Právní pomoc

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Veřejnou právní pomoc lze poskytnout v těchto podobách:

a) úhrada poplatku za zastupování, právní pomoc a případně obhajoba přiděleným nebo zvoleným advokátem za účelem zajistit ochranu práva nebo oprávněného zájmu u soudu nebo předejít sporu, dále jen pomoc advokáta;

b) platba znalci, překladateli nebo tlumočníkovi využitému v průběhu řízení, a to se schválením soudu nebo justičního orgánu, pokud je takováto platba povinností osoby žádající o veřejnou právní pomoc;

c) úhrada poplatku soudnímu exekutorovi;

d) osvobození od úhrady právních nákladů, jejich snížení, restrukturalizace či odložení, jak stanovuje zákon, včetně částek splatných ve fázi vymáhání.

Je-li veřejná právní pomoc poskytnuta občanům členských států EU nebo jiným osobám, které mají trvalé nebo obvyklé bydliště na území členského státu, může schválená veřejná právní pomoc rovněž zahrnovat tyto součásti:

a) výdaje na překlady dokumentů předkládaných žadatelem, které byly vyžádány soudem nebo justičním orgánem v zájmu vyřešení záležitosti, a související podané nebo přijaté žádosti a dokumenty jsou osvobozeny od formálního požadavku legalizace či od jakékoli jiné ekvivalentní formality;

b) tlumočnické služby v řízení u soudu či justičního orgánu;

c) výdaje vzniklé v souvislosti s cestou, kterou musel příjemce pomoci nebo jiná osoba podniknout do Rumunska na žádost soudu nebo justičního orgánu, případně pokud zákon vyžaduje povinnou přítomnost některé z těchto osob.

Oprávněná osoba, která splňuje požadavky vymezené v otázce č. 3 má rovněž nárok na proplacení poplatku mediátorovi, pokud předloží důkaz o tom, že před zahájením soudního řízení podstoupila mediaci pro daný spor, případně pokud vyžaduje mediaci po zahájení řízení, avšak před datem prvního jednání.

Veřejnou právní pomoc lze poskytnout buď samostatně, nebo kumulativně, a to v kterékoli z výše uvedených podob. Hodnota veřejné právní pomoci poskytnuté buď samostatně, nebo kumulativně, v kterékoli z podob pomoci advokáta, znalce, překladatele, tlumočníka či soudního exekutora nesmí překročit maximální úroveň ekvivalentu dvanácti národních hrubých minimálních mezd za období jednoho roku v roce, kdy byla žádost podána.

(Články 6, 7, 20, a 44 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění)

2 Co je přesně právní pomoc?

Veřejná právní pomoc představuje formu pomoci poskytovanou státem za účelem zajištění práva na spravedlivý proces a zabezpečení rovného přístupu ke spravedlnosti, v zájmu zajistit uplatňování určitých práv či oprávněných zájmů justičními prostředky, včetně vymáhání soudního rozhodnutí nebo jiných vymahatelných práv.

(Článek 1 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění)

3 Mám nárok na právní pomoc?

O veřejnou právní pomoc může požádat fyzická osoba, která nedokáže hradit právní náklady některých řízení nebo náklady vyplývající z přijetí právního poradenství za účelem zabezpečení práva nebo oprávněného zájmu u soudu, aniž by bylo ohroženo živobytí žadatele nebo jeho rodiny.

Rodinou se rozumí manžel/manželka, děti nebo jiní potomci do věku 18 let, kteří jsou na žadateli finančně závislí, a děti či jiní potomci ve věku od 18 do 26 let, pokud se stále věnují studiu a jsou na žadateli finančně závislí. Rodinným příslušníkem se rovněž rozumí osoba, která sdílí bydliště nebo místo pobytu, neboli domácnost, s žadatelem, jeho dětmi nebo jinými potomky do věku 18 let, kteří jsou na žadateli finančně závislí, a dětmi či jinými potomky ve věku od 18 do 26 let, pokud se stále věnují studiu a jsou na žadateli finančně závislí.

Na veřejnou právní pomoc mají nárok osoby, jejichž průměrný měsíční čistý příjem na rodinného příslušníka v posledních dvou měsících před podáním žádosti je nižší než 500 RON. V takovém případě hradí částky představující veřejnou právní pomoc v plné výši stát. Pokud je průměrný čistý příjem na rodinného příslušníka v posledních dvou měsících před podáním žádosti nižší než 800 RON, hradí stát částky představující veřejnou právní pomoc z 50 %. Částky představující hranici příjmů a maximální výši veřejné právní pomoci lze revidovat rozhodnutím vlády.

Veřejnou právní pomoc lze poskytnout také v dalších případech, poměrně k potřebám žadatele, pokud by skutečné či odhadované právní náklady pravděpodobně omezily účinný přístup ke spravedlnosti, a to s ohledem na rozdíl v životních nákladech v členském státu, kde má žadatel trvalé či obvyklé bydliště, oproti Rumunsku.

Při určování příjmu se zohledňují veškeré pravidelné příjmy, jako jsou mzdy, dávky, poplatky, renty, nájemné, výnosy z obchodu nebo samostatné výdělečné činnosti apod., jakož i pravidelně vyplácené částky, jako jsou důchody a výživné.

Veřejná právní pomoc se poskytuje nezávisle na finanční situaci žadatele, pokud je právo na právní pomoc nebo na bezplatné právní poradenství stanoveno zvláštním zákonem jako ochranné opatření s ohledem na zvláštní okolnosti, jako je příslušnost k menšině, postižení, určitý status apod. V takovém případě se právní pomoc poskytuje bez nutnosti splnit kritérium příjmu, avšak pouze za účelem ochrany či uznání určitých práv nebo oprávněných zájmů týkajících se nebo vyplývajících ze zvláštních okolností, které ze zákona zdůvodňují právo na právní pomoc nebo na bezplatnou právní pomoc.

Právo na veřejnou právní pomoc zaniká úmrtím strany nebo zlepšením finanční situace strany do té míry, že si může dovolit hradit právní náklady.

(Články 4, 5, 8, 81, 9, 10, 101, 2, 21 a 50 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění)

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Veřejná právní pomoc poskytovaná podle tohoto mimořádného nařízení vlády se poskytuje v občanskoprávních, obchodněprávních, správních a pracovněprávních věcech, v záležitostech sociálního zabezpečení a v dalších záležitostech s výjimkou trestněprávních věcí.

(Článek 3 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění)

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

V oblasti právní pomoci nejsou předpisy pro žádné postupy pro naléhavé případy.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Žádosti o veřejnou právní pomoc podávané v souladu s touto kapitolou se vypracovávají podle formuláře žádosti uvedeného v příloze, který představuje nedílnou součást tohoto mimořádného nařízení (článek 49 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

FORMULÁŘ

žádosti o právní pomoc v jiném členském státě Evropské unie

Pokyny:

1. Než začnete formulář žádosti vyplňovat, přečtěte si pozorně tyto pokyny.

2. Osoba, která žádost vyplňuje, musí uvést veškeré informace, které formulář vyžaduje.

3. Nepřesné, neodpovídající nebo neúplné informace mohou zpozdit zpracování žádosti.

4. Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti může mít právní důsledky a žádost o právní pomoc může být zamítnuta; rovněž vám může hrozit trestní stíhání.

5. Přiložte všechny podpůrné doklady.

6. Tato žádost nemá vliv na lhůtu, kterou je nutno dodržet pro zahájení soudního řízení.

7. Žádost podepište a opatřete datem.

A1. Osobní údaje žadatele

Příjmení a jméno ......................................................

Datum a místo narození ...................................................

Osobní číslo ......................................................................

Adresa (bydliště nebo pobytu) ........................................

..........................................................................

Tel./fax/e-mail...........................................................

A2. Osobní údaje zákonného zástupce (rodič, poručník, opatrovník atd.), pouze ve vhodných případech (vyplní se, má-li žadatel zákonného zástupce)

Příjmení a jméno ......................................................

Datum a místo narození ...................................................

Osobní číslo ......................................................................

Adresa ...................................................................

Tel./fax/e-mail ...........................................................

A3. Osobní údaje advokáta žadatele, pouze ve vhodných případech (vyplní se, pokud již žadatel má advokáta)

Příjmení a jméno ......................................................

Adresa ...................................................................

Tel./fax/e-mail ...........................................................

B. Informace ohledně sporu, pro který se o právní pomoc žádá

Přiložte kopie všech podpůrných dokladů.

B1. Povaha sporu (rozvodový, zaměstnanecký atd.)

B2. Hodnota sporu, pokud lze vyjádřit penězi, a měna, ve které je hodnota sporu vyjádřena

B3. Popis situace, pro jejíž urovnání se o veřejnou právní pomoc žádá (včetně příslušného soudu, data jednání, důkazních informací atd.)

C. Podrobnosti ohledně řízení

Přiložte kopie všech podpůrných dokladů.

C1. Vaše aktuální či nadcházející postavení v řízení (žalobce či obžalovaný)

Popište předmět nároku předloženého k přezkoumání

..........................................................................

Jméno a kontaktní údaje protistrany ...........................

..........................................................................

C2. Případné zvláštní důvody pro žádost o urychlený postup v této žádosti

C3. Uveďte výdaje, na které by se žádost měla vztahovat (zaškrtněte)

_

|_| a) pomoc advokáta;

_

|_| b) platba znalci;

_

|_| c) platba překladateli nebo tlumočníkovi využitému během řízení;

_

|_| d) úhrada poplatku soudnímu exekutorovi;

_

|_| e) osvobození od úhrady právních nákladů či kaucí, jejich snížení, restrukturalizace či odložení, jak stanovuje zákon, včetně poplatků a kaucí splatných ve fázi vymáhání.

C4. Uveďte, zda o veřejnou právní pomoc žádáte v zájmu získání:

_

|_| pomoci advokáta v rámci mimosoudních postupů;

_

|_| pomoci advokáta před zahájením soudního řízení;

_

|_| pomoci advokáta (poradenství či zastupování) v rámci probíhajícího soudního řízení. V takovém případě uveďte tyto údaje:

- registrační číslo,

- data jednání,

- název soudu,

- adresa soudu;

_

|_| pomoci advokáta u postupů soudního přezkumu rozsudku. V takovém případě uveďte tyto údaje:

- název soudu,

- datum rozsudku,

- důvod žádosti o pomoc,

- odvolání proti rozsudku;

_

|_| pomoci advokáta ve vykonávacích řízeních. V takovém případě uveďte tyto údaje:

- název soudu,

- datum vyhlášení rozsudku nebo datum vydání jiného vymahatelného nároku.

C6. Uveďte, zda máte nějaké pojištění či jiná práva a nástroje, které mohou celkově či částečně pokrýt právní náklady.

V tomto případě uveďte podrobnosti. ............................................

..........................................................................

..........................................................................

D. Rodinná situace

________

Kolik osob žije ve vaší domácnosti?           |________|

Uveďte jejich vztah k vám

______________________________________________________________________________

| Příjmení a   | Vztah | Datum narození| Je tato| Je         |

| jméno   | k žadateli| (u   | osoba   | žadatel     |

|             |             | nezletilých) | finančně závislá   | finančně závislý |

|             |             |             | na žadateli?| na této osobě?|

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

|             |           |             |       _       |       _         |

|             |             |             |     |_|       |       |_|       |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

|             |             |             |       _       |       _         |

|             |             |             |     |_|       |       |_|       |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

Existuje nějaká osoba finančně závislá na vás, která s vámi nežije?

______________________________________________________________________________

|   Příjmení a jméno|   Vztah k žadateli | Datum narození         |

|                       |                             | (u nezletilých) |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                            |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

Jste finančně závislý(á) na osobě, která s vámi nežije?

______________________________________________________________________________

|         Příjmení a jméno         |       Vztah k žadateli         |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                      |

|_____________________________________|________________________________________|

E. Finanční informace

Uveďte všechny informace o sobě, druhovi/družce, manželovi/manželce, všech osobách, které jsou na vás finančně závislé a případně také o osobě, na které jste finančně závislý(á).

Pokud dostáváte jiné finanční příspěvky než výživné od osoby, na které jste finančně závislý(á) a která s vámi nežije, uveďte tuto osobu v části E.1 „Další příjmy“.

Pokud poskytujete finanční pomoc osobě jiné, než která je na vás finančně závislá a která s vámi žije, uveďte to v části E.3 „Další výdaje“.

Přiložte veškeré podpůrné doklady pro výše uvedené situace.

Uveďte měnu, ve které vyjadřujete peněžní hodnoty v tabulce, pokud se jedná o jinou měnu než RON.

______________________________________________________________________________

|E.1. Podrobnosti o |I. Žadatel|II. Manžel/manželka nebo|III. Závislé|IV. Osoby|

měsíčním příjmu       |               |druh/družka   |osoby   |podporující|

|                   |               |     |||

|                   |               |             |             žadatele|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Mzdy,           |               |             |             |             |

náhrady:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Výnos z podnikání: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Penze:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Příjem:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Dávky od                                                         |

|státu:                                                                     |

|______________________________________________________________________________|

|1. přídavky:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|2. podpora v nezaměstnanosti|              |             |             |             |

|a sociální       |               |             |             |             |

|pojištění:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Příjmy |               |             |             |             |

|z nároků     |               |             |             |             |

|na určitý |               |             |             |             |

| movitý či nemovitý majetek: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Jiné příjmy:     |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|CELKEM:             |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|E.2. Hodnota |I. Žadatel|II. Manžel/manželka nebo|III. Závislé|IV. Osoby|

|majetku       |               |druh/družka   |osoby   |podporující|

|                   |               |     || |

|                   |               |             |             žadatele|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Budova, ve které   |               |             |             |             |

|žijete:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Jiná budova:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Pozemky:           |               |             |            |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Úspory:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Akcie:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Motorová vozidla: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Další majetek:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|CELKEM:              |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|E.3. Měsíční |I. Žadatel|II. Manžel/manželka nebo|III. Závislé|IV. Osoby|

|výdaje             |               |druh/družka   |osoby   |podporující|

|                   |               |     || |

|                   |               |             |             žadatele|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Daně:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Příspěvky na     |               |             |             |             |

|sociální zabezpečení:|               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Místní daně:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Náklady na         |              |             |             |             |

|hypoteční úvěr:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Nájemné a náklady   |               |            |             |             |

|na bydlení: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Náklady   |               |             |             |             |

|na vzdělání:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|na vzdělání   |               |             |             |             |

|Náklady na       |               |             |             |             |

|péči o děti:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Splátky:               |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Splácení     |               |             |             |             |

|půjček:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Výživné placené jiným osobám |               |             |             |             |

|podle |              |             |             |             |

|zákonné povinnosti:     |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Další výdaje:   |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|CELKEM:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Prohlašuji na svou čest, že uvedené informace jsou pravdivé a úplné, a zavazuji se neprodleně nahlásit příslušnému orgánu zpracovávajícímu žádost jakékoli změny ve své finanční situaci.

V ..........................

Datum ......................................

Podpis .................................

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Žádost o veřejnou právní pomoc se vznáší písemně a uvádí informace o předmětu a povaze řízení, pro které se o veřejnou právní pomoc žádá, totožnost, osobní číslo, bydliště a údaje o finanční situaci žadatele a jeho rodiny. Je k ní také třeba přiložit podpůrné doklady o příjmu žadatele a jeho rodiny a doklady o výživném či platebních povinnostech. K žádosti je třeba přiložit čestné prohlášení žadatele, ve kterém se uvádí, zda žadatel v posledních 12 měsících obdržel veřejnou právní pomoc, v jaké podobě, k jakému účelu a v jaké výši.

Soud si může vyžádat upřesnění a doklady od stran či písemné informace od příslušných orgánů.

Mimosoudní pomoc poskytuje služba právní pomoci zřízená u každé advokátní komory, a to na základě žádosti, jejíž vzor je schválen Útvarem koordinace právní pomoci a která uvádí informace o předmětu a povaze žádosti o právní pomoc, totožnost, osobní číslo, bydliště a údaje o finanční situaci žadatele a jeho rodiny. Je k ní také třeba přiložit podpůrné doklady o příjmu žadatele a jeho rodiny a doklady o výživném či platebních povinnostech.

K žádosti je třeba přiložit čestné prohlášení žadatele, ve kterém se uvádí, zda žadatel v posledních 12 měsících obdržel veřejnou právní pomoc, v jaké podobě, k jakému účelu a v jaké výši.

Žadatel doloží svou finanční situaci zejména těmito doklady:

  • osvědčení o příjmech žadatele a jeho dalších rodinných příslušníků,
  • výpis z matriční knihy a případně rodné listy dětí,
  • v příslušných případech osvědčení o zdravotním postižení žadatele nebo dítěte,
  • čestné prohlášení o tom, že žadatel ani jeho další rodinní příslušníci nemají žádný další příjem,
  • čestné prohlášení o majetku žadatele a jeho rodiny,
  • čestné prohlášení žadatele a/nebo druhého rodiče o tom, že dítě není svěřeno do péče jiného oprávněného soukromého subjektu nebo veřejné služby či právnické osoby,
  • doklad vystavený příslušnými úřady uvádějící výpis zdanitelných aktiv na jméno žadatele či případně na jméno dalších členů rodiny,
  • jiné doklady nutné ke zjištění práva na právní pomoc podle zákona.

(Článek 14 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, a článek 73 zákona č. 51/1995 o organizaci a výkonu advokátní profese, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Žádost o veřejnou právní pomoc je adresována příslušnému soudu rozhodujícímu o věci, pro kterou se o pomoc žádá; v případě žádosti o právní pomoc pro postup při vymáhání rozsudku žádost spadá do působnosti vymáhajícího soudu. Nelze-li příslušný soud určit, vyřizuje věc okresní soud, v jehož místní jurisdikci má žadatel bydliště či pobyt.

Žádá-li se o právní pomoc v probíhajícím soudním řízení, vyřizuje případné žádost(i) o veřejnou právní pomoc komise pověřená vyřízením hlavní žádosti.

Veřejná právní pomoc se poskytuje kdykoli během řízení, od data podání žádosti příslušnou stranou, a je udržována po celou procesní fázi, ve které byla vyžádána. Žádost o veřejnou právní pomoc je osvobozena od kolkovného.

Veřejnou právní pomoc pro postupy soudního přezkumu rozsudku lze poskytnout na základě nové žádosti. Žádost o veřejnou právní pomoc pro postupy soudního přezkumu rozsudku je adresována soudu, proti jehož rozsudku je nutné se odvolat, a to v časové lhůtě pro podání odvolání a vyřizuje ji jako naléhavou záležitost jiná komise, než která vyřizovala její opodstatněnost.

Podáním žádosti o veřejnou právní pomoc se lhůta pro podání odvolání přerušuje pouze v případě, že žadatel dodá podpůrné doklady nejpozději do deseti dnů. Nová lhůta pro podání odvolání začíná běžet od data sdělení rozhodnutí vyřizujícího žádost o veřejnou právní pomoc či případně žádost o přezkum ve smyslu přijetí nebo zamítnutí.

Pokud je žádost o veřejnou právní pomoc přijata, soud neprodleně sdělí rozhodnutí žadateli a advokátní komoře. Advokátní komora musí jmenovat do 48 hodin advokáta způsobilého k zastupování podle potřeby u odvolacího soudu. Datum jmenování advokáta a jeho údaje budou sděleny soudu a žadateli do 48 hodin. Nová lhůta pro podání odvolání začíná běžet od data, kdy byl advokát jmenován.

Mimosoudní pomoc poskytuje Služba právní pomoci zřízená u každé advokátní komory na základě žádosti, jejíž vzor je schválen Útvarem koordinace právní pomoci a která uvádí informace o předmětu a povaze žádosti o právní pomoc, totožnost, osobní číslo, bydliště a údaje o finanční situaci žadatele a jeho rodiny. Je k ní také třeba přiložit podpůrné doklady o příjmu žadatele a jeho rodiny a doklady o výživném či platebních povinnostech.

K žádosti je třeba přiložit čestné prohlášení žadatele, ve kterém se uvádí, zda žadatel v posledních 12 měsících obdržel veřejnou právní pomoc, v jaké podobě, k jakému účelu a v jaké výši.

Žádost o mimosoudní pomoc se podává Službě právní pomoci, která má na vyřízení nejvýše 15 dnů od data registrace příslušného rozhodnutí o přijetí či zamítnutí. Rozhodnutí bude žadateli předáno do pěti pracovních dnů od data vydání rozhodnutí. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mimosoudní pomoc lze napadnout u rady advokátní komory do pěti dnů od jeho oznámení. Námitky proti rozhodnutí o zamítnutí vyřizuje rada advokátní komory jako naléhavou záležitost na první schůzi rady advokátní komory.

(Články 11, 12 a 13 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, a článek 73 zákona č. 51/1995 o organizaci a výkonu advokátní profese, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Soud vynese rozhodnutí ohledně žádosti o veřejnou právní pomoc bez předvolání stran formou neveřejně vydaného odůvodněného rozhodnutí. Příslušná strana může proti rozhodnutí, kterým se žádost o právní pomoc zamítá, vznést žádost o přezkum, do pěti dnů od data doručení rozhodnutí. Žádost o přezkum vyřizuje neveřejně jiná komise a soud vydá neodvolatelné rozhodnutí.

Pokud byla žádost o veřejnou právní pomoc schválena pro pomoc formou asistence advokáta, budou tato žádost a rozhodnutí o schválení neprodleně odeslány předsedovi advokátní komory v jurisdikci daného soudu. Předseda advokátní komory nebo advokát pověřený tímto úkolem předsedou jmenuje do tří dnů advokáta uvedeného v Rejstříku právní pomoci, kterému zašle rozhodnutí s oznámením o jmenování. Předseda advokátní komory musí rovněž oznámit příjemci veřejné právní podpory jméno jmenovaného advokáta. Příjemce právní pomoci může sám požádat o jmenování určitého advokáta s jeho zákonným souhlasem.

Žádost o mimosoudní pomoc se podává Službě právní pomoci u každé advokátní komory, která má na vyřízení nejvýše 15 dnů od data registrace příslušného rozhodnutí o přijetí či zamítnutí. Rozhodnutí bude žadateli předáno do pěti pracovních dnů od data vydání rozhodnutí. Předseda příslušné advokátní komory jmenuje advokáta z Rejstříku právní pomoci advokátní komory podle rozhodnutí poskytujícího mimosoudní pomoc. Je-li to možné, může předseda advokátní komory schválit poskytnutí mimosoudní pomoci advokátem podle výběru osoby, které se právní pomoc poskytuje.

(Článek 15 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, a článek 73 zákona č. 51/1995 o organizaci a výkonu advokátní profese, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Veřejná právní pomoc formou asistence advokáta se poskytuje v souladu se zákonem č. 51/1995 o organizaci a výkonu advokátní profese, ve znovu publikovaném znění a ve znění pozdějších předpisů a doplnění, který upravuje právní pomoc či bezplatnou právní pomoc.

Pokud byla žádost o veřejnou právní pomoc schválena pro pomoc formou asistence advokáta, budou tato žádost a rozhodnutí o schválení neprodleně odeslány předsedovi advokátní komory v jurisdikci daného soudu. Předseda advokátní komory nebo advokát pověřený tímto úkolem předsedou jmenuje do tří dnů advokáta uvedeného v Rejstříku právní pomoci, kterému zašle rozhodnutí s oznámením o jmenování. Předseda advokátní komory musí rovněž oznámit příjemci veřejné právní podpory jméno jmenovaného advokáta. Příjemce právní pomoci může sám požádat o jmenování určitého advokáta s jeho zákonným souhlasem.

Asistence advokáta může rovněž být mimosoudní pomocí, která zahrnuje poskytování konzultací, podávání žádostí, peticí a oznámení či zahajování jiných takových právních kroků a zastupování klientů u institucí či orgánů veřejné moci mimo justiční orgány či orgány s justičními pravomocemi, za účelem zajištění uplatňování určitých práv či oprávněných zájmů. Mimosoudní pomoc musí vést k poskytnutí jednoznačných a přístupných informací žadateli v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se příslušných institucí a pokud možno také požadavky, lhůtami a postupy stanovenými ze zákona na uznání, udělení či uplatnění práva nebo zájmu podle žadatele. Mimosoudní pomoc se poskytuje v souladu se zákonem čl. 51/1995 ve znovu publikovaném znění a ve znění pozdějších předpisů a doplnění.

Žádost o mimosoudní pomoc se podává Službě právní pomoci u každé advokátní komory, která má na vyřízení nejvýše 15 dnů od data registrace příslušného rozhodnutí o přijetí či zamítnutí. Rozhodnutí bude žadateli předáno do pěti pracovních dnů od data vydání rozhodnutí. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mimosoudní pomoc lze napadnout u rady advokátní komory do pěti dnů od jeho oznámení. Námitky proti rozhodnutí o zamítnutí vyřizuje rada advokátní komory jako naléhavou záležitost na první schůzi rady advokátní komory.

Předseda příslušné advokátní komory jmenuje advokáta z Rejstříku právní pomoci advokátní komory podle rozhodnutí poskytujícího mimosoudní pomoc. Je-li to možné, může předseda advokátní komory schválit poskytnutí mimosoudní pomoci advokátem podle výběru osoby, které se právní pomoc poskytuje.

Pokud je veřejná právní pomoc schválena v podobě úhrady poplatku znalci, překladateli nebo tlumočníkovi, stanovuje rozhodnutí, kterým se pomoc schvaluje, rovněž předběžný poplatek k úhradě těmto profesionálům. Konečný poplatek určí soud po poskytnutí služby, za kterou byl předběžný poplatek vynaložen.

Pokud je veřejná právní pomoc schválena v podobě úhrady poplatku soudnímu exekutorovi, stanovuje rozhodnutí, kterým se pomoc schvaluje, rovněž předběžný poplatek k úhradě soudnímu exekutorovi podle složitosti věci k danému datu. Žádost a rozhodnutí o schválení se odešlou co nejdříve komoře soudních exekutorů v územní jurisdikci daného soudu. Rada územně příslušné komory soudních exekutorů musí do tří dnů jmenovat soudního exekutora, kterému odešle příslušné rozhodnutí s oznámením o jmenování. Předseda musí rovněž oznámit příjemci veřejné právní podpory jméno určeného soudního exekutora. Příjemce právní pomoci může sám požádat o jmenování určitého soudního exekutora s místní příslušností.

Jakmile soudní exekutor splní své povinnosti podle zákona a předpisů, soud na žádost soudního exekutora rozhodne o konečném poplatku, jehož výše v mezích stanovených zákonem závisí na složitosti věci a objemu vykonané práce.

Jakmile je žádost umožňující zajištění prostředků k platbě právních nákladů schválena, určí rozhodnutí podle potřeby buď osvobození od platby, nebo slevu, termíny pro platbu a hodnotu splátek. Pokud splatné právní náklady přesahují dvojnásobně hodnoty měsíčního čistého příjmu rodiny žadatele v měsíci před podáním žádosti o veřejnou právní pomoc, bude platba rozložena tak, aby splatná měsíční splátka nepřevyšovala polovinu čistého příjmu rodiny, nerozhodne-li soud o poskytnutí jiné příznivější formy pomoci. Úhradu právních nákladů lze rozložit až na 48 měsíčních splátek.

(Články 23, 24, 25, 32, 33, 34 a 35 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, a články 71 a 73 zákona č. 51/1995 o organizaci a výkonu advokátní profese, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Veřejná právní pomoc formou asistence advokáta se poskytuje v souladu se zákonem č. 51/1995 o organizaci a výkonu advokátní profese, ve znovu publikovaném znění a ve znění pozdějších předpisů a doplnění, který upravuje právní pomoc či bezplatnou právní pomoc.

Pokud byla žádost o veřejnou právní pomoc schválena pro pomoc formou asistence advokáta, budou tato žádost a rozhodnutí o schválení neprodleně odeslány předsedovi advokátní komory v jurisdikci daného soudu. Předseda advokátní komory nebo advokát pověřený tímto úkolem předsedou jmenuje do tří dnů advokáta uvedeného v Rejstříku právní pomoci, kterému zašle rozhodnutí s oznámením o jmenování. Předseda advokátní komory musí rovněž oznámit příjemci veřejné právní podpory jméno určeného advokáta. Příjemce právní pomoci může sám požádat o jmenování určitého advokáta, ovšem s jeho zákonným souhlasem.

V případě mimosoudní pomoci předseda příslušné advokátní komory jmenuje advokáta z Rejstříku právní pomoci advokátní komory podle rozhodnutí poskytujícího mimosoudní pomoc. Je-li to možné, může předseda advokátní komory schválit poskytnutí mimosoudní pomoci advokátem podle výběru osoby, které se právní pomoc poskytuje.

(Články 23 a 35 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, a články 71 a 73 zákona č. 51/1995 o organizaci a výkonu advokátní profese, ve znění pozdějších předpisů a doplnění)

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Veřejnou právní pomoc lze poskytnout v těchto podobách:

a) úhrada poplatku za zastupování, právní pomoc a případně obhajoba přiděleným nebo zvoleným advokátem za účelem zajistit ochranu práva nebo oprávněného zájmu u soudu nebo předejít sporu, dále jen pomoc advokáta;

b) platba znalci, překladateli nebo tlumočníkovi využitému v průběhu řízení, a to se schválením soudu nebo justičního orgánu, pokud je takováto platba povinností osoby žádající o veřejnou právní pomoc;

c) úhrada poplatku soudnímu exekutorovi;

d) osvobození od úhrady právních nákladů, jejich snížení, restrukturalizace či odložení, jak stanovuje zákon, včetně částek splatných ve fázi vymáhání.

Je-li veřejná právní pomoc poskytnuta občanům členských států EU nebo jiným osobám, které mají trvalé nebo obvyklé bydliště na území členského státu, může schválená veřejná právní pomoc rovněž zahrnovat:

a) výdaje na překlady dokumentů podaných žadatelem, které byly vyžádány soudem nebo justičním orgánem v zájmu vyřešení záležitosti, a související žádosti a dokumenty podané nebo přijaté v souladu s touto kapitolou jsou osvobozeny od formálního požadavku legalizace či od jakékoli jiné ekvivalentní formality;

b) tlumočnické služby v řízení u soudu či justičního orgánu;

c) výdaje vzniklé v souvislosti s cestou, kterou musel příjemce pomoci nebo jiná osoba podniknout do Rumunska na žádost soudu nebo justičního orgánu, případně pokud zákon vyžaduje povinnou přítomnost některé z těchto osob.

Veřejnou právní pomoc lze poskytnout buď samostatně, nebo kumulativně, a to v kterékoli z výše uvedených podob. Hodnota veřejné právní pomoci poskytnuté buď samostatně, nebo kumulativně, v kterékoli z podob pomoci advokáta, znalce, překladatele, tlumočníka či soudního exekutora nesmí překročit maximální úroveň ekvivalentu dvanácti národních hrubých minimálních mezd za období jednoho roku v roce, kdy byla žádost podána.

(Články 6, 7 a 44 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Výdaje, pro které bylo straně poskytnuto osvobození nebo slevy schválením veřejné právní pomoci, budou vyžadovány od protistrany, pokud bude neúspěšná. Neúspěšná strana bude muset tyto částky uhradit státu.

Pokud strana, která veřejnou právní pomoc obdržela, není úspěšná, potom ponese náklady řízení vzniklé státu. Soud však může v rámci řešení věci rozhodnout uložit straně, která veřejnou právní pomoc obdržela, celkové či částečné vrácení výdajů vzniklých státu, pokud byl neúspěch věci způsoben jejím nedůsledným vystupováním v řízení, případně pokud rozsudek zjistí zneužívající povahu daného právního kroku.

(Články 18 a 19 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Pokud je rozsudek vynesený ve věci, pro kterou byla veřejná právní pomoc schválena, předán do odvolacího řízení, bude veřejná právní pomoc poskytnutá v předchozí procesní fázi v předepsané podobě asistence advokáta právoplatně prodloužena, aby zahrnovala sestavení žádosti a důvodů pro odvolání i využití a vedení odvolacího řízení.

Rozsudek, proti kterému je možné se odvolat, a kopii rozhodnutí, kterým se veřejná právní pomoc schvaluje, budou neprodleně předány advokátní komoře k ověření a uznání, případně ke jmenování advokáta způsobilého k zastupování u odvolacího soudu. V odvolacím řízení má advokát nárok na zvláštní poplatek, který podle zákona stanoví odvolací soud.

Pokud strana neobdržela veřejnou právní pomoc v procesních fázích předcházejících odvolacímu řízení, vyžádá se veřejná právní pomoc podáním nové žádosti.

Nová lhůta pro podání odvolání začíná běžet od data, kdy byl advokát jmenován či potvrzen. Datum jmenování advokáta a jeho údaje budou sděleny soudu a žadateli do 48 hodin.

Odvolací soud zkontroluje, zda jsou stále splněny požadavky podmiňující poskytnutí veřejné právní pomoci. Pokud soud zjistí, že požadavky již splněny nejsou, vynese rozhodnutí o ukončení pomoci a uloží straně celkovou či částečnou úhradu výdajů vzniklých státu v podobě advokátního poplatku.

(Článek 13.1 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Právo na veřejnou právní pomoc zaniká úmrtím strany nebo zlepšením finanční situace strany do té míry, že si může dovolit hradit právní náklady.

Po přijetí žádosti o veřejnou právní pomoc bude žadateli sděleno, že pokud bude ve věci neúspěšný, ponese právní náklady protistrany a bude zvážena možnost, že by musel vracet prostředky, které obdržel jako veřejnou právní pomoc, přičemž pokud se příslušná strana obrátí na soud, který veřejnou právní pomoc schválil, a předloží doklady ohledně skutečné situace osoby, pro kterou byla žádost schválena; veřejná právní pomoc není během nového vyšetřování pozastavena.

Pokud soud zjistí, že žádost o veřejnou právní pomoc nebyla podána v dobré víře a byl zastřen skutečný stav, vydá rozhodnutí ukládající osobě, která veřejnou právní pomoc neodůvodněně obdržela, vrátit jako náhradu částky, od jejichž platby byla osvobozena, a zaplatit pokutu ve výši až pětinásobku částky, od jejíž platby byla neodůvodněně osvobozena. Proti rozhodnutí lze podat pouze žádost o přezkum, ve které je možno na odůvodněném základě žádat o přezkum nebo rozhodnutí o snížení náhrady či pokuty. Žádost se podává do pěti dnů od data, kdy bylo rozhodnutí oznámeno, a vyřizuje ji jiná komise, která vydá neodvolatelné rozhodnutí.

Pokud podle konečného a neodvolatelného rozsudku příjemce veřejné pomoci nabude majetku nebo pohledávky, jejichž hodnota či výše desetinásobně převyšuje hodnotu poskytnuté veřejné pomoci, musí veřejnou pomoc vrátit. Postup vrácení je vymezen v kapitole III tohoto mimořádného nařízení.

(Články 10, 14, 17 a čl. 50 odst. 2 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění).

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Soud vynese rozhodnutí ohledně žádosti o veřejnou právní pomoc bez předvolání stran formou neveřejně vydaného odůvodněného rozhodnutí. Příslušná strana může proti rozhodnutí, kterým se žádost o veřejnou právní pomoc zamítá, vznést žádost o přezkum, a to do pěti dnů od data doručení rozhodnutí. Žádost o přezkum vyřizuje neveřejně jiná komise a soud vydá neodvolatelné rozhodnutí.

Veřejnou právní pomoc lze odepřít, pokud je vyžádána nepatřičně, pokud jsou její odhadované náklady neúměrné hodnotě předmětu záležitosti a pokud není vyžádána za účelem zabezpečení oprávněného zájmu, případně pokud je vyžádána pro krok směřující proti veřejnému či ústavnímu pořádku.

Pokud nárok, pro jehož vyřízení se o veřejnou právní pomoc žádá, spadá do kategorie těch, které je třeba předložit k mediaci nebo jinému alternativnímu řešení sporů, bude pravděpodobně žádost o veřejnou právní pomoc zamítnuta, bude-li doloženo, že žadatel o veřejnou právní pomoc před zahájením soudního řízení takovýto postup odmítl.

Veřejnou právní pomoc lze odepřít, pokud žadatel vznáší nárok na odškodnění za poškození své pověsti, cti či dobrého jména, i když neutrpěl žádnou majetkovou škodu, a pokud žádost vychází z výkonu obchodní či samostatné výdělečné činnosti žadatele.

Je-li veřejná právní pomoc poskytnuta občanům členských států EU či jiným osobám, které mají trvalé či obvyklé bydliště na území členského státu, může rumunský ústřední orgán odmítnout předání žádosti o právní pomoc do jiného členského státu, pokud je tato žádost zjevně nedůvodná či překračuje rozsah působnosti směrnice Rady 2002/8/ES. Pokud příslušný orgán požadovaného členského státu žádost o právní pomoc zamítne, vyzve rumunský ústřední orgán žadatele, aby uhradil výdaje za překlad.

(Články 15, 16, 45 a 46 mimořádného nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanskoprávních věcech, jak je schváleno zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů a doplnění)

 

Další informace

Užitečné odkazy:

Národní unie advokátních komor v Rumunsku (Uniunea Naţională a Barourilor din România)

Poslední aktualizace: 22/05/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.