Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Právní pomoc

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Ve Francii se právní podpora nazývá právní pomocí (aide juridictionnelle).

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Náklady vzniklé v řízení se liší podle povahy a složitosti případu, postupu a soudu s pravomocí ve věci rozhodovat.

Náklady lze rozdělit do tří kategorií:

• advokátní poplatky, které nepodléhají pevné sazbě, a tudíž mohou být mezi advokáty a klienty sjednány; v zásadě tyto poplatky hradí klienti, ledaže mají nárok na právní pomoc,

• výdaje konkrétně vyjmenované v článku 695 občanského soudního řádu (Code de procédure civile), které zahrnují zejména tyto položky:

a. odměna za zastoupení, hrazená advokátům nebo některým úředním osobám (officiers publics or officiers ministériels); odměny jsou odděleny od poplatků;

b. soudní náklady hrazené soudním exekutorům;

c. náklady na znalecké posudky a vyšetřování;

d. veškeré svědečné, podle tarifu;

e. poplatek zástupci za jednání;

f. výlohy: náklady související s výdaji podle pevné sazby, zaplacenými předem vykonavateli odborných profesí dle požadavků řízení.

Náklady hradí neúspěšná strana. Tato zásada je stanovena v článku 696 občanského soudního řádu. Soudci však mohou vydat odůvodněné rozhodnutí, kterým nařídí uhradit veškeré náklady či jejich část druhé straně; ve druhém uvedeném případě pak náklady rozdělí,

• další náklady vzniklé v řízení před soudem stranám řízení v zásadě hradí samy příslušné strany, nerozhodne-li soudce jinak. Soudce může tuto pravomoc uplatnit v trestních i občanskoprávních věcech, s náležitým ohledem na spravedlnost nebo ekonomickou situaci odsouzené strany. Soudci dokonce mohou i bez návrhu rozhodnout, že tento příkaz není nutný.

V trestních věcech hradí soudní poplatky stát. Odsouzená osoba má povinnost uhradit pevně stanovený poplatek za řízení, jehož výše závisí na trestném činu.

2 Co je přesně právní pomoc?

Právní pomoc je součástí systému právní podpory (který nahradil systém právní asistence fungující podle zákona z roku 1972) upraveného zákonem č. 91-647 z 10. července 1991 o právní podpoře a právní pomoci a pomoci na asistenci advokáta v mimosoudních řízeních (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles).

Právní podpora zahrnuje:

 • právní pomoc: plná nebo částečná finanční pomoc poskytnutá státem na řízení před soudem či odvolacím soudem, vymáhání rozhodnutí a uzavírání smírů před zahájením řízení nebo rozvody mimosoudní dohodou,
 • pomoc na asistenci advokáta v mimosoudních trestních řízeních, která mohou představovat alternativy stíhání (uzavření smíru, mediace atd.), nebo v případě zadržení osoby policí nebo na asistenci poskytovanou osobám ve vazbě v řízení před vězeňskou disciplinární komisí,
 • pomoc v přístupu k právu (informace, návody a bezplatné právní poradenství).

Právní pomoc a pomoc na asistenci advokáta v mimosoudních řízeních náleží osobám, které si přeji prosadit svá zákonná práva, a mají jen nízkou úroveň zdrojů. Pomoc sestává z plného nebo částečného uhrazení vzniklých poplatků státem a zahrnuje rovněž právní výlohy (advokát, soudní vykonavatel, notář atd.). Uděluje se jednotlivci, který o ni požádá, není-li podávaná žaloba nepřípustná, nepodložená nebo má šikanózní charakter, zejména s ohledem na počet nároků nebo jejich systematickou povahu.

Právní pomoc může být úplná, částečná nebo nulová. Nezahrnuje žádné náklady pokryté pojištěním právních výloh nebo jiným systémem ochrany. V případě potřeby se částka nákladů krytá tímto způsobem odečte od částky předem vyplacené státem v souvislosti s právní pomocí.

Právní pomoc umožňuje příjemci získat bezplatnou asistenci poskytnutou právníkem nebo jiným úředníkem s právní odborností (např. soudní vykonavatel, advokát, dražebník atd.) a být osvobozen od veškerých nákladů soudního řízení nebo jejich části. Vztahují se na ni kritéria způsobilosti stanovená výše zmíněným zákonem ze dne 10. července 1991 a nařízením 2020-1717 ze dne 28. prosince 2020, kterým se provádí zákon č. 91-647 ze 10. července 1991 o právní podpoře a právní pomoci a pomoci na asistenci advokáta v mimosoudních řízeních (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles).

3 Mám nárok na právní pomoc?

Právní pomoc přiznává kancelář právní pomoci (bureau de l’aide juridictionnelle) zřízená při smíšených (krajských a okresních) soudech (Tribunal judiciaire), a to podle několika kritérií týkajících se financí, státní příslušnosti, místa pobytu a přípustnosti.

Tuto pomoc lze v určitých situacích také poskytnout za výjimečných podmínek (viz níže).

Finanční kritéria:

Na právní pomoc máte nárok, pokud váš referenční zdanitelný příjem (revenu fiscal de référence) nebo vaše schopnost platit daně a váš majetek nedosahují prahové hodnoty stanovené nařízením.

Nová ustanovení pozměňující kritéria způsobilosti, která umožňují přístup k právní pomoci, jsou účinná ode dne 1. ledna 2021. Způsobilost pro právní pomoc je nyní založena na níže uvedeném:

 • referenční zdanitelný příjem (revenu fiscal de référence). Referenční zdanitelný příjem odpovídá částce ročního příjmu vypočtené daňovými orgány a uvedené v daňovém výměru. Prahové hodnoty způsobilosti jsou stanoveny článkem 3 nařízení 2020-1717 ze dne 28. prosince 2020 o právní pomoci (décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle). Například žádosti o právní pomoc podané v roce 2021 se posuzují s ohledem na výši referenčního zdanitelného příjmu uvedeného v nejpozdějším daňovém výměru. Od 1. ledna 2021 nesmí výše referenčního zdanitelného příjmu u svobodné osoby v případě plné právní pomoci překročit částku 11 262 EUR a v případě částečné právní pomoci částku 16 890 EUR. Při posouzení žádosti o právní pomoc se zohledňuje referenční zdanitelný příjem vaší daňové domácnosti. Je-li ve vaší daňové domácnosti více osob, prahové hodnoty, které nesmí být překročeny, zahrnují příjem všech těchto osob. Pokud se však žádá o právní pomoc pro účely řízení souvisejícího se spory mezi žadatelem a členem jeho daňové domácnosti, budou prahové hodnoty příjmu posuzovány jednotlivě; v těchto případech se při posuzování způsobilosti získat pomoc zohledňuje daňová platební schopnost,
 • movitý majetek (zejména úspory): pokud jejich hodnota převyšuje prahovou hodnotu stanovenou pro získání plné právní pomoci (tj. 11 262 EUR v roce 2020 pro svobodnou osobu), žadatel není způsobilý obdržet právní pomoc,
 • nemovitý majetek (vyjma místa obvyklého bydliště a obchodních prostor): pokud jejich hodnota více než dvakrát převyšuje prahovou hodnotu stanovenou pro částečnou právní pomoc (tj. 33 780 EUR v roce 2020 pro svobodnou osobu), žadatel není způsobilý.

Pokud daňovou domácnost tvoří více osob, prahové hodnoty, které nesmí být překročeny, zahrnují movitý a nemovitý majetek všech těchto osob. Pokud se však žádá o právní pomoc pro účely řízení souvisejícího se spory mezi žadatelem a členem jeho daňové domácnosti, budou prahové hodnoty majetku posuzovány jednotlivě,

 • skladba daňové domácnosti: Pokud daňovou domácnost tvoří více osob, zvýší se prahové hodnoty příjmu a majetku:
  • 0,18krát pro každou z prvních dvou dalších osob,
  • 0,1137krát pro následující osoby.

Právní pomoc se však poskytuje bez ohledu na kritéria příjmu, pokud se jedná o oběti nejzávažnějších trestných činů (oběti útoků s cílem ohrozit život nebo způsobit tělesnou újmu) a osoby, které z toho získávají plnění.

 • Kritérium státní příslušnosti:

Právní pomoc lze přiznat francouzským státním občanům nebo státním občanům některého z členských států EU (s výjimkou Dánska) nebo cizím státním příslušníkům s obvyklým a legálním pobytem ve Francii. Může být rovněž poskytnuta pro účely řízení u francouzského soudu cizím státním příslušníkům bez pobytu ve Francii, kteří však jsou občany státu, jenž má s Francií uzavřenou mezinárodní nebo dvoustrannou dohodu, v jejímž důsledku mají jeho občané nárok na právní pomoc.

Kritérium pobytu:

Kromě výše uvedených případů je obecným pravidlem obvyklý a legální pobyt ve Francii.

Nicméně cizím státním příslušníkům se přiznává právní pomoc bez splnění podmínky pobytu, pokud se jedná o nezletilé, svědky v zastoupení, vyšetřované osoby, obviněné, obžalované nebo odsouzené osoby či strany žádající odškodnění v trestním řízení, jde-li o osoby, které podléhají ochrannému příkazu podle článku 515-9 občanského zákoníku, jde-li o osoby účastnící se dohody o vině a trestu nebo osoby, na něž se vztahuje řízení ohledně podmínek stanovených zákonem pro vstup a pobyt cizinců na území Francie a práva na azyl ve Francii.

 • Kritérium přípustnosti:

Právní pomoc se přiznává osobám, jejichž jednání se nejeví jako zjevně nepřípustné nebo nepodložené. Tato podmínka se nevztahuje na obžalované v rámci řízení, osoby s občanskoprávní odpovědností, svědky v zastoupení nebo obviněné, obžalované či odsouzené osoby.

Žalobcům se zamítá poskytnutí právní pomoci pro účely odvolání, jestliže pro odvolání nelze nalézt rozumné důvody.

Pokud byla právní pomoc z tohoto důvodu zamítnuta, avšak soudce návrh žalobce schválí, bude žalobci přiřknuta náhrada vzniklých či uhrazených nákladů, výdajů a poplatků až do výše právní pomoci, na kterou by měl s ohledem na svůj majetek nárok.

Zvláštní situace

Právní pomoc se uděluje bez přezkoumávání kritéria způsobilosti, jestliže žadatel již obdržel právní pomoc ve své věci a jeho protistrana se odvolala proti rozhodnutí vydanému ve svůj prospěch nebo podala žalobu k Národnímu soudu pro azylové právo (Cour nationale du droit d’asile).

Podobně osobám, které nesplňují kritéria způsobilosti, může být právní pomoc výjimečně přiznána, pokud se jejich žaloba jeví jako obzvláště hodná zájmu vzhledem k předmětu sporu nebo předvídatelným nákladům řízení (článek 6 zákona ze dne 10. července 1991 o právní pomoci).

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Právní pomoc se poskytuje žalobcům a žalovaným v nesporných nebo sporných řízeních u každého soudu a pro účely výslechu nezletilých.

Může být poskytnuta pro celé řízení nebo jeho část a pro účely dosažení smíru před zahájením řízení.

Právní pomoc může být rovněž přiznána k zajištění vymáhání soudního rozhodnutí nebo jiného nařízení výkonu, včetně těch z ostatních členských států EU s výjimkou Dánska.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

Právní pomoc lze poskytnout předběžně, pokud řízení ohrožuje základní životní podmínky dotčené osoby, zejména v případě výkonu rozhodnutí, které zahrnuje zabavení majetku či vystěhování. V takových případech ji může poskytnout vedoucí kanceláře právní pomoci nebo příslušný soud či jeho předseda. V trestních věcech postup umožňuje poskytnutí právní pomoci za naléhavých okolností (například zásah během výslechu při prvním jednání nebo zkráceném trestním řízení).

Poskytuje se dočasně během řízení a vztahuje se na všechny úkony soudu.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Formulář žádosti o právní pomoc si můžete stáhnout a vytisknout po zkopírování tohoto odkazu do svého prohlížeče.

https://www.justice.fr/formulaire/demande-aide-juridictionnelle

O právní pomoc lze požádat před podáním návrhu nebo během řízení.

Požádat o právní pomoc můžete také po skončení řízení, například za účelem výkonu soudního rozhodnutí.

Získat formulář žádosti o právní pomoc můžete také u soudu místa svého bydliště nebo v místě, kde bude jednání ve věci probíhat, jakož i na nejbližším „kontaktním místě spravedlnosti“ (Domy spravedlnosti a práva (Maisons de la Justice et du Droit), kontaktním místě pro přístup k právu (Point d’Accès au Droit) nebo u jednotky pro přístup k právu (Relais d’Accès au Droit). Místo, kde je najdete, lze vyhledat na této internetové stránce: http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/.

Pokud jste francouzský občan žijící v zahraničí, formulář lze získat také na konzulátech nebo na adrese:

Département de l'entraide, du droit international privé et européen, Ministère de la Justice,

Direction des affaires civiles et du sceau,

13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Pokud jste cizí státní příslušník bez bydliště ve Francii, můžete formulář týkající se právní pomoci získat od ústředního orgánu určeného vaší zemí pro předávání mezinárodních žádostí o právní pomoc. Většina zemí určila svá ministerstva spravedlnosti. Francie pro tyto účely určila výše uvedené oddělení Ministerstva spravedlnosti, Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile, které zpracovává žádosti v občanskoprávních, obchodních a správních věcech podané rezidenty členských států Rady Evropy, jež jsou stranami Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc z 27. ledna 1977, a odpovídá za přijímání a předávání žádostí.

Pokud jste občanem členského státu EU s výjimkou Dánska a máte bydliště ve Francii nebo vaši věc projednává francouzský soud, můžete mít nárok na přeshraniční právní pomoc v občanskoprávních a obchodních věcech v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003. Kancelář odpovědná za zpracování těchto žádostí ve Francii:

Bureau de l’aide juridictionnelle

Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)

Ministère de la Justice

13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Poznámka: Brzy bude možné žádat o právní pomoc prostřednictvím služby podpory informačního systému právní pomoci (Système d’information de l’aide juridictionnelle), která je momentálně u některých soudů ve zkušebním režimu.

Informační systém právní pomoci umožní jednotlivcům žádat o právní pomoc prostřednictvím internetu a umožní kanceláři právní pomoci uvedené žádosti přijímat, čímž se proces pro jednotlivce zjednoduší a zkrátí se doba zpracování žádostí.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Formulář žádosti o právní pomoc je nutné vyplnit a přiložit k němu podpůrnou dokumentaci (daňový výměr, doklady o rodinné situaci a státním občanství atd.) podle nařízení ze dne 30. prosince 2020 o obsahu formuláře žádosti o právní pomoc a seznamu přikládaných dokumentů (arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d’aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre). Podpůrné dokumenty se týkají zejména finančních prostředků (vašich vlastních a dále osob, které s vámi obvykle žijí), předmětu vaší žádosti a soudu, který věc projednává.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Žádost můžete podat v kanceláři právní pomoci pro místo vašeho pobytu či v kanceláři pro okres, v němž sídlí soud projednávající dotyčnou věc, nebo lze žádost těmto kancelářím zaslat.

U každého smíšeného soudu (Tribunal judiciaire) (dříve krajský soud (Tribunal de grande instance)) je jedna kancelář právní pomoci, která zpracovává žádosti o právní pomoc ve věcech, které bude projednávat daný soud nebo soudy v okrese jeho působnosti: smíšený soud (Tribunal judiciaire), správní soud (Tribunal administratif), soud pro pracovní věci (Conseil de prud’hommes), odvolací soud (Cour d’appel) a správní odvolací soud (Cour administrative d’appel).

Jako výjimku z pravidla jedné kanceláře má kancelář rovněž každý z následujících soudů:

 • Kasační soud (Cour de cassation), nejvyšší obecný soud,
 • Státní rada (Conseil d’état), nejvyšší správní soud,
 • Národní soud pro azylové právo (Cour nationale du droit d’asile).

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Rozhodnutí vám oznámí kancelář právní pomoci vašeho místa bydliště.

Existuje online simulátor, který lze využít pro odhad, jaké nároky na právní pomoc můžete mít:

https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle

Uvedená simulace vám poskytne přehled o vašich možných nárocích na právní pomoc. Tato simulace však nenahrazuje řádné prošetření vaší žádosti, neposkytuje tedy předběžné posouzení ohledně rozhodnutí, které přijme kancelář právní pomoci.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Měli byste kontaktovat svého právníka (nebo úředníka s právní odborností, např. soudního vykonavatele, znalce, advokáta atd.) nebo vám přidělenou osobu, vysvětlit jim svůj případ a poskytnout jim veškeré informace a dokumenty potřebné k jejich práci.

Pokud vám byla přiznána částečná právní pomoc, musíte se s danou osobou dohodnout na dodatečné částce, kterou jí uhradíte. Částku je nutné uvést v dohodě, kterou musíte podepsat.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Každý si může určit advokáta podle svého výběru.

Pokud si volíte vlastního advokáta, jste povinni v žádosti o právní pomoc uvést jeho jméno.

Pokud však o žádném advokátovi nevíte, přidělí vám jej buď předseda advokátní komory při smíšeném soudu (Tribunal judiciaire) (dříve krajský soud (Tribunal de grande instance)), nebo předseda soudu, který projednává danou žalobu.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Plná právní pomoc zahrnuje veškeré soudní náklady, včetně přímých plateb právníkovi nebo jiným úředníkům s právní odborností (soudním vykonavatelům, znalcům, advokátům atd.). Platba se vypočítá podle sazby nebo koeficientu v závislosti na typu řízení.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

V závislosti na vašem majetku vám může být přiznána částečná právní pomoc hrazená státem ve dvou sazbách, 55 % a 25 %. Nadále odpovídáte za dodatečné nepaušální poplatky stanovené smlouvou mezi vámi a advokátem, a to pod dohledem předsedy advokátní komory, na kterého se můžete v případě sporu obrátit.

Stejně jako v případě plné právní pomoci osvobozuje způsobilost pro částečnou právní pomoc příjemce od všech dalších nezbytných soudních nákladů.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

 • Pokud jste stranou v řízení, která podává odvolání, musíte podat další žádost, která bude posouzena s ohledem na zákonem stanovená kritéria způsobilosti.
 • Naproti tomu, pokud odvolání podává protistrana, všechny nároky na právní pomoc, které vám byly přiznány, zůstanou v platnosti. Musíte však vyplnit další žádost pro kancelář právní pomoci při smíšeném soudu (Tribunal judiciaire) buď v místě vašeho bydliště, nebo v okrese, kde sídlí daný odvolací soud.
 • Pokud vám byla přiznána právní pomoc již pro účely předcházejícího řízení a přejete si požádat o přezkum, předchozí rozhodnutí o způsobilosti již neplatí. Musíte podat žádost kanceláři právní pomoci při Kasačním soudu, která zváží přípustnost navrhovaného úkonu, jakož i výši vašeho majetku. V případě odvolání se odvolatelům právní pomoc zamítá, jestliže pro odvolání nelze nalézt rozumný důvod.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Právo na právní pomoc může být zcela či částečně odňato (článek 50 zákona z roku 1991 a články 65 až 68 nařízení 2020-1717 ze dne 28. prosince 2020 o právní pomoci) během řízení či po jeho skončení, a to za následujících podmínek:

 • pokud byla pomoc získána na základě nepravdivých prohlášení či nesprávných dokladů,
 • v rámci řízení, která představují zneužití řízení, nebo u nichž bylo shledáno, že způsobují průtahy či jsou zjevně nepřípustná,
 • pokud hodnota movitého či nemovitého majetku příjemce během řízení významně vzroste,
 • jestliže vám konečné rozhodnutí zajistilo majetek přesahující prahové hodnoty způsobilosti pro právní pomoc,
 • jestliže se vnější prvky životního stylu příjemce právní pomoci nebo pomoci na asistenci advokáta jeví jako zjevně neslučitelné s výší ročních prostředků zohledněných při hodnocení způsobilosti.

Rozhodnutí odnímající právní pomoc mají za následek povinnost příjemce vrátit částku příspěvku, kterou stát vyplatil.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Pokud je vám právní pomoc zamítnuta, je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Odvolat se můžete sami, nebo za pomoci advokáta.

Odvolání lze podat proti rozhodnutí, kterým se právní pomoc zamítá úplně, či proti rozhodnutí o přiznání částečné pomoci, jestliže jste žádali o plnou pomoc.

Odvolání je nutné podat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

V odvolání musíte uvést důvody, proč přijaté rozhodnutí napadáte. Příklad: chyba v počtu osob ve vaší domácnosti nebo ve výši prostředků.

Odvolání je nutné zaslat kanceláři právní pomoci, která dané rozhodnutí vydala, a to doporučenou zásilkou s doručenkou.

Musíte k němu přiložit kopii napadeného rozhodnutí.

Útvar, který rozhodnutí vydal, vaši žádost přepošle orgánu příslušnému k posouzení odvolání. Orgán příslušný k posouzení odvolání se určuje podle soudu, který odpovídá za posouzení případu, v souvislosti s nímž jste o právní pomoc žádali.

Orgán příslušný k posouzení odvolání podle soudu


Soud

Orgán odpovědný za posouzení odvolání

Obvyklý postup

První předseda odvolacího soudu, pod který spadá soud projednávající danou věc, nebo odvolacího soudu projednávajícího danou věc

Národní soud pro azylové právo (Cour nationale du droit d’asile – CNDA).

Předseda Národního soudu pro azylové právo

Správní soud

Předseda správního odvolacího soudu, kam spadá daný soud

Správní odvolací soud

Předseda správního odvolacího soudu, projednávající danou věc

Státní rada

Předseda Legislativní sekce Státní rady

Kasační soud

První předseda Kasačního soudu

Soud pro kompetenční konflikty

Předseda Soudu pro kompetenční konflikty

Jakmile bude odvolání posouzeno, bude vám rozhodnutí oznámeno poštou.

Jestliže s tímto novým rozhodnutím nesouhlasíte, nebudete ho moci napadnout, a toto druhé rozhodnutí je konečné.

Poznámka:

 • Odvolání podané advokátem předsedovi správního odvolacího soudu nebo předsedovi Legislativní sekce Státní rady je nutné zaslat prostřednictvím služby vzdáleného odvolání Télérecours.
 • Právní pomoc může být přiznána zpětně, pokud strana podala žalobu a ve věci zvítězila, a to v případě, že právní pomoc byla zamítnuta proto, že daná žaloba neměla důvodnou vyhlídku na úspěch.
Poslední aktualizace: 21/02/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.