Právní pomoc

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Poplatky za soudní řízení jsou stanoveny ze zákona. Některé platby je třeba provést na začátku a jiné na konci soudního řízení. Obecně se jedná o pevně stanovené poplatky za náklady soudního řízení. Mezi náklady soudní řízení patří registrační poplatky, náklady na předvolání k vyslechnutí svědků, další náklady související s řízením a náklady na pořízení kopií rozsudků. S několika výjimkami jsou poplatky advokátům v soudních sporech stanoveny ze zákona. Strany však mohou písemně ujednat jinak.

Výše uvedené poplatky nezahrnují dodatečné soudní poplatky, které může stanovit soud v případě námitky.

Náklady hradí po vynesení rozsudku strana, kterou určí soud. Zpravidla hradí náklady strana, která soudní spor prohraje, ale v konkrétním případě může soud rozhodnout jinak.

2 Co je přesně právní pomoc?

Právní pomoc je forma pomoci poskytovaná na náklady státu osobě, na jejíž žádost – po posouzení majetkových poměrů úředníky agentury pro právní pomoc a posouzení opodstatněnosti žádosti advokátem poskytujícím právní pomoc podle povahy záležitosti – se vydá prohlášení o tom, zda má osoba oprávněný důvod k obžalobě nebo obhajobě, případně k pokračování v roli strany řízení, za účelem přístupu ke spravedlnosti.

Právní pomoc tedy spočívá v poskytování právní asistence osobám s nízkými příjmy, které si nemohou dovolit zastoupení a přístup k soudnímu systému. Právní pomoc je důležitá pro poskytování přístupu ke spravedlnosti v zájmu zajišťování rovnosti před zákonem, práva na obhájce a práva na spravedlivý proces pro osoby bez finančních prostředků. V demokratické společnosti je rovnost základem.

Právní pomoc se poskytuje ve všech trestněprávních věcech a téměř ve všech občanskoprávních věcech. V občanskoprávních věcech musí být osoba způsobilá na základě ověření prostředků (majetkových poměrů) a ověření opodstatněnosti.

3 Jaké jsou požadavky k tomu, aby mohla být přiznána právní pomoc?

V občanskoprávních věcech: Právní pomoc se osobám přiznává pouze v případě splnění kritérií ověření prostředků i ověření opodstatněnosti.

Ověření prostředků (majetkových poměrů): Aby bylo možné žadatele kvalifikovat podle kritéria prostředků, nesměl být v posledních dvanácti měsících vlastníkem žádného majetku, včetně dostupných finančních prostředků, jehož čistá hodnota překračuje 13 000 EUR (nebo jak stanovuje zákon). Kromě toho příjem žadatele v posledních 12 měsících před podáním žádosti o právní pomoc nesmí převyšovat národní minimální mzdu osob starších 18 let.

Ověření prostředků nepřihlíží k položkám v domácnosti, které žadatel a jeho rodinní příslušníci každodenně potřebují, ani k primárnímu bydlišti nebo majetku (movitému i nemovitému), pokud je předmětem soudního řízení.

Ověření opodstatněnosti: Aby bylo možné žadatele kvalifikovat podle kritéria opodstatněnosti, musí advokát poskytující právní pomoc prozkoumat povahu věci a dojít k závěru, zda má žadatel oprávněný důvod k obžalobě nebo obhajobě, případně k pokračování v roli strany řízení, zejména že žadatel splňuje zásadu probabilis causa litigandi. Každá záležitost se posuzuje z hlediska opodstatněnosti. Opodstatněnost posuzuje advokát poskytující právní pomoc. Posuzuje se například samotná záležitost, možné výsledky řízení a vyhlídky na úspěch.

Osobě, která má nárok a které soud přidělí advokáta a právního zástupce pro právní pomoc v občanskoprávních věcech, bude pomoc poskytována až do definitivního uzavření řízení.

V trestněprávních věcech: Právní pomoc není podmíněna ověřením prostředků. Ve zkráceném řízení u magistrátního soudu jakožto trestního soudu (Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali – Court of Magistrates) jmenuje soud advokáta z denního soupisu. V ostatních trestněprávních věcech musí obžalovaný uvědomit soud o tom, že si přeje využít právní pomoci, a tento požadavek musí být zanesen v záznamech řízení. Žádost s podrobnými údaji o obžalovaném soud předá agentuře pro právní pomoc (Legal Aid Agency), která musí vydat odpověď uvádějící, zda byl požadavek přijat, a jméno advokáta.

Odvolání v trestněprávních věcech: Pokud se chcete s pomocí advokáta poskytujícího právní pomoc odvolat proti rozsudku vynesenému magistrátním soudem (Court of Magistrates), je nutné neprodleně informovat agenturu pro právní pomoc v den vynesení rozsudku nebo následující den, aby bylo možné přijmout nezbytná opatření. Měly by být poskytnuty podrobnosti o rozsudku, aby obhájce pověřený v rámci právní pomoci mohl určit, zda existují dostatečné důvody pro odvolání.

Vyslýchané a/nebo zatčené osoby: Pokud byla osoba předvolána k výslechu na policii nebo zatčena, má právo hovořit s advokátem poskytujícím právní pomoc z denního soupisu.

Postup

V občanskoprávním řízení platí, že osoba, která má zájem o setkání s advokátem poskytujícím právní pomoc, musí nejprve předložit níže uvedené dokumenty (případně dokumenty příslušné pro danou osobu) pro účely ověření, zda má daná osoba na právní pomoc nárok:

 • doklad od útvaru sociálního zabezpečení prokazující, kolik peněz daná osoba obdržela za posledních dvanáct měsíců,
 • výplatní pásky nebo dokument FS3 k výplatám za posledních dvanáct měsíců,
 • souhrn (výpis) za všechny bankovní účty vedené na jméno dané osoby za posledních dvanáct měsíců,
 • dokument od úřadu práce uvádějící pracovní historii dané osoby,
 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • dokumenty obdržené danou osobou od soudu v rámci řízení, pro které žádá o právní pomoc,
 • další související dokumenty, například tyto:
  • v případě rozluky: oddací list a rodné listy dětí,
  • v případě prohlášení manželství za neplatné nebo rozvodu: kopii dohody o rozluce,
  • v případě uměny údajů v osvědčeních veřejného rejstříku: rodný/úmrtní/oddací list osoby,
  • v případě dědictví: kopie závěti atd.

Při setkání s úředníkem agentury se určí, zda má osoba podle ověření prostředků nárok na právní pomoc. Má-li osoba nárok, bude sjednáno setkání s advokátem poskytujícím právní pomoc za účelem projednání problému a/nebo předmětné věci. Na základě provedeného testu opodstatněnosti informuje advokát poskytující právní pomoc příslušnou osobu o tom, zda má oprávněný důvod zahájit řízení či případně připravit svou obhajobu.

Na základě příznivého výsledku ověření prostředků a ověření opodstatněnosti má osoba nárok na právní pomoc. Má-li osoba nárok, obdrží asistenci pro účely vyplnění žádosti o právní pomoc vyžadované zákonem a složení přísahy ohledně svých finančních prostředků a opodstatněnosti záležitosti.

Osobě, která podle výsledku jednoho či obou testů nárok nemá, bude zaslán dopis s informací o zamítnutí žádosti a důvodech k zamítnutí.

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Právní pomoc se poskytuje osobám ve všech trestněprávních věcech a téměř ve všech občanskoprávních věcech. V občanskoprávních věcech musí být osoba způsobilá na základě ověření prostředků a opodstatněnosti.

V případech týkajících se opravy nebo zrušení zápisu nebo registrace rodného, oddacího nebo úmrtního listu se však kritéria ověření příjmů neuplatňují.

Společnosti zapsané podle zákona o společnostech nemají nárok na právní pomoc podle článku 926 kapitoly 12 zákonů Malty.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

V naléhavých záležitostech (například vydání soudního příkazu) zákon umožňuje advokátovi poskytujícímu právní pomoc získat prozatímní povolení od příslušného soudu k podniknutí specifických právních úkonů jménem osoby žádající o právní pomoc. Poté však musí následovat ověření prostředků a opodstatněnosti.

Pokud příslušný soud následně právní pomoc odejme, právní úkony provedené advokátem poskytujícím právní pomoc nebudou prohlášeny za neplatné, ale veškeré budoucí výhody budou odňaty a soud může žadateli nařídit, aby uhradil náklady vzniklé během platnosti prozatímního povolení.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Formulář žádosti lze podat v maltské kanceláři právní pomoci za asistence úředníka agentury pro právní pomoc. O obsahu žádosti musí žadatel učinit čestné prohlášení. Žádost o právní pomoc lze rovněž podat prostřednictvím žádosti u občanského soudu.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Žádost o zahájení řízení o právní pomoci musí obsahovat dokumenty vyžadované v části s názvem „Postup“ v odpovědi na otázku 3 výše.

Dokumenty přiložené k žádosti se musí týkat předmětu, pro který osoba žádá zahájení řízení. Například v případě žádosti o prohlášení manželství za neplatné je třeba přiložit kopii oddacího listu. Dokumenty, které advokát poskytující právní pomoc potřebuje, aby mohl rozhodovat o důvodech ke schválení či zamítnutí žádosti o právní pomoc, musí být advokátovi poskytujícímu právní pomoc předány na vyžádání.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Je třeba tak učinit u maltské kanceláře právní pomoci: https://legalaidmalta.gov.mt/en/

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Žadatel o služby právní pomoci bude formálně informován prostřednictvím SMS, telefonicky, dopisem nebo e-mailem o tom, zda byla žádost o právní pomoc schválena v souladu s potřebami každého žadatele. Žadateli bude sděleno jméno příslušného advokáta a právního zástupce a jejich mobilní číslo.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Pokud je žadatel oprávněn obdržet právní pomoc, bude mu oznámeno jméno advokáta a právního zástupce přidělených na pomoc v řízení. Je povinností žadatele spojit se s přiděleným advokátem a domluvit si setkání pro účely prodiskutování případu a sledovat zahájené řízení.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Jakmile je žádost schválena, žadateli je přidělen advokát a právní zástupce, jehož jméno je uvedeno jako další na řadě v soupisu, který má k dispozici soud. Pokud má žadatel legitimní důvod žádat nahrazení advokáta jiným advokátem, který je v soupisu další na řadě, je třeba podat žádost u soudu. Advokáta poskytujícího právní pomoc lze vyměnit pouze výnosem soudu.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Právní pomoc žadateli pokrývá náklady soudního řízení. Žadatel je tedy osvobozen od úhrady poplatků či poskytnutí záruky za náklady.

Pokud žadatel soudní spor vyhraje, bude muset uhradit výdaje za advokáta, právního zástupce, kurátory, rozhodce a případné znalce z prostředků, které obdrží, nebo z výnosu prodeje nemovitého či movitého majetku v aukci podle rozsudku, aniž je dotčeno jeho právo na náhradu od kterékoli třetí strany, které snad bylo nařízeno tyto náklady uhradit.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Na Maltě se pojetí částečné právní pomoci neuplatňuje. Znamená to, že buď je žadateli poskytnuta plná právní pomoc, nebo je žádost o právní pomoc zamítnuta. Pokud je straně přijímající právní pomoc nařízeno uhradit náklady řízení, nebude moci tajemník občanských soudů a tribunálů nárokovat náhradu registračních poplatků od vítězné strany.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Pokud je žadatel oprávněn obdržet právní pomoc, bude mít nárok na právní pomoc na všech úrovních, včetně právní pomoci u odvolacích soudů.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Pokud je u soudu prokázáno, že v době, kdy byl žadatel příjemcem právní pomoci, věděl o tom, že má více majetku nebo vyšší příjmy, než je stanoveno zákonem pro nárok na právní pomoc, nebo pokud během projednávání případu žadatel věděl, že se jeho příjmy zvýšily nad hranici stanovenou zákonem, a nenahlásil to, může soud dojít k závěru, že žadatel pohrdá soudem. Proti žadateli může být také zahájeno řízení pro křivou výpověď.

V obou případech ponese žadatel veškeré náklady řízení stejně, jako kdyby právní pomoc neobdržel.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o právní pomoc se nelze odvolat. Pokud však zpráva vypracovaná advokátem poskytujícím právní pomoc není ve prospěch žadatele, přezkoumá zprávu občanský soud a dá stranám možnost učinit podání, než rozhodne, zda nepříznivou zprávu přijme, nebo zda zprávu odmítne a nárok straně přizná.

17 Má žádost o právní pomoc za následek pozastavení běhu promlčecí lhůty?

Žádost o právní pomoc nemá za následek pozastavení běhu promlčecí lhůty.

Poslední aktualizace: 07/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.