Правна помощ

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща?

Разноски по производството са по-специално разходите, направени от страните и техните представители, включително съдебните такси, пропуснатите ползи за страните и техните законни представители, разходите за събиране на доказателства, нотариалните разноски и такси за действия, извършени в качеството на съдебен комисар, хонорарите и разноските на изпълнителя на завещание при процедура за наследяване, хонорарите за устен превод и за представителство, когато представителят е адвокат.

Страните по производството заплащат процесуалните разноски, направени от тях или от техните представители. Общите разноски се заплащат от страните пропорционално на участието им по делото и в производството.

Когато на страните е определен адвокат, който да ги представлява, държавата покрива адвокатските разноски и хонорара за представителство.

При производство за наследяване нотариалните такси и разноски се заплащат от наследника, освен ако пасивите в наследствената маса са повече от активите. Ако има няколко наследника, те заплащат тези разходи пропорционално на нетната стойност на дела си от наследството. В други случаи тези разходи се поемат от държавата.

2 Какво точно представлява правната помощ?

Определение на термина „правна помощ“ се съдържа в Закон № 327/2005 за предоставянето на правна помощ на лица, изпитващи материални затруднения, за изменение на Закон № 586/2003 за юридическата професия и за изменение на Закон № 455/1991 относно търговската дейност (наричан „Закон за търговията“), изменен със Закон № 8/2005 (наричан по-нататък „Закон за правната помощ“). Член 4, буква а) от Закона за правната помощ гласи следното: „Правна помощ е предоставянето на правни услуги на лица, които съгласно настоящия закон имат право на това във връзка с упражняване на техните права, включително по-специално правни консултации, помощ при извънсъдебни производства, включително улесняване на уреждането на спорове чрез медиация, изготвяне на становища, представяни пред съдилищата, процесуално представителство и извършване на действия във връзка с такова представителство, както и заплащане на пълния размер на произтичащите от това разходи или на част от него.

За повече информация вижте уебсайта на Центъра за правна помощ, който е достъпен и на английски език.

3 Какви са изискванията за предоставяне на правна помощ?

Центърът за правна помощ предоставя и предварителни консултации.

Всяко физическо лице може да получи предварителна консултация. Предварителната консултация е насочена към:

а) обяснение на условията, при които се предоставя правна помощ;

б) предоставяне на основни правни съвети;

в) посочване на риска от пропускане на срок в конкретен случай;

г) оказване на съдействие при попълване на молба за правна помощ.

Предварителната консултация се предоставя само за един казус, еднократно и за не повече от един час. В Закона за правната помощ е предвидена такса от 4,50 EUR за предоставяне на една предварителна консултация.

Съгласно предвиденото в Закона за правната помощ при национални спорове правна помощ може да бъде предоставена на всяко физическо лице, докато при трансгранични спорове такава помощ може да бъде предоставена само на физически лица, чието местоживеене или обичайно пребиваване е в държава членка (това включва всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания).

„Правоимащи лица“ са физически лица, на които с окончателно решение на Центъра за правна помощ е предоставена правна помощ, след като са доказали, че отговарят на условията, посочени в член 6 от Закона за правната помощ.

„Чуждестранни правоимащи граждани“ са физически лица, които отговарят на предвидените в Закона за правната помощ условия за предоставяне на правна помощ по трансгранични спорове и чието право на такава помощ е признато с окончателно решение на Центъра за правна помощ.

„Национални правоимащи лица“ са физически лица, които пребивават постоянно или временно в Словашката република и търсят правна помощ в друга държава членка, в която компетентният съд разглежда трансграничния спор.

Физическите лица имат право да получат правна помощ, ако отговарят едновременно на следните три условия (тези условия трябва да бъдат изпълнени от физическите лица в случай на национални спорове; производствата по лична несъстоятелност не са обхванати от тези разпоредби):

а) физическото лице изпитва материални затруднения, т.е. получава помощи за материални нужди и свързаните с тях обезщетения, доходът на физическото лице не надвишава 1,4 пъти жизнения минимум (или не надвишава 1,6 пъти жизнения минимум, когато правната помощ се предоставя с принос от молителя при условията, предвидени в закона) и то не може да си позволи достъп до правни услуги със собственото си имущество (документите, доказващи размера на дохода, трябва да са издадени преди не повече от три месеца);

б) спорът не е явно неоснователен;

в) стойността на спора надхвърля стойността на минималната работна заплата, определена от съответното законодателство (това не се отнася за спорове, при които стойността на спора не може да бъде определена, например когато се решава въпросът за родителските права и задължения по отношение на малолетни и непълнолетни деца).

4 Правната помощ за всички видове производства ли се предоставя?

Съгласно Закона за правната помощ такава помощ може да бъде предоставяна по граждански, трудови и семейни дела, по производства за опрощаване на задължения по силата на специално законодателство, по производства пред административен съд, както и, в последния случай, по производства пред Конституционния съд на Словашката република (наричани по-нататък „национални спорове“).

При трансгранични спорове правна помощ може да бъде предоставена по реда на Закона за правната помощ във връзка с граждански, семейни и търговски дела и дела в областта на убежището, по административни производства за експулсиране, по производства, свързани със задържането на гражданин на трета държава, по производства, свързани със задържането на лицето, поискало правна помощ, по производства за предоставяне на убежище, като в последния случай помощта може да се предоставя и по производствата пред административен съд и пред Конституционния съд на Словашката република, както и на лица, по отношение на които действието на нормативен акт от трудовото законодателство е било спряно по силата на специално законодателство във връзка с производство относно подаването на молба за налагане на спешна мярка.

Наказателноправните въпроси не попадат в обхвата на Центъра за правна помощ.

5 Има ли специални процедури за спешни случаи?

Да, когато има опасност молителите да изпуснат краен срок, те могат да подадат до Центъра за правна помощ молба за временна правна помощ едновременно с подаването на основната молба; те трябва да докажат риска от пропускане на конкретен срок. В такъв случай Центърът за правна помощ взема без ненужно отлагане решение по предоставянето на временна правна помощ, преди да вземе решение за уважаване на основната молба за правна помощ.

6 Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Молбите са достъпни на уебсайта на Центъра за правна помощ и във всеки офис на Центъра за правна помощ.

7 Кои документи трябва да се представят заедно с формуляра за кандидатстване за правна помощ?

Това трябва да бъдат документи, които удостоверяват информацията, посочена в молбата, и доказват нуждата на молителя от материална помощ (документите, доказващи нуждата от материална помощ, трябва да са издадени преди не повече от три месеца).

8 Къде трябва да подам молбата си за правна помощ?

В офиса на Центъра за правна помощ, намиращ се в най-голяма близост до мястото, където молителят пребивава постоянно, временно или обичайно. За повече информация вижте уебсайта на Центъра за правна помощ.

9 Как да разбера дали имам право на правна помощ?

Центърът за правна помощ взема решение дали да предостави правна помощ в рамките на 30 дни от получаване на молбата (60 дни в случай на трансгранични молби); решението се изпраща с препоръчана поща и се връчва лично на адресата, или се изпраща по електронен път със заверен електронен подпис, като се използва активираната електронна пощенска кутия на молителя.

10 Какво да направя, ако имам право на правна помощ?

По покана на Центъра за правна помощ молителите трябва да сключат договор за правна помощ директно с Центъра или с определен адвокат и да упълномощят Центъра или назначения адвокат да извършва действията, за които се предоставя правната помощ, в срок от три месеца от издаването на окончателното решение за предоставяне на правна помощ.

11 Кой избира адвоката ми, ако имам право на правна помощ?

С решението за предоставяне на правна помощ Центърът за правна помощ назначава адвокат, правен съветник от Центъра или медиатор, който да представлява в съда правоимащото лице, когато това е необходимо, за да се защитят неговите интереси.

12 Правната помощ покрива ли всички разходи по производството?

С решението на Центъра за правна помощ се предоставя или пълно право на правна помощ, или право на правна помощ с принос на молителя в размер на 20% от съдебните разноски, или се отказва такова право.

13 Кой поема другите разходи, ако имам право само на ограничена правна помощ?

Не е приложимо.

14 Правната помощ обхваща ли и производството по обжалване?

Да, правна помощ се предоставя и за редовните и извънредните производства по обжалване и по принудително изпълнение.

15 Може ли правната помощ да бъде оттеглена преди приключването на производството (или отменена дори след неговото приключване)?

Да, правната помощ може да бъде оттеглена преди окончателното приключване на производството. Условията, при които правната помощ може да бъде оттеглена, са уредени в член 14 от Закона за правната помощ.

Центърът за правна помощ може да реши да оттегли правната помощ при следните обстоятелства:

  • ако правоимащото лице не сътрудничи на Центъра или на назначения адвокат съгласно указанията;
  • ако по време на предоставянето на правната помощ настъпят промени в доходите и финансовото състояние на правоимащото лице и то вече не отговаря на условието, посочено в член 6, параграф 1, буква а), за да продължи да има право на правна помощ;
  • ако правоимащото лице не сключи договор с назначения адвокат или не предостави пълномощно на Центъра или на назначения адвокат в срок от три месеца от издаването на окончателното решение за предоставяне на правна помощ;
  • ако се окаже, че молителят е получил право на правна помощ въз основа на невярна или непълна информация;
  • или ако правоимащото лице не изпълни искането, посочено в член 13, параграф 3 (т.е. искането на Центъра да му бъдат предоставени в срок от осем дни доказателства, че правоимащото лице все още отговаря на условията за получаване на правна помощ).

16 Мога ли да оспоря отказ за предоставяне на правна помощ?

Когато процедурата е прекратена съгласно Административнопроцесуалния кодекс (например поради непредставяне на необходимите документи), е възможно да се подаде жалба по административен ред в срок от 15 дни от получаване на решението.

Когато процедурата или по-точно молбата за правна помощ не е била удовлетворена съгласно Закон № 327/2005 с измененията към него (например поради явна неоснователност на спора или поради това, че молителят не отговаря на критерия за доход), е възможно да се подаде жалба по съдебен ред пред административния съд в срок от 15 дни от получаването на решението.

Решението, с което се отказва правна помощ, трябва да съдържа елементите, посочени в специалното законодателство (т.е. Административнопроцесуалния закон № 71/1967 (Административнопроцесуален кодекс), с измененията), и да информира молителя, че освен ако не настъпи промяна в доходите или финансовите му обстоятелства, той няма право да подава повторно молба за същото дело в 6-месечен срок от издаване на решението.

17 Води ли искането за правна помощ до спиране на давностния срок?

По принцип искането за правна помощ не води до спиране на давностния срок. Единственото изключение е срокът за предявяване на иск пред административен съд. Ако преди предявяването на иск молителят поиска от Центъра за правна помощ да осигури адвокат по силата на специално законодателство, срокът за предявяване на иск пред административния съд се спира от датата на това искане до постановяването на окончателно решение по него.

Когато съществува риск от пропускане на срока и когато искането не е било очевидно подадено в условията на времеви натиск (в последния ден от срока), Центърът за правна помощ може да реши, че правото на правна помощ по отношение на конкретно процесуално действие (като предявяване на иск, участие в съдебно заседание и др.) следва да бъде временно удовлетворено дори преди да бъде направена оценка на искането за правна помощ; това дори би могло да се направи неколкократно за различни процесуални действия, при условие че е възможно да се определят точно процедурите и правата, които могат да попаднат в обхвата на давността, и при условие че документацията и доказателствата, представени с искането или посочени в него, позволяват да се извърши съответното процесуално действие.

Съгласно закона Центърът може също така впоследствие да начисли процесуалните разноски в размера, определен съгласно специалното законодателство, ако от оценката на условията за получаване на правна помощ следва, че молителят не отговаря на тези условия.

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.