В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Правна помощ

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Разноските ще зависят от естество на делото. Разноските могат да включват хонорара на солиситъра (solicitor), който действа от името на лицето, получаващо правна помощ (подпомаганото лице), както и разноски като съдебни такси и становища на вещи лица.

При приключването на делото съдът ще вземе решение коя страна следва да понесе разноските. Обикновено на спечелилата страна се нарежда да заплати разноските на загубилата страна, макар че от този принцип съществуват много изключения. Ако подпомаганото лице загуби делото или ако на другата страна бъде наредено да заплати разноските, но не го направи, подпомаганото лице ще бъде задължено за заплати своите разноски.

2 Какво точно представлява правната помощ?

Финансираната с публични средства правна подкрепа (правна помощ) позволява на хората да предявят иск или да защитят своите права, или да заплатят за своята защита, ако в противен случай не биха могли да си го позволят. Правната помощ в Шотландия се предоставя от Съветa за правна помощ на Шотландия (SLAB), който представлява финансиран от шотландското правителство неведомствен публичен орган.

Съществуват три вида правна помощ.

  • Консултация и съдействие по граждански въпроси: Устна или писмена консултация относно прилагането на шотландското право към конкретните обстоятелства, в които се намира лицето, търсещо съвет. Тя се предоставя от солиситър и по целесъобразност от правен съветник.
  • Консултация посредством представителство (ABWOR): Категория консултации и съдействие, която позволява представителство от солиситър или по целесъобразност от правен съветник в гражданско производство в определени съдилища и трибунали в Шотландия.
  • Правна помощ по граждански въпроси: Отделна схема, която позволява представителство от солиситър или по целесъобразност от правен съветник в гражданско производство в други определени съдилища и трибунали в Шотландия.

3 Имам ли право на правна помощ?

Критериите за допустимост за лицата, които получават правна помощ по граждански въпроси, са съгласувани и прозрачни, като молбите подлежат на законоустановени проверки. Първите две проверки са насочени към правното съдържание на молбата. Трябва да се покаже, че съществува правно основание за делото, за което се иска правна помощ (наречено „обосновано предположение“), и че е разумно да се използват публични средства за подпомагане на делото. Третата проверка се отнася до финансовото положение на кандидата.

Солиситърът може да предостави консултация и съдействие, ако установи, че кандидатът отговаря на финансовите критерии и предметът, по който търси съвет, попада в обхвата на шотландското право. Солиситърът може да предостави консултация и съдействие до определено равнище на разходите. SLAB трябва да одобри предварително всички действия, които биха надхвърлили първоначалното равнище на разходите, както и всички действия, които изискват представителство.

Съгласно Закона от 1986 г. относно правната помощ (Шотландия) няма изискване при кандидатстване за правна помощ лицето да пребивава в Шотландия. Предоставянето на консултация и съдействие е възможно по въпроси, попадащи в обхвата на шотландското право (включително правото на Обединеното кралство, което се прилага в Шотландия). Предоставянето на правна помощ е възможно за производства в шотландските съдилища.

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Вж. въпрос 2 по-горе.

Предоставянето на консултация и съдействие по граждански въпроси е възможно по дела, включващи прилагането на шотландското право.

ABWOR може да се предоставя при граждански производства в редица съдилища и трибунали, определени в законодателството. Те включват апелативните трибунали по имиграционни спорове и трибуналите по трудови спорове.

Правна помощ по граждански въпроси може да бъде предоставяна при граждански производства в редица съдилища и трибунали, определени в законодателството. Тук се включват шерифският съд (Sheriff Court) и Върховният съд (Court of Session), които са основните съдилища за граждански дела в Шотландия. Правна помощ може да бъде предоставяна и по отношение на редица трибунали, като службата на комисарите в областта на социална сигурност и апелативните трибунали по трудови спорове.

Правна помощ по граждански въпроси не може да се предоставя в производства, отнасящи се изцяло или частично до клевета, изборни жалби, опростени молби за развод във Върховния съд или шерифския съд и молби от длъжник за секвестиране на имуществото му. Помощ не може да се предоставя при дела в съда за искове с малък материален интерес (т.е. когато стойността на иска е под 3000 GBP, освен ако не става въпрос за телесна повреда).

Вашият солиситър обаче може да е в състояние да Ви предостави консултация и съдействие по тези въпроси.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

Солиситърът може да предприеме някои стъпки по спешност в дадено производство, за да защити позицията на кандидата за правна помощ, преди SLAB да е разгледал неговата молба за правна помощ по граждански въпроси.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

SLAB приема само молби, подадени от солиситър, действащ от името на кандидат.

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Вашият солиситър ще Ви посъветва относно документите, които се изискват във връзка с оценката на финансовата допустимост и целесъобразността на Вашето дело.

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

SLAB приема само молби, подадени от солиситър, действащ от името на кандидат, а не директно от кандидатите.

Ако не сте в състояние да намерите солиситър, който да Ви представлява, Правното общество на Шотландия поддържа раздел за намиране на солиситър на своя уебсайт. Така се осигурява възможност за търсене на солиситър, регистриран за предоставяне на правна помощ. Можете също така да се обадите на Правното общество на телефон 0131 226 7411.

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Вашият солиситър ще Ви уведоми дали отговаряте на критериите за получаване на консултация и съдействие, обхванати от правна помощ.

Вашият солиситър ще кандидатства за правна помощ от Ваше име и SLAB ще се свърже писмено с Вас и солиситъра Ви, след като разгледа молбата Ви за правна помощ по граждански въпроси. На уебсайта на SLAB има също така редица инструменти за приблизителна оценка на допустимостта, които могат да Ви помогнат да се ориентирате на какво е възможно да имате право.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

Вашият солиситър ще Ви посъветва относно подходящите действия.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

Преди да можете да кандидатствате за консултация и съдействие или за правна помощ, ще трябва да се консултирате със солиситър.

Ако не сте в състояние да намерите солиситър, който да Ви представлява, Правното общество на Шотландия поддържа раздел за намиране на солиситър на своя уебсайт. Така се осигурява възможност за търсене на солиситър, регистриран за предоставяне на правна помощ. Можете също така да се обадите на Правното общество на телефон 0131 226 7411.

Като алтернатива, SLAB предоставя информация относно намиращите се най-близо солиситъри, които предлагат подкрепа посредством правна помощ, или други доставчици на консултации, финансирани от Съвета. Що се отнася до граждански дела, възможно е да се търси по вид на делото. Дори дадена правна кантора да е регистрирана за работа, свързана с правна помощ, тя не е задължена да предлага услуги на всеки клиент или да предлага да поеме конкретен случай за правна помощ.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

Вж. въпрос 1 по-горе.

Правната помощ обхваща само разноските на Вашия солиситър и други разноски, свързани с Вашето дело, например съдебни такси и становища на вещи лица. Правната помощ не покрива разноските на другата страна.

Ако отговаряте на критериите за правна помощ, може да се наложи да заплатите вноска за разноските по делото. Размерът на дължимата вноска ще зависи от финансовото Ви положение.

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

Ако имате право да Ви бъде предоставена ограничена правна помощ, ще трябва сами да заплатите останалите разноски по делото. Ако трябва да заплатите вноска, сумата ще зависи от разполагаемия Ви доход, спестявания и имущество. SLAB определя дохода от датата на подаване на молбата, а капиталът (спестявания и ценни вещи, които притежавате) се определя за периода, през който продължава делото.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Първоначалното удостоверение за предоставяне за правна помощ не обхваща обжалване на решението по делото. Изисква се нова молба за правна помощ и SLAB трябва да се увери, че отговаряте на законоустановените проверки във връзка с обжалването.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

SLAB може да преустановява и понякога прибягва до преустановяване на правната помощ поради различни причини, например когато солиситърът не отговори на искане за допълнителна информация. В съответствие с определените по закон критерии за допустимост SLAB е длъжен да вземе предвид текущата оценка на финансите на съответното лице и да прецени дали предоставянето на правна помощ продължава да бъде разумно. Част от проверката на разумността се изразява в това, че от подпомаганото с правна помощ лице се очаква да спазва съдебните заповеди.

Правната помощ може да бъде прекратена и ако подпомаганото лице предостави невярна информация или не разкрие съществена информация, като при тези обстоятелства SLAB също така може да предприеме действия за възстановяване на изплатените парични средства.

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Ако SLAB откаже да предостави правна помощ на дадено лице, ще бъдат посочени причините за отказа. Право на физическото лице е да поиска преразглеждане на делото, по-специално при промяна на обстоятелствата. Обсъждане на конкретен случай със SLAB може да се проведе по електронна поща (general@slab.org.uk) или по телефона. Телефонната линия (0131 226 7061) се обслужва от понеделник до петък между 8,30 и 17,00 ч.

Последна актуализация: 15/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.