Правна помощ

Правото на правна помощ позволява на онези, които не разполагат с достатъчно финансови средства, да заплатят разходите за съдебно дело или законно представителство. Във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) съществуват системи за правна помощ както за граждански, така и за наказателни производства.

Представете си ситуация, при която вие сте в спор с лице от вашата собствена държава или от друга държава и желаете да отнесете въпроса до съда, или ситуация, при която от вас се изисква да се защитавате, ако другата страна заведе дело срещу вас. Представете си ситуация, при която вие сте обвинен в престъпление във вашата собствена държава или в друга държава и не можете да си позволите правна консултация и/или представителство преди наказателното производство. Във всеки от тези примери вие можете да кандидатствате за правна помощ.

Правото на правна помощ е залегнало в:

  • Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) — член 6, параграф 3, буква в) от EКПЧ гарантира правото на правна подкрепа, когато ответникът не разполага с достатъчни средства, за да заплати за правна подкрепа, както и на безплатна правна помощ, когато това е в интерес на правосъдието.
  • Хартата на основните права на Европейския съюз — член 47 от Хартата гласи, че на лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

Правна помощ при граждански производства

Спорове в държавата на пребиваване

Във всички държави-членки на ЕС съществува система за правна помощ. Ако сте в спор с дружество, с професионално лице, с работодател или с друго лице в държавата, в която пребивавате, и не разполагате с достатъчно финансови средства, за да заплатите разходите по съдебно дело, вие можете да кандидатствате за правна помощ съгласно съществуващите национални разпоредби.

Сравнението на националните схеми за правна помощ обаче разкрива, че съществуват съществени различия във философията, организацията и управлението на системите за правна помощ в държавите-членки. По отношение на философията на системите, основната цел в някои държави изглежда се състои в осигуряване на широк достъп до правни услуги и правосъдие, докато в други правна помощ може да се предоставя единствено на най-бедните.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

АРХИВИРАН уебсайт на Европейската съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Трансгранични спорове

Ако сте в спор с дружество, с професионално лице, с работодател или с друго лице от чужбина и не разполагате с достатъчно финансови средства, за да заведете съдебно дело, вие можете да кандидатствате за правна помощ за трансгранични спорове.

С цел да се улесни достъпът до правна помощ по граждански и търговски дела беше приета директива относно правната помощ при трансграчние спорове.

Тя обхваща предоставянето на съвети преди съдебния процес с оглед постигане на споразумение преди започване на съдебното производство; правна подкрепа при внасяне на делото в съда и представителство от адвокат в съда и подпомагане при или освобождаване от процесуалните разходи.

За да получите правна помощ при трансгранични спорове, вие трябва да попълните съответните формуляри на молби за правна помощ. В директивата се предвиждат два формуляра: един за молби за правна помощ и един за предаването на молби за правна помощ.Те могат да бъдат намерени Tyk на всички езици на ЕС

Правна помощ при наказателни производства

Държавите-членки имат свое законодателство, установяващо начините, по които може да се предоставя правна помощ при наказателни производства в рамките на тяхната компетентност. В бъдеще европейският портал за електронно правосъдие ще предоставя подробна информация в тази област.

Що се отнася до трансграничните дела, в момента няма законодателство на ЕС в тази област.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.