Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Právní pomoc

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Náklady soudního řízení se liší podle povahy a rozsahu věci. Právní náklady zahrnují například poplatky a výdaje na právní pomoc, náklady na svědečné či na tlumočnické či překladatelské služby, manipulační poplatky a poplatky za dokumenty hrazené úřadům a poplatky spojené s vymáháním rozhodnutí hrazené státu. Poplatky za právní pomoc tvoří většinu nákladů v soudních řízeních. Obvykle si právní náklady hradí každá strana sama. Soud však může neúspěšné straně nařídit, aby uhradila náklady vzniklé protistraně.

2 Co je přesně právní pomoc?

Právní pomoc se poskytuje na náklady státu osobám, které potřebují odbornou pomoc v právních záležitostech, ale které nedokážou uhradit náklady řízení kvůli své finanční situaci. Právní pomoc zahrnuje právní poradenství, nezbytná opatření a zastoupení u soudů a dalších úřadů, i osvobození od nákladů řízení. Prověřování prostředků není nutné, pokud se právní pomoc poskytuje žadateli v menším rozsahu telefonicky nebo jinou formou elektronické komunikace.

3 Mám nárok na právní pomoc?

Právní pomoc se poskytuje ve věcech ve finské jurisdikci osobám s místem pobytu ve Finsku a osobám s bydlištěm či obvyklým bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dále se právní pomoc poskytuje, pokud má být věc předložena finskému soudu nebo pokud jsou zvláštní důvody pro právní pomoc. Ve věcech považovaných za zahraniční zahrnuje právní pomoc poskytnutí obecného právního poradenství.

Právní pomoc se neposkytuje společnostem a podnikům. Podnikatelům se právní pomoc v obchodních záležitostech mimo soudních řízení neposkytuje, pokud k tomu nejsou zvláštní důvody.

Právní pomoc se poskytuje na vyžádání, bezplatně nebo formou spoluúčasti podle finanční situace žadatele. Finanční situace žadatele se posoudí na základě prostředků, které má k dispozici měsíčně (dostupné prostředky), a majetku. Obvykle se dostupné prostředky vypočítají na základě měsíčního příjmu, nezbytných výdajů a vyživovací povinnosti žadatele a jeho manželky (manžela) nebo družky (druha). Právní pomoc se poskytuje osobám, jejichž dostupné prostředky a majetek nepřekračují částku určenou vládním nařízením. Vládní nařízení také uvádí další ustanovení ohledně příjmů a výdajů, která je třeba zohlednit, vliv vyživovací povinnosti na výpočet dostupných prostředků, zohlednění majetku a kritéria pro určení spoluúčasti příjemce právní pomoci.

Právní pomoc se neposkytuje, pokud má žadatel pojištění právní ochrany, které se na danou věc vztahuje. Ve věcech k projednání soudem může soud právní pomoc poskytnout, pokud náklady řízení převyšují maximální krytí uvedené v pojistné smlouvě. Má-li žadatel nárok na právní pomoc bez platby na základě své finanční situace, lze právní pomoc poskytnout také k pokrytí spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě.

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Právní pomoc je k dispozici ve věcech projednávaných u soudu i v mimosoudních právních záležitostech.

Právní pomoc se neposkytuje za těchto okolností:

1) záležitost má pro žadatele malý význam;

2) byla by zjevně bezpředmětná vzhledem k přínosu pro žadatele;

3) předložení věci k projednání soudem by představovalo zneužití procesu;

4) věc vychází z převedení práva a je důvodný předpoklad, že účelem tohoto převedení bylo obdržet právní pomoc.

Právní pomoc zpravidla nezahrnuje zastoupení v těchto případech:

1) záležitosti vyžadující schválení soudem prvního stupně;

2) prosté trestněprávní věci;

3) záležitosti týkající se zdanění nebo veřejných poplatků;

4) záležitosti, ve kterých je právo vyžadovat nápravu nebo právo na odvolání založeno na příslušnosti k obci nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu.

Přesto však může veřejný právní zástupce v případě potřeby poskytnout právní pomoc a sepsat požadované dokumenty.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

Žadatel o právní pomoc musí uvědomit kancelář právní pomoci [oikeusaputoimisto] o naléhavých potřebách v dané věci.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Formulář žádosti o právní pomoc je k dispozici na této stránce: https://oikeus.fi/fi/index/lomakkeet/oikeusapu.html

Formulář žádosti o právní pomoc je k dispozici rovněž v kanceláři právní pomoci. Kontaktní údaje kanceláří jsou k dispozici na této stránce: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

O právní pomoc lze požádat rovněž elektronicky na této stránce: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

V žádosti o právní pomoc musí žadatel uvést informace o své finanční situaci, záležitosti, pro kterou o právní pomoc žádá, a pojištění právní ochrany (viz otázka 6 ve formuláři žádosti o právní pomoc). Na vyžádání musí žadatel rovněž kanceláři právní pomoci poskytnout výkaz příjmů a výdajů a výkaz aktiv a pasiv. Bez ohledu na jakákoli ustanovení o důvěrnosti má kancelář právní pomoci právo na veškeré informace nezbytné k posouzení nároku žadatele na právní pomoc na základě finanční situace a toho, zda má žadatel sjednané pojištění právní ochrany, které se na danou záležitost vztahuje.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

O právní pomoc lze zažádat ve kterékoli kanceláři právní pomoci. Kontaktní údaje kanceláří jsou k dispozici na této stránce: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

O právní pomoc lze požádat rovněž elektronicky na této stránce: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

O poskytnutí právní pomoci rozhoduje kancelář právní pomoci. Rozhodnutí bude zasláno na kontaktní adresu oznámenou žadatelem.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Za účelem stanovení práva na právní pomoc kontaktuje žadatel nebo jeho zástupce kancelář právní pomoci.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Právní pomoc poskytují veřejní právní zástupci. Ve věcech k projednání soudem však může být k poskytnutí právní pomoci jmenován i soukromý právní zástupce, který s tímto úkolem souhlasí. Jako soukromý právní zástupce smí být jmenován pouze advokát nebo právní zástupce s licencí. Pokud příjemce právní pomoci navrhl kvalifikovanou osobu, která má být jeho právním zástupcem, musí být tato osoba jmenována, pokud specifické důvody nevyžadují jinak. V rámci svého úkolu má právní zástupce povinnost dbát na řádné vystupování advokáta.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Právní pomoc zahrnuje nezbytné právní náklady žadatele, jak vyžaduje daná záležitost. Spoluúčast příjemce právní pomoci na nákladech soudního řízení se určí podle jeho finanční situace. Právní pomoc nekryje právní náklady protistrany.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Spoluúčast příjemce právní pomoci na nákladech soudního řízení se určí podle jeho finanční situace. Pokud právní pomoc poskytoval veřejný právní zástupce, musí příjemce právní pomoci uhradit spoluúčast kanceláři právní pomoci. Pokud právní pomoc poskytoval soukromý právní zástupce, musí příjemce právní pomoci uhradit spoluúčast příslušnému právnímu zástupci.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Právní pomoc zahrnuje veškeré nezbytné právní náklady žadatele, jak vyžaduje daná záležitost. Spoluúčast příjemce právní pomoci na nákladech soudního řízení se určí podle jeho finanční situace.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Pokud se zjistí, že podmínky pro poskytnutí právní pomoci nebyly splněny, nebo pokud se příslušné okolnosti změnily či pominuly, může kancelář právní pomoci nebo soud rozhodnutí o právní pomoci doplnit nebo rozhodnout o ukončení poskytování právní pomoci. Dojde-li k úpravě spoluúčasti příjemce právní pomoci, bude vydáno rozhodnutí o tom, zda se má změna uplatnit se zpětnou účinností. Bude-li rozhodnuto o ukončení právní pomoci, bude vydáno rozhodnutí o tom, zda musí příjemce uhradit státu obdrženou právní pomoc, a bude určena výše této úhrady.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Není-li právní pomoc poskytnuta v souladu s žádostí, může žadatel podat podnět ohledně právní pomoci k rozhodnutí soudu. K rozhodnutí kanceláře právní pomoci jsou přiloženy pokyny, jak rozhodnutí kanceláře právní pomoci předložit soudu k opětovnému posouzení (podání). Podání musí být učiněno u kanceláře právní pomoci, která rozhodnutí vynesla. Kancelář právní pomoci předá podání k rozhodnutí soudu.

Další informace

V trestních řízeních může soud jmenovat veřejného obhájce podezřelého a právního zástupce a osobu poskytující podporu oběti pro přípravné řízení i soudní řízení. Jako obhájce nebo právní zástupce oběti může byt jmenován pouze veřejný právní zástupce, advokát, nebo ve zvláštních případech právní zástupce s licencí. Takováto osoba poskytující podporu musí být pro úkol kvalifikovaná. Pokud soud shledá podezřelého vinným z trestného činu, pro který byl obhájce v přípravném řízení a soudním řízení přidělen, má tento povinnost uhradit státu kompenzace vyplacené ze státních prostředků. Pokud podezřelý splňuje finanční podmínky pro právní pomoc, nesmí tato úhrada převyšovat částku určenou v rámci právní pomoci.

Další informace o právní pomoci jsou k dispozici na této stránce: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Poslední aktualizace: 06/02/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.