Právní pomoc

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Prostřednictvím právní pomoci lze uhradit následující náklady soudního řízení:

 • kolkovné a registrační poplatek,
 • poplatky v soudní podatelně,
 • poplatky soudnímu vykonavateli a jeho náklady,
 • poplatky znalcům a jejich náklady,
 • překladatelské a tlumočnické poplatky,
 • poplatky notářům a jejich náklady,
 • svědečné,
 • cestovní výdaje,
 • publikační náklady,
 • advokátní poplatky a odměny,
 • poplatky týkající se registrací, hypoték a zástav,
 • poplatky za osvědčení o postavení v cizím právu (certificats de coutume).

2 Co je přesně právní pomoc?

Díky právní pomoci může obdržet právní asistenci nebo poradenství v konkrétní věci od advokáta i osoba, která nemá dostatečné prostředky.

3 Jaké jsou požadavky k tomu, aby mohla být přiznána právní pomoc?

Osoba bez dostatečných prostředků má nárok na právní pomoc k hájení svých zájmů za těchto podmínek:

 • je lucemburským státním příslušníkem, nebo
 • je cizinec s povolením k pobytu v Lucembursku, nebo
 • je občan členského státu Evropské unie, nebo
 • je cizinec pro účely právní pomoci považovaný za rovnocenného lucemburským státním příslušníkům na základě mezinárodní smlouvy, nebo
 • je nelegálně pobývající cizinec s perspektivou výplaty dlužné odměny podle čl. 572-7 zákoníku práce (Code du Travail).

Právní pomoc lze také poskytnout jinému cizinci bez dostatečných prostředků při soudních řízeních v souvislosti s právem na azyl, vstupem, pobytem, dlouhodobým pobytem či vyhoštěním.

Ověřování nedostatečných prostředků probíhá na základě celkového hrubého příjmu a kapitálu žadatele a případných dalších členů domácnosti.

Právní pomoc bude odepřena osobám podávajícím návrh, který se jeví jako a priori nepřiměřený či mající nízkou šanci na úspěch nebo jehož cíl se jeví jako nepoměrný oproti potenciálním nákladům.

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Právní pomoc lze poskytnout žalující i žalované straně ve sporných i nesporných záležitostech řešených u soudu i mimosoudně. Lze si ji vyžádat u kteréhokoli návrhu podaného k obecnému nebo správnímu soudu.

Právní pomoc lze také poskytnout v případě zajišťovacích opatření a postupů v zájmu vymáhání soudních rozhodnutí nebo jakéhokoli jiného právně vymahatelného nástroje.

Nelze ji však poskytnout majitelům motorových vozidel ve sporech vyplývajících z užívání těchto vozidel. Podobně ji nelze poskytnout provozovatelům obchodů, průmyslovým subjektům ani řemeslníkům či profesionálům v souvislosti s jejich obchodní či profesní činností, kromě výjimečných a řádně zdůvodněných případů; obecně ji nelze poskytnout ani v případě sporů týkajících se spekulativních praktik osoby žádající o právní pomoc.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

V naléhavých případech může dočasnou právní pomoc bez dalších formalit povolit předseda advokátní komory (Bâtonnier de l'Ordre des Avocats) pro kroky, které určí.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Státní formulář žádosti o právní pomoc v Lucembursku lze získat od Ústředního úřadu sociální pomoci (Service Central d'Assistance Sociale, tel. + 352 4758211).

Lze jej rovněž stáhnout z internetových stránek advokátní komory Barreau de Luxembourg nebo z internetových stránek advokátní komory Barreau de Diekirch.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

K žádosti o právní pomoc je třeba přiložit tyto dokumenty:

 • kopie dokladu totožnosti,
 • osvědčení o registraci u Úřadu sociálního zabezpečení (Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS)) žadatele i osob v jeho domácnosti,
 • pro dotčenou osobu a každého člena domácnosti: výplatní pásky (nebo osvědčení CCSS o příjmu), potvrzení o minimálním zaručeném příjmu z programu Revenu d'inclusion sociale (REVIS), potvrzení o dávkách v nezaměstnanosti nebo o penzi, případně jiná potvrzení za dobu posledních tří měsíců uvádějící hrubé částky (bankovní výpisy nestačí),
 • osvědčení o nulovém zůstatku od Národního fondu solidarity (Fonds national de solidarité) pro každého člena domácnosti, pokud domácnost od fondu nic nedostává,
 • pokud domácnost pobírá nebo vyplácí výživné, doklad upřesňující vyplácenou nebo přijatou částku (například bankovní výpisy za poslední tři měsíce);
 • osvědčení o vlastnictví nemovitosti nebo neexistenci vlastnictví vydávané Správou pro přímé příspěvky (Administration des contributions directes) pro každého člena domácnosti;
 • případně doklady o vlastnictví nemovitostí, jež se nacházejí v zahraničí;
 • dokumenty dokládající vlastnictví movitého majetku (peníze v hotovosti, úspory, akcie, dluhopisy atd.);
 • je‑li domácnost nájemcem, kopii nájemní smlouvy a potvrzení o úhradě nájemného za poslední tři měsíce;
 • splácí‑li domácnost úvěr na nemovitost, doklad o úhradě měsíčních splátek;
 • dokumenty dokládající příjmy z nemovitého a movitého majetku;
 • dokumenty vztahující se k dotčenému případu.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

O přidělení právní pomoci rozhoduje předseda advokátní komory v místě pobytu žadatele, případně jeho zástupce. V případě nerezidentů rozhoduje předseda lucemburské advokátní komory nebo jeho zástupce.

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Rozhodnutí předsedy vám bude zasláno poštou.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

V rozhodnutí předseda uvede jméno advokáta, který vám právní pomoc poskytne, a vyzve vás, abyste se na daného advokáta obrátili.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Předseda jmenuje advokáta, kterého si žadatel sám zvolil, případně, pokud si žadatel žádného advokáta nezvolil či předseda považuje volbu za nevhodnou, advokáta podle vlastního výběru. Nebrání-li tomu omezení nebo střet zájmů, musí advokát takto zadané pověření přijmout.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Právní pomoc zpravidla hradí veškeré náklady související s řízeními, postupy či opatřeními, pro které byla poskytnuta (viz bod 1).

Právní pomoc však nezahrnuje paušální náhradu právních nákladů přiznanou vítězné straně (indemnités de procédure) ani odškodnění za šikanózní nebo obtěžující postup.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Částečná právní pomoc se v Lucembursku neposkytuje.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Ne. Za tímto účelem bude nutné podat novou žádost o právní pomoc.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Předseda advokátní komory může právo žadatele na právní pomoc zrušit, a to i po skončení řízení či opatření, pro která byla poskytnuta, pokud se ukáže, že nárok se zakládá na nepravdivých prohlášeních nebo nesprávných dokladech. Právo na právní pomoc může být rovněž zrušeno, pokud příjemce během řízení či během provádění příslušných opatření nebo v důsledku řízení či příslušných opatření nabude finančních prostředků, které by takovému nároku bránily, pokud by jimi disponoval k datu podání žádosti o právní pomoc. Příjemci právní pomoci nebo jmenovaný advokát mají povinnost takovéto změny situace předsedovi oznámit.

Rozhodnutí předsedy o zrušení práva na právní pomoc bude neprodleně oznámeno ministerstvu spravedlnosti (Ministère de la Justice). Zpětný výběr částek již vyplacených v rámci právní pomoci má na starost Správní úřad registratury a majetkové správy (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Žadatel se může proti rozhodnutí předsedy o odepření či zrušení právní pomoci odvolat u Kárné a správní komise (Conseil disciplinaire et administratif), jejíž rozhodnutí je konečné. Odvolání je nutné podat u předsedy Kárné a správní komise doporučeným dopisem do deseti dnů od obdržení oznámení o rozhodnutí předsedy advokátní komory. Žadateli bude uděleno slyšení před komisí nebo jedním či více jmenovanými členy.

17 Má žádost o právní pomoc za následek pozastavení běhu promlčecí lhůty?

Žádost o právní pomoc běh promlčecí lhůty nepozastavuje.

Související odkazy

Barreau de Luxembourg

Guichet.lu

Poslední aktualizace: 06/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.