V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Právní pomoc

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Náklady budou záviset na povaze případu. Náklady mohou zahrnovat odměnu právního zástupce, který jedná za osobu, jež je příjemcem právní pomoci (dále jen „podpořená osoba“), spolu s výdaji, jako jsou soudní poplatky a znalecké posudky.

Na konci řízení soud rozhodne, který účastník řízení by měl nést náklady. Účastníku řízení, který neměl ve věci úspěch, je obvykle uložena náhrada nákladů úspěšné strany, ačkoliv existuje mnoho výjimek z této zásady. Nemá-li podpořená osoba ve věci úspěch nebo je-li náhrada nákladů uložena druhému účastníkovi řízení, ten je však neuhradí, musí podpořená osoba uhradit vlastní náklady.

2 Co je přesně právní pomoc?

Veřejně financovaná právní pomoc (dále jen „právní pomoc“) umožňuje lidem uplatnit či hájit svá práva nebo zaplatit obhajobu, pokud by si to jinak nemohli dovolit. Právní pomoc ve Skotsku spravuje Skotský úřad pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board, dále jen „SLAB“), což je nevládní veřejný subjekt financovaný skotskou vládou.

Existují tři druhy právní pomoci.

  • Poradenství a pomoc v občanských věcech: Ústní nebo písemné stanovisko k uplatňování skotských právních předpisů v konkrétních případech, které nastaly v souvislosti s osobou, jež požádala o radu. Poradenství poskytuje právní zástupce a případně právní poradce.
  • Poradenství prostřednictvím zastoupení (ABWOR): Jedná se o kategorii poradenství a pomoci, která umožňuje zastoupení prostřednictvím právního zástupce nebo případně právního poradce v občanskoprávním řízení u určených soudů ve Skotsku.
  • Právní pomoc v občanských věcech: Zvláštní režim, který umožňuje zastoupení prostřednictvím právního zástupce nebo případně právního poradce v občanskoprávním řízení u jiných určených soudů ve Skotsku.

3 Mám nárok na právní pomoc?

Kritéria způsobilosti osob, jež mají přístup k právní pomoci v občanských věcech, jsou jednotná a transparentní, přičemž žádosti podléhají zákonem stanoveným kritériím. První dvě kritéria se týkají právního obsahu žaloby. Je třeba prokázat, že s ohledem na věc, v souvislosti s níž se požaduje právní pomoc, existuje právní základ (tzv. pravděpodobná příčina) a že je vhodné použít na podporu dané věci veřejné prostředky. Třetí kritérium se týká finanční situace žadatele.

Poradenství a pomoc může poskytnout právní zástupce, pokud je přesvědčen, že žadatel je finančně způsobilý, a věc, v souvislosti s níž žádá o radu, je záležitostí skotských právních předpisů. Právní zástupce může poskytnout poradenství a pomoc do určité výše výdajů. Veškerá činnost přesahující původní úroveň výdajů musí být předem schválena úřadem SLAB, stejně jako jakákoli činnost vyžadující zastoupení.

V případě žádosti o právní pomoc podle skotského zákona o právní pomoci z roku 1986 (Legal Aid (Scotland) Act 1986) se nevyžaduje bydliště ve Skotsku. Poradenství a pomoc jsou dostupné s ohledem na záležitosti skotského práva (včetně právních předpisů Spojeného království, které se uplatňují ve Skotsku). Právní pomoc je k dispozici pro řízení u skotských soudů.

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Viz otázka č. 2.

Poradenství a pomoc v občanských věcech jsou k dispozici s ohledem na záležitosti týkající se uplatňování skotských právních předpisů.

Poradenství prostřednictvím zastoupení je k dispozici pro občanskoprávní řízení u řady soudů určených v právních předpisech. K nim patří imigrační odvolací tribunály (Immigration Appeal Tribunals) a soudy pro pracovněprávní spory (Employment Tribunals).

Právní pomoc v občanských věcech je k dispozici pro občanskoprávní řízení u řady dalších soudů určených v právních předpisech. Mezi ně patří Sheriff Court a Court of Session, což jsou ve Skotsku hlavní soudy příslušné pro občanské věci. Právní pomoc je dostupná rovněž u řady tribunálů, jako jsou komisaři pro sociální zabezpečení (Social Security Commissioners) a odvolací soudy pro pracovněprávní spory (Employment Appeal Tribunals).

Právní pomoc v občanských věcech nelze poskytnout v případě řízení, která se týkají zcela nebo částečně pomluvy; volebních stížností; zjednodušených návrhů na rozvod manželství podaných Court of Session nebo Sheriff Court a návrhu dlužníka na obstavení jeho majetku. Není k dispozici pro řízení u soudu pro drobné nároky (tj. je-li hodnota nároku nižší než 3 000 GBP, ledaže se žaloba týká náhrady za ublížení na zdraví).

V tomto ohledu vám však poradenství a pomoc může poskytnout váš právní zástupce.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

V zájmu ochrany postavení žadatele před rozhodnutím úřadu SLAB o žádosti o právní pomoc může právní zástupce učinit v řízení určité kroky jako mimořádně naléhavou záležitost.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Úřad SLAB přijímá pouze žádosti, které předkládá právní zástupce jednající jménem žadatele.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Váš právní zástupce vám poradí ohledně dokumentů, které jsou vyžadovány v souvislosti s posouzením finanční způsobilosti a podstaty vašeho případu.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Úřad SLAB přijímá pouze žádosti, které předkládá právní zástupce jednající jménem žadatele, a nikoli přímo od žadatelů.

Pro případ, že nemůžete najít právního zástupce, který by vás zastupoval, poskytuje Skotská právnická společnost (Law Society of Scotland) na svých internetových stránkách nástroj pro vyhledání právního zástupce. Ten umožňuje vyhledat právního zástupce, který je registrován za účelem poskytování právní pomoci. Na Skotskou právnickou společnost se můžete obrátit i telefonicky na čísle 0131 226 7411.

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Váš právní zástupce vám sdělí, zda máte nárok na právní poradenství a pomoc.

Pokud jde o právní pomoc, váš právní zástupce o ni požádá vašim jménem a úřad SLAB napíše vám oběma, jakmile bude vaše žádost o právní pomoc v občanských věcech posouzena. Na svých internetových stránkách má úřad SLAB rovněž řadu odhadů způsobilosti, které vám pomohou určit, na co můžete mít nárok.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Váš právní zástupce vás bude informovat o vhodném dalším postupu.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Než budete moci požádat o radu a pomoc nebo o právní pomoc, budete se muset obrátit na právního zástupce.

Pro případ, že nemůžete najít právního zástupce, který by vás zastupoval, poskytuje Skotská právnická společnost na svých internetových stránkách nástroj pro vyhledání právního zástupce. Ten umožňuje vyhledat právního zástupce, který je registrován za účelem poskytování právní pomoci. Na Skotskou právnickou společnost se můžete obrátit i telefonicky na čísle 0131 226 7411.

Alternativně poskytuje úřad SLAB informace o nejbližších právních zástupcích, kteří nabízejí právní pomoc, nebo jiných poskytovatelích poradenských služeb financovaných úřadem. V občanských věcech lze vyhledávat podle typu případu. I když je společnost registrována za účelem poskytování právní pomoci, není povinna nabízet své služby jakémukoli klientovi nebo převzít věc týkající se právní pomoci.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Viz otázka č. 1.

Právní pomoc zahrnuje pouze odměnu vašeho právního zástupce a další výdaje související s vaším případem, jako jsou soudní poplatky a znalecké posudky. Právní pomoc nezahrnuje náklady druhé strany.

Máte-li nárok na právní pomoc, můžete být vyzváni, abyste poskytli příspěvek na náklady řízení. Výše splatného příspěvku bude stanovena podle vaší finanční situace.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Máte-li nárok na omezené poskytnutí právní pomoci, budete muset zbývající část nákladů řízení uhradit sami. Jestliže musíte poskytnout příspěvek, bude tato částka záviset na vašem disponibilním příjmu, úsporách a majetku. Úřad SLAB posuzuje příjem ode dne podání žádosti a jmění (úspory a cenné předměty, které vlastníte) po dobu, po kterou trvá váš případ.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Původní osvědčení o právní pomoci se nebude vztahovat na odvolání proti výsledku řízení. Je třeba podat novou žádost o právní pomoc a úřad SLAB se musí přesvědčit, že s ohledem na opravný prostředek jsou splněna zákonem stanovená kritéria.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Úřad SLAB může (a příležitostně tak činí) pozastavit poskytování právní pomoci z různých důvodů, například tehdy, jestliže právní zástupce neodpoví na žádost o doplňkové informace. V souladu s kritérii způsobilosti stanovenými v právních předpisech musí úřad SLAB zohlednit průběžné posuzování finančních prostředků dotyčné osoby a zvážit, zda je poskytování právní pomoci i nadále přiměřené. Jednou ze součástí testu přiměřenosti je to, že se od osoby, jíž byla poskytnuta právní pomoc, očekává, že bude dodržovat soudní příkazy.

Právní pomoc může být rovněž ukončena, pokud podpořená osoba poskytla nepravdivé informace nebo nesdělila podstatné informace, a v tomto případě může úřad SLAB požadovat také vrácení finančních prostředků, které již vyplatil.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Jestliže někomu nebyla právní pomoc přiznána, uvede úřad SLAB důvod či důvody tohoto zamítavého rozhodnutí. Jednotlivec může požádat o přezkum případu, zejména v případě změny okolností. Konkrétní případ lze s úřadem SLAB projednat prostřednictvím elektronické pošty (general@slab.org.uk) nebo telefonicky. Ústředna (0131 226 7061) je v provozu od pondělí do pátku od 08:30 h do17:00 h.

Poslední aktualizace: 15/07/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.