Právní pomoc

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Pokud vám poskytuje poradenství a zastupuje vás advokát, má za vykonanou práci nárok na odměnu, jejíž výše do velké míry závisí na hodnotě, o které se v příslušné věci rozhoduje. Je-li záležitost předána soudu, vznikají rovněž soudní výdaje. Do nich se zahrnují nejen soudní poplatky a výdaje, ale také náklady, které strana, jež právní pomoc potřebuje, musí zaplatit, aby splnila požadavek soudu, případně které jsou nezbytné k podniknutí vhodných právních kroků nebo předložení vhodné obhajoby. Tyto náklady by obvykle hradila strana, která nevyžaduje právní pomoc. Pokud soud rozhodne ve prospěch dotyčné strany, hradí tyto náklady protistrana.

2 Co je přesně právní pomoc?

V Německu se rozlišuje mezi poradenstvím (Beratungshilfe) a právní pomocí (Prozesskostenhilfe).

Pomoc s právním poradenstvím a zastupováním mimo soudní řízení (poradenství) se poskytuje potřebným osobám podle zákona o právním poradenství a zastupování pro občany s nízkými příjmy (Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz)).

Aby se mohly zúčastnit soudních řízení, obdrží potřebné osoby právní pomoc v souladu s předpisy upravujícími právní pomoc.

3 Mám nárok na právní pomoc?

Poradenství nebo právní pomoc se poskytuje, pokud si osoba žádající o právní služby nedokáže opatřit nezbytné prostředky z důvodu své osobní a finanční situace (je potřebná) a nemá žádné další přiměřené příležitosti, jak pomoc získat (např. pojištění právní ochrany, poradenství od sdružení nájemníků či odborového svazu apod.).

Kromě toho musí dotyčná osoba zamýšlené kroky na ochranu svých práv mínit vážně. Je-li právní pomoc poskytnuta, musí zamýšlené právní kroky či obhajoba rovněž mít dostatečnou naději na úspěch. Soud rozhodující o žádosti o právní pomoc musí považovat právní postavení žadatele za správné nebo přinejmenším obhajitelné na základě toho, jak žadatel předkládá skutečnosti a dostupné doklady, a s ohledem na tyto skutečnosti musí být přesvědčen, že daná osoba bude schopna předložit důkazy. Jsou-li zákonné požadavky splněny, má příslušná osoba nárok na poradenství či právní pomoc.

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

V Německu se rozlišuje mezi poradenstvím a právní pomocí (viz otázka 2 výše).

Poradenství (zahrnující samotné poradenství a v případě potřeby zastoupení) se poskytuje v občanskoprávních věcech, například v pracovním, správním, ústavním a sociálním právu. Ve věcech trestního a regulačního práva se poskytuje pouze poradenství. Ve věcech, ve kterých se má uplatnit právo jiných států, se poradenství poskytuje, pokud mají skutečnosti ve věci souvislost s Německem. Poradenství se neposkytuje ve věcech v oblasti daňového práva.

Právní pomoc se poskytuje pro všechny typy řízení souvisejících s občanskoprávními spory, nesporná řízení a řízení před pracovním, správním, sociálním či fiskálním soudem (Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht, Sozialgericht nebo Finanzgericht). Obžalovaní v trestních řízeních a dlužníci v insolvenčních řízeních právní pomoc neobdrží. Předpisy pro soudně jmenované obhájce obsahují vyčerpávající přehled zvláštních pravidel pro obžalované v trestním řízení. Dlužníci v insolvenčních řízeních mohou dosáhnout odkladu úhrady nákladů řízení.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

Žádné takovéto zvláštní postupy neexistují. Stávající možnosti získání poradenství a právní pomoci pokrývají rovněž případy potřeby.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Formuláře žádosti o poradenství a právní pomoc lze získat u místních soudů (Amtsgerichte) a advokátů.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Nezbytné informace o příjmech je nutné věrohodně prokázat předložením relevantních dokumentů (např. výplatní páska nebo u osob samostatně výdělečně činných poslední daňový výměr).

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

V Německu se rozlišuje mezi poradenstvím a právní pomocí (viz otázka 2 výše).

Žádost o poradenství se podává k místnímu soudu, v jehož okrese má osoba žádající o právní služby sídlo (místo pobytu). Pokud nemá obecné sídlo v Německu, je příslušný místní soud, v jehož okrese potřeba poradenství vyvstala. Je také možné se o pomoc v této formě obrátit přímo na advokáta. V takovém případě je nutné nezbytnou žádost k místnímu soudu podat dodatečně.

Žádost o právní pomoc musí být podána k soudu, u kterého řízení, pro něž se právní pomoc vyžaduje, probíhá, nebo u kterého bude předloženo. Tento soud (a nikoli například úřad sociální péče) žádost přezkoumá a rozhodne, zda byly splněny požadavky pro poskytnutí právní pomoci.

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Informace o poradenství a právní pomoci jsou k dispozici u místních soudů a advokátů.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Pokud máte nárok na poradenství či právní pomoc, je třeba vyplnit příslušný formulář, přiložit potřebné dokumenty a podat je u orgánu uvedeného v bodě 8.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

V Německu se rozlišuje mezi poradenstvím a právní pomocí (viz otázka 2 výše).

Osoba žádající o právní služby může obdržet poradenství od advokáta podle svého výběru. Ve spolkových zemích Brémy a Hamburk se poradenství poskytuje prostřednictvím veřejných center právního poradenství. Advokáti mají povinnost poradenství poskytnout. Žádost o právní pomoc v této formě lze zamítnout pouze ve specifických případech a ze závažných důvodů.

V případě právní pomoci je také zcela volný výběr advokáta. Strana sporu musí zvolit advokáta, který je oprávněn ji u soudu zastupovat. Předseda soudu přidělí advokáta pouze v případě, že dotyčná strana nemůže najít advokáta ochotného ji zastupovat.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

V Německu se rozlišuje mezi poradenstvím a právní pomocí (viz otázka 2 výše).

Advokát má nárok na poplatek 10 EUR od osoby, které poradenství poskytuje. Tento poplatek lze v závislosti na situaci dotyčné osoby prominout. Odchylná ujednání týkající se odměny jsou neplatná. Advokát obdrží zbývající část své odměny z veřejné pokladny.

V případě právní pomoci jsou hrazeny veškeré náklady řízení, s výjimkou výdajů, které strana sporu nevynaložila nezbytně na ochranu svých práv. Žádné další náklady straně, která právní pomoc potřebuje, nevznikají.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Pokud jsou splněny požadavky na právní pomoc, nevznikají straně sporu žádné další náklady. Poskytnutí právní pomoci znamená, že jsou hrazeny všechny nezbytné náklady řízení. Má-li však strana sporu finanční kapacitu přispět částí svého příjmu k úhradě nákladů řízení, má povinnost uhradit odpovídající částku ve splátkách do veřejné pokladny, které tyto náklady vznikly.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Poskytnutá právní pomoc se nevztahuje automaticky i na odvolání. Končí konečným rozhodnutím soudu, kterému bylo řízení předloženo. Pro účely odvolacích řízení lze o právní pomoc požádat znovu. Odvolací soud posoudí, zda strana pomoc stále potřebuje, odvolání je míněno seriózně a má šanci na úspěch. Jsou-li tyto požadavky splněny, má strana sporu nárok na právní pomoc.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

V Německu se rozlišuje mezi poradenstvím a právní pomocí (viz otázka 2 výše).

Poradenství lze odejmout, pokud je poskytováno na základě nepravdivých informací, které uvedla strana žádající o právní služby.

Právní pomoc lze odejmout pouze za těchto okolností:

  1. pokud byla pomoc získána podvodně na základě nesprávných informací o sporu,
  2. pokud byly předloženy nesprávné informace za účelem splnění subjektivních požadavků pro poskytnutí pomoci a nebyla učiněna prohlášení,
  3. pokud nejsou relevantní uvedená tvrzení o osobní a finanční situaci,
  4. pokud má dotyčná osoba neuhrazené splátky.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

V Německu se rozlišuje mezi poradenstvím a právní pomocí (viz otázka 2 výše).

Proti rozhodnutí místního soudu o zamítnutí žádosti o poradenství lze podat námitku (Erinnerung).

V případě zamítnutí žádosti o právní pomoc může žadatel proti rozhodnutí soudu podat okamžité odvolání (sofortige Beschwerde) ve lhůtě jednoho měsíce, pokud hodnota sporu v hlavním řízení překračuje 600 EUR. Pokud hodnota sporu v hlavním řízení 600 EUR nepřesahuje, povoluje se odvolání pouze v případě, že soud odepřel poskytnutí právní pomoci výlučně na základě požadavku týkajícího se osobní a finanční situace.

Další informace jsou k dispozici na stránce https://www.bmjv.de/DE/Startseite/startseite_metaNav_node.html.

Poslední aktualizace: 21/06/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.