Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Právní pomoc

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Soudní poplatky a veškeré náklady na pomoc právního zástupce za účelem podání žaloby hradí žalující strana (ve věcech týkajících se částek přesahujících 25 000 EUR hradí soudní poplatky rovněž žalovaná strana). Pokud žalující strana u soudu uspěje, soud obvykle neúspěšné straně nařídí, aby uhradila náklady řízení žalující strany. Neúspěšná strana pak musí nést náklady, které žalující straně vznikly v souvislosti s podáním žaloby u soudu.

2 Co je přesně právní pomoc?

(Bezplatná) právní pomoc je odborná právní pomoc poskytovaná účastníku řízení ve věci právního zájmu, který se ho bezprostředně a osobně týká, stanovená zákonem.

3 Mám nárok na právní pomoc?

To závisí na vašem příjmu a druhu zájmu, který má být prosazován. Příslušné informace lze najít na internetových stránkách Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Ano. V Nizozemsku je (bezplatná) právní pomoc poskytována v poradní fázi a pro všechny druhy řízení. Přečtěte si však odpověď na předchozí otázku. V Nizozemsku může být subvencována i mediace.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

Podle občanského práva může být zahájeno řízení o předběžném opatření. Podle správního práva je možné požádat o předběžné rozhodnutí ve všech fázích řízení: (bezwaar) námitka, odvolání nebo dovolání.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Žádost o bezplatnou právní pomoc podává v Nizozemsku v zásadě právní zástupce. Právní zástupce musí být zaregistrován u Rady pro právní pomoc. Pokud pocházíte z jiného členského státu EU, můžete prostřednictvím předávajícího orgánu ve vašem členském státě (obvykle ministerstva spravedlnosti, soudu nebo výslovně určené jiné organizace) podat žádost, která se předá přijímajícímu orgánu v Nizozemsku, tj. Radě pro právní pomoc.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Použije se posouzení finanční situace a posouzení zájmů. Pro účely posouzení finanční situace musí mít Rada pro právní pomoc k dispozici údaje, ze kterých vyplývá, jaký byl roční příjem před dvěma roky. Pokud můžete prokázat, že jste ve svém členském státě způsobilí pro subvencovanou právní pomoc, je to pro Radu pro právní pomoc dostačující.

Pro účely posouzení zájmu je nezbytné přiložit dokumenty dokládající zájem na dané věci: Jak vysoký je finanční zájem, jedná se o zájem vašeho podniku, jaké kroky pro vyřešení sporu jste již sami učinili?

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Nizozemsko

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Vy nebo případně Váš právní zástupce obdržíte písemné rozhodnutí o žádosti. V něm bude uvedeno, zda bylo vaší žádosti vyhověno. Proti zamítavému rozhodnutí můžete vznést námitku.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Právnímu zástupci budete muset zaplatit příspěvek stanovený Radou pro právní pomoc.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

V Nizozemsku si můžete právního zástupce sami zvolit. Právní zástupce musí být zaregistrován u Rady pro právní pomoc. Podívejte se prosím na stránky:  Zoek eenadvocaat (Hledat právního zástupce) – Nizozemská advokátní komora (Nederlandse orde van advocaten).

Není-li to možné, může Rada pro právní pomoc jakožto přijímající orgán požádat o přidělení právního zástupce představeného místní Nizozemské advokátní komory.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Ne. Svému právnímu zástupci hradíte vlastní příspěvek. Pokud přistoupíte k soudnímu řízení, musíte uhradit soudní poplatky. Kromě toho mohou být účtovány náklady na využití externích znalců nebo soudního vykonavatele. Pokud neuspějete, může vám být navíc uložena náhrada nákladů řízení (mimo jiné i nákladů protistrany).

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Vy sám/sama. Případně můžete požádat o bezplatnou právní pomoc ve svém členském státě.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Ano.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Pokud se ukáže, že jste v rámci dané věci (nároku) obdržel(a) částku vyšší, než v daném okamžiku činí polovina nezdanitelné částky, může Rada pro právní pomoc rozhodnout o odnětí vašeho práva na bezplatnou právní pomoc. V takovém případě se má za to, že jste schopni uhradit náklady na právní zastupování sami.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Proti rozhodnutí Rady pro právní pomoc ohledně způsobilosti pro právní pomoc se můžete podat stížnost Radě pro právní pomoc. Proti rozhodnutí o stížnosti lze podat odvolání k soudu a uplatnit opravný prostředek u oddělení pro správní právo Státní rady.

Poslední aktualizace: 20/06/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.