естеството на производството, за което се иска публична правна помощ, самоличността, личния номер, местожителството и финансовото положение на заявителя и неговото семейство, като се прилагат удостоверителни документи за неговите и на семейството му доходи, а също и доказателства за задължения за издръжка или плащане.

Молбата се придружава и от клетвена декларация от заявителя, в която се посочва дали е получавал публична правна помощ през последните 12 месеца, по какъв въпрос и в какъв размер.

Молбата за извънсъдебна подкрепа се подава до Службата за правна помощ и се разглежда в срок от 15 работни дни от датата на регистрация, с решение за допускане или отхвърляне, ако е приложимо. Решението се връчва на заявителя в срок от 5 работни дни от датата на издаване на решението. Решението за отхвърляне на молбата за извънсъдебна подкрепа може да бъде оспорвано пред Съвета на адвокатската колегия в срок от пет дни от уведомяването за него. Възраженията срещу решението за отхвърляне се разглеждат в спешен порядък от Съвета на адвокатската колегия на първото му заседание.

(Членове 11, 12 и 13 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения, и член 73 от Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, с последващите изменения и допълнения).

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Съдът се произнася по молбата за публична правна помощ, без да призовава страните, като прави обосновано заключение в заседание. Заинтересованата страна може да подаде молба за преглед срещу решението, с което се отхвърля молбата за публична правна помощ, в срок от пет дни от датата, на която е връчено заключението. Молбата за преглед се разглежда в заседание от друг състав и съдът издава неотменимо заключение.

Ако молбата за публична правна помощ е одобрена под формата на съдействие от адвокат, същата, заедно със заключението за одобрение, се изпраща незабавно на председателя на адвокатската колегия в района на този съд. Председателят на адвокатската колегия или упълномощеният за тази цел от него адвокат определя в срок от три дни адвокат, включен в списъка на Регистъра за правна помощ, на когото изпраща заключението, заедно с известието за назначаване. Председателят на адвокатската колегия трябва също така да информира получателя на публичната правна помощ за името на назначения адвокат. Получателят на публичната правна помощ може сам да поиска назначаването на определен адвокат, със съгласието на последния в съответствие със закона.

Молбата за извънсъдебна подкрепа се подава до Службата за правна помощ към всяка адвокатска колегия и се разглежда в срок от 15 работни дни от датата на регистрация, с решение за допускане или отхвърляне, ако е приложимо. Решението се връчва на заявителя в срок от 5 работни дни от датата на издаване на решението. Председателят на компетентната адвокатска колегия назначава адвокат от Регистъра за правна помощ на колегията съгласно решението за предоставяне на извънсъдебна подкрепа. Председателят на адвокатската колегия може да одобри, ако е възможно, извънсъдебната подкрепа да бъде предоставена от адвокат, избран от лицето, на което е предоставена правна помощ.

(Член 15 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения, и член 73 от Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, с последващите изменения и допълнения).

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

Публична правна помощ под формата на съдействие от адвокат се предоставя съгласно Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, публикуван наново, с последващите изменения и допълнения, отнасящ се за правна помощ или безплатна правна помощ.

Ако молбата за публична правна помощ е одобрена под формата на съдействие от адвокат, същата, заедно със заключението за одобрение, се изпраща незабавно на председателя на адвокатската колегия в района на този съд. Председателят на адвокатската колегия или упълномощеният за тази цел от него адвокат определя в срок от три дни адвокат, включен в списъка на Регистъра за правна помощ, на когото изпраща заключението, заедно с известието за назначаване. Председателят на адвокатската колегия трябва също така да информира получателя на публичната правна помощ за името на назначения адвокат. Получателят на публичната правна помощ може сам да поиска назначаването на определен адвокат, със съгласието на последния в съответствие със закона.

Съдействието от адвокат може да бъде също и извънсъдебна подкрепа и да се състои в предоставянето на консултации, подаването на искания, молби или уведомления или предприемането на други подобни правни действия, както и в представляване на клиенти пред публични органи или институции, различни от съдебни органи или органи със съдебни правомощия, с цел да се гарантира упражняването на определени права или законни интереси. Извънсъдебната подкрепа трябва да доведе до предоставяне на заявителя на ясна и достъпна информация в съответствие с действащите разпоредби относно компетентните институции и, ако е възможно, изискванията, сроковете и процедурите, предвидени от закона за признаването, гарантирането или упражняването на правото или интереса, които се твърдят от заявителя. Извънсъдебната подкрепа се предоставя в съответствие със Закон № 51/1995, публикуван наново, с последващите изменения и допълнения.

Молбата за извънсъдебна подкрепа се подава до Службата за правна помощ към всяка адвокатска колегия и се разглежда в срок от 15 работни дни от датата на регистрация, с решение за допускане или отхвърляне, ако е приложимо. Решението се връчва на заявителя в срок от 5 работни дни от датата на издаване на решението. Решението за отхвърляне на молбата за извънсъдебна подкрепа може да бъде оспорвано пред Съвета на адвокатската колегия в срок от пет дни от уведомяването за него. Възраженията срещу решението за отхвърляне се разглеждат в спешен порядък от Съвета на адвокатската колегия на първото му заседание.

Председателят на компетентната адвокатска колегия назначава адвокат от Регистъра за правна помощ на колегията съгласно решението за предоставяне на извънсъдебна подкрепа. Председателят на адвокатската колегия може да одобри, ако е възможно, извънсъдебната подкрепа да бъде предоставена от адвокат, избран от лицето, на което е предоставена правна помощ.

Когато молбата за публична правна помощ е одобрена под формата на такса, плащана за вещо лице, писмен или устен преводач, в заключението за одобряване на помощта се определя също и дължимата за тях предварителна такса. Съдът ще определи окончателната такса след предоставянето на услугата, за която е платена предварителната такса.

Когато молбата за публична правна помощ е одобрена под формата на такса, плащана за съдебния изпълнител, в заключението за одобряване на помощта се определя също и дължимата за съдебния изпълнител предварителна такса в зависимост от сложността на случая към съответната дата. Молбата и заключението за одобрение се изпращат възможно най-бързо до териториалната камара на съдебните изпълнители в рамките на териториалния район на съда. Съветът на териториалната камара на съдебните изпълнители трябва да назначи такъв в срок от три дни и на този съдебен изпълнител се изпраща съответното заключение заедно с известието за назначаване. Председателят трябва също така да информира получателя на публичната правна помощ за името на назначения съдебен изпълнител. Получателят на публичната правна помощ може сам да поиска назначаването на определен съдебен изпълнител, който има съответна териториална компетентност.

След като съдебният изпълнител е изпълнил задълженията си по закон и нормативните уредби за неговата дейност, съдът определя окончателната такса по искане на съдебния изпълнител, в зависимост от сложността на случая и обема на извършената работа, в рамките на определените от закона възнаграждения.

Когато бъде одобрена молба, с която се предоставят механизми за плащане на съдебни разноски, в заключението се определя дали се прилага освобождаване от плащане или процент на отстъпка, сроковете за плащане и размерът на вноските, ако е приложимо. Когато подлежащите на плащане съдебни разноски превишават двойния размер на нетния месечен доход на семейството на заявителя за месеца преди подаването на молбата за публична правна помощ, плащането се разсрочва така, че платимата месечна вноска да не превишава половината от нетния доход на семейството, освен ако съдът не счита за необходимо да се предостави друга по-благоприятна форма на помощ. Плащането на съдебните разноски не може да се разсрочва на повече от 48 месечни вноски.

(Членове 23, 24, 25, 32, 33, 34 и 35 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения, и членове 71 и 73 от Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, с последващите изменения и допълнения).

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

Публична правна помощ под формата на съдействие от адвокат се предоставя съгласно Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, публикуван наново, с последващите изменения и допълнения, отнасящ се за правна помощ или безплатна правна помощ.

Ако молбата за публична правна помощ е одобрена под формата на съдействие от адвокат, същата, заедно със заключението за одобрение, се изпраща незабавно на председателя на адвокатската колегия в района на този съд. Председателят на адвокатската колегия или упълномощеният за тази цел от него адвокат определя в срок от три дни адвокат, включен в списъка на Регистъра за правна помощ, на когото изпраща заключението, заедно с известието за назначаване. Председателят на адвокатската колегия трябва също така да информира получателя на публичната правна помощ за името на назначения адвокат. Получателят на публичната правна помощ може сам да поиска назначаването на определен адвокат, със съгласието на последния в съответствие със закона.

Що се отнася до извънсъдебната подкрепа, председателят на компетентната адвокатска колегия назначава адвокат от Регистъра за правна помощ на колегията съгласно решението за предоставяне на извънсъдебна подкрепа. Председателят на адвокатската колегия може да одобри, ако е възможно, извънсъдебната подкрепа да бъде предоставена от адвокат, избран от лицето, на което е предоставена правна помощ.

(Членове 23 и 35 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения, и членове 71 и 73 от Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, с последващите изменения и допълнения)

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

Публична правна помощ може да се предоставя в следните форми:

а) плащане на таксата за представителство, правно съдействие и когато е приложимо, защита от назначен или избран адвокат, за да се гарантира упражняването или защитата на право или законен интерес в съда или за предотвратяване на спор, наричано по-нататък съдействие от адвокат;

б) плащане, предоставено на вещо лице, писмен или устен преводач, чиито услуги са използвани по време на съдебното производство, с одобрението на съда или на съдебния орган, ако такова плащане е задължение на лицето, кандидатстващо за публична правна помощ;

в) плащане на таксата на съдебен изпълнител;

г) освобождаване от, намаляване на, разсрочване или отсрочване на плащане на правни разноски, както е предвидено от закона, включително на дължимите на етапа на принудително изпълнение.

Когато публична правна помощ се предоставя на граждани на държави — членки на ЕС, или на други лица, които са жители или обичайно пребивават на територията на държава членка, одобрената публична правна помощ може да включва също и:

а) разходи за превод на представени от получателя на помощта документи, изискани от съда или от съдебния орган за решаването на делото, както и освобождаване на свързани с това подадени или получени в съответствие с настоящата глава искания и документи от формалности по легализация или от всяка друга равностойна формалност;

б) услуги на устен преводач в производството, водено пред съда/съдебния орган;

в) разходи, направени за пътуване, което получателят на помощта или друго лице трябва да предприеме до Румъния по искане на съда или на съдебния орган, или когато законът изисква задължителното присъствие на някое от тези лица

Публична правна помощ може да се предостави самостоятелно или едновременно в която и да е от посочените по-горе форми. Стойността на публичната правна помощ, предоставена — самостоятелно или едновременно — под формата на съдействие от адвокат, вещо лице, писмен или устен преводач или съдебен изпълнител, не може да превишава максималното ниво, равняващо се на 12 брутни минимални заплати за страната за едногодишен период в годината, в която е подадена молбата за помощ.

(Членове 6, 7 и 44 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения).

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

Разходите, за които с одобряването на публична правна помощ на страната е предоставено освобождаване или намаление, се налагат на другата страна, ако тя загуби делото. Загубилата страна е задължена да плати тези суми на държавата.

Ако страната, получила публична правна помощ, загуби, тя трябва да поеме направените от държавата разходи за производството. С решението по делото обаче съдът може да реши да задължи страната, получилата публичната правна помощ, да възстанови всички или част от направените от държавата разходи, ако с небрежното си поведение по време на производството страната е станала причина за загубата на делото или ако съдебно решение е потвърдило злонамерено водене на делото.

(Членове 18 и 19 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения).

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Ако съдебното решение по делото, за което е била одобрена публична правна помощ, стане обект на процедура по обжалване, предоставената на предходния процесуален етап публична правна помощ в предписаната форма на съдействие от адвокат се разширява по закон, за да включи изготвянето на молбата и основанията за обжалването, както и прибягването до и провеждането на процедурата по обжалване.

Адвокатската колегия се уведомява незабавно за издаденото с право на обжалване съдебно решение и за копието от заключението, с което се одобрява публичната правна помощ, с цел проверка и потвърждаване или, ако е приложимо, за назначаване на адвокат, който има право да пледира пред апелативен съд. За процедурата по обжалване адвокатът има право на отделно възнаграждение, което се определя от апелативния съд съгласно закона.

Ако страната не е получила публична правна помощ на процесуалния етап, предхождащ процедурата по обжалване, такава помощ се иска с подаване на нова молба.

Нов срок за обжалване започва да тече от датата, на която е назначен или признат адвокатът. Датата на назначаване на адвоката и неговите данни се съобщават на съда и на заявителя не по-късно от 48 часа.

Апелативният съд проверява дали изискванията за предоставяне на публична правна помощ все още са в сила. Ако съдът установи, че те вече не са налице, в свое заключение той решава да прекрати помощта и да задължи страната да възстанови всички или част от разходите, направени от държавата под формата на възнаграждение за адвокат.

(Член 13.1 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения).

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

Правото на публична правна помощ се погасява със смъртта на страната или с подобряването на финансовото положение на тази страна до степен, при която тя може да си позволи съдебните разноски.

При приемане на молбата за публична правна помощ заявителят се уведомява, че ако загуби делото, той ще поеме съдебните разноски на другата страна и ще се разгледа възможността да възстанови получените като публична правна помощ суми, ако заинтересована страна се обърне към съда, одобрил тази помощ, и представи доказателство относно действителния статут на лицето, за което е одобрена молбата; публичната правна помощ не се преустановява по време на новите разследвания.

Ако съдът установи, че молбата за публична правна помощ е подадена недобросъвестно, с прикриване на истината, той издава заключение, с което задължава лицето, получило неоправдано публичната правна помощ, да възстанови сумите, от които е било освободено като обезщетение, и да плати глоба в до петкратен размер на сумата, за която е получило неоправдано освобождаване. Срещу заключението може да се подаде само молба за преглед, с възможност за обосновано искане за преглед или за решение за намаляване на обезщетението или глобата. Молбата се подава в срок от пет дни от датата, на която е съобщено заключението, и се разглежда от друг състав с неотменимо заключение.

Когато с окончателно или неотменимо съдебно решение получателят на публична правна помощ придобие активи или вземания, чиято стойност или размер превишава десет пъти стойността на предоставената публична правна помощ, той е длъжен да възстанови публичната помощ. Процедурата за възстановяване е посочената в глава III от извънредното постановление.

(Членове 10, 14, 17 и член 50, параграф 2 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения).

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Съдът се произнася по молбата за публична правна помощ, без да призовава страните, като прави обосновано заключение в заседание. Заинтересованата страна може да подаде молба за преглед срещу решението, с което се отхвърля молбата за публична правна помощ, в срок от пет дни от датата, на която е връчено заключението. Молбата за преглед се разглежда в заседание от друг състав и съдът издава неотменимо заключение.

Публична правна помощ може да бъде отказана, когато е поискана неправомерно, когато прогнозната ѝ стойност е непропорционална на стойността на предмета на делото и когато не се иска за защита на законен интерес или се иска за действие, което противоречи на обществения или конституционния ред.

Ако искът, за чието уреждане се иска публичната правна помощ, попада в категорията на онези, за които може да се използва медиация или други алтернативни процедури за уреждане на спорове, молбата за публична правна помощ вероятно ще бъде отхвърлена, ако бъдат представени доказателства, че заявителят за публична правна помощ е отказал провеждането на такава процедура, преди да се заведе съдебно производство.

Публична правна помощ може да бъде отказана, когато заявителят претендира за вреди за увреждане на неговия имидж, чест или репутация, при условие че не е претърпял материални вреди, и когато молбата е в резултат от дейността на заявителя като търговец или самостоятелно заето лице.

Когато публична правна помощ се предоставя на граждани на държави — членки на ЕС, или на други лица, които живеят или обичайно пребивават на територията на държава членка, централният орган на Румъния може да откаже да предаде молба за правна помощ на друга държава членка, ако тази молба е очевидно необоснована или извън обхвата на Директива 2002/8/ЕО на Съвета. Ако молбата за правна помощ бъде отхвърлена от компетентния орган на държавата членка, към който е отправена, централният орган на Румъния ще поиска от заявителя да възстанови разходите за превод.

(Членове 15, 16, 45 и 46 от Извънредно постановление № 51/2008 за публичната правна помощ по гражданскоправни въпроси, одобрено със Закон № 193/2008, с последващите изменения и допълнения).

 

Допълнителна информация

Полезни връзки:

Uniunea Naţională a Barourilor din România (Национален съюз на адвокатските колегии в Румъния)

Последна актуализация: 22/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.