Právní pomoc

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Soudní náklady se liší v závislosti na soudu, dotčeném řízení a složitosti věci.

2 Co je přesně právní pomoc?

Právní pomocí se rozumí zastupování advokátem nebo obhájcem v občanskoprávních řízeních u okresního soudu, obvodního soudu, vrchního soudu, odvolacího soudu a Nejvyššího soudu a v některých případech u Soudního dvora Evropské unie. Vztahuje se rovněž na odvolání k Odvolacímu sudu pro mezinárodní ochranu. Je rovněž k dispozici v případě některých vyšetřování, pokud o ni komisi požádal koroner.

Právní pomoc obecně poskytují advokáti zaměstnaní komisí v jejích centrech právní pomoci. Právní pomoc však může poskytovat i advokát působící v soukromé praxi, který je členem týmu advokátů zřízeného komisí. To platí zejména pro věci rodinného práva a mezinárodní ochrany.

3 Mám nárok na právní pomoc?

Finanční způsobilost a příspěvky

Abyste mohli získat právní pomoc v občanských věcech, ověří komise pro právní pomoc Hlavní stránka – LAB (legalaidboard.ie) vaši finanční situaci, aby zjistila, zda máte nárok na její služby.  Chcete-li získat občanskoprávní právní pomoc a poradenství, musí být váš roční disponibilní příjem nižší než 18 000 EUR a disponibilní majetek nižší než 100 000 EUR.  U obou částek uplatňuje komise pro právní pomoc při jejich výpočtu určitou toleranci.  Dům, ve kterém bydlíte, se do výpočtu vašeho majetku nezahrnuje.

Ve většině případů budete muset zaplatit tzv. příspěvek.  Výše příspěvku (příspěvků) bude záviset na vašem disponibilním příjmu a majetku.

Při první návštěvě advokáta budete muset zaplatit příspěvek na poradenství. Minimální výše příspěvku na poradenství činí 30 EUR.  V závislosti na výši vašeho příjmu můžete zaplatit až 150 EUR.

Pokud komise pro právní pomoc souhlasí, že vás bude u soudu zastupovat, musíte zaplatit příspěvek na právní pomoc. Minimální výše příspěvku na právní pomoc činí 130 EUR.  V závislosti na vašich příjmech a majetku může být nutné, abyste zaplatili více.  Výše příspěvku na právní pomoc zahrnuje i příspěvek na poradenství, pokud je tedy vypočten příspěvek ve výši 130 EUR, budete muset zaplatit pouze dalších 100 EUR.

Příspěvek nemusíte platit, pokud:

 • Úřad pro děti a rodinu požádá soud, aby jí povolil převzít vaše děti do státní péče nebo umožnil jeho zaměstnancům dohlížet na vaše děti ve vaší domácnosti,
 • zahajujete u okresního soudu řízení o zákazu přiblížení, bezpečnostním příkazu, ochranném příkazu nebo předběžném zákazu přiblížení, nebo se vůči nim hájíte.

V případě několika málo dalších situací komise pro právní pomoc příspěvek nevybírá. Patří mezi ně případy, kdy poskytuje právní poradenství osobě, která tvrdí, že se stala obětí znásilnění nebo sexuálního útoku, nebo ji zastupuje při procesu s osobou, která byla obviněna ze spáchání znásilnění nebo sexuálního útoku.

Mezinárodní ochrana (azyl)

Pokud žádáte o právní pomoc při vyřizování žádosti o mezinárodní ochranu v Irsku, musíte zaplatit pouze příspěvek ve výši 10 EUR.

Jak se posuzuje můj příjem?

Prvním krokem je vyplnění prohlášení o majetkových poměrech ve formuláři žádosti o právní služby.  Ve formuláři je třeba uvést následující informace:

Příjem – jedná se o váš celkový příjem, např. mzdu, plat, sociální dávky (některé sociální dávky, např. přídavek na dítě a příspěvek na péči, se však do tohoto příjmu nezahrnují) (za příjem se nepovažuje ani podpora na bydlení poskytovaná jakýmkoli veřejným orgánem), důchod a určité informace o osobní situaci a určitých výdajích, aby bylo možné rozhodnout, jaké příspěvky lze zahrnout mezi příjmy k výpočtu vašeho disponibilního příjmu.

Příspěvky jsou následující:

Příspěvek

Maximální částka

Manžel (manželka) / partner (partnerka)

3 500 EUR

Závislé dospělé osoby a děti

1 600 EUR na závislou osobu

Náklady na ubytování

8 000 EUR

Péče o dítě

6 000 EUR na dítě

Daň z příjmů

Celá částka

Sociální zabezpečení

Celá částka

Všeobecné sociální poplatky

Celá částka

Přijaté platby ex-gratia

Odečtení 20 EUR za každou platbu obdrženou každý týden.

Komise pro právní pomoc vypočítá váš disponibilní příjem a sdělí vám výši příspěvku, který musíte zaplatit. Formulář prohlášení o majetkových poměrech můžete vyplnit sami, nebo vám ho pomohou vyplnit pracovníci právního centra. Na stránkách https://www.legalaidboard.ie/en/ je k dipozici on-line ukazatel, který vám pomůže zjistit, zda pravděpodobně splňujete finanční podmínky pro udělení pomoci. Ukazatel nezaručuje splnění finančních podmínek pro právní služby.  Slouží pouze jako vodítko.

Jak potvrdím svůj hlavní zdroj příjmů a příspěvky?

Může být nutné, abyste potvrdili svůj hlavní zdroj příjmů, například předložením:

 • kopie vaší poslední výplatní pásky,
 • kopie potvrzení o sociálních dávkách,
 • potvrzení o nájemném / výpis z hypotečního účtu.

Komise pro právní pomoc může požádat ministerstvo práce a sociální ochrany o prošetření majetkových poměrů každé osoby, která žádá o právní služby nebo je využívá.  Za určitých okolností vás komise pro právní pomoc může požádat o předložení dalších dokumentů týkajících se příspěvků, které jste nahlásili.

Jak se vypočítávají mé kapitálové zdroje?

Hodnota vašeho bytu se při posuzování vašich kapitálových zdrojů nezapočítává. Pokud jsou vaše zdroje vyšší než 4 000 EUR, musíte vyplnit prohlášení o majetku na formuláři žádosti.  Vyžadovány jsou tyto informace:

 • majetek – vaše celkové jmění jakékoli povahy, ať už ve formě nemovitosti, automobilu, hotovosti, peněžní částky v bance, investic nebo jiných zdrojů, a
 • dluhy – pro účely stanovení disponibilního majetku mohou být započteny některé dluhy, například úvěry.

Co se stane, pokud mi budou stanoveny náklady?

Pokud byly stanoveny náklady na váš případ, musí být zaplaceny do fondu právní pomoci a použity na úhradu nákladů, které komise pro právní pomoc vynaložila na poskytnutí právních služeb.  K tomu obvykle nedochází ve věcech rodinného práva.  V jiných než rodinněprávních věcech vám obvykle budou stanoveny náklady, pokud svůj případ vyhrajete.  Pokud naopak svůj případ prohrajete, mohou vám být uloženy náklady druhé strany.  Pokud se tak stane, komise není povinna hradit náklady druhé strany a vy za ně nesete osobní odpovědnost.

Co se stane, pokud v důsledku své věci získám nebo si ponechám peníze či jiný majetek?

Pokud v důsledku své věci získáte nebo si ponecháte peníze či nemovitý majetek, může komise pro právní pomoc tyto peníze nebo nemovitý majetek, až na některé výjimky, použít na úhradu právní pomoci.  Veškeré peníze, které získáte nebo si ponecháte v důsledku své věci a které nejsou vyloučeny, musíte odvést do jejich fondu právní pomoci.  Komise si odečte své náklady a vrátí vám částku, která zbývá.  Pokud se jedná o nemovitý majetek (například dům nebo pozemek), který získáte nebo si ponecháte, jsou oprávněni na tento majetek uvalit takzvanou „zástavu“, takže jej nelze prodat, dokud jim nebudou služby splaceny.

Co mám dělat, pokud se změní moje finanční situace?

Pokud jsou vám poskytovány právní služby, musíte komisi pro právní pomoc (prostřednictvím svého advokáta) oznámit jakoukoli změnu svých příjmů nebo majetku, například pokud vám byl zvýšen plat, změnila se výše vašich sociálních dávek nebo pokud jste si koupili nové auto či dům.  Důvodem, proč tak musíte učinit, je to, že musíte mít nárok na právní služby po celou dobu, kdy právní služby využíváte, a to až do uzavření vaší věci.  To, že se vaše finanční situace zlepšila, nemusí nutně znamenat, že vám právní pomoc přestane být poskytována, i když můžete být požádáni o zaplacení vyššího příspěvku.

Co se stane, pokud právnímu centru neoznámím změnu svých poměrů?

Pokud komisi pro právní pomoc neoznámíte, že se váš příjem nebo majetek změnily, a komise to zjistí, může se rozhodnout, že vám právní pomoc odebere.

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Za předpokladu, že řízení spadá do irské jurisdikce, mají žadatelé ze zahraničí, kteří splňují podmínky finanční způsobilosti a věcné příslušnosti stanovené v zákoně a nařízeních, nárok na právní pomoc v Irsku.

Ačkoli většina žadatelů o právní pomoc má bydliště v Irsku, je možné, aby o právní pomoc nebo poradenství v Irsku požádala i osoba, která má bydliště mimo Irsko, ať už je irským občanem, či nikoli, za předpokladu, že tato osoba žádá o právní pomoc nebo poradenství v právní věci, která se řídí irským právem. Obvykle je právní pomoc poskytnuta osobě s bydlištěm mimo Irsko, pokud je předmětem sporu nemovitý nebo osobní majetek, který se nachází v Irsku. Stejně jako musí irští žadatelé projít ověřením majetkových poměrů, aby se určil nárok na právní pomoc, musí se stejnému posouzení finanční způsobilosti podrobit i osoby s bydlištěm mimo Irsko.

Právní pomoc je poskytována bez uplatnění kritérií způsobilosti podle majetkových poměrů v soudních řízeních zahájených podle zákona o únosu dítěte a výkonu příkazů k péči z roku 1991 a podle zákona o příkazech k výživnému z roku 1994 (pokud se jedná o vymáhání výživného ve vzájemné jurisdikci).

Obecně se právní poradenství neposkytuje, pokud by žadatel mohl bez obtíží získat právní poradenství mimo rámec daného zákona. To by obecně platilo v případech, kdy jsou služby dostupné z jiného zdroje, např. z poradenských agentur nebo od jiného státního orgánu.

Poradenství v otázkách trestního práva nespadá do působnosti zákona, s výjimkou poradenství stěžovatelům v případech znásilnění.

Před udělením právní pomoci se musí komise přesvědčit, že je přiměřené zahájit řízení nebo se v něm hájit, například s ohledem na právní podstatu věci a pravděpodobný výsledek. Ke kritériím patří: vyhlídky na úspěch, přiměřené důvody pro zahájení řízení nebo obhajobu, dostupnost jakékoli jiné metody než soudního řízení pro uspokojivé řešení problému (např. mediace nebo jednání o urovnání), schopnost osoby, které byla poskytnuta právní pomoc, získat právní zastoupení nad rámec daného zákona (např. možnost hrazení nákladů pojišťovnou atd.).

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

Je zváženo, zda by se s žadateli mělo zacházet jinak než v souladu s obecným pravidlem, podle něhož jsou žadatelům přidělováni advokáti, to se děje výlučně v pořadí podle data, kdy jsou jména žadatelů zapsána na čekací listinu pro právní služby. Přednostně jsou přijímáni noví žadatelé, kteří žádají o právní služby v následujících kategoriích případů:

 • řízení o únosu dítěte,
 • pokud existuje reálné nebezpečí, že děti budou odvezeny mimo soudní příslušnost bez souhlasu žadatele,
 • řízení o péči o dítě,
 • domácí násilí,
 • pokud podle promlčecí lhůty hrozí, že lhůty pro vydání rozhodnutí uplynou, pokud nebudou přijata okamžitá opatření,
 • pokud hrozí, že vyprší lhůty podle jiných právních předpisů,
 • pokud hrozí, že majetek bude rozptýlen a nebude k dispozici pro uspokojení nároků žadatele.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Zájemce o právní služby může podat žádost v kterémkoli právním centru, a to osobně, telefonicky nebo písemně v právním centru, které je nejblíže místu bydliště žadatele.

Seznam právních center je k dispozici na internetových stránkách komise pro právní pomoc

V případě telefonického dotazu je žadatel vyzván, aby se dostavil do daného právního centra a podal žádost osobně, aby mohl být vyplněn písemný formulář žádosti a provedeno posouzení majetkových poměrů za účelem zjištění, zda je žadatel finančně způsobilý pro právní pomoc finančně způsobilý. Žádost může být podána poštou, což je obvykle vhodné, pokud se žadatel nemůže do právního centra osobně dostavit.

Právní pomoc je poskytována bez uplatnění kritérií způsobilosti podle majetkových poměrů v soudních řízeních zahájených podle zákona o únosu dítěte a výkonu příkazů k péči z roku 1991 a podle zákona o příkazech k výživnému z roku 1994 (pokud se jedná o vymáhání výživného ve vzájemné jurisdikci).

Komise pro právní pomoc navíc umožňuje podat žádost online prostřednictvím svých internetových stránek.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

 • Výplatní páska / P60, potvrzení o sociálních dávkách nebo oznámení o vyměření daně z příjmu / ověřené účty,
 • údaje o dalších příjmech, které vám plynou (např. výživné),
 • údaje o platbách daně z příjmu, sociálního zabezpečení a USC (jsou uvedeny na výplatní pásce nebo v oznámení o vyměření daně),
 • údaje o měsíčních platbách hypotéky/nájmu,
 • přibližná hodnota všech vašich aktiv kromě domu, ve kterém bydlíte,
 • hodnoty všech vašich úspor,
 • nesplacené částky všech půjček/dluhů, které máte.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Seznam adres a telefonních čísel všech právních center, působících ať už na plný nebo částečný úvazek, je k dispozici na internetových stránkách komise.

Online formulář lze podat také prostřednictvím webových stránek komise pro právní pomoc.

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Finančně způsobilým žadatelům je nabídnuta schůzka s právníkem v souladu s pořadníkem nebo v rámci stanovených kategorií prioritních témat. Obvykle je žadateli nabídnuta schůzka s jedním z advokátů zaměstnaných komisí pro právní pomoc a sídlícím v jedné z jejích kanceláří.

Žadatel zaplatí příspěvek na právní poradenství před první schůzkou a obdrží o tom potvrzení.

Na první schůzce advokát vysvětlí, že pokud žadatel potřebuje zastoupení advokátem při zahájení řízení nebo obhajobě, vznikne mu při udělení osvědčení o právní pomoci povinnost zaplatit příspěvek na právní pomoc.

V případě žádosti o osvědčení o právní pomoci mohou být vyžadovány další informace. V závislosti na povaze případu mohou tyto dodatečné informace zahrnovat následující:

 1. lékařské záznamy/zprávy,
 2. kopie výkazů nebo zpráv získaných nebo vypracovaných policií (Gardaí),
 3. kopie smluv.

Pokud se po obdržení všech potřebných informací usoudí, že žádost o právní pomoc nesplňuje ustanovení zákona o právní pomoci v občanských věcech z roku 1995 a nařízení z roku 1996, vystaví advokát zamítavý dopis.

V tomto dopise budou uvedeny důvody zamítnutí žádosti a příslušný článek (články) zákona o právní pomoci v občanských věcech nebo nařízení. V dopise je žadatel rovněž informován o právu na přezkoumání rozhodnutí nebo na odvolání k odvolacímu výboru komise.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Pokud žadatel o právní pomoc splňuje požadavky zákona a nařízení, je mu vydáno osvědčení o právní pomoci, které mu umožní zastupování advokátem a v případě potřeby obhájcem v určitých občanskoprávních řízeních u okresních, obvodních, vrchních a nejvyšších soudů.

Osvědčení o právní pomoci opravňuje k poskytování právních služeb pouze pro dané řízení nebo věc, které jsou v něm uvedeny. Vydání osvědčení o právní pomoci žadateli neznamená, že je žadateli poskytována právní pomoc v jiných věcech. Pokud žadatel požaduje právní pomoc pro více než jednu věc, musí podat samostatnou žádost.

Žádosti o osvědčení o právní pomoci podává advokát v právním centru po konzultaci s žadatelem.

Ustanovení § 29 odst. 1 zákona stanoví, že osoba nemá nárok na právní pomoc nebo poradenství, pokud nezaplatí příspěvek. Tento příspěvek se stanoví na základě finančního posouzení na základě informací, které žadatel uvedl ve svém prohlášení o majetkových poměrech a jmění. Pokud osoba nemá žádné jmění, činí minimální částka splatná za právní pomoc 35 EUR a maximální částka 1 210 EUR.

Celý příspěvek by měl být uhrazen při vrácení osvědčení o právní pomoci a před poskytnutím právních služeb. Komise může za výjimečných okolností povolit žadateli platbu ve splátkách. Celá dlužná částka však musí být uhrazena do dvanácti měsíců a před ukončením řízení.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Pokud žadatel při podání žádosti vyjádří přání, aby ho v právním centru zastupoval konkrétní advokát, vedoucí advokát zohlední přání žadatele při rozhodování o tom, jakého advokáta mu přidělí. Při rozhodování o tom, jaký advokát bude klientovi přidělen, vezme řídící advokát v úvahu i další okolnosti, například to, zda by advokát, o kterého žadatel požádal, byl k dispozici pro zastupování klienta v konkrétní den soudního jednání. Pokud by žadatelem požadovaný advokát měl v den projednávání případu žadatele již závazek vůči jinému klientovi na jiném místě, je nutné, aby řídící advokát přidělil žadateli k zastupování jiného advokáta, než je jím zvolený advokát.

Pokud byl žadatel dříve zastupován advokátem právního centra, pak je obvyklé, že řídící advokát přidělí téhož advokáta k poskytování právních služeb stejnému klientovi pro novou věc. Žadatel nemá absolutní právo konzultovat nebo být zastoupen advokátem podle svého výběru, ale přání žadatele bude řídícím advokátem obvykle zohledněno při rozhodování o tom, jaký advokát bude žadateli přidělen. Pokud by si žadatel přál být zastoupen advokátem svého pohlaví, pak se řídící advokát v rámci možností vynasnaží zajistit, aby byly žadatelovy preference v tomto ohledu zohledněny.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Úhrada příspěvku na právní pomoc uvedeného v osvědčení pokryje veškeré náklady spojené s řízením. Náklady a obecné náhrady škody, které vám byly přiznány v důsledku soudního řízení nebo mimosoudního vyrovnání, jsou však hrazeny komisi pro právní pomoc. Komise je oprávněna odečíst náklady, které jí vznikly, od všech peněz, které obdržíte, s určitými omezenými výjimkami. To platí i pro vyrovnání, které bylo osobě s právní pomocí poskytnuto v důsledku manželského řízení, dohody o rozluce nebo soudní rozluky. Pokud jsou celkové náklady vzniklé komisi při poskytování právních služeb nižší než celková částka zaplacená vámi nebo vaším jménem z titulu příspěvku a z titulu vymáhání nákladů nebo náhrady škody nebo při zohlednění zatížení majetku, bude vám zbytek vrácen.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Nevztahuje se

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Osvědčení o právní pomoci umožňuje právní služby pro řízení nebo věc, které jsou v něm uvedeny. Po ukončení řízení nebo věci uvedené v osvědčení jeho platnost končí. Žadatel, který potřebuje další služby, které se mohou týkat původní věci, může požádat o změnu osvědčení o právní pomoci nebo o nové osvědčení. O tom, zda je třeba změna nebo nové osvědčení se rozhoduje podle individuálních okolností případu, o kterých poradí advokát.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Pokud poskytnete nesprávné informace nebo neuvedete podstatnou skutečnost (například v souvislosti se změnou vaší finanční situace) nebo se budete chovat nepřiměřeně, může vám být právní poradenství nebo právní pomoc či obojí odňato a můžete být povinni uhradit veškeré náklady, které vám vznikly.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Žadatel, který je poškozen jakýmkoli rozhodnutím komise, může požádat o přezkum rozhodnutí. Pokud si žadatel přeje, aby bylo rozhodnutí přezkoumáno, musí být předloženy další písemné informace k posouzení spolu se stanoviskem právního zástupce žadatele, zda by rozhodnutí mělo zůstat v platnosti.

Žadatel, který je poškozen rozhodnutím komise nebo přezkumem rozhodnutí komise, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat k výboru komise. Pokud se žadatel chce proti rozhodnutí odvolat, musí podat odvolání k odvolacímu výboru komise. Žadatelé mohou požádat o odvolání proti rozhodnutí buď prostřednictvím právního centra, nebo přímo u komise.
Předložení dalších informací za účelem přezkumu nebo podání odvolání musí být učiněno ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl žadatel informován, že nemá nárok na službu, o kterou žádá.

Odvolací výbor se skládá z předsedy a čtyř dalších členů, z nichž dva před svým jmenováním do komise působili jako obhájci, nebo advokáti. Výbor se skládá z osob, které se nepodílely na původním rozhodnutí.

Další informace

Další informace včetně seznamu adres a telefonních čísel všech právních center jsou k dispozici na internetových stránkách komise.

Poslední aktualizace: 26/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.