Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Právní pomoc

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Ve Španělsku je výkon spravedlnosti veřejnou službou, poskytovanou bezplatně. Za využití této služby se neplatí žádné poplatky. Vedení sporu však obvykle přináší určité náklady, které se zpravidla skládají z:

 1. nákladů právního zastoupení;
 2. nákladů na uveřejňování oznámení v úředním tisku;
 3. záloh vyžadovaných při podání některých opravných prostředků;
 4. odměn znalců.

Obecně je třeba, aby tyto náklady uhradila dotčená strana předem. Na konci řízení je soud povinen určit, kdo tyto náklady nakonec ponese, což činí prostřednictvím rozhodnutí ve Španělsku nazývaného „příkaz k úhradě nákladů“ (condena en costas), které se řídí zásadou „platí ten, kdo prohraje“.

2 Co je přesně právní pomoc?

Podle článku 119 španělské ústavy právní pomoc představuje postup, v jehož rámci je tomu, kdo může prokázat nedostatek finančních prostředků, přiznána řada výhod, spočívajících zejména v osvobození od placení nákladů právního zastoupení a nákladů na znalecké posudky, složení jistoty, soudních poplatků atd.

Tyto platby konkrétněji zahrnují:

 1. právní poradenství před zahájením řízení;
 2. náklady právního zastoupení;
 3. náklady na uveřejňování oznámení v úředním tisku;
 4. zálohy vyžadované při podání některých opravných prostředků;
 5. odměny znalců.

Výhradně pro přeshraniční spory (na základě reformy zákona o právní pomoci provedené zákonem č. 16/2005 ze dne 18. července 2005, který jej uvedl do souladu se směrnicí 2002/8/ES) byly k uvedeným právům doplněny další položky:

 1. tlumočnické služby;
 2. překlad písemností;
 3. cestovní výdaje v případě, že je nutná osobní účast u soudu;
 4. obhajoba a zastupování advokátem (abogado) a procesním zástupcem (procurador) i v případě, že nejsou nezbytné, pakliže to soud vyžaduje kvůli zajištění rovnosti stran.

3 Mám nárok na právní pomoc?

Všichni občané EU, kteří mohou prokázat, že nemají dostatečné prostředky (u přeshraničních sporů to platí pouze pro fyzické osoby).

 1. Státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají ve Španělsku nebo jimž přiznávají práva mezinárodní úmluvy (např. úmluvy o mezinárodních únosech dítěte), požívají toto právo také, a to za stejných podmínek jako občané EU.
 2. V pracovněprávních věcech každá zaměstnaná osoba, bez ohledu na její státní příslušnost a finanční prostředky.
 3. Spolky a nadace působící ve veřejném zájmu.

V trestních, správních a předběžných správních řízeních cizinci, kteří mohou prokázat, že nemají dostatečné prostředky na účast ve sporu, a to i když ve Španělsku nepobývají legálně.

Bez ohledu na to, zda mají prostředky pro účast ve sporu, náleží právo na právní pomoc obětem genderově podmíněných trestných činů, terorismu a obchodování s lidmi, jakož i nezletilým a osobám s duševní poruchou, pokud jsou oběťmi zneužívání či špatného zacházení, přičemž toto právo se v případě úmrtí oběti vztahuje také na přeživší členy rodiny za předpokladu, že nejsou pachateli.

Podobně, jestliže ve sporu jde o nárok na náhradu utrpěné újmy, právní pomoc náleží bez ohledu na existenci prostředků pro účast ve sporu osobám, které mohou prokázat, že jim nehoda způsobila trvalé následky, které jim zcela brání vykonávat své běžné zaměstnání či povolání, a které potřebují asistenci jiných osob.

Při procesní obraně před pracovněprávními soudy pracovníci a příjemci systému sociálního zabezpečení, a to aniž by bylo třeba prokazovat nedostatek zdrojů.

V případě přeshraničních sporů lze tohoto práva dosáhnout, jestliže dotčená osoba může prokázat, že náklady řízení není možné uhradit z důvodu rozdílu životních nákladů panujících mezi členským státem, kde má osoba bydliště, a Španělskem.

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Právní pomoc je možné přiznat ve všech typech řízení, sporných i nesporných, včetně řízení o částky přesahující 2 000 EUR s výjimkou případů, kdy věc vyžaduje pomoc advokáta, a zahrnuje všechna řízení, veškeré případně podané opravné prostředky i výkon rozhodnutí.

V řízeních o částky nižší než 2 000 EUR, v nichž se nevyžadují služby advokáta, lze také žádat o právní pomoc v případě, že druhá strana je právně zastoupena, nebo kdy soud výslovně přikázal zajistit rovnost mezi stranami.

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

Existuje možnost předběžného ustanovení advokáta, a to buď advokátní komorou (Colegio de Abogados) nejdéle do patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti, nebo na základě soudního příkazu.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Lze je získat u služby právního poradenství (Servicio de orientación jurídica) advokátních komor, kanceláří soudních tajemníků (Decanatos de los Juzgados) a komisí pro právní pomoc jednotlivých provincií (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

Všeobecná advokátní komora (Consejo General de la Abogacía Española) občanům nabízí internetový portál pro právní pomoc (Justicia Gratuita), kde je kromě jiného možné vyplnit formulář žádosti o právní pomoc nebo ověřit, zda osoba splňuje finanční podmínky nutné k získání právní pomoci, ačkoliv je vždy nezbytné předložit písemnosti i žádost způsobem uvedeným níže.

Kde žádat

Žádosti o právní pomoc společně s příslušnými dokumenty je nutno podat službám právního poradenství advokátní komory v místě, kde sídlí soud vedoucí hlavní řízení, nebo pokud řízení dosud nebylo zahájeno, soud bydliště žadatele.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Dokumenty ohledně:

 1. finanční situace dotčené osoby a členů její rodinné jednotky;
 2. osobních a rodinných podmínek;
 3. právní ochrany, o kterou se žádá.

Konkrétněji jde o tyto dokumenty:

 • Potvrzení o uhrazení daně z příjmů právnických osob (Certificado de liquidación del Impuesto sobre Sociedades) (v případě právnických osob).
 • Kopii prohlášení o veřejné prospěšnosti nebo záznamu z rejstříku nadací (Registro de Fundaciones) (v případě právnických osob).
 • Potvrzení o vlastnictví majetku (Certificado de signos externos) vydané místními orgány bydliště žadatele.
 • Potvrzení o přihlášení bydliště (Certificado de empadronamiento).
 • Potvrzení Státní veřejné služby zaměstnanosti (dříve INEM) o době nezaměstnanosti a příjmu dávek.
 • Potvrzení o příjmu státního důchodu (Certificado de cobro de pensiones publicas).
 • Potvrzení Státní veřejné služby zaměstnanosti (Servicio Público de Empleo Estatal – SPEE, dříve INEM) o příjmu dávek v nezaměstnanosti a období, pro které byly přiznány.
 • Ostatní (jakýkoli dokument používaný k prokázání tvrzených skutečností).

Za účelem urychlení řízení o žádosti však může o některá z těchto potvrzení požádat jménem účastníků sporu advokátní komora, je-li k tomu výslovně zmocněna.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Žádosti o právní pomoc je nutno podat službám právního poradenství advokátní komory v místě, kde sídlí soud vedoucí hlavní řízení, nebo pokud řízení dosud nebylo zahájeno, soud bydliště žadatele. Ve druhém uvedeném případě je soud povinen žádost ihned předat místně příslušné advokátní komoře.

Tyto advokátní komory jsou orgánem pověřeným k přijímání žádostí podávaných v rámci přeshraničních sporů. V těchto sporech je orgánem vydávajícím žádost advokátní komora příslušná pro místo obvyklého nebo trvalého bydliště žadatele.

Evropský občan, který je státním příslušníkem smluvního státu Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc, může u ústředního orgánu, který jeho stát určil, požádat o uplatnění této dohody.

Žádost musí být podána před zahájením řízení, nebo v případě, že o právní pomoc žádá odpůrce, před rozporováním návrhu. Navrhovatel i odpůrce však mohou o právní pomoc požádat i následně, jestliže prokážou, že se jejich finanční podmínky změnily.

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Advokátní komora může přijmout tato předběžná rozhodnutí:

 1. Oznámení dotčené osobě, že žádost má nedostatky, které je třeba opravit do deseti dnů, a pokud se tak nestane, řízení o ní bude zastaveno.
 2. Prohlášení, že žádost je nepřípustná a nepodložená a uvědomění komise pro právní pomoc o této skutečnosti.
 3. Prohlášení, že žádost splňuje zákonné požadavky, přičemž v tomto případě do patnácti dnů ustanoví advokáta a uvědomí komoru právních zástupců (Colegio de Procuradores), aby do třech dnů ustanovila procesního zástupce. Advokátní komora předá žádost komisi pro právní pomoc ke konečnému schválení.

Pokud advokátní komora nerozhodne do patnácti dnů, žadatel musí žádost zaslat přímo komisi pro právní pomoc, která je povinna ihned rozhodnout o předběžném ustanovení advokáta (abogado) a procesního zástupce (procurador) a zároveň ověří příslušné informace a dokumenty.

Konečné rozhodnutí o přiznání či nepřiznání právní pomoci musí komise pro právní pomoc přijmout ve lhůtě 30 dnů od obdržení spisu. Uplynulo-li 30 dnů a rozhodnutí nebylo přijato, dojde k potvrzení předběžných rozhodnutí přijatých advokátní komorou a komorou právních zástupců.

Toto rozhodnutí je nutné ve lhůtě tří dnů oznámit žadateli, advokátní komoře, komoře právních zástupců a soudu, který vede řízení ve věci, nebo předsedovi daného soudu, pokud řízení dosud nebylo zahájeno.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Pokud jste žalobce či navrhovatel, musíte před zahájením řízení podat žádost advokátní komoře místa, kde sídlí soud, který povede hlavní řízení, nebo soud vyššího stupně místa, kde má bydliště žadatel.

1. Pokud jste žalovaný či odpůrce, musíte žádost podat před rozporováním žalobního návrhu. Podání návrhu žalovanou stranou nemá za následek přerušení řízení; nicméně soud může z vlastního podnětu nebo na žádost dotčené osoby nařídit přerušení řízení, dokud nebude rozhodnuto o přiznání či zamítnutí právní pomoci.

V případě přeshraničních sporů, v nichž se žadatel domáhá právní pomoci proto, aby se mohl obrátit na soud v jiném členském státě, lze žádost podat také advokátní komoře (u osob s bydlištěm ve Španělsku dotčených sporem vedeným v jiném státě) místa obvyklého či trvalého bydliště žadatele.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Obecně platí, že advokáta ustanoví advokátní komora na základě rotačního systému. Je však možné, aby si dotčená osoba určila vlastního advokáta, a to za předpokladu, že se tento advokát vzdá práva na veškerou odměnu za své služby.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Právní pomoc zahrnuje tyto náklady:

 1. právní poradenství před zahájením řízení;
 2. náklady právního zastoupení;
 3. náklady na uveřejňování oznámení v úředním tisku;
 4. zálohy vyžadované při podání některých opravných prostředků;
 5. odměny znalců;
 6. snížení poplatků za vyhotovení notářských listin a výpisů z majetkových a obchodních rejstříků o 80 %.

U přeshraničních sporů v případě, že soud, který věc projednává, považuje osobní účast za nezbytnou, dále tlumočnické služby a překlad písemností a cestovní výdaje.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Přesahuje-li příjem dvojnásobek, avšak nepřesahuje pětinásobek vnitrostátně stanovené minimální mzdy, může komise pro právní pomoc výjimečně přiznat právní pomoc na základě osobních a rodinných podmínek žadatele.

Zohledňují se objektivně posuzované rodinné podmínky žadatele, počet dětí nebo závislých členů rodiny, soudní poplatky a další náklady vzniklé zahájením řízení nebo jiné náklady podobné povahy a vždy i situace, kdy má žadatel postavení příbuzného ve vzestupné linii v rámci velké rodiny zvláštní kategorie.

Za stejných podmínek jako v předchozím odstavci lze právní pomoc přiznat na základě zdravotní situace žadatele a dále osobám se zdravotním postižením uvedeným v čl. 1 odst. 2 zákona č. 51/2003 ze dne 2. prosince 2003 o rovných příležitostech, nediskriminaci a všeobecné přístupnosti ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, jakož i osobám, na nichž jsou tyto osoby závislé, jednají-li v řízení jejich jménem a v jejich zájmu, a to za předpokladu, že dané řízení souvisí se zdravotní situací či zdravotním postižením, které je důvodem pro toto výjimečné přiznání pomoci.

V těchto případech je dotčená komise pro právní pomoc povinna výslovně určit, které formy pomoci uvedené v článku 6 se na žadatele vztahují.

Náklady řízení, které pomoc nepokryje, je povinna nést dotčená osoba, dokud o nákladech nerozhodne soud. Jestliže bude úhrada nákladů nařízena protistraně, nahradí tato protistrana již případně vynaložené náklady straně, jež je příjemcem částečné pomoci.

Pokud jde o cizince s bydlištěm v jiném státě EU, výše uvedené pravidlo je třeba použít uvážlivě, s ohledem na životní úroveň ve státě bydliště tak, aby žadatel neutrpěl újmu.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Jestliže bylo v určitém sporu právo na právní pomoc přiznáno, vztahuje se na všechna řízení a úkony související s daným sporem, aniž by bylo dále třeba o ni žádat, a to včetně výkonu rozhodnutí, pokud k němu dojde do dvou let od vydání rozsudku soudem prvního stupně, jakož i na všechna odvolání proti rozsudkům ve stejném sporu.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Rozhodnutí, kterým se právní pomoc přiznává, lze zrušit, pokud bylo získáno pomocí nesprávných údajů, lži nebo opominutí na straně žadatele.

Vyplácení právní pomoci je možné zastavit, pokud se finanční situace osoby, které byla přiznána, do tří let zlepší.

Pro každý z těchto případů platí obecné pravidlo: náklady hradí strana, která ve věci prohraje.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Proti rozhodnutí o právní pomoci můžete podat písemné odvolání přímo ke komisi pro právní pomoc, a to do deseti dnů od oznámení rozhodnutí. O vašem odvolání rozhodne příslušný soud.

Poslední aktualizace: 15/03/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.