Právní pomoc

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Během občanského řízení vznikají soudní výlohy a stranám mohou rovněž vzniknout náklady na znalce, tlumočníky a svědky, cestovní výdaje stran a případných soudně pověřených osob (Kuratoren) (v případě stran, které nejsou přítomny, nebo pověřenou osobu vyžadují) či náklady spojené s veřejnými prohlášeními a právním zastoupením. Každá strana si zpočátku hradí své náklady sama, ale náklady úspěšné strany v občanském řízení musí později uhradit neúspěšná strana.

2 Co je přesně právní pomoc?

O právní pomoc (známou v občanských řízeních v Rakousku jako Verfahrenshilfe) může požádat strana s nedostatečnými finančními prostředky při zahájení řízení nebo kdykoli v jeho průběhu. V závislosti na žádosti může mít právní pomoc podobu úplného nebo částečného osvobození od soudních poplatků a dalších výloh a výdajů uvedených v bodu 1, jakož i bezplatného přidělení advokáta.

V případě přidělení advokáta zahrnuje právní pomoc i poradenství poskytnuté tímto advokátem před zahájením řízení.

3 Mám nárok na právní pomoc?

Právní pomoc se poskytuje, pouze pokud příslušná strana na základě svých příjmů, majetku a vyživovacích povinností nedokáže hradit náklady uvedené v bodu 1 (nebo jejich část), aniž by došlo k poklesu zdrojů pod hranici nutnou k zajištění skromné životní úrovně.

Právní pomoc se neposkytuje, pokud se zamýšlené právní kroky nebo obhajoba jeví jako zjevně neseriózní nebo bez šance na úspěch.

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Právní pomoc se poskytuje při všech soudních řízeních v občanskoprávních a obchodněprávních věcech. Na žadatele nejsou kladeny žádné požadavky ohledně státní příslušnosti nebo místa pobytu.

Je-li právní pomoc poskytnuta v původním řízení (Titelverfahren), vztahuje se i na vykonávací řízení (Vollstreckungsverfahren). Strana, které byla poskytnuta právní pomoc v jiném členském státě EU pro konkrétní spor, má rovněž nárok na právní pomoc v Rakousku pro řízení spojená s uznáním a vymáháním soudního rozhodnutí vyneseného ve sporu.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

Ne. Pokud je však podána žádost o právní pomoc v případě potřeby (např. ve spojitosti s právním zastoupením v případě předběžných opatření), musí soud dospět k rozhodnutí velmi rychle. Pokud rozhodující soud poskytne právní pomoc jmenováním advokáta, určí příslušná advokátní komora advokáta, který bude žadatele zastupovat, během několika dnů.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

V Rakousku je možné vyzvednout si příslušný formulář („ZPForm 1“) osobně u kteréhokoli soudu prvního stupně (okresní soud (Bezirksgericht) či krajského soudu (Landesgericht)), případně o něj soud požádat písemně. Je také k dispozici online na adrese https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Verfahrenshilfe.aspx a na některých rakouských konzulátech. Použití formuláře je povinné.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Je nutné přesně vyplnit majetkové prohlášení v žádosti o právní pomoc („ZPForm 1“), které obsahuje seznam aktiv (příjmy a majetek jako například nemovitosti, bankovní zůstatky, pojistné smlouvy atd.) a pasiv (vyživovací povinnosti atd.) a informace o dotyčné osobě a její životní situaci. Je třeba pokud možno také přiložit relevantní doklady. Uvedení nesprávných nebo neúplných údajů v majetkovém prohlášení se trestá pokutou, může mít za následek vznik občanskoprávní odpovědnosti za případné způsobené škody a může vést k trestnímu stíhání pro podvod.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Žádost o právní pomoc („ZPForm 1“) musí být písemně nebo ústně podána u rozhodujícího soudu prvního stupně, který rozhodne o poskytnutí či odepření právní pomoci. Strana však může žádost o právní pomoc podat také ústně u okresního soudu v místě svého bydliště v Rakousku, i kdyby tento okresní soud nebyl příslušný k rozhodování v daném sporu, pokud je sídlo rozhodujícího soudu mimo soudní okres, ve kterém má strana pobyt. V takovém případě bude žádost postoupena příslušnému soudu.

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

O žádosti o právní pomoc rozhodne soud. Rozhodnutí bude zasláno žadateli.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Pokud soud rozhodl, že právní pomoc bude zahrnovat jmenování advokáta, a příslušný advokát již byl určen (viz otázka 11), je nejvhodnějším postupem dotyčného kontaktovat.

Obecně se doporučuje žádat právní poradenství od právníka oprávněného k zastupování (advokát nebo notář) ještě před zahájením soudního řízení.

Pokud však stranu nezastupuje advokát (a zastoupení advokátem nevyžaduje zákon), je také možné, aby strana zahájila právní kroky a podala veškeré další návrhy, žádosti a oznámení vyžadované mimo slyšení, a to ústně u okresního soudu, který je příslušný k předmětnému řízení, případně u okresního soudu v místě bydliště strany.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Pokud soud rozhodl, že právní pomoc bude zahrnovat jmenování advokáta, vybere advokátní komora advokáta ze svých členů uvedených v abecedním pořadí. Žadatel však může navrhnout konkrétního advokáta. Přestože takovýto návrh není pro místní advokátní komoru závazný, odůvodněný návrh bývá obvykle přijat (pokud advokát souhlasí a například je již s věcí obeznámen).

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Podle svého uvážení může soud poskytnout buď plnou právní pomoc, nebo s ohledem na finanční situaci žadatele a očekávané náklady může žadatele osvobodit jen od některých poplatků. Právní pomoc může mít tyto součásti:

  1. předběžné osvobození od úhrady soudních poplatků, svědečného a odměn znalcům, nákladů na nezbytná veřejná oznámení, nákladů na svěřenského správce a finančních výdajů svěřenského správce či advokáta, či od složení zálohy na úhradu nákladů protistrany;
  2. zastoupení soudním úředníkem, případně podle potřeby advokátem;
  3. náhrada nezbytných cestovních výdajů vzniklých straně za účelem slyšení nebo podání vysvětlení skutečností před soudem vedoucím řízení.

Pokud však soud rozhodne ve váš neprospěch, budete muset uhradit náklady řízení vzniklé protistraně.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Pokud vám vzniknou jiné nezbytné náklady, které právní pomoc poskytnutá v souladu s rozhodnutím soudu nekryje, budete je muset vyrovnat sami, alespoň předběžně. Neúspěšná strana v občanskoprávní věci však nakonec bude muset uhradit náklady protistrany, a to poměrně podle toho, proti jaké části soudního řízení neuspěla (pokud je například žalobce úspěšný ve dvou třetinách žaloby a obžalovaný je úspěšný v jedné třetině, hradí si obžalovaný zpravidla své náklady a navíc jednu třetinu nezbytných nákladů vzniklých žalobci).

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Právní pomoc se vztahuje na všechny fáze řízení až do uzavření sporu (a případných následně zahájených vykonávacích řízení). Pokrývá tedy také případná odvolání (nebo odvolací řízení).

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Soud musí právní pomoc prohlásit za neplatnou, pokud se ukáže, že podmínky, na jejichž základě byla právní pomoc původně poskytnuta, již nejsou splněny (pokud se změní finanční situace nebo se další žaloba nebo obhajoba ukáže jako zjevně neseriózní nebo bez šance na úspěch). Právní pomoc musí rovněž zrušit, pokud lze prokázat, že požadavky na poskytnutí právní pomoci nebyly splněny v okamžiku jejího přiznání. Ve druhém z uvedených případů musí strana vrátit obdržené prostředky a zaplatit přidělenému advokátovi podle jeho sazby.

Strana, která nabyla dostatečných finančních prostředků do tří let od ukončení řízení, má povinnost právní pomoc uhradit, pokud tak může učinit, aniž by došlo k poklesu zdrojů pod hranici nutnou k zajištění skromné životní úrovně. Aby mohl posoudit její finanční situaci, soud stranu vyzve, aby předložila aktuální majetkové prohlášení (zpravidla podáním dokumentu „ZPForm 1“ po určité době od ukončení řízení). Nebude-li majetkové prohlášení podáno u soudu včas s potřebnými doklady, může být právní pomoc odňata a předmětné částky budou muset být uhrazeny.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Odvolání proti rozhodnutí o odepření právní pomoci lze podat u soudu druhého stupně, který vynese konečné rozhodnutí. Není již možné odvolat se dále k Nejvyššímu soudu (Oberster Gerichtshof).

Poslední aktualizace: 05/06/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.